TlačPoštaZväčšiZmenši

386/2019 Z. z.

26.12. 2019, 15:02 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) na základe úlohy podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 607/2018 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 v nadväznosti na bod B. 22. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2018 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a bodu B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2018 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.

Dôvodom prijatia zákonnej úpravy je najmä zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a zlepšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov autoškôl (ďalej len „inštruktor“). Doterajšia prax vykonávania vodičských kurzov dokazuje, že kvalita ich vykonávania je podmienená najmä schopnosťami inštruktorov. Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora (podľa súčasnej právnej úpravy) raz za päť rokov sa dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne, priebežne počas výkonu činnosti inštruktora a nielen z dôvodu potreby predĺženia platnosti inštruktorského preukazu. V tejto súvislosti sa zároveň upravujú podmienky pre udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa zavádza inštitút skúšobného komisára a upravujú podmienky pre udelenie a predĺženie platnosti a preukazu skúšobného komisára. Predkladaný návrh reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, zamestnávania inštruktorov, s požiadavkami na technickú základňu autoškoly a miestom na vykonávanie vodičských kurzov.

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 228/2018 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II sa ruší miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja príslušnom podľa bydliska uchádzačapri podaní žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia. Predkladaným návrhom sa zároveň reaguje na oprávnené požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vyňatie nimi prevádzkovanej autoškoly z jednotného informačného systému cestnej dopravy a z povinnosti používať pri vykonávaní vodičských kurzov identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel ako miest, na ktorých sa môže takýto výcvik vykonávať, ktorých prevádzkovanie je upravené osobitným - chráneným režimom.

V súvislosti s poznatkami o nekalnej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa v predkladanom návrhu podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru a v nadväznosti naň sa presnejšie vymedzujú skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Zavádza sa inštitút poriadkovej pokuty ako prostriedok na vymoženie práva na výkon predmetného dozoru.

 

V článku III sa novelizuje zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorým sa reaguje na zmeny súvisiace so zavedením inštitútu skúšobného komisára a zmenami v doškoľovacích kurzoch.

Z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES vo vodičských preukazoch sa v čl. IV návrhu zákona novelizuje zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov. Rozširuje a upravuje sa súčasné znenie výnimiek vo vzťahu k systému základnej kvalifikácie a k systému pravidelného výcviku. Kladením ešte väčšieho dôrazu na odbornú prípravu profesionálnych vodičov, týkajúcu sa palivovo úspornej jazdy s cieľom znížiť emisie CO2 z cestnej dopravy, sa upravujú obsahové náplne kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku. Povoľuje sa absolvovať časť výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku mimo priestory školiaceho strediska, prostredníctvom inovačno-technologického riešenia ako je elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie tzv. e-learning. Dosiahnutím transparentnosti pri výučbe teórie a praktického výcviku a vzhľadom na spoľahlivú identifikáciu osôb pri možnosti elektronickej náhrady časti výučby teórie mimo priestory školiaceho strediska, majú školiace povinnosť do 31.12.2020 vybaviť svoje výcvikové vozidlá a učebne zariadeniami umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu, inštruktora a lektora školiaceho strediska, o čase strávenom v učebni a vo výcvikovom vozidle, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému.

Na účely zabezpečenia výmeny informácií medzi členskými štátmi a overovania údajov o vydaných dokladoch po kurzoch základnej kvalifikácie a o dokladoch o kurzoch pravidelného výcviku sa v budúcnosti plánuje zaviesť centrálny vnútroštátny register vydaných osvedčení a kvalifikačných kariet vodiča, ktorý bude možné zabezpečeným prístupom pripojiť na elektronickú sieť zriadenú v spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou.

 

Vzhľadom na navrhované zmeny sa predkladaným materiálom zároveň mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Návrh zákona má pozitívny a súčasne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny a aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá sociálny vplyv a zároveň je bez vplyvu na životné prostredie a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Podrobnosti o dopadoch návrhu zákona sú uvedené v priložených analýzach vplyvov a celkové zhodnotenie v Doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

Účinnosť zákona sa s prihliadnutím na transpozičný termín smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch a na nevyhnutnosť vykonania potrebných zmien v informačnom systéme cestnej dopravy navrhuje od 23. mája 2020, účinnosť čl. IV bodov 3. a 14. sa navrhuje dňom januára 2021.

 

B. Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodom 1 a 2 (§ 2 a 2b)

Ustanovuje sa, že výcvik vodičských kurzov možno vykonávať len na území Slovenskej republiky, čo zodpovedá požiadavkám na identifikáciu vodičských kurzov, ako i skutočnosť, že motorové vozidlo možno viesť len s platným vodičským oprávnením, pričom výnimka pre účastníkov vodičských kurzov, platí len na území Slovenskej republiky, nakoľko ide o národnú úpravu, ktorá nemusí byť akceptovaná na území iného štátu. Definuje sa, kto sa považuje za účastníka vodičského kurzu.

 

K bodom 3 až 13 (§ 3)

Spresňuje sa obsah žiadosti na registráciu autoškoly v súvislosti s inštruktorom, vypustením náhradnej výcvikovej plochy a trenažérom. Upravuje sa obmedzenie pre výkon zodpovedného zástupcu v autoškole tak, že tento nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole, ale môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou (vlastníkom). Činnosť autoškoly možno zabezpečovať aj inštruktormi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k autoškole alebo inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť, čo priaznivo ovplyvní situáciu na trhu inštruktorov, ktorých je nedostatok. Ustanovuje sa možnosť pre prevádzkovateľa autoškoly zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Zriadenie prevádzky autoškoly bude vykonané zmenou vydanej registrácie autoškoly.

 

K bodom 14 až 18 (§ 5)

V súvislosti s vypustením pojmu „náhradná výcviková plocha“ sa upravujú technické a technologické zariadenia autoškoly. Vzhľadom k tomu, že náhradná výcviková má rovnaké technické požiadavky ako autocvičisko, tieto pojmy sa zjednocujú. Ustanovuje sa, že premiestňovať vozidlá možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje tá istá osoba, t.j. prevádzkovateľ na ktorého meno sú autoškoly registrované. Ustanovuje sa postup pri vykonávaní praktického výcviku zdravotne postihnutej osoby, ktorá nemôže ovládať vozidlo bez technického zásahu do jeho riadenia a ovládania. V tomto prípade bude možné použiť aj vozidlo vo vlastníctve tretej osoby, pričom nemusí byť vybavené identifikačným zariadením.

 

K bodom 19 až 22 (§ 5a)

Ide o legislatívno-technické úpravy.

 

K bodom 23 až 25 (§ 6)

Presnejšie sa vymedzujú povinnosti prevádzkovateľa autoškoly v súvislosti s dodržiavaním platnej registrácie autoškoly, vydávania osvedčenia o absolvovaní vodičského kurzu, vypustením pojmu „náhradná výcviková plocha“ a s územnou pôsobnosťou vykonávania vodičských kurzov.

 

K bodom 26 až 29 (§ 7)

Ustanovuje sa, že registráciu autoškoly možno zrušiť, ak prevádzkovateľ autoškoly vedome zneužil identifikačné zariadenie na klamlivé preukázanie, že výcvik bol vykonaný v súlade so zákonom č. 93/2005 Z. z. V nadväznosti na doterajšiu aplikačnú prax sa umožňuje, aby v lehote troch mesiacov mohol prevádzkovateľ autoškoly obnoviť vozidlový park (vymeniť vozidlá) používaný na výcvik, bez vplyvu na platnú registráciu autoškoly. Počas tohto obdobia nemožno vykonávať výcvik príslušnej skupiny vodičského oprávnenia.

 

K bodom 30 až 35 (§ 8)

Vypúšťa sa podmienka dosiahnutia veku 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora. Prax preukázala túto hranicu ako nadbytočnú a obmedzujúcu požiadavku na činnosť inštruktora. Nie je rozhodujúci vek inštruktora, ale najmä jeho schopnosti vykonávať vodičské kurzy, ktoré sa preukazujú úspešným vykonaním inštruktorskej skúšky, ako aj zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou. Z podmienok, ktoré musí žiadateľ o udelenie inštruktorského oprávnenia plniť, sa zrušuje podmienka praxe vo vedení vozidla, nakoľko doterajšia aplikačná prax preukázala, že predkladané doklady a čestné vyhlásenia nie sú dostatočne dôveryhodné. Vzhľadom na to sa ustanovuje podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia. Ustanovuje sa, že príslušným orgánom na udelenie inštruktorského oprávnenia je ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja, pričom žiadosť možno podať aj elektronicky.

 

K bodom 36 až 38 (§ 9)

Podrobnejšie sa upravuje spôsob vykonania inštruktorskej skúšky a zloženie skúšobnej komisie.

 

K bodu 39 (§ 9a)

Zavádza sa inštitút skúšobného komisára. Ustanovuje sa, kto a za splnenia akých podmienok bude oprávnený túto činnosť vykonávať. Ministerstvo dopravy bude schvaľovať zoznam inštruktorov, ktorí predloží komora pred začatím kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára. Upravuje sa spôsob vykonania skúšky skúšobného komisára, spôsob predĺženia platnosti preukazu skúšobného komisára a doba platnosti preukazu skúšobného komisára.  

 

K bodom 40 až 45 (§ 10)

Platnosť inštruktorského preukazu sa ustanovuje s prihliadnutím na novozavedené povinnosti absolvovania kurzov inštruktorov na dobu desať rokov. Upravujú sa podmienky za splnenia ktorých možno predĺžiť platnosť inštruktorského preukazu. Ustanovuje sa, že žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu možno podať aj elektronicky. Rozhodnúť o odňatí inštruktorského oprávnenia bude možné aj v prípade vedomého zneužitia  identifikačného zariadenia inštruktorom za účelom klamlivej identifikácie účastníka kurzu alebo inštruktora alebo vozidla a miesta prevádzky autoškoly.

 

K bodom 46 a 47 (§ 10a)

Vymedzuje sa okruh osôb, ktoré sa môžu prepravovať vo výcvikovom vozidle počas vykonávania výcviku. V nadväznosti na úpravu spojenú s vykonávaní doškoľovacích kurzov sa dopĺňajú povinnosti inštruktora. S cieľom objektívnej a účinnej kontroly pri vykonávaní vodičských kurzov sa ustanovujú ďalšie opatrenia, týkajúce sa identifikácie účastníka kurzu a inštruktora.

 

K bodu 48(§ 11)

Zavádza sa povinné pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Každý inštruktor bude musieť absolvovať doškoľovací kurz na zvýšenie jeho odborných vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní vodičských kurzov. Doterajšia prax preukázala, že toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu nových technických pokrokov súvisiacich s bezpečným vedením vozidla. Doškoľovacie kurzy sa budú vykonávať v dvojročných intervaloch bez skúšky.

 

K bodom 49 a 50 (§ 12 a 15)

Ide o podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti ministerstva dopravy vo vzťahu k prevádzkovaniu autoškoly.

 

K bodu 51 (§ 16)

Podrobne sa vymedzuje postavenie, práva a povinnosti subjektov pri výkone štátneho odborného dozoru. Kontrolná pôsobnosť ministerstva dopravy sa vzťahuje na činnosti podľa zákona č. 93/2005 Z. z., autoškoly, inštruktorov autoškoly, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d), kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára, doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára, inštruktorské skúšky, skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez osvedčenia o registrácii, osoby vykonávajúce činnosť bez inštruktorského oprávnenia a osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním výcviku a výučby v autoškole a s prevádzkovaním autoškoly.

Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady kontrolujú kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), autoškoly a inštruktorov autoškoly.

Ďalej sa upravuje režim vypracovávania výstupných materiálov zo štátneho odborného dozoru v prípade, ak sa kontrola vykoná nad výcvikom, výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami. V tomto prípade, ak sa zistia nedostatky, kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia.

 

K bodom 52 až 54(§ 17, § 18 a 18a)

V nadväznosti na navrhované opatrenia na úseku štátneho odborného dozoru sa ustanovujú nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov v dôsledku porušenia zákona č. 93/2005 Z. z. Upravuje sa postup správneho orgánu pri rozhodovaní o viacerých správnych deliktoch. Z dôvodu zabezpečenia riadneho výkonu štátneho odborného dozoru sa zavádza možnosť uloženia poriadkovej pokuty.

 

K bodom 55 až 59 (§ 19)

Ustanovuje sa, že správny poriadok sa nevzťahuje na konanie spojené so zostavovaním  skúšobných komisií vo vzťahu ku všetkým skúškam upraveným zákonom č. 93/2005 Z. z. (inštruktorské skúšky, skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára, a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára) a ani na konanie spojené s vydaním preukazu skúšobného komisára a predĺžením platnosti preukazu skúšobného komisára.

 

K bodu 60 (§ 20)

Ustanovuje, že na autoškolu zriadenú ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany sa nevzťahujú povinnosti spojené s identifikáciou účastníkov vodičských kurzov, vozidiel a miestom prevádzky autoškoly. Z dôvodu ich špeciálneho postavenia môžu byť prístupné a viditeľné len pre oprávnené osoby. Jednotný informačný systém v cestnej doprave je verejný resp. dostupný orgánom odborného dozoru a vzhľadom na plnenie úloh najmä špeciálnych zložiek ministerstva vnútra a ministerstva obrany, ktoré vykonávajú svoju činnosť v osobitnom režime, nie je žiaduce, aby sa sprístupňovali informácie o mieste pohybu výcvikového vozidla, ktoré je používané aj na výkon služby a o mieste prevádzkovania autoškoly, ktoré je spravidla totožné s miestom výcviku policajných a branných zložiek.

 

K bodom 61 a 62 (§ 21)

Úprava splnomocňovacieho ustanovenia sa vyžaduje v súvislosti s navrhovanými zmenami.

 

K bodu 63 a 64 (§ 21a a 22)

Ide o legislatívno-technické úpravy.

 

K bodu 65 (§ 22c)

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020 vo vzťahu k držiteľom inštruktorských preukazov, kurzom a doškoľovacím kurzom inštruktorov.

 

K bodu 66

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

Čl. II

 

K bodu 1

Zavádza správny poplatok za vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára a predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.

 

K bodu 2

Zavádza sa správny poplatok za vydanie preukazu skúšobného komisára.

 

Čl. III

 

K bodu 1 (§ 5)

Kompetencia komory sa v súvislosti so zavádzaním inštitútu pravidelných doškoľovacích kurzov inštruktorov rozširuje o túto agendu. V súvislosti so zavedením inštitútu skúšobného komisára sa rozširujú kompetencie komory aj o vykonávanie príslušných kurzov a skúšok.

 

K bodom 2 a 3 (§ 15)

V nadväznosti na zmeny v § 5 sa upravuje pôsobnosť úradu komory

 

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

Čl. IV

 

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 2 (§ 2 ods. 4)

V súvislosti s transpozíciou smernice sa upravuje okruh vodičov, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a kurzu pravidelného výcviku.

 

K bodu 3 (§ 4 ods. 2)

S účinnosťou od 1.1.2021 sa umožňuje účastníkom kurzu základnej kvalifikácie absolvovať časť výučby teórie aj mimo schválených priestorov školiaceho strediska, tú si následne nahradiť formou e-learningu a započítať nahradenú časť výučby prostredníctvom informačných technológií.

 

K bodu 4 (§ 4 ods. 7 písm. c)

Ide o úpravu údajov v hlásení o začatí a o ukončení v kurze základnej kvalifikácie.

 

K bodu 5 (§ 4 ods. 7)

Stanovuje sa možnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie aj osobám s iným štátnym občianstvom ako je slovenské a v jazyku, ktorý ovládajú za predpokladu, že výučba teórie a praktického výcviku bude prebiehať prostredníctvom simultánneho tlmočenia osobou, ktorá je na to oprávnená. V súvislosti s tým sa určuje, kto prioritne znáša náklady za simultánne tlmočenie v kurzoch základnej kvalifikácie.

 

K bodom 6 až 10 (§ 4a )

Definujú sa podmienky a  požiadavky pre žiadateľa o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Spresňuje sa aj obsah žiadosti na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie. Ustanovujú sa požiadavky na bezúhonnosť tak pre fyzické osoby, ako aj pre štatutárov právnickej osoby pri registrácii školiaceho strediska na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie. Zavádza sa povinnosť pre zodpovedného zástupcu školiaceho strediska byť odborne spôsobilý a upravuje sa obmedzenie pre výkon zodpovedného zástupcu v školiacom stredisku tak, že tento nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole alebo školiacom stredisku, ale môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly alebo školiace strediská prevádzkované jednou a tou istou osobou (vlastníkom). V záujme dosiahnutia transparentnosti pri výučbe teórie a praktického výcviku a vzhľadom na spoľahlivú identifikáciu osôb pri možnosti elektronickej náhrady časti výučby teórie mimo priestory školiaceho strediska sa zavádza povinnosť školiacemu stredisku do 31.12.2020 vybaviť svoje výcvikové vozidlá a učebne zariadeniami umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu, inštruktora a lektora školiaceho strediska, o čase strávenom v učebni a vo výcvikovom vozidle, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému. Ustanovuje možnosť pre prevádzkovateľa školiaceho strediska zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal školiacemu stredisku registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie. Toto územné obmedzenie súvisí najmä s výkonom štátneho odborného dozoru tak, aby tento mohol vykonať registračný orgán. Zriadenie prevádzky školiaceho strediska bude vykonané zmenou vydanej registrácie školiaceho strediska. Definuje sa, za akých podmienok sa neudelí registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie.

 

K bodu 11 (§ 4b, § 4c)

Upravujú sa povinnosti školiaceho strediska, ktoré sa majú dodržiavať počas kurzov základnej kvalifikácie a počas kurzov pravidelného výcviku ako aj samotné povinnosti pre prevádzkovateľa školiaceho strediska. Upravuje sa, kedy je možné zrušiť školiacemu stredisku registráciu a povinnosť okresného úradu informovať príslušný živnostenský úrad, ak k takémuto zrušeniu registrácie dôjde.

 

K bodu 12 (§ 6)

Určuje sa povinnosť školiacemu stredisku, v ktorom prebiehal kurz základnej kvalifikácie v inom ako slovenskom jazyku, zabezpečiť pre skúšobnú komisiu simultánne tlmočenie pri oznámení výsledku záverečnej skúšky (skúška po skončení kurzov základnej kvalifikácie).

 

K bodu 13 (§ 8 ods. 1)

Definuje sa dosiahnutie cieľa vedomosti a zručnosti v kurzoch pravidelného výcviku s osobitným dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, racionalizáciu spotreby pohonných hmôt, zníženie vplyvu vedenia vozidiel na životné prostredie a na zásady defenzívnej jazdy.

 

K bodu 14 (§ 9 ods. 2)

Od 1.1. 2021 sa umožňuje aj účastníkom kurzu pravidelného výcviku absolvovať časť výučby teórie aj mimo schválených priestorov školiaceho strediska, tú si následne nahradiť formou e-learningu a započítať nahradenú časť výučby prostredníctvom informačných technológií.

 

K bodu 15 (§ 9 ods. 4 písm. c))

Ide o úpravu údajov v hlásení o začatí a o ukončení v kurze základnej kvalifikácie.

 

K bodu 16 (§ 11 ods. 7)

Určuje sa povinnosť ministerstvu dopravy pri vydávaní osvedčenia vodiča podľa nariadenia (ES) č. 1072/2009 vyžadovať aj doklad s platným harmonizovaným kódom „95“ ako dôkaz absolvovania kurzu základnej kvalifikácie alebo absolvovania kurzu pravidelného výcviku a následne zapísať túto skutočnosť, harmonizovaný kód a jeho platnosť do časti „Poznámky“ jeho osvedčenia vodiča.

 

K bodu 17 až 19 (§ 11a)

Upravujú sa kompetencie a povinnosti ministerstva dopravy v súvislosti s výkonom štátneho odborného dozoru, s vedením evidencie o vydaných osvedčeniach o povinnej základnej kvalifikácií, pravidelnom výcviku, kvalifikačných kartách vodiča, o udelených a zrušených registráciách školiacich stredísk a o vydaných osvedčeniach vodiča obsahujúcich harmonizovaný kód „95“. Rovnako sa definuje, aké údaje, komu a za akých podmienok ich môže ministerstvo dopravy sprístupniť.

 

K bodu 20 (§ 11b písm. a))

Upravujú sa kompetencie okresného úradu pre konania o ktorých rozhoduje.

 

K bodu 21 (§ 11b písm. f), § 11e))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 22 (§ 11d)

Podrobne sa vymedzuje postavenie, práva a povinnosti subjektov pri výkone štátneho odborného dozoru. Kontrolná pôsobnosť ministerstva dopravy sa vzťahuje  na činnosti vykonávané podľa zákona č. 280/2006 Z. z., na prevádzkovateľov školiaceho strediska, lektorov školiaceho strediska, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, skúšku po skončení kurzov základnej kvalifikácie.

Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady kontrolujú kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, prevádzkovateľov školiaceho strediska a lektorov školiaceho strediska.

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním kurzov základnej kvalifikácie, kurzov pravidelného výcviku a s prevádzkovaním školiaceho strediska.

Ďalej sa upravuje režim vypracovávania výstupných materiálov zo štátneho odborného dozoru v prípade, ak kontrola je vykonávaná nad praktickou jazdou, praktickou zručnosťou alebo výučbou v školiacom stredisku. Kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia.

 

K bodu 23 (§ 11e)

Upravuje sa výška pokút v závislosti od spáchaného správneho deliktu.

 

K bodu 24 (§ 11f)

Definujú sa priestupky a výška uloženej pokuty.

 

K bodu 25 (§ 11g)

Upravujú poriadkové pokuty.

 

K bodu 26 (§ 11h)

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie na úpravu podrobností o uznaní celého rozsahu odborných tém a praktického výcviku v rámci študijných odborov alebo učebných odborov na stredných školách všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

K bodu 27 (§ 12a ods. 6)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 28 (§ 12a ods. 7)

Ustanovuje sa, že, sa ak v čase podania žiadosti o zrušenie registrácie školiaceho strediska  nad žiadateľom vykonáva štátny odborný dozor alebo, ak sankcie uložené na základe výsledku štátneho odborného dozoru nenadobudli právoplatnosť, okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne.

 

K bodu 29 (§ 13c)

Vzhľadom na nové podmienky udelenia registrácie školiaceho strediska a ich premietnutie do už vydaných registrácií, bod 3 novelizačného 5 bodu článku 1 smernice (EÚ) č. 2018/645 vo vzťahu k už vydaným osvedčeniam vodiča podľa nariadenia (ES) č. 1072/2009 a ich uznávaniu, ak budú vydávané do 23. mája 2020, uznávanie kvalifikačných kariet vodiča, ak budú vydávané do 23. mája 2020, povinnosť sprístupniť a vymieňať údaje z centrálneho vnútroštátneho registra vydávaných kariet a osvedčení medzi orgánmi iných členských štátov najneskôr od 23. mája 2021 a zabezpečenie obsahovej náplne e-learningu a jeho používanie v kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku najneskôr od 1. januára 2021, je nevyhnutné ustanoviť prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020.

 

K bodu 30 (§ 14)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodom 31 až 34 (príloha č. 1, oddiel 1)

Vykonávanie rozhodnutia Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva nebolo účinné v dosahovaní porovnateľnosti odborných kvalifikácií v prospech pracovníkov, ktorí hľadajú zamestnanie v inom členskom štáte. Z tohto dôvodu rozhodnutie Rady 85/368/EHS bolo nahradené prijatím Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2008/C110/01) (Ú. v. EÚ C 111, 6.5. 2008). Z vyššie uvedených dôvodov sa v návrhu zákona ustanovuje minimálna úroveň vedomostí, zručností a kompetencií vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku, ktorá nesmie byť nižšia ako úroveň 2 Národného kvalifikačného rámca SR. Úroveň 2 Národného kvalifikačného rámca zodpovedá úrovni 2 Európskeho kvalifikačného rámca ustanoveného v prílohe II vo vyššie uvedenom odporúčaní.

Zároveň ide o aktualizáciu podmienok zoznamu oblastí definovaných v oddiele 1 a vyžadovaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku hlavne z dôvodu, aby sa doň ho lepšie premietol súčasný stav technologických a technických vlastností vozidiel; aby sa posilnil sa dôraz na palivovo úspornú jazdu, posilnilo bezpečné vedenie vozidla zahrnutím schopností predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im; aby sa zahrnuli odkazy na používanie automatických prevodových systémov s cieľom lepšie zohľadniť súčasný stav technológií a technických vlastností vozidiel; aby sa zahrnula preprava nebezpečného tovaru, preprava zvierat a informovanosť o problematike zdravotného poistenia s cieľom poskytnúť komplexnejší zoznam tém a aby sa zároveň zohľadnili rôzne druhy cestnej prepravy tovaru a cestujúcich.

 

K bodom 35 až 37 (príloha č. 1, oddiel 2 až 4)

Ide o úpravu obsahu a rozsahu kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku s cieľom umožniť absolvovať časť výučby teórie aj mimo schválených priestorov školiaceho strediska, tú si následne nahradiť formou e-learningu a započítať nahradenú časť výučby prostredníctvom informačných technológií. Definuje sa, aký počet hodín teórie môže účastník kurzu základnej kvalifikácie alebo účastník kurzu pravidelného výcviku najviac absolvovať formou e-learningu.

 

K bodom 38 až 44 (príloha č. 2)

Ide o úpravu náležitosti niektorých názvov položiek samotnej kvalifikačnej karty vodiča.

 

K bodom 45 a 46 (príloha č. 4)

Ide o legislatívno-technickú úpravu názvu prílohy č. 4. Do zoznamu prebraných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18 apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch.

 

Čl. V

 

K bodu 1 (§ 9)

Ide o  úpravy súvisiace s vyňatím autoškoly ministerstva vnútra a ministerstva obrany z režimu povinnej identifikácie vodičských kurzov.

 

K bodom 2 a 3 (§ 12)

Ustanovuje sa, že k údajom z registra autoškôl a školiacich stredísk majú nepretržitý automatizovaný a priamy vstup orgány Policajného zboru na plnenie ich úloh.

 

Čl. VI

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 23. mája 2020, okrem čl. IV bodov 3 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2021.

 

 

 

Bratislava 21. augusta 2019

 

 

 

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Arpád Érsek

minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 119
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Nové kontrolné komisie budú preverovať majetkové pomery sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/nove-kontrolne-komisie-budu-preverova/522708-clanok.html

S posilnenou kompetenciou súvisí aj personálne posilnenie Súdnej rady.

J. Šikuta by privítal ďalšie predĺženie diskusie o novej súdnej mapehttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-by-privital-dalsie-predl/522687-clanok.html

Diskusia k návrhu novej súdnej mapy by mala trvať dlhšie ako do konca februára.

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: