TlačPoštaZväčšiZmenši

98/2019 Z. z.

14.5. 2019, 18:42 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

Poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poukázali na absenciu právnej úpravy preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky prostredníctvom vojenskej rovnošaty so štátnym znakom Slovenskej republiky a so špecifickými znakmi tejto rovnošaty alebo osobnou identifikačnou kartou. Platná právna úprava taktiež neupravuje zákaz neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej rovnošaty, identifikačnej karty a definíciu prislúchajúcich priestupkov a sankcií ako dôsledku za porušenie predmetného zákazu.

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov je ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ustanoviť zákaz smerujúci k zamedzeniu neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na motorovom vozidle, resp. zákaz smerujúci k zamedzeniu používania vojenskej rovnošaty, ktorou sa preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, a osobnej identifikačnej karty, vrátane ustanovenia sankcií za porušenie týchto zákazov v podobe priestupku. V nadväznosti na uvedené sa tiež navrhuje upraviť príslušnosť Vojenskej polície na objasňovanie priestupkov a ich prejednávanie v blokovom konaní.   

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však vzhľadom na charakter príjmov nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a nebude mať ani sociálny vplyv.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

 

Osobitná časť

 

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorú v prípade potreby preukazujú profesionálni vojaci, vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy po dobu jej výkonu a vojaci mimoriadnej služby.

Príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky sa bude preukazovať vojenskou rovnošatou so štátnym znakom Slovenskej republiky a príslušnými špecifickými znakmi tejto rovnošaty, ako aj osobnou identifikačnou kartou, ktorá sa vydáva profesionálnym vojakom, vojakom v aktívnej zálohe a vojakom mimoriadnej služby.

Nakoľko príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenení na plnenie úloh Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva plnia po dobu vyčlenenia úlohy týchto zložiek, preukazovanie ich príslušnosti sa bude uskutočňovať podľa zákonov upravujúcich činnosť Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva.

 

K bodu 2

            Navrhuje sa ustanoviť zákaz neoprávneného používania označenia „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ a „OS SR“. Obdobným spôsobom ako je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravený zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a ostatných ozbrojených zborov, navrhuje sa ustanoviť zákaz používať vojenskú rovnošatu, ktorú podľa platnej právnej úpravy môže nosiť len príslušník ozbrojených síl SR a osoba, ktorej bolo povolené nosenie vojenskej rovnošaty, a to poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastník boja proti fašizmu a rehabilitovaný vojak. Iná osoba vojenskú rovnošatu nosiť nemôže. Navrhuje sa tiež zákaz nosenia odevu, resp. časti odevu, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou. Takýmto odevom môže byť napríklad odev, ktorý je vyhotovený v obdobnej farebnej úprave ako sú  vyhotovené výstrojové súčiastky poľnej vojenskej rovnošaty (výstrojové súčiastky poľnej vojenskej rovnošaty sú vyhotovené vo farebnej úprave s digitalizovanou potlačou „LES“ alebo s digitalizovanou potlačou „PÚŠŤ“, ktorých dezén kamufláže pre tkaniny je zapísaný v registri dizajnov vedený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) a súčasne je označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorými sa označuje vojenská rovnošata. Špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty sú odznak na čiapke so štátnym znakom, rukávové (košeľové) znaky, rozlišovacie označenie vojenských útvarov a rozlišovacie znaky používané výlučne v ozbrojených silách SR, hodnostné označenie a rovnošatové gombíky so symbolmi ozbrojených síl SR a sú, rovnako ako druhy vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ustanovené vo  výnose Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate. Navrhovanou právnou úpravou sa nezakazuje nosenie oblečenia, resp. jeho časti, ktoré by mohlo byť zameniteľné s poľnou vojenskou rovnošatou tzv. BDU oblečenie (Battle Dres Uniform) alebo iné bojové oblečenie bežne dostupné v army shopoch, ak takéto oblečenie nebude označené štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty používanými ozbrojenými silami SR. Touto úpravou sa reaguje na používanie vojenskej rovnošaty aj so špecifickými znakmi (napríklad štátny znak, hodnostné označenie) inými osobami, ako je ustanovené v platnom právnom poriadku. Ďalej sa navrhuje ustanoviť zákaz neoprávneného používania osobnej identifikačnej karty príslušníka ozbrojených síl SR alebo karty, ktorá by mohla byť zameniteľná s takouto identifikačnou kartou.   Tieto zákazy sa neuplatnia na činnosti, ktoré sú vykonávané s písomným súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pričom pôjde o činnosti predovšetkým kinematografickej, divadelnej alebo obdobnej povahy.

V nadväznosti na ustanovené zákazy sa upravujú priestupky a sankcie za ich porušenie. Pri stanovení výšky sankcie sa vychádza z obdobného postihu ako pri priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. i) a j) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

K čl. II

K bodu 1

V zákone č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov sa navrhuje upraviť pôsobnosť Vojenskej polície na tie osoby, ktoré porušia zákaz používať označenie ozbrojených síl Slovenskej republiky, zákaz používať vojenskú rovnošatu alebo osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou profesionálneho vojaka, vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh povolaného na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo vojaka mimoriadnej služby.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby priestupky definované v zákone č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov objasňovala a  v blokovom konaní prejednávala Vojenská polícia. Z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť pôsobnosť Vojenskej polície tak, aby sa vzťahovala na všetky osoby, ktoré prichádzajú do úvahy ako páchatelia uvedených priestupkov.

 

K bodu 2

Vojenská polícia je oprávnená prejednávať v blokovom konaní priestupky podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.  Navrhovanou úpravou sa dopĺňa zákon  č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako ďalší osobitný predpis, podľa ktorého bude Vojenská polícia oprávnená prejednávať priestupky v blokovom konaní.

 

K čl. III

            Navrhuje sa účinnosť zákona 1. mája 2019.

 

 

Bratislava  9. januára 2019

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 134
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: