TlačPoštaZväčšiZmenši

62/2019 Z. z.

12.3. 2019, 19:08 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á  s p r á v a

 

Všeobecná časť

           

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 s cieľom zohľadniť poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe.

Predložený návrh zákona bol vypracovaný na základe objektívnej potreby upraviť úlohy a oprávnenia Vojenskej polície vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany a vytvoriť podmienky na kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť Vojenskej polície.  Návrh zákona súčasne reflektuje na zmeny vykonané v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je ustanoviť nové úlohy Vojenskej polície, a to ochrana lietadiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a plnenie úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nadväznosti na nové úlohy Vojenskej polície rozširujú sa  oprávnenia  vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu.  Zároveň sa rozširujú donucovacie prostriedky a upravuje sa ich použitie.  

Platná právna úprava neumožňuje v požadovanom rozsahu používať Vojenskej polície dostupné prostriedky na plnenie úloh policajnej ochrany rezortu obrany. Zároveň v súvislosti so zabezpečením obrany  a bezpečnosti štátu z aplikačnej praxe vyplynula potreba ustanoviť zákaz  vstupu do chránených vojenských objektov a sankcie za porušenie zákazu. S cieľom zabrániť zneužitiu označenia „Vojenská polícia“, vojenskej rovnošaty s týmto označením, služobného preukazu a služobného odznaku sa ustanovuje zákazpoužívať označenie „Vojenská polícia“, zákaz používať vojenskú rovnošatu s týmto označením, služobný preukaz a služobný odznak. Definujú sa priestupky, sankcie a Vojenská polícia ako vecne príslušný orgán, ktorý bude  priestupky objasňovať.

              Návrhom zákona sa dopĺňa absentujúca právna úprava stravovania osoby, ktorej bola vojenským policajtom obmedzená osobná sloboda. 

Predkladaný návrh zákona o Vojenskej polícii je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však vzhľadom na charakter príjmov a výdavkov nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Prípadné výdavky vyplývajúce z návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva obrany republiky na rok 2019 a ďalšie roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a nebude mať ani sociálny vplyv.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodom 1, 2, 8, 14, 18, 19, 29, 34 až 36 a 38

(poznámky pod čiarou 2, 2b, 2e, 2j, 2k, 3a, 3b, 3d, 5, 5d, 5e, 5h, 7 a 7c)

 

Legislatívno-technická úprava spočívajúca v nahradení odkazov na zrušené právne predpisy odkazmi na platné predpisy, v doplnení poznámok pod čiarou avypustení nadbytočnej poznámky pod čiarou.

 

K bodu 3

 

            V nadväznosti na navrhovanú úpravu zákazu neoprávneného používania označenia „Vojenská polícia“, „VP“, medzinárodného označenia Vojenskej polície, zákaz neoprávneného používania služobnej rovnošaty vojenského policajta, služobného preukazu a služobného odznaku, ako aj používania zameniteľných označení, odevov, preukazov alebo odznakov vyplynula potreba upraviť pôsobnosť Vojenskej polície na osoby, ktoré budú porušovať tieto zákazy.Vojenská polícia navrhovanou právnou úpravou bude môcť vo svojej kompetencii riešiť aj osoby, ktoré porušia zákaz vzťahujúci sa na činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním. Úprava pôsobnosti Vojenskej polície je potrebná, pretože uvedenézákazy budú porušovať  prevažne osoby nachádzajúce sa mimo priestorov ministerstva, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti, mimo vojenských objektov alebo miest, kde prebiehajú vojenské akcie alebo vojenské operácie.

 

K bodu 4

 

            Podľa platnej právnej úpravy Vojenská polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s navrhovanou úpravou priestupkov v prípadoch porušenia zákazu používať označenie Vojenskej polície, rovnošatu s označením Vojenská polícia, zákazu používať služobný preukaz, služobný odznak, zákazu vstupovať do chráneného objektu a zákazu činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a nad ním je potrebné doplniť úlohy Vojenskej polície tak, aby mala oprávnenie priestupky definované v zákone o Vojenskej polícii na mieste vyriešiť v blokovom konaní. Ak priestupok v blokovom konaní nevyrieši, v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupok objasní a postúpi príslušnému okresnému úradu.

 

K bodu 5

            V súvislosti s dohľadom Vojenskej polície nad bezpečnosťou v cestnej premávke sa navrhuje na účely tohto zákona spresniť pojem vojenské vozidlo. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel sa dopĺňajú vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá zahraničných ozbrojených síl pri plnení služobných povinností.

Riadenie cestnej premávky Vojenskou políciou sa navrhuje upraviť v nadväznosti na úpravu dohľadu v cestnej premávke.

 

K bodu6

Navrhovanou úpravou sa zlučuje zaisťovanie osobnej bezpečnosti ministra obrany Slovenskej republiky a vybraných osôb  do jedného ustanovenia vzhľadom na to, že v oboch prípadoch Vojenská polícia vykonáva rovnakú činnosť. Navrhuje sa zároveň úlohy Vojenskej polície rozšíriť o zaistenieochrany lietadiel vo vojenských službácha ich letovv rámci ochrany majetku rezortu ministerstva, ktorú Vojenská polícia vykonáva. Túto úlohu bude Vojenská polícia plniť v súvislosti s nákupom vojenských lietadiel zn. Spartan.

 

K bodu 7

Navrhuje sa doplniť ďalšie úlohy Vojenskej polície, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

K bodom9 a 10

            Precizuje sa preukazovanie príslušnosti k Vojenskej polícii. Podľa platnej právnej úpravy vojenský policajt preukazuje príslušnosť k Vojenskej polícii vojenskou rovnošatou s vonkajším označením VOJENSKÁ POLÍCIA s identifikačným číslom, služobným preukazom s identifikačným číslom, ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ a medzinárodným označením  Vojenskej polície. Ďalšou možnosťou preukazovania príslušnosti k Vojenskej polícii je služobný odznak príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom. 

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky pre služobný odznak príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom.

 

K bodu 12

            Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v nadväznosti na doplnenie § 2.

 

K bodu 13

V súvislosti s oprávnením vojenského policajta zaistiť osobu sa navrhuje doplniť možnosť zaistiť aj takú osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní s cieľom zistiť jej súvislosť s trestným činom.

 

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v nadväznosti na zmenu v § 3.

 

K bodu 16

Navrhuje sa doplniť oprávnenie vojenského policajta na zaisťovanie ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov. Ustanovenie nadväzuje na novú úlohu Vojenskej polície v § 3 ods. 1 písm. n). V rámci policajnej ochrany majetku rezortu ministerstva sa navrhuje oprávnenie vojenského policajta vykonať bezpečnostnú prehliadku lietadla vo vojenských službách,  prehliadku prepravovaných osôb, batožiny a vecí a bezpečnostný sprievod lietadla na vyžiadanie príslušných autorít ozbrojených síl Slovenskej republiky. Cieľom zavedenia uvedeného oprávnenia vojenského policajta je predchádzať možnostiam páchania teroristického útoku alebo iného trestného činu v súvislosti s prepravou vecí spôsobilých ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku.

Navrhuje sa tiež, aby sa výkon uvedených oprávnení vojenského policajta, ku ktorým môže výnimočne dochádzať aj v priestoroch verejného letiska, uskutočňoval s pravidlami bezpečnostnej ochrany platnými v civilnom letectve. Pôjde predovšetkým o vstupovanie do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, pohyb v takomto vyhradenom priestore pri zabezpečovaní ochrany lietadla vo vojenských službách, vnášanie zakázaných predmetov do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska (najmä palných a strelných zbraní, resp. iných prostriedkov na vystrelenie náboja), vykonávanie detekčných kontrol a pod.

 

K bodu17

Legislatívno-technická úpravas cieľom zjednotiť zavedené pojmy v platnom znení zákona.

 

K bodu 20

Predmetným ustanovením sa rozširuje okruh oprávnení príslušníkov Vojenskej polície o oprávnenie prerušiť nedovolenú činnosťlietadiel spôsobilých lietať bez pilota vpriestore nad chránenými vojenskými objektami. Ustanovenie reaguje na súčasnú situáciu v oblasti vývoja moderných technológií, medzi ktoré možno zaradiť lietadlá spôsobilé lietať bez pilota so záznamovým zariadením. Keďže tieto lietadlá vybavené systémami na zber informácií môžu ohroziť najmä verejný záujem spočívajúci v zabezpečení ochrany vojenských objektov a taktiež použitie takýchto lietadiel môže mať za následok ohrozenie života a zdravia osôb, ktorým Vojenská polícia zaisťuje osobnú bezpečnosť, je potrebné zaviesť navrhované opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu uvedených objektov.

 

K bodom 21 až 24

Platná právna úprava ustanovuje rozsah donucovacích prostriedkov, ktoré je vojenský policajt oprávnený použiť, povinnosti vojenského policajta pred použitím týchto donucovacích prostriedkov ako aj  pri ich použití. V nadväznosti na navrhované oprávnenie vojenského policajta prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota, ktoré sa pohybuje v priestore nad chráneným objektom,  sa navrhuje doplniť donucovacie prostriedky o technický prostriedok, ktorým vojenský policajt zakázanú činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota preruší. Zároveň sa navrhuje upraviť povinnosti pred použitím tohto donucovacieho prostriedku a pri jeho samotnom použití. Obdobne ako pri použití ostatných donucovacích prostriedkov upravuje sa možnosť upustiť od výzvy a výstrahy v prípade, ak osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať  bez pilota vojenský policajt nie je schopný lokalizovať.

 

K bodu 25

Navrhuje sa doplniť prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, ktoré vojenský policajt môže použiť. Ide o rôzne dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky nemajúce povahu zbrane (napríklad vrhacie siete alebo prostriedky typu „Flash Ball“), ktoré sú súčasťou výzbroje Vojenskej polície. Cieľom uvedenej úpravy je vytvoriť právny rámec pre uvedené donucovacie prostriedky a spôsob ich použitia. Úloha na rozšírenie výzbroje Vojenskej polície vychádza z dokumentu „NATO CapabilityTargets 2017 – The Slovak Republic“, z ktorého pre Slovenskú republiku o. i. vyplýva odporúčanie zabezpečiť úlohy v oblasti tzv. nesmrtiacich spôsobilostí, pričom garantom týchto úloh je práve Vojenská polícia.

 

 

K bodom 26, 27a 40

Legislatívno–technická úprava s cieľom zjednotiť terminológiu používanú v zákone. 

 

K bodu 28

Precizuje sa oprávnenie vojenského policajta na zabránenie odjazdu vozidla v prípadoch parkovania vozidiel vo vojenských obvodoch na miestach, kde je to zakázané. Navrhovaná zmena má príslušníkom Vojenskej polície uľahčiť plnenie úloh v rámci zabezpečenia ochrany vojenských obvodov a zaručenia postihu pre osoby porušujúce zákaz parkovania vo vojenských obvodoch s využitím technických prostriedkov.

 

K bodom 30 až 32

Navrhuje sa, aby vojenský policajt mohol použiť zbraň ako donucovací prostriedok aj v prípade zakázanej činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v priestore nad objektom chráneným Vojenskou políciou, ak uvedenú činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota nemožno prerušiť inak. Zároveň sa navrhuje upraviť prípady, kedy vojenský policajt pri zákroku môže pred použitím tohto donucovacieho prostriedku upustiť od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu.

 

K bodom 33 a 37

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na začlenenie Železničnej polície do podriadenosti Policajného zboru.

 

K bodu 39

Vzhľadom na vyskytujúce sa prípady zneužitia označenia a rovnošaty ozbrojených  zborov sa navrhuje ustanoviť zákaz neoprávneného používania označenia „Vojenská polícia“, „VP“, a medzinárodného označenia Vojenskej polície, zákaz neoprávneného používania služobnej rovnošaty vojenského policajta, služobného preukazu a služobného odznaku, ako aj používania zameniteľných označení, odevov, preukazov alebo odznakov. Navrhuje sa tiež zákaz neoprávneného používania označenia „VP“, ktorým sa skracuje označenie Vojenskej polície, a označenia „MP“, ktorým sa skracuje medzinárodné označenie Vojenskej polície (angl. Military Police). Tieto zákazy sa neuplatnia v prípade činností, ktoré sa budú uskutočňovať s písomným súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, najmä kinematografickej alebo divadelnej povahy. 

            V súvislosti s narastajúcim počtom neoprávnených vstupov do chránených vojenských objektov a absenciou postihu za uvedený čin, ako aj v súvislosti s ochranou majetku štátu a ochranou vojenských objektov sa navrhuje upraviť zákaz vstupu do chránených vojenských objektov, do ktorých sa spravidla vstupuje za účelom plnenia služobných povinností a verejnosť do nich vstupuje len výnimočne. O povolení vstupu do konkrétneho chráneného vojenského objektu sa rozhoduje na mieste, a to zo strany príslušníka Vojenskej polície alebo dozornej služby a strážnej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Navrhovanou úpravou sa z formálno-právneho hľadiska zavádza zákaz, ktorý sa vzhľadom na povahu chránených vojenských objektov uplatňuje dlhodobo, no bez určenia adekvátnej sankcie za jeho prípadné porušenie v podobe priestupku sám o sebe dostatočne nedokáže zamedziť vniknutiu nepovolaných osôb do takéhoto objektu.Platná právna úprava síce oprávňuje vojenského policajta proti osobe porušujúcej zákaz vstupu použiť donucovacie prostriedky, avšak využitie tohto oprávnenia predpokladá priamy fyzický stret vojenského policajta s takouto osobou, ku ktorému nemusí vždy dôjsť.

V záujme zaistenia ochrany majetku štátu v správe alebo užívaní rezortu obrany, ochrany utajovaných skutočností a zaistenia osobnej bezpečnosti ministra obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti ďalších určených osôb, ktoré sa nachádzajú v chránených vojenských objektoch, sa v týchto objektoch navrhuje zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, ani zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte nemá absolútnu povahu a pripúšťa sa udelenie písomného súhlasu s takýmto konaním zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu zverejní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

Zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním sa neuplatní ani v prípade lietadiel vykonávajúcich lety v štátnom záujme, ak ide o bezpilotné lietadlá v policajných alebo colných službách, alebo ak sa takéto lety uskutočňujú v súvislosti s pátraním po lietadlách, osobách alebo záchranou ľudských životov, resp. pôjdeo inú činnosť uskutočňovanú vo verejnom záujme, najmä v súvislosti s kontrolou stavu životného prostredia, evakuáciou, hasením požiarov alebo zaistením ochrany leteckej prepravy ústavných činiteľov a iných dôležitých osôb. Vykonávanie činností lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním, na ktoré sa nevzťahuje zákaz, nemá vplyv na dodržiavanie iných povinností, ktoré v súvislosti s činnosťou takýchto lietadiel ustanovujú osobitné predpisy, napríklad na úseku ochrany utajovaných skutočností.

V nadväznosti na uvedené zákazy a obmedzenia sa upravujú priestupky a sankcie za ich porušenie. Pri určení výšky sankcie sa vychádza z obdobného postihu ako pri priestupku proti verejnému poriadku podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda sa upravuje v súlade s odporúčaniami  Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pôsobiaceho pri Rade Európy adresovaného Slovenskej republike. Súčasne sa upravuje limit výdavkov na stravovanie tejto osoby, ktoré znáša štát.

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2019.

 

 

Bratislava 17. októbra 2018

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 151
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: