Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
Predplatné
Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
TlačPoštaZväčšiZmenši

Omeškanie s platením úrokov z úveru

najpravo.sk • 1.11. 2012, 17:48

S poskytnutím peňažných prostriedkov sa viaže aj povinnosť platiť úroky z úveru ( § 497 Obchodného zákonníka). Úroky v tomto prípade sú osobitnou peňažnou náhradou, súvisiacou s poskytnutím finančných prostriedkov. S omeškaním s úhradou úroku je možné požadovať platenie úrokov z omeškania z nezaplatených úrokov ( § 369 v spojení s § 502 Obchodného zákonníka). Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku ( § 369 ods.1 Obchodného zákonníka), je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania. Pri úrokoch z poskytnutého úveru je možné pri omeškaní požadovať z týchto zmeškaných úrokov úroky z omeškania.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 27. 3. 2008, sp. zn. 4Cob/62/2007)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Humenné rozsudkom zo dňa 31.5.2007 rozhodol o povinnosti odporcu zaplatiť navrhovateľovi 79.667, -Sk s 0, 1%-ným úrokom z omeškania denne zo sumy 41.223, -Sk od 29.7.2006 do zaplatenia a trovy konania

vo výške 11.792, 68 Sk na účet právneho zástupcu navrhovateľa a to všetko do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Súd konanie čo do sumy 30.000, -Sk zastavil. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že navrhovateľ dňa 16.1.2007 podal žalobu na zaplatenie sumy 109.667, -Sk s príslušenstvom, z dôvodu neuhradenia revolvingového úveru. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz č.k. 15Rob/18/2007-20, proti ktorému podal odpor odporca s tým, že priznanie príslušenstva nie je v súlade s ustanovením § 121 ods.3 Občianskeho zákonníka (zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Priznanie úrokov z omeškania vo výške 0, 1% denne z dlžnej sumy, je nedôvodné. Nesúhlasí ani s výškou trov konania.

Súd konaním zistil, že trestným rozkazom Okresného súdu Košice I, zo dňa 19.5.2003 sp.zn. 5T 9/2003, ktorý nadobudol právoplatnosť proti odporcovi dňa 3.6.2006, odporca bol zaviazaný zaplatiť navrhovateľovi sumu 30.000, -Sk, a v tejto časti o návrhu navrhovateľa bolo už právoplatné rozhodnuté trestným rozkazom. Ide o nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, preto súd s poukazom na ustanovenie § 104 ods.1 veta prvá O.s.p., konanie zastavil čo do sumy 30.000, -Sk.

Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že na základe revolvingového úveru zo dňa 21.3.2002 č. XXXXXXXXXX. spoločnosť G. C. M., k.s. B., poskytol odporcovi úverovú kartu, ktorá mu umožňovala čerpať peňažné prostriedky na nákup tovaru a služieb do výšky 30.000, -Sk. Úver spolu s úrokmi, poplatkami a ostatnými nákladmi, podľa sadzobníka mal odporca splácať formou pravidelných mesačných splátok po 1.500, -Sk, vždy k 21-dňu v mesiaci. Dátum prvej splátky bol stanovený na 21.4.2002. Odporca vyčerpal celú sumu 30.000, -Sk. Keďže neuhradil 3 splátky v lehotách splatnosti, navrhovateľ ukončil s odporcom zmluvu a všetky úverové splátky sa stali predčasne splatnými. Dlžná suma k 28.7.2006 pozostáva z týchto položiek:

- zo sumy 30.000, -Sk istiny, kde bolo právoplatne rozhodnuté trestným rozkazom 5T 9/2003,

- zo sumy 62.444, -Sk ako úroky z omeškania

- zo sumy 9.393, -Sk ako dohodnutý úrok,

- zo sumy 7.200, -Sk ako zmluvná pokuta,

- zo sumy 530, -Sk ako poplatky za služby a za výber hotovosti.

Odporca dlžnú sumu 79.667, -Sk z revolvingového úveru nezaplatil a tá je predmetom konania.

Súd návrh žalobcu hodnotil podľa § 261 ods.3 písm.d) Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) kde touto časťou zákona sa spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov záväzkové vzťahy zo zmluvy o úvere ( § 497).

Podľa § 497 Obchodného zákonníka, zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy

a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Podľa § 449 Obchodného zákonníka, za dojednanie záväzku veriteľa poskytnúť na požiadanie peňažné prostriedky, možno dojednať odplatu, ak poskytovanie úveru je predmetom podnikania veriteľa.

Podľa § 273 ods.1 Obchodného zákonníka, časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodného podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzatvárajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

Podľa bodu 6.1 obchodných podmienok zmluvy o revolvingovom úvere, zákazník je povinný platiť pravidelné mesačné splátky, zahrňujúce splátky istinného úroku v stanovených termínoch a v dohodnutej výške tak, ako je uvedené v zmluve a týchto obchodných podmienkach. Zákazník je povinný platiť za vyžiadané peňažné prostriedky úroky stanovené na základe úrokovej sadzby podľa aktuálneho sadzobníka s tým, že úročenie uskutočňované denne odo dňa čerpania - potvrdenia jeho žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov podľa bodu 3.2 až do dňa splatenia istiny úveru. Zákazník je ďalej povinný platiť ďalšie poplatky, ostatné náklady a úroky podľa tejto zmluvy, pričom úročenie je vykonávané denne odo dňa potvrdenia jeho žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov podľa bodu 3.2, až do dňa úplného splatenia jeho celkového zmluvného záväzku voči veriteľovi, predstavujúce súčet istín, úrokov, poplatkov a ostatných nákladov podľa zmluvy.

Podľa § 544 ods.1 Obchodného zákonníka, ak si strany dohodnú pre prípad porušenia zmluvných povinností zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, povinný pokutu zaplatiť, i keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podľa § 544 ods.2 Občianskeho zákonníka, zmluvnú pokutu je možné dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo spôsob jej určenia.

Podľa § 365 Obchodného zákonníka, dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

Podľa § 369 ods.1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, sa použije počas celého tohto polroka.

Súd v tejto veci skonštatoval, že nárok žalobcu je dôvodný. Medzi účastníkmi došlo k uzavretiu revolvingového úveru podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Odporca sa zaviazal zaplatiť navrhovateľovi poskytnutý revolvingový úver, pričom

v súlade s bodom 6.1 obchodných podmienok, odporca je povinný platiť pravidelné mesačné splátky, zahrňujúce splátku istiny, úroku, poplatkov a ostatných nákladov podľa zmluvy a to v stanovených termínoch a v dohodnutej výške. Odporca porušil všeobecné podmienky dojednané v bode 8.3 s tým, že sa oneskoril s platením viac ako 3 splátok, čím sa stala splatná celá dlžná suma. Dlžník k 28.7.2006 (mimo istiny vo výške 30.000, -Sk, kde bolo rozhodnuté trestným rozkazom) dlhuje 79.667, -Sk, ktorá pozostáva jednak zo sumy 62.444, -Sk úrokov z omeškania, 9.493, -Sk dohodnuté úroky, zo sumy 7.200, -Sk zmluvnej pokuty a 530, -Sk poplatkov za služby a za výber v hotovosti.

Podľa bodu 6.1 obchodných podmienok, odporca je povinný platiť za čerpané peňažné prostriedky úroky stanovené na základe úrokovej sadzby podľa sadzobníka poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Mesačná úroková sadzba pre revolvingový úver podľa tohto sadzobníka je vo výške 2, 46% mesačne. S poukazom na ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka, súd zaviazal odporcu na zaplatenie úrokov v súlade so zmluvou, obchodnými podmienkami a sadzobníkov poplatkov a to vo výške 9.493, -Sk.

O platení zmluvnej pokuty bolo rozhodnuté podľa § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods.2 Obchodného zákonníka. Ak Obchodný zákonník neobsahuje ustanovenie o zmluvnej pokute, tieto otázky možno riešiť podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka. Účastníci si v obchodných podmienkach dohodli platenie zmluvnej pokuty, ktorá predstavuje 20% z dlžnej sumy, t.j. 6.000, -Sk. Súčasť všetkých sankčných poplatkov k zmluvnej pokute predstavuje ďalších 1.200, -Sk. Súd na základe tohto v tejto časti návrhu vyhovel.

O platení úrokov z omeškania vo výške 0, 1% denne rozhodol súd podľa článku 7.2 obchodných podmienok v spojení s § 369 ods.1 Obchodného zákonníka. Výška platných úrokov z omeškania bola účastníkmi dojednaná. Vyčíslené úroky z omeškania do 28.7.2006 sú v rozsahu 62.444, -Sk.

Súd vyhovel návrhu aj na zaplatenie sumy 530, -Sk ako súčtu poplatkov za služby a poplatkov za výber v hotovosti vyplývajúci z bodu 6.1 obchodných podmienok.

O trovách konania medzi účastníkmi bolo rozhodnuté podľa § 142 ods.2 O.s.p. podľa pomeru úspechu účastníkov v konaní. Žaloba bola uplatnená v rozsahu 109.667, -Sk Žalobca bol úspešný v rozsahu 79.669, -Sk, čo predstavuje 72, 60% úspešnosť. Neúspech 27, 40 % u žalobcu je úspechom žalovaného a tak navrhovateľ má právo na náhradu trov konania v rozsahu 45, 20%. Navrhovateľovi v konaní vznikli náklady v rozsahu 6.576, -Sk na zaplatenie súdneho poplatku a na trovách zastúpenia 19.514, -Sk. Trovy právneho zastúpenia boli vypočítané podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. Celkové trovy navrhovateľa v konaní 26.090, -Sk násobené úspešnosťou 45, 20%, predstavujú nárok na náhradu trov konania v rozsahu 11.792, 68 Sk.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie právny zástupca odporcu.

Namietal, že žalovanému bola odňatá možnosť konať pred súdom. V tejto veci sa nekonalo a na pojednávaní nebol odporca vo veci vypočutý. Nemohol vo veci označiť dôkazy a dokazovanie nebolo platne ukončené. Navrhuje ako predbežnú otázku vyriešiť otázku platnosti zmluvy o revolvingovom úvere zo dňa 21.3.2002. K uzatvoreniu zmluvy došlo za podmienok, ktoré ju robia neplatnou. Navrhuje vypočuť R. T., trvalo bytom J. XX.. Ďalej napáda výpočet úrokov z omeškania a príslušenstva, kde súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhuje zrušiť rozhodnutie súdu prvého stupňa a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.

Právny zástupca navrhovateľa po vyhlásení rozhodnutia podaním zo dňa 28.6.2007 navrhol vzhľadom na predchádzajúci trestný rozkaz 5T 9/2003 pripustiť späťvzatie žaloby v časti istiny do výške 30.000, -Sk, v časti úroku z omeškania vo výške 0, 1% denne zo sumy 30.000, -Sk za obdobie od 29.7.2006 do zaplatenia a v časti zmluvnej pokuty vo výške 6.000, -Sk. Žiadal vydať rozhodnutie, kde súd

zaviaže odporcu na zaplatenie sumy 73.667, -Sk, úrok z omeškania vo výške 0, 1% denne zo sumy 11.223, -Sk za obdobie od 29.7.2006 do zaplatenia, súdny poplatok 6.546, -Sk a nahradiť trovy konania.

Podľa § 208 Občianskeho súdneho poriadku, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, rozhoduje o pripustení späťvzatia odvolací súd. Ak je návrh vzatý späť účinne, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a zastaví konanie.

Nakoľko navrhovateľ zobral svoj návrh späť v časti platenia sumy 30.000, -Sk s príslušenstvom podaním zo dňa 28.6.2007 a právny zástupca odporcu s týmto čiastočným späťvzatím súhlasil, krajský súd s poukazom na ustanovenie § 208 O.s.p. v spojení s § 96 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku pripustil čiastočné späťvzatie žaloby nad istinu 73.667, -Sk a v časti platenia úroku z omeškania vo výške 0, 1% denne nad sumu 11.223, -Sk od 29.7.2006 do zaplatenia a v tejto časti ruší rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavuje.

Odvolací súd ďalej rozhodoval o uplatnenom nároku na zaplatenie sumy 73.667, -Sk s príslušenstvom. Okresný súd zmluvný vzťah hodnotil ako zmluvu o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka, kde zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Krajský súd ale právny vzťah účastníkov hodnotil ako zmluvný vzťah podľa zákona č. 258/2001 Zb. v znení neskorších predpisov o «spotrebiteľských» «úveroch» a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov. Zákon č.258/2001 Z.z.. upravuje niektoré podmienky poskytovania «spotrebiteľského» «úveru», náležitosti zmluvy o «spotrebiteľskom» «úvere», spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním «spotrebiteľského» «úveru» a ďalšie podmienky na ochranu spotrebiteľa.

Podľa § 2 písm.b) zákona č. 258/2001 Zb., na účely tohto zákona sa rozumie zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi «spotrebiteľský» úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Podľa písm.c) citovaného paragrafu, celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so «spotrebiteľským úverom sú všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského «úveru».

Zákon o spotrebiteľskom úvere je osobitným zákonom vo vzťahu k Obchodnému zákonníku a Obchodným zákonníkom upravenej zmluvy o úvere. Zmluvou o revolvingovom úvere uzavretej podľa zákona č.258/2001 Z.z. o «spotrebiteľských» «úveroch», sa právny predchodca navrhovateľa G. C. M., k.s., zaviazal poskytnúť spotrebiteľovi - odporcovi úver v čiastke 30.000, -Sk s tým, že tento bude splácaný v pravidelných mesačných splátkach po 1.500, -Sk s prvou splátkou 21.4.2002. Každá ďalšia splátka bude splatná do 21-dňa v mesiaci. Výška úverového rámca bola 30.000, -Sk s tým, že ročná percentuálna miera nákladov je vypočítaná zo zákona o spotrebiteľských úveroch v čiastke 15, 89%. Na základe tejto zmluvy o revolvingovom úvere, mohol odporca ako spotrebiteľ čerpať úver do výške 30.000, -Sk. Bolo dojednané splácanie tohto úveru po 1.500, -Sk mesačne a percentuálne náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom predstavujú 15, 89% poskytnutého úveru. Podľa bodu 3.1 obchodných podmienok, podpisom zmluvy žiada zákazník veriteľa o poskytnutie úverového rámca a vydanie úverovej karty, ktorá mu umožní čerpať peňažné prostriedky až do výšky poskytnutého úverového rámca.

V trestnom konaní 5T 9/03 pred Okresným súdom Košice I, bolo skonštatované, že obžalovaný P. D. a R. T. uzavreli podvodným spôsobom zmluvu o revolvingovom úvere s obchodnou spoločnosťou G. C. M., k.s..P. D. predložil nepravdivé potvrdenie o príjme, ktoré mu vystavil R. T. ako zamestnávateľ napriek tomu, že vedel, že P. D. nie je jeho zamestnanec P. D. po podpise zmluvy uskutočnil nákup tovaru za poskytnutý úver a tento úver následne neuhradil, čím spôsobil obchodnej spoločnosti G. C. M., k.s., škodu vo výške 30.000-Sk. Za to bol odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov s podmienečným odkladom na 12 mesiacov a podľa § 228 ods.1 Trestného poriadku, zaviazaný nahradiť poškodenej organizácii G. C. M., k.s., škodu vo výške 30.000-Sk. Rozhodnutie je právoplatné dňom 3.6.2003 vo vzťahu k obžalovanému P. D.. Trestný rozkaz skutkovo vymedzuje povinnosť odporcu zaplatiť náhradu škody v rozsahu 30.000, - Sk z poskytnutej istiny úveru a v občianskom súdnom konaní je riešená otázka zostatku nároku navrhovateľa na zaplatenie ďalších nárokov navrhovateľa z uzavretej revolvingovej úverovej zmluvy.

Podľa bodu 6. obchodných podmienok zmluvy o revolvingovom úvere, a to splátkový režim a bodu 6.1, zákazník je povinný platiť pravidelné mesačné splátky, zahrňujúce splátky istiny a úroku v stanovených termínoch v dohodnutej výške, ako je uvedené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach. Zákazník je povinný platiť vyžiadané peňažné prostriedky, úroky stanovené na základe úrokovej sadzby podľa aktuálneho sadzobníka s tým, že úročenie je uskutočňované denne odo dňa potvrdenia jeho žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov podľa bodu 3.2, až do doby splatenia istiny úveru. Podľa bodu 6.8 obchodných podmienok, platby od zákazníka sa započítavajú voči pohľadávke veriteľa, bez ohľadu na to, na aké záväzky bolo platené, platba poukázaná v nasledujúcom poradí: na úrok z úveru, na poplatky, na pravidelné splátky istiny úveru, na úrok z omeškania s platením pravidelných splátok, na úrok z pokút za porušenie povinností voči veriteľovi a na zmluvné pokuty. Podľa sadzobníka poplatku obchodných podmienok, úroková sadzba na mesiac je 2, 46% a úrok z omeškania je 0, 1% denne z dlžnej istiny. Podľa bodu 7. o dôsledkoch porušenia povinnosti zmluvných strán a to bodu 7.2, pre prípad porušenia povinnosti zákazníka poskytnúť riadne a včas peňažné plnenie v dohodnutej výške, sa dojednáva úrok z omeškania, vo výške podľa aktuálneho sadzobníka. Okrem práva na úrok z omeškania vzniká veriteľovi pri porušení zmluvy zákazníkom podľa tohto článku aj právo na zmluvnú pokutu podľa aktuálneho sadzobníka. Zmluvná pokuta sa dojedná vo výške 20% z dlžnej čiastky, minimálne 100, -Sk.

Výška nároku na platenie úroku z omeškania v rozsahu sankčných úrokov a poplatku z omeškania, je uvedená v tzv. platobnej histórii navrhovateľa k revolvingovému úveru, ktorý bol pripojený k návrhu na začatie konania. Úroky z omeškania sú v rozsahu 9.493, -Sk, sankčné úroky v rozsahu 58.761, -Sk, sankčné poplatky 1.200, -Sk a poplatok za otvorenie účtu 450, -Sk. Samotný úver bol čerpaný v rozsahu 30.000, -Sk.

Podľa § 212 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku, odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný. Odporca v konaní napadol skutočnosť, že odporcovi bola odňatá možnosť konať pred súdom, keď odporca nebol vypočutý na pojednávaní a nemohol označovať dôkazy na svoju obranu. Podľa doložených predvolaní, právny zástupca odporcu ako aj samotný odporca, boli riadne predvolaní na termín 31.5.2007, kde právny zástupca odporcu prevzal predvolanie dňa 16.5.2007 a odporca dňa 23.5.2007. Na termín sa neustanovili, preto okresný súd mohol vo veci konať aj bez účasti neprítomného odporcu a právneho zástupcu. Odporcovi nebola odňatá možnosť konať pred súdom. Ak právny zástupca odporcu v liste zo dňa 24.5.2007 ospravedlnil neprítomnosť odporcu na pojednávaní a právny zástupca požiadal o odročenie pojednávania pre kolízie pojednávaní, samotná kolízia nie je dôvodom na odročenie pojednávania. Tvrdeným dôvodom na odročenie bola skutočnosť, že klient Peter Dušek bol už rozhodnutím trestného rozkazu Okresného súdu Košice I, odsúdený na zaplatenie sumy 30.000, -Sk. To má byť relevantný dôkaz potrebný na rozhodnutie vo veci. Takýto trestný rozkaz už bol okresnému súdu doručený. Okresný súd na to reagoval zastavením konania v časti sumy 30.000, -Sk.

Pokiaľ právny zástupca odporcu ďalej poukazuje na to, že je potrebné riešiť otázku platnosti revolvingového úveru, krajský súd je toho názoru, že samotná zmluva o revolvingovom úvere bola uzavretá platne, spôsobilými účastníkmi. Podľa § 267 ods.1 Obchodného zákonníka, ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolať iba tento účastník.

To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona. Ak odporca sa domáhal neplatnosti zmluvy s poukazom na to, že odsúdeným R. T. bol vystavený doklad o zamestnávaní odporcu P. D. s potvrdením o jeho fiktívnom príjme, takáto námietka nemôže s odkazom na ustanovenie § 267 ods.1 Obchodného zákonníka vyriešiť otázku neplatnosti zmluvy v prospech odporcu. Takejto neplatnosti podľa § 267 ods.1 Obchodného zákonníka, môže sa dovolávať jedine navrhovateľ. Navrhovateľ neplatnosť úverovej zmluvy nenamieta. Ak odporca sám zapríčinil tvrdenú neplatnosť zmluvy, nemôže sa tejto neplatnosti dovolávať.

Právny zástupca odporcu namietal, že výpočet úroku z omeškania je nesprávny, pričom nie je možné úročiť úrok z úroku. Krajský súd poukazuje na to, že všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o úvere, sa riadi aj zmluva o revolvingovom úvere, uzavretá podľa zákona č.258/2001 Z.z.. o «spotrebiteľských» «úveroch». Neupravené vzťahy v zákone č. 258/2001 Z.z. sa ďalej riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

S poskytnutím peňažných prostriedkov sa viaže aj povinnosť platiť úroky z úveru ( § 497 Obchodného zákonníka). Úroky v tomto prípade sú osobitnou peňažnou náhradou, súvisiacou s poskytnutím finančných prostriedkov. S omeškaním s úhradou úroku je možné požadovať platenie úrokov z omeškania z nezaplatených úrokov ( § 369 v spojení s § 502 Obchodného zákonníka). Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku ( § 369 ods.1 Obchodného zákonníka), je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania. Pri úrokoch z poskytnutého úveru je možné pri omeškaní požadovať z týchto zmeškaných úrokov úroky z omeškania. Preto ani v tejto časti odvolanie odporcu nie je dôvodné. Krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v časti povinnosti odporcu platiť navrhovateľovi z poskytnutého revolvingového úveru podľa zákona č. 258/2001 Z.z. sumu 73.667, -Sk ako dohodnuté úroky z úveru, poplatky, úroky z omeškania vzniknuté z doby od poskytnutia úveru do 29.7.2006 a ďalej povinnosť platiť úroky z omeškania 0, 1% denne zo sumy 11.223, -Sk od 29.7.2006 do zaplatenia. Pôvodne navrhovateľ požadoval úrok z omeškania vo výške 0, 1% denne z dlžnej sumy 41.223, -Sk (celkový dlh - úroky z omeškania) odo dňa 29.7.2006 t.j. odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platobnej histórie. Po čiastočnom späťvzatí žaloby o sumu 30.000, -Sk sa vypočítajú úroky z omeškania len z rozsahu 11.223, -Sk.

Krajský súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v časti priznaných trov prvostupňového konania. Okresný súd vo veci rozhodol podľa § 140 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku podľa pomeru úspechu účastníkov v konaní. Súd v tejto veci vychádzal z preukázaných trov navrhovateľa v konaní s tým, že bol zaplatený súdny poplatok za návrh 6.576, -Sk. Za zastupovanie advokátom je možné priznať advokátovi náhradu trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. za 4 úkony právnej pomoci 19.514, -Sk. Celkovej trovy násobené úspešnosťou v konaní 45, 20% dávajú právo na náhradu trov preukázaných v konaní v rozsahu 11.792, 68 Sk. Krajský súd v tejto veci poukazuje na to, že trovy navrhovateľa v konaní boli súdom prvého stupňa vypočítané nesprávne, pokiaľ priznal právnemu zástupcovi navrhovateľa jeden úkon právnej pomoci za predžalobnú výzvu.

V súdnom konaní možno priznať náhradu trov konania súvisiacich s týmto súdnym konaním. Nárok na platenie trov právneho zastúpenia za predžalobnú výzvu, neprichádza v úvahu.

V súvislosti s podaním návrhu, navrhovateľovi vznikol súdny poplatok za návrh 6.586, -Sk. Za úkony právnej pomoci podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., patrí náhrada

advokátovi za 3 úkony právnej pomoci, a to prevzatie zastúpenia, podanie žaloby a vyjadrenie k odporu v hodnote úkonu 3.590, -Sk + 3x režijný paušál 168, -Sk. Trovy právneho zastúpenia s 12.384, -Sk a 6.586, -Sk súdneho poplatku predstavujú trovy navrhovateľa sumu 18.960, -Sk.

Okresný súd nepriznal navrhovateľovi nárok na zaplatenie sumy 30.000, -Sk z dôvodu prekážky rozhodnutej veci, keď Okresný súd Košice I, rozhodol trestným rozkazom o platení istiny 30.000, -Sk ako náhrady škody. Navrhovateľ zobral žalobu späť v časti zmluvnej pokuty 6.000, -Sk, takže návrh nebol dôvodný v rozsahu 32, 8% (36.000, -) z pôvodne uplatnených 109.667, -Sk. Úspech žalobcu bol v rozsahu 67, 2%. Navrhovateľ má právo na náhradu preukázaných trov v rozsahu 34, 35%

(67, 3 - 32, 8 %). Trovy prvostupňového konania 18.960, -Sk násobené úspešnosťou 34, 35% predstavujú sumu 6.512, -Sk, na ktoré má právo navrhovateľ ako úspešnejší účastník konania. Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy prvostupňového konania vo výške 6.512, -Sk ( § 142 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku) podľa pomeru úspechu v konaní .

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods.1 v spojení s § 142 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku. Neúspešný odporca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. Navrhovateľ nevyčíslil náhradu trov odvolacieho konania, preto navrhovateľovi nebola priznaná náhrada trov odvolacieho konania.

Podľa § 151 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku, o povinnosti nahradiť trovy konania rozhodne súd na návrh. Navrhovateľom konkrétna výška trov konania nebola v odvolacom konaní uplatnená, preto nemohol odvolací súd rozhodovať o konkrétnom nároku navrhovateľa v odvolacom konaní. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1853

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: