TlačPoštaZväčšiZmenši

464/2019 Z. z.

30.12. 2019, 18:31 |  najpravo.sk

Všeobecná časť

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, o účel podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.

 

Miestna a regionálna kultúra predstavuje významnú súčasť celoštátnej kultúry, napriek tomu sa javí jej podpora zo strany štátu ako nie úplne dostatočná. V mestách a obciach sa množstvo obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách angažuje v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch, voľno-časových zoskupeniach a záujmových združeniach zameraných na rôzne oblasti umenia a kultúry. Ide o jednotlivcov alebo rôznorodé zoskupenia, ktoré majú viac alebo menej profesionálny charakter, často vznikajú na báze dobrovoľnosti a ich primárnym cieľom je napĺňanie potreby sebarealizácie ich členov. Popritom však plnia aj významnú umeleckú, výchovnú a sociálnu funkciu v danej obci alebo regióne. Nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci. Z pohľadu predkladateľa si preto táto oblasť kultúry zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu. Podpora bude spočívať vo forme poskytovania dotácií uvedeným subjektom alebo jednotlivcom na účel zakúpenia alebo obstarania ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov, atď.

 

Obnova knižníc a knižničného fondu bude zmeraná na podporu rozvoja verejných knižníc. Nový dotačný titul napĺňa Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Podpora bude zmeraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc.

 

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a nemá sociálne vplyvy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh je v súlade s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Dopĺňajú sa nové účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry: podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnova knižníc a knižničného fondu.

Cieľom nového dotačného titulu je podporiť miestne umelecké a iné kultúrne zoskupenia, subjekty a jednotlivcov, napríklad folklórne súbory, spevácke súbory, spevákov, hudobné skupiny, tanečné súbory, ochotnícke divadlá, zoskupenia alebo jednotlivcov zaoberajúcich sa umelecko-remeselnou výrobou alebo výtvarnou činnosťou vo forme poskytnutia dotácie zo strany štátu- ministerstva kultúry. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov uvedeným subjektom a jednotlivcom napríklad na účel zakúpenia alebo výroby nových ľudových krojov, úpravy existujúcich krojov, nákup kostýmov pre tanečné zoskupenia alebo ochotnícke divadlá, nákup hudobných nástrojov pre ľudové skupiny, iné hudobné skupiny alebo jednotlivcov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu umelecko-remeselných výrobkov alebo prostriedkov potrebných pre výtvarníkov.

 

Druhý nový dotačný titul bude zameraný na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb, napríklad na zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia. Poskytnuté dotácie budú zamerané aj na nákup knižničného fondu.

 

K bodu 2

Vzhľadom na § 6a ods. 3, v ktorom sa uvádzajú kultúrne poukazy, ale v celom zákone nie je definícia tohto pojmu vysvetlená, sa navrhovaným ustanovením tento nedostatok odstraňuje.

 

K bodu 3

Ustanovuje sa, ktoré subjekty budú môcť požiadať o poskytnutie dotácie na účel podpory miestnej a regionálnej kultúry. Pôjde o tieto nepodnikateľské subjekty: fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyšší územný celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky. Dotáciu bude možné poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, a to prostredníctvom fyzickej osoby. Môže ňou byť napríklad člen súboru, skupiny alebo telesa, alebo príbuzný, známy člena, ak pôjde o detské súbory, atď.

K bodu 4

Navrhuje sa zrušenie lehoty na zverejnenie výzvy ministerstvom kultúry. Zákonom č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 novelizuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Na základe tejto novely zákona o rozpočtových pravidlách dochádza k zníženiu administratívnej záťaže u žiadateľa o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorý už nebude musieť preukazovať splnenie niektorých podmienok na poskytnutie dotácie (nebude už predkladať potvrdenie od správcu dane, od Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne). Splnenie týchto podmienok si overí samotný poskytovateľ dotácie, v tomto prípade ministerstvo kultúry.

 

K bodu 5

Návrh novely ustanovuje, čo má obsahovať žiadosť o poskytnutie dotácie a povinnosť žiadateľa priložiť k žiadosti prílohy, ktoré sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí. Ministerstvo kultúry pristúpilo k úprave odseku z dôvodu flexibilnosti predkladaných príloh vzhľadom širokú paletu účelov poskytovaných dotácií.

 

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu od 1. januára 2020.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 103
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: