TlačPoštaZväčšiZmenši

473/2019 Z. z.

3.1. 2020, 14:26 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave, zavedenie verejného dopravcu vykonávajúceho pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu (ďalej len „osobnú dopravu"), rozšírenie osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovenie oprávnení dopravcu voči cestujúcim, doplnenie povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave. Dopĺňajú sa požiadavky na povinné údaje v prepravnom poriadku vzhľadom na vykonávanie osobnej dopravy. Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým. Ustanovuje sa kto je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, upravuje sa pojem dopravná obslužnosť a dopĺňajú sa ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu ako aj o zmluve o dopravných službách.

Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojenia osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy SR. Ide o podporu rozvoja udržateľnej mobility na splavných vodných cestách (vodných tokoch so stanovenými plavebnými parametrami pre vodnú cestu určitej kategórie) prepojením tradičných spôsobov dopravy a ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v SR. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest za svojimi aktivitami (práca, škola, lekár, úrady a iné) sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok a hluku a ich vplyvu, a tým sa zvýši kvalita života.

Článkom II sa dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie do zákona o cestnej doprave tak, aby sa zabezpečila jednotnosť so splnomocňovacími ustanoveniami zavádzanými týmto návrhom zákona v § 20c ods. 5.

Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na životné prostredie a na služby verejnej správy na občana, negatívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe a negatívne a zároveň pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na procesy služieb vo verejnej správe, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I
K bodu 1:
Ide o definovanie „dopravná služba vo verejnom záujme" v kontexte vodnej dopravy, ktorá sa delí na verejnú vodnú dopravu a neverejnú vodnú dopravu. Pričom pri verejnej vodnej doprave ide o organizovanú prepravu osôb (osobná lodná doprava) po vodných cestách a v územných obvodoch verejných prístavov, ktorá sa vykonáva za úhradu. Osobná lodná doprava môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Verejná vodná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.
Tiež sa definuje „integrovaný dopravný systém vo verejnej osobnej doprave", pričom verejná osobná doprava je definovaná v článku 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení"). Ide o spojenie všetkých dopravných služieb v osobnej doprave, t.j. železničných dopravných služieb, služieb mestskej dopravy, prípadne aj s mestskou a prímestskou verejnou autobusovou dopravou.
Upravuje sa postup štátnych orgánov v prípade použitia ustanovení osobitného predpisu, ktorým je nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení a zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

K bodu 2:
Ide o doplnenie osobitných povinností pre akéhokoľvek dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu organizovanú prepravu osôb (osobnú lodnú dopravu) po vodných cestách a ktorý v prípadoch uvedených v kapitole III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1177/2010") zabezpečí náhradnú dopravu cestujúcich.

K bodu 3:
Ustanovujú sa povinnosti pre verejného dopravcu, t.j. dopravcu vykonávajúceho pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu poskytujúceho dopravné služby vo verejnom záujme na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Verejný dopravca musí mať udelenú licenciu na poskytovanie služieb vo verejnom záujme, mať zmluvu s objednávateľom týchto dopravných služieb, musí prepravovať cestujúcich podľa tarify cestovného, vydať im prepravný doklad (cestovný lístok) v súlade s cestovným poriadkom. Už platné ustanovenia týkajúce sa dopravcu sa primerane vzťahujú aj na verejného dopravcu.

K bodu 4:
Na zabezpečenie bezpečnosti plavebnej prevádzky pred prepravou a počas prepravy cestujúcich sú členovia posádky plavidla (lodný kapitán, kormidelník, lodný strojník, lodník a iní) alebo dispečer dopravcu oprávnení dávať cestujúcim pokyny a príkazy a cestujúci sú povinní sa nimi riadiť. Ak sa cestujúci odmietne riadiť pokynmi a príkazmi člena posádky plavidla alebo dispečera dopravcu a svojim správaním je nebezpečný sám sebe alebo svojmu okoliu môže byť vylúčený z prepravy. Ak cestujúci nemá platný prepravný doklad musí zaplatiť cestovné spolu so sankciou stanovenou v prepravnom poriadku. V prípade, že nemá danú hotovosť má člen posádky plavidla alebo dispečer dopravcu právo žiadať od cestujúceho údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankcie a cestujúci je povinný ich poskytnúť.

K bodom 5 a 6:
Dopĺňa sa povinnosť pre cestujúceho preukázať sa pri kontrole predložením prepravného dokladu. Prepravný doklad musí byť platný. Ak ho cestujúci nemá, musí zaplatiť cestovné aj so sankciou. Cestujúci v prípade, že nemá danú hotovosť je povinný poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankcie v rozsahu uvedenom v ustanovení. To isté platí aj pre cestujúceho, ktorý znečistí, zničí alebo poškodí plavidlo alebo jeho zariadenie. Dopravca pri nespolupracujúcom cestujúcom, ktorý vykonal priestupok, spolupracuje s policajným zborom.

K bodom 7 až 9:
Rozširuje sa ustanovenie upravujúce tarifu cestovného, obsah prepravného poriadku, ktorý upravuje požiadavky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a tovar vo verejnej vodnej doprave.

K bodom 10 a 11:
Ustanovuje sa, že dopravca, ktorý chce vykonávať pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu musí byť odborne spôsobilý podľa doterajšej právnej úpravy, ale aj finančne spôsobilý, ako je tomu pri vykonávaní medzinárodnej verejnej vodnej dopravy. Pri splnení týchto podmienok môže získať uchádzač licenciu na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, v súlade s plánom dopravnej obslužnosti podľa § 20c ods. 4. To znamená, že pokiaľ sa uchádza žiadateľ o vydanie licencie na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme na vodnú cestu, ktorá nie je zahrnutá do plánu dopravnej obslužnosti, tak mu licencia nebude vydaná. Licencia na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa vydá na dobu neurčitú.

K bodu 12:
Spresňuje sa pojem dopravná obslužnosť územia, a to v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave, ktorá má byť zabezpečovaná tak, aby sa uspokojil dopyt verejnosti po tomto druhu verejnej osobnej dopravy v jednotlivých dňoch v týždni.

K bodu 13:
§ 20a: Pravidelnou vnútroštátnou verejnou osobnou lodnou dopravou bude doplnená dopravná obslužnosť územia tam, kde to bude vhodné, možné a potrebné, t.j. tam kde nebude zabezpečená dostatočná dopravná obslužnosť územia železničnou dopravou a ani cestnou dopravou.
Objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme osobnou lodnou dopravou bude ministerstvo.
§ 20b: V tomto ustanovení sa upravujú podmienky pre objednávateľa, ktorý je žiadateľom o príspevok na výkony vo verejnom záujme. Príspevok vedie ministerstvo na samostatnom účte podľa §22 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 20c: Na to, kde bude môcť objednávateľ objednať dopravné služby vo verejnom záujme na vykonávanie pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej dopravy, ministerstvo v súčinnosti s vyššími územnými celkami, na území ktorých sa nachádzajú sledované vodné cesty podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest, zostaví plán dopravnej obslužnosti. Ten bude zohľadňovať aj prevádzkové možnosti železničnej dopravy a autobusovej dopravy, požiadavky verejnosti, kapacitu infraštruktúry, hospodárnosť a efektívnosť prepravy a finančné možnosti verejného rozpočtu potrebné na zaplatenie dopravných služieb vo verejnom záujme.
Ďalej sa ustanovuje rámcový obsah plánu dopravnej obslužnosti, pričom podrobnejšie obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania, štruktúru základných tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich a štandardy dopravnej obslužnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Podľa plánu dopravnej obslužnosti bude ministerstvo rozhodovať aj o udelení licencie na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Pokiaľ si žiadateľ o takúto licenciu požiada o vydanie licencie na vodnú cestu, ktorá nebude zahrnutá do plánu dopravnej obslužnosti, tak mu nebude vydaná, aj keď bude spĺňať všetky ostatné podmienky a požiadavky na vydanie licencie na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
§ 20d: Objednávateľ (ministerstvo alebo ním zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia) si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave, ktorými zabezpečí záujem a potreby svojich obyvateľov o dopravnú dostupnosť v danom regióne. Zmluvou o dopravných službách sa zabezpečí poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, t.j. je vylúčené zazmluvniť dopravné služby zabezpečujúce rekreačný a akýkoľvek komerčný účel.
Podľa článku 1 ods. 2 druhej vety je možné uplatňovať nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení aj na verejnú osobnú dopravu vnútrozemskými vodnými cestami. Preto bolo ustanovené, že objednávateľ dopravných služieb v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave vo verejnom záujme musí dodržiavať pri výbere verejného dopravcu a uzatváraní zmluvy o dopravných službách s ním článok 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení a § 29 písm. a), § 66 a § 163 až 183 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva o dopravných službách musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať presné vymedzenie záväzku verejného dopravcu, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie tak, aby vedel zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia, vymedzenie územia a úsekov vodnej cesty, na ktorých má záväzok splniť, možnosť a rozsah subdodávania dopravných služieb vo verejnom záujme, tarifné podmienky, povahu a rozsah prípadných výlučných práv verejného dopravcu, spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme podľa článku 2 písm. g), článku 6 a prílohy nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení, harmonogram poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme, spôsob kontroly plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov, nápravné opatrenia, sankcie za neplnenie záväzku, požiadavky na vybavenie plavidla vrátane podmienok na prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou podľa nariadenia (EÚ) č. 1177/2010. Doba platnosti tejto zmluvy sa stanovuje na 5 rokov, ktorú možno predĺžiť iba raz znovu na 5 rokov.
Ak objednávateľ zvolí spôsob na výber verejného dopravcu priame zadanie v súlade s článkom 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení musí viesť evidenciu nákladov a výnosov dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej lodnej doprave oddelene od ostatných poskytovaných dopravných služieb, napr. od služieb mestskej dopravy.
Objednávateľovi dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave poskytne na úhradu týchto služieb vyšší územný celok príspevok vo výške 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu. Ak bude trasa, na ktorej sa zazmluvnili dopravné služby vo verejnom záujme prechádzať dvomi a viacerými vyššími územnými celkami, potom sa úhrada príspevku rozdelí v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej prepravnej trase. Zvyšných
55 % uhradí objednávateľ. Úhrada bude realizovaná priamo zo samostatného účtu zálohovými platbami a po skončení kalendárneho roka objednávateľ a verejný dopravca vykonajú zúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť obce a aj iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách. Ak by došlo k nadmernej úhrade za poskytnuté dopravné služby, potom objednávateľ povinne vráti vratku z príspevku vyššiemu územnému celku, celkom v pomere akým na dopravné služby vo verejnom záujme prispel.
Aby malo ministerstvo prehľad o poskytovaných dopravných službách vo verejnom záujme kvôli aktualizácii plánu dopravnej obslužnosti a výkazníctvu, je potrebné, aby malo prístup k prevádzkovým údajom o dopravných službách vo verejnom záujme. Preto sa zavádza povinnosť pre verejného dopravcu, aby tieto údaje poskytoval objednávateľovi.

K bodu 14:
Úpravou § 38 sa doplnili povinnosti vyplývajúce z návrhu zákona do pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy.

K bodu 15:
Ustanovuje sa pokuta verejnému dopravcovi vo výške 1000 eur, ak nebude poskytovať objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.

K bodom 16 a 17:
Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K čl. II
K bodu 1:
Článkom II sa dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie v zákone o cestnej doprave s cieľom zabezpečenia jednotnosti so splnomocňovacími ustanoveniami zavádzanými týmto návrhom zákona v čl. I v § 20c ods. 5.

K bodu 2:
Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona. Dátum účinnosti zákona sa navrhuje od 1. januára 2020 vzhľadom na možnosť realizácie výsledkov štúdie realizovateľnosti „Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS".

V Bratislave 27. septembra 2019

Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky

Arpád Érsek
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 109
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: