Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprejednanie vecí v konaní o dedičstve, ktoré boli v čase smrti vo vlastníctve poručiteľa

najpravo.sk • 16.7. 2013, 12:55

Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája univerzálna sukcesia podľa § 460 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Dedičstvo sa síce nadobúda smrťou poručiteľa, avšak princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva sa prejavuje v tom, že dedičstvo musí byť súdom (predtým štátnym notárstvom) prejednané a vyporiadané. Podľa rozhodnutia súdu (štátneho notárstva) o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na dediča, má iba deklaratórnu povahu.

Ak poručiteľ v čase smrti skutočne vlastnil sporné pozemky, osoby prichádzajúce do úvahy ako jej dedičia nadobudli predmet dedičstva smrťou tejto poručiteľky, teda nie vydržaním v zmysle § 134 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ sporné pozemky napriek tomu, že ich poručiteľ v čase smrti vlastnil, neboli predmetom konania o dedičstve, mohli byť prejednané v konaní o tzv. novoobjavenom majetku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. mája 2012, sp. zn. 3 Cdo 84/2012)

Z odôvodnenia:

Navrhovatelia 1/ až 3/ sa v konaní domáhali určenia, že do dedičstva po ich právnom predchodcovi F. M., ktorý zomrel X., patria nehnuteľnosti v katastrálnom území B., a to a/ v podiele 1/10 pozemok zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. X. ako parcela č. X., ktorej v súčasnosti zodpovedá parcela č. X. – trvalé trávnaté porasty vo výmere X.X. m2 zapísaná na liste vlastníctva č. X., b/ v podiele 1/15 pozemok zapísaný v pozemkovoknižnej vložke č. X. ako parcela č. X., ktorej v súčasnosti zodpovedá parcela č. X. – orná pôda vo výmere X.X. m2 zapísaná na liste vlastníctva č. X. (ďalej len „sporné pozemky"). Tvrdili, že F. M. so spornými pozemkami nakladal ako s vlastnými od roku 1966 až do svojej smrti a nadobudol ich do vlastníctva právnym titulom vydržania. Sporné pozemky preto patria do dedičstva po ňom.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2442
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: