TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 58/2022 Z. z.

15.4. 2022, 14:08 |  najpravo.sk

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.“) je rámcovým zákonom pre metrológiu, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi, certifikované referenčné materiály, požiadavky na určené meradlá a povinne kalibrované meradlá, spôsob metrologickej kontroly určených meradiel a povinne kalibrovaných meradiel, spotrebiteľské balenia, subjekty, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu, úradné meranie, montáž a opravu určených meradiel a  balenie alebo dovoz spotrebiteľských balení, výkon metrologického dozoru, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu.

Návrhom zákona sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel. Ďalej sa  precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň sa upravujú ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. týkajúce sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Súčasťou návrhu zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút.

Návrhom zákona sa má dosiahnuť aplikácia takých legislatívnych zmien, ktoré budú odrážať aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani  vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom vyhodnotenie vplyvu na podnikateľské prostredie je uvedené v doložke vybraných vplyvov a následne vo vypracovanej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Zosúlaďujú sa technické možnosti prídavného zariadenia s praktickým vyhotovením, ktoré plní určitú funkciu spolu s určeným meradlom, nakoľko prídavné zariadenia okrem spracovania, prenosu alebo zobrazenia výsledku merania tieto výsledky merania aj ukladajú.

K bodu 2

Vypúšťa sa pojem určená organizácia, ktorou podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.) je Slovenská legálna metrológia n. o., ktorá je určená rozhodnutím úradu na výkon činností podľa zákona č. 157/2018 Z. z.. Touto právnou úpravou sa zavádza pluralita trhu, ktorou sa zrovnoprávni postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie. Predpokladané uvoľňovanie trhu v rámci činností podľa tohto zákona je v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024. Slovenskej legálnej metrológii n. o. touto právnou úpravou nebude zamedzený výkon činnosti, ktorú doteraz vykonávala, nakoľko po splnení požiadaviek ustanovených v § 33 môže mať postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Ostatné činnosti podľa tohto zákona bude vykonávať Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) ako národná metrologická inštitúcia.

K bodu 3

Dopĺňajú sa definície pojmov „oprava určeného meradla“ a „montáž určeného meradla“.

K bodu 4

Ide o zaktualizovanie poznámky pod čiarou.

K bodu 5

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ďalej len „úrad“) ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie, sa pridáva kompetencia ustanoviť požiadavky pre štatistickú kontrolu určených meradiel za účelom predĺženia času platnosti overenia vybraných druhov určených meradiel.

K bodu 6

Dopĺňajú sa typy rozhodnutí, ktoré má úrad zverejniť vo vestníku. Účelom tejto úpravy je zvýšiť informovanosť verejnosti o všetkých vydaných rozhodnutiach vo veci autorizácie.

K bodu 7

Ide o zaktualizovanie poznámky pod čiarou.

K bodu 8

Ustanovuje sa povinnosť úradu vydávať a uverejňovať na svojom webovom sídle metodické postupy o autorizácii, o registrácii a o spôsobilosti v oblasti metrológie na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní žiadosti vo veci autorizácie, žiadosti vo veci registrácie a žiadosti o spôsobilosť v oblasti metrológie. Metodické postupy tiež ustanovujú postup na výkon kontroly splnenia autorizačných požiadaviek, postup na výkon kontroly splnenia registračných požiadaviek a postup udelenia a predĺženia spôsobilosti v oblasti metrológie.

Ustanovuje sa úradu oprávnenie poverovať právnickú osobu vykonávaním školenia na predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie a odňať takéto poverenie.

K bodu 9

Zmena súvisí s čiastočnou implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L169/1, 25.6.2019), ktorým sa ustanovuje kompetencia pre Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) vykonávať činnosti podľa tohto nariadenia.

K bodu 10

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84, vypustením určenej organizácie sa kompetencia vykonať skúšky na schválenie typu meradla na základe poverenia ústavu dáva autorizovanej osobe.

K bodu 11

Touto právnou úpravou sa ústavu upravuje kompetencia v rámci udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa udeľuje na základe úspešného absolvovania skúšky. Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcov autorizovaných osôb, osôb vykonávajúcich overovanie určených meradiel a osôb vykonávajúcich úradné meranie sa vykonáva na základe úspešného absolvovania skúšky. Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcov registrovaných osôb sa vykonáva na základe absolvovania školenia.

K bodu 12

Dopĺňa sa povinnosť ústavu viesť zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom sú presne zadefinované náležitosti pre tento zoznam ako sú číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu.

K bodu 13

Dopĺňa sa povinnosť ústavu zasielať úradu kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie. Táto zmena bude viesť k zníženiu administratívnej záťaže pre žiadateľov pri podávaní žiadosti o autorizáciu a registráciu, nakoľko už od nich nebude vyžadované zasielať k žiadosti o autorizáciu alebo k žiadosti o registráciu doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.

K bodu 14

Touto právnou úpravou sa pridáva ústavu kompetencia vykonávať štatistickú kontrolu určených meradiel na účely predĺženia času platnosti overenia niektorých druhov určených meradiel. V rámci uvedeného sa pridáva ústavu povinnosť vykonať štatistickú kontrolu určených meradiel a zodpovednosť za vykonanie skúšky určených meradiel v rámci štatistickej kontroly určených meradiel alebo jej zabezpečenie poverením autorizovanej osoby na vykonanie skúšky určených meradiel v rámci štatistickej kontroly určených meradiel.

K bodu 15

Bližšie sa špecifikuje požiadavka pre používateľa určeného meradla používať určené meradlo toho druhu aj meracieho rozsahu, ktorý je na daný účel použitia určený, nakoľko z hľadiska správneho používania určených meradiel je potrebné používať určené meradlo vhodného druhu a s takým meracím rozsahom, ktorý umožňuje správne merať zodpovedajúce hodnoty veličín.

K bodu 16

Ustanovuje sa, aby používateľ povinne kalibrovaného meradla predkladal povinne kalibrované meradlo na kalibráciu v ním určenom intervale, ktorý zodpovedá konkrétnemu účelu používania tohto meradla s ohľadom na frekvenciu, opotrebenie, citlivosť meradla alebo prostredie, v ktorom sa meradlo používa, ak nie je určený kalibračný interval osobitným predpisom inak.

K bodu 17

Touto právnou úpravou sa v nadväznosti na novelizačný bod 16 zavádza požiadavka viesť v evidencii každého používaného povinne kalibrovaného meradla okrem jednoznačnej identifikácie každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania a každého dátumu jeho kalibrácie aj interval kalibrácie. Interval kalibrácie je dôležitý pre  zabezpečenie rekalibrácie povinne kalibrovaného meradla v správnom čase, aby bola zabezpečená jednotnosť a správnosť merania. 

K bodu 18

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84. Vypustením určenej organizácie sa kompetencie vykonávať skúšky na schválenie typu meradla a vykonávať prvotné overenie určeného meradla vo viacerých etapách a meradla nepodliehajúcemu schváleniu typu  dávajú pre autorizované osoby.

K bodu 19

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 18 a odloženú účinnosť prechodného ustanovenia vzťahujúceho sa k vypusteniu určenej organizácie.

K bodu 20

Právnou úpravou sa umožní ústavu využiť po udelenom súhlase úradom na účel overenia určeného meradla výsledok skúšky vykonanej nie len v zahraničí ale aj v Slovenskej republike, ak na overenie určeného meradla nie je autorizovaná osoba alebo ústav takéto overovanie nevykonáva. V prípade niektorých meradiel ústav nie je schopný zabezpečiť následné overenie určeného meradla z technického alebo metrologického hľadiska, z tohto dôvodu  sa ústavu  umožňuje využiť na výkon skúšky v rámci následného overenie aj výsledky skúšok inej relevantnej inštitúcie  v rámci Slovenskej republiky. Posúdenie správnosti technických a metrologických charakteristík a nameraných výsledkov vykonáva ústav.

K bodu 21

Bližšie sa špecifikuje obsah zamietacieho listu.

K bodu 22

Precizuje sa následné overenie, aby zahrnulo všetky možnosti, ktorými môže byť určené meradlo uvedené na trh.

K bodu 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 84. Vypustením určenej organizácie sa kompetencie vykonávať následné overenie meradla označeného dočasnou zabezpečovacou značkou opravára dáva pre autorizované osoby .

K bodu 24

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 23 a odloženú účinnosť prechodného ustanovenia vzťahujúceho sa k vypusteniu určenej organizácie.

K bodu 25

Zavádza sa štatistická kontrola určených meradiel (ďalej len „štatistická kontrola“) na účel možnosti predĺženia času platnosti overenia vybraných druhov určených meradiel. Keďže fyzikálne princípy merania v moderných elektronických meradlách poskytujú vyššiu mieru stability ich metrologických charakteristík, ako pri meradlách mechanických alebo elektromechanických, ustanovuje sa možnosť štatistickej kontroly takýchto vybraných druhov určených meradiel. Štatistická kontrola umožní predĺžiť čas platnosti overenia určených meradiel pri pozitívnom výsledku štatistickej kontroly vybranej vzorky týchto určených meradiel, bez nutnosti fyzickej demontáže všetkých meradiel rovnakého typu.

Ustanovuje sa, že štatistická kontrola sa vykonáva na základe vyplnenej žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly, ktorú doručí žiadateľ o  štatistickú kontrolu ústavu. Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly sa podáva najneskôr 2 roky a najskôr 1 rok pred uplynutím času platnosti overenia určeného meradla z dôvodu náročnosti procesu prípravy a realizácie štatistickej kontroly.

Ďalej sa ustanovuje, že ústav môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť žiadosť o štatistickú kontrolu, a to najmä z dôvodov neúplnosti žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly alebo iných okolností, ktoré znemožňujú vykonať štatistickú kontrolu v súlade s týmto zákonom. Čas na vyjadrenie ústavu k žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly sa ustanovuje na 21 dní.  Ďalej sa ustanovujú náležitosti, ktoré ústav určí žiadateľovi o štatistickú kontrolu najneskôr do 15 dní od potvrdenia žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly a určuje sa lehota 120 dní na predloženie meradiel, ktoré budú predmetom výberu a náhradného výberu tak, aby žiadateľ mal dostatočný čas na demontáž určených meradiel.

Ustanovuje sa, že zodpovednosť za technický stav a kontrolu určených meradiel do okamihu ich odovzdania na účely štatistickej kontroly nesie žiadateľ o štatistickú kontrolu, nakoľko ústav nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným skladovaním, prepravou alebo neodbornou demontážou určeného meradla.

Ďalej sa ustanovuje, že všetkým určeným meradlám, ktoré sú súčasťou základného súboru, sa predĺži čas platnosti overenia, najviac však o 5 rokov, ak výsledok štatistickej kontroly je kladný, to znamená, že sa preukáže zhoda so všetkými požiadavkami ustanovenými pre štatistickú kontrolu. Podrobnosti o predĺžení času platnosti overenia a požiadavky ustanovené pre štatistickú kontrolu upraví úrad v osobitnom predpise. Ustanovuje sa, že všetky určené meradlá, ktoré sú súčasťou výberu, sa nemôžu používať ani do skončenia času platnosti ich overenia, ak výsledok štatistickej kontroly je negatívny, teda ak sa preukáže nezhoda s akoukoľvek požiadavkou ustanovenou pre štatistickú kontrolu osobitným predpisom, ktorý vydá úrad.

Ustanovuje sa lehota na vystavenie dokladu o predĺžení času platnosti overenia alebo na vydanie zamietacieho listu.

Ďalej sa ustanovuje, že po vykonanej štatistickej kontrole, musí žiadateľ o štatistickú kontrolu alebo ústav vedieť preukázať na základe jednoznačnej identifikácie meradla, najmä výrobného čísla určeného meradla a miesta jeho inštalácie, pre ktoré určené meradlá a na aké obdobie sa predĺžil ich čas platnosti overenia a to vtedy, ak o to požiada úrad alebo inšpektorát. Toto ustanovenie sa zavádza z dôvodu dohľadu úradu nad štatistickou kontrolou, ako národného regulátora a z dôvodu metrologického dozoru nad ústavom podľa § 52 ods. 1 písm. d).

K bodu 26

Precizuje sa spôsob udelenia spôsobilosti v oblasti metrológie.

V odseku 1 je špecifikované, že spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 6 ods. 2 písm. m) tohto zákona preveruje skúškou ústav ako národná metrologická inštitúcia na náklady žiadateľa o udelenie spôsobilosti v oblasti metrológie.

Odsek 2 ustanovuje, že ústav najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie vykoná preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.

Odsek 3 špecifikuje vydanie dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie žiadateľovi o udelenie spôsobilosti v oblasti metrológie ústavom na základe úspešného absolvovania skúšky v lehote 15 dní odo dňa vykonania skúšky.

Odsek 4 ustanovuje druhy dokladov spôsobilosti v oblasti metrológie. V oblasti autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania sa vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva overovanie určeného meradla alebo doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva úradne meranie. V oblasti registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení sa vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zástupcu registrovanej osoby.

Odsek 5 upravuje čas platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý je stanovený na päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.

V odseku 6 sú ustanovené požiadavky týkajúce sa predĺženia doby platnosti dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 3. Držiteľom dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorí vykonávajú autorizovanú činnosť podľa tohto zákona, bude možné predĺžiť platnosť o päť rokov od úspešného absolvovania skúšky vykonanej v ústave. Držiteľom dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorí vykonávajú registrovanú činnosť podľa tohto zákona, bude možné predĺžiť platnosť o päť rokov od absolvovania školenia z oblasti metrológie v rozsahu udelenej spôsobilosti v oblasti metrológie. Školenia z oblasti metrológie podľa predchádzajúcej vety vykonáva ústav ako národná metrologická inštitúcia, čím je zabezpečená požadovaná úroveň znalosti školených osôb z oblasti metrológie alebo právnická osoba, ktorú úrad poverí po preukázaní splnenia úradom stanovených požiadaviek. Táto právna úprava sa vykonáva na základe poznatkov z aplikačnej praxe, z ktorých vychádza, že v rámci osôb vykonávajúcich registrovanú činnosť je absolvovanie školenia v Slovenskom metrologickom ústave alebo u právnickej osoby poverenej úradom na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie dostatočným predpokladom na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Zároveň sa touto právnou úpravou zjednoduší proces predĺženia doby platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie pre osoby vykonávajúce registrovanú činnosť podľa tohto zákona.

V odseku 7 úrad umožňuje právnickej osobe písomne požiadať úrad o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie. Ďalej spresňuje požiadavky na túto právnickú osobu, ktorá musí preukázať, že má vzdelávací program v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti školenej registrovanej osoby spolu so zoznamom učebných materiálov, má vzdelávací program na účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditovaný podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má zoznam lektorov s odbornými predpokladmi preukázanými osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurz vydaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania alebo iný doklad o absolvovaní pedagogického štúdia, má vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktoré zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu a má kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia.

V odseku 8 sa ustanovuje za akých podmienok úrad odníme poverenie právnickej osobe poverenej výkonom školenia spôsobilosti v oblasti metrológie.

V odseku 9 sa určuje úradu povinnosť vydať metodický postup o podrobnostiach procesu udelenia spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu.

K bodu 27

Jednoznačne sa špecifikuje, že žiadateľ o dezignáciu môže realizovať a uchovávať národný etalón iba pre veličinu, pre ktorú nie je vyhlásený národný etalón, pretože pre každú veličinu sa v danom rozsahu vyhlasuje len jeden národný etalón ako meradlo s najvyššou metrologickou úrovňou.

K bodu 28

Touto právnou úpravou sa znížením počtu určených meradiel, na ktoré sa autorizácia neudeľuje, uvoľňuje trh v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel. Rozšírením druhov určených meradiel, pre ktoré bude možné požiadať o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel, sa predpokladá vytvorenie nových príležitostí pre podnikateľské subjekty za účelom vytvorenia zdravého konkurenčného prostredia pri overovaní určených meradiel, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. Požiadavky na udelenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel sú dôsledne kontrolované pred udelením autorizácie úradom a dodržiavanie povinnosti autorizovaných osôb počas platnosti autorizácie sú kontrolované úradom a inšpektorátom. Zároveň požiadavky na kvalitu výkonu overovania určených meradiel sú v súčasnej podobe zákona o metrológii nastavené a kontrolované tak, že je vytvorený dostatočný priestor pre uvoľnenie trhu na výkon overovania určených meradiel. 

K bodu 29

Vypúšťa sa povinnosť priložiť k žiadosti o autorizáciu kópiu zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, kópiu dokladu o spôsobilosti zodpovedného zástupcu v oblasti metrológie, kópiu dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. h), j) a k) a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania, čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 ods. 1 písm. n), kópiu osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom žiadosti o autorizáciu výkon overovania určených meradiel. Vypustením kópie zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, ako prílohy žiadosti o autorizáciu, sa zosúladí toto ustanovenie zákona so zákonom č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (www.oversi.gov.sk). Vypustenie povinnosti žiadateľa o autorizáciu priložiť k žiadosti o autorizáciu doklad spôsobilosti v oblasti metrológie pre zodpovedného zástupcu a pre osoby vykonávajúce činnosť, ktorá je predmetom autorizácie súvisí s novelizačným bodom 13, ktorého cieľom je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov o autorizáciu. Vypustením čestných vyhlásení štatutárneho orgánu o splnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. h), j), k) a n), ako príloh k žiadosti o autorizáciu, sa odstráni duplicita, nakoľko preukázanie splnenia autorizačných požiadaviek obsahuje dokumentácia podľa § 33 ods. 1 písm. p), ktorú prikladá žiadateľ k žiadosti o autorizáciu. Vypustením kópie osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom žiadosti o autorizáciu výkon overovania určených meradiel, ako prílohy žiadosti o autorizáciu, sa zníži administratívna záťaž pre žiadateľov o autorizáciu, nakoľko predmetný dokument vie úrad získať z databázy akreditovaných subjektov Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“). Na základe tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom k tomu, že sa znižuje počet povinných príloh k žiadosti o autorizáciu.

K bodu 30

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 31

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 32

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 33

Touto právnou úpravou sa ruší povinnosť vlastniť technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. Táto právna úprava umožní autorizovaným osobám mať technické vybavenie aj v prenájme alebo zakúpené formou leasingu, čím sa rozšíria možnosti na obstaranie technického vybavenia, ktoré je predmetom autorizácie. Zároveň táto právna úprava precizuje používanie daného technického vybavenia len jednou autorizovanou osobou. Podrobnosti upraví metodický postup o autorizácii, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu.

K bodu 34

Ruší sa autorizačná požiadavka pre žiadateľa o autorizáciu byť povinne akreditovaný a autorizačná požiadavka nemať vydané rozhodnutie o registrácii.

Táto právna úprava umožňuje podnikateľom vybrať si možnosť, či sa dajú akreditovať a následne pri udelení autorizácie bude proces udelenia autorizácie jednoduchší a rýchlejší alebo podajú žiadosť o autorizáciu bez akreditácie a úrad bude posudzovať žiadosť ako doteraz s využitím kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa ústavom. ÚNMS SR ďalej uvádza, že aktuálne povinnosť akreditácie je len jednou z autorizačných požiadaviek, ktorou sa preukazuje zavedenie dokumentovaného systému práce vypracovaného v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

Vypustením § 33 ods. 1 písm. l)  sa ruší zákaz súbehu autorizácie a registrácie v jednom podnikateľskom subjekte.

K bodu 35

V súlade s novelizačným bodom 33 bude môcť byť autorizovaná osoba zároveň aj registrovanou osobou, avšak bude musieť mať vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku pre autorizovanú činnosť a samostatnú organizačnú jednotku pre registrovanú činnosť. Zároveň ostáva v platnosti, že zamestnanci autorizovanej osoby zainteresovaní na úlohách, ktoré súvisia s overovaním určeného meradla, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaného určeného meradla ani ich oprávnenými zástupcami, okrem toho nesmú byť priamo alebo nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, marketingu, oprave, kontrole, predaji alebo na údržbe tohto určeného meradla a nesmú zastupovať strany, ktoré sa angažujú v týchto aktivitách.

K bodu 36

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 37

Táto právna úprava súvisí s novelizačným bodom 33. Žiadateľ môže preukázať splnenie časti autorizačných požiadaviek akreditáciou v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Ak žiadateľ o autorizáciu v čase podania žiadosti je akreditovaný, vykoná kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa úrad s využitím výsledkov akreditácie.

K bodu 38

Zmena ustanovenia vzhľadom na novelizačný bod 39 a 40.

K bodu 39

Špecifikuje sa výkon kontroly autorizačných požiadaviek pre žiadateľa o autorizáciu, ktorý má akreditáciu a výkon kontroly pre žiadateľa o autorizáciu, ktorý nemá akreditáciu. Odsek 2 ustanovuje, že ak žiadateľ o autorizáciu má v čase podania autorizácie akreditáciu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom autorizácie, kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu vykoná úrad, pričom kontroly sa zúčastnia najmenej dvaja zamestnanci úradu. Odsek 3 ustanovuje, že ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom autorizácie, kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu vykoná na základe poverenia úradu ústav, pričom kontroly sa zúčastňuje aj zamestnanec úradu.

K bodu 40

V nadväznosti na novelizačný bod 39 sa špecifikuje spôsob kontroly autorizačných požiadaviek pre žiadateľa o autorizáciu, ktorý má akreditáciu.

K bodu 41

V nadväznosti na novelizačný bod 39 sa špecifikuje spôsob kontroly autorizačných požiadaviek pre žiadateľa o autorizáciu, ktorý nemá akreditáciu.

K bodu 42

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 8.

K bodu 43

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 44

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 45

Touto právnou úpravou sa dopĺňa možnosť pre úrad zastaviť konanie vo veci zmeny autorizácie v prípade, ak autorizovaná osoba nespĺňa autorizačné požiadavky v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie, pričom sa ustanovuje povinnosť autorizovanej osoby uhradiť náklady na kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek, ak už bola kontrola vykonaná.

K bodu 46

Dopĺňa sa možnosť pre úrad zastaviť konanie vo veci predĺženia autorizácie, ak autorizovaná osoba počas platnosti rozhodnutia o autorizáciu neplnila povinnosti ustanovené týmto zákonom. Týmto nie sú dotknuté práva autorizovanej osoby na autorizáciu a autorizovaná osoba si môže o novú autorizáciu opätovne požiadať po zastavení konania vo veci predĺženia autorizácie.

K bodu 47

Zrušuje sa povinnosť pre autorizované osoby podať žiadosť o zrušenie autorizácie 6 mesiacov pred predpokladaným dňom ukončenia činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, nakoľko predmetné ustanovenie bolo v aplikačnej praxi neopodstatnené a nie je potrebná takáto prísna právna úprava.

K bodu 48

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 49

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 50

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 51

Dopĺňa sa povinnosť pre autorizovanú osobu zasielať úradu na vyžiadanie identifikáciu každého overeného určeného meradla s uvedením dátumu jeho overenia a pri overení určeného meradla na mieste jeho používania aj s uvedením miesta jeho používania, k vytvoreniu databázy o metrologickej kontrole určených meradiel.

K bodu 52

Zrušuje sa povinnosť pre autorizované osoby informovať úrad o kontrolách a o výsledkoch kontrol inšpektorátu a o dohľadoch a výsledkoch dohľadov vykonaných SNAS a dôjde tak k zrušeniu nadbytočnej administratívnej záťaže, čo bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Požadované informácie  úrad vyžiada priamo od inšpektorátu alebo od SNAS.

K bodu 53

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 54

Vypúšťa sa povinnosť priložiť k prihláške na registráciu kópiu zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny a kópiu dokladu o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie. Touto zmenou sa zosúladí predmetné ustanovenie zákona so zákonom č. 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), podľa ktorého orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (www.oversi.gov.sk). Na základe tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie nakoľko sa znižuje počet povinných príloh k prihláške na registráciu.

Zároveň sa touto právnou úpravou ukladá prihlasovateľovi na registráciu povinnosť priložiť k prihláške na registráciu dokumentáciu, ktorú musí mať vytvorenú podľa § 44 ods. 1 písm. f). Táto právna úprava zjednoduší a urýchli proces kontroly splnenia registračných požiadaviek, nakoľko posudzovatelia z ústavu nebudú vykonávať kontrolu dokumentácie až na mieste u prihlasovateľa, čím sa skráti doba posudzovania prihlášky na registráciu.

K bodu 55

Pre zabezpečenie jednoznačnosti definície sa dopĺňa registračná požiadavka vyplývajúca z § 42 ods. 1.

K bodu 56

Ruší sa zákaz súbehu autorizácie a registrácie v jednom podnikateľskom subjekte a špecifikuje sa organizačná jednotka na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie.

K bodu 57

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 58

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 59

Ruší sa povinnosť mať interval kalibrácie rovnaký alebo kratší ako je ustanovený čas platnosti overenia druhu určeného meradla. Registrovaná osoba si určí interval kalibrácie používaných meradiel a etalónov v súvislosti s vytvoreným, fungujúcim a dokumentovaným systémom práce, podľa § 44 ods. g), ktorý v procese registrácie schvaľuje úrad.

K bodu 60

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 61

Bližšie sa špecifikuje výkon kontroly splnenia registračných požiadaviek.

K bodu 62

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 8.

K bodu 63

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 64

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 65

Touto právnou úpravou sa dopĺňa možnosť pre úrad zastaviť konanie vo veci zmeny registrácie v prípade, ak registrovaná osoba nespĺňa registračné požiadavky v rozsahu podanej žiadosti o zmenu registrácie, pričom sa ustanovuje povinnosť registrovanej osoby uhradiť náklady na kontrolu splnenia registračných požiadaviek, ak už bola kontrola vykonaná.

K bodu 66

Touto právnou úpravou sa upravuje spôsob kontroly registračných požiadaviek v rámci žiadosti o zmenu registrácie. V prípade, ak sa jedná o zmeny, ktoré dokáže posúdiť úrad, kontrolu vykonajú zamestnanci úradu. V prípade, ak je to potrebné, kontrolu na základe poverenia vykoná ústav.

K bodu 67

Zrušuje sa ustanovenie, na základe ktorého mala registrácia zaniknúť, ak registrovaná osoba nevykonáva činnosť podľa rozhodnutia o registrácii najmenej dva roky nakoľko predmetné ustanovenie bolo v aplikačnej praxi neopodstatnené a nie je potrebná takáto prísna právna úprava.

K bodu 68

Dopĺňa sa požiadavka na druh značky, ktorou sa má označiť opravené meradlo a upravuje vedenie evidencie o oprave určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a rozsahu vykonanej opravy, ak je predmetom jej činnosti oprava určeného meradla, alebo viesť evidenciu o montáži určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a dátumu vykonanej montáže, ak je predmetom jej činnosti montáž určeného meradla. Zároveň sa ustanovuje vydanie dokladu o oprave alebo o montáži určeného meradla používateľovi určeného meradla len, ak o to používateľ určeného meradla požiada.

K bodu 69

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 70

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 71

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 72

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 73

Ustanovuje sa, aby registrovaná osoba postupovala podľa dokumentácie k druhu určeného meradla, ktorého opravu vykonáva. Cieľom tejto právnej úpravy je minimalizovať poškodenia určených meradiel spôsobených nevhodným zásahom zo strany registrovanej osoby a zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre používateľov určených meradiel.

K bodu 74

Ustanovuje sa povinnosť pre dozorovanú osobu informovať inšpektorát o odstránení zistených nedostatkov v lehote určenej inšpektorátom z dôvodu zefektívnenia metrologického dozoru.

K bodu 75

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 76

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na novelizačný bod 15.

K bodu 77

Umožňuje sa inšpektorom inšpektorátu uložiť blokovú pokutu aj v prípadoch, ak dozorovaná osoba pri vykonávaných meraniach nepoužíva určené meradlo a účel týchto meraní je meraním podľa § 11 tohto zákona.

K bodu 78

Touto právnou úpravou sa umožňuje inšpektorom inšpektorátu uložiť blokovú pokutu aj pre viac ako len jedno porušenie zákona o metrológii. Táto právna úprava zabezpečí zlepšenie aplikačnej praxe pri ukladaní blokových pokút, bude mať za následok väčšiu možnosť uloženia blokových pokút, čo pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie, nakoľko sa podnikateľ bude môcť zaplatením blokovej pokuty vyhnúť administratívnemu správnemu konaniu a uloženiu vyššej pokuty.

K bodu 79

Touto právnou úpravou sa zavádza systém, ktorý umožňuje znížiť sumu uloženej pokuty v rámci metrologického dozoru o jednu tretinu pre dozorovanú osobu za splnenia ustanovených podmienok. Ak dozorovaná osoba podmienky nesplní, je povinná uhradiť pokutu v plnej výške. 

K bodom 80 a 81

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 82

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie týkajúce sa požiadaviek štatistickej kontroly.

K bodu 83

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k novele zákona.

K bodu 84

Vypúšťa sa pojem určená organizácia, ktorou podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 157/2018 Z. z.) je Slovenská legálna metrológia n. o., ktorá je určená rozhodnutím úradu na výkon činností podľa zákona č. 157/2018 Z. z.. Touto právnou úpravou sa zavádza pluralita trhu, ktorou sa zrovnoprávni postavenie subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie. Predpokladané uvoľňovanie trhu v rámci činností podľa tohto zákona je v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024. Slovenskej legálnej metrológii n. o. touto právnou úpravou nebude zamedzený výkon činnosti, ktorú doteraz vykonávala, nakoľko po splnení požiadaviek ustanovených v § 33 môže mať postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Ostatné činnosti podľa tohto zákona bude vykonávať Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) ako národná metrologická inštitúcia.

K Čl. II

Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje 15. marec 2022 okrem čl. I bod 2, 5, 14, 19, 24, 25, 51, 80, 81, 82 a 84, ktoré majú odloženú účinnosť k 15. marcu 2023.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 19
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: