TlačPoštaZväčšiZmenši

365/2019 Z. z.

15.12. 2019, 13:07 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z.o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vlastnej iniciatívy.

Návrhomzákona sa má zabezpečiť úprava znenia zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 505/2009 Z. z.“) tak, aby odrážala aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax pri uplatňovaní zákona č. 505/2009 Z. z.Návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb na Slovensku.

Predmetom návrhu zákona je úprava ustanovení týkajúcich sa pojmu akreditačná služba v súlade s reálne ponúkanými službami Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), žiadosti o akreditáciu prostredníctvom formulárov, ktoré budú zverejňované na webovom sídle SNAS. Dopĺňajú sa jednotlivé záväzné dokumenty vydávané SNAS. Zároveň sa návrhom zákona upravujú riadiace orgány Slovenskej národnej akreditačnej služby – riaditeľ, dozorná rada, ako aj zloženie Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu úradu. Nakoľko SNAS poskytuje akreditačné služby na základe štátom daných právomocí

je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s účasťou Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách, kde je účasť Slovenskej republiky povinná. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie SNAS na európskej a medzinárodnej úrovni. Priamo z návrhu zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iný účel ako ten, ktorý je ustanovený v návrhu zákona. 

Materiál má vplyv na rozpočet verejnej správy, má vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyvy namanželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie, a ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K bodu 1

 

Ide o spresneniepojmu čo je akreditačnou službou a ktoré všetky činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) môžu byť za ňu považované, zároveň ide o zosúladenie znenia právneho predpisu s činnosťami, ktoré vykonáva SNAS.

 

K bodu 2

 

Dopĺňa sa ustanovenie, že je možné podať  žiadosťprostredníctvom formuláraAkreditačného informačného systému (ďalej len „AIS“). Pri použití uvedeného formulára sa žiadatelia vyhnú prípadným nezrovnalostiam, ktoré môžu vzniknúť podávaním žiadosti na neautorizovaných formulároch a súčasne majú istotu, že sú od nich požadované len tie dokumenty, ktoré SNAS potrebuje na rozhodnutie o ich žiadosti.

 

SNAS vedie v systéme AIS formuláre ku každej akreditačnej službe. Tieto formuláre obsahujú všetky náležitosti ustanovené zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“) a doplňujúce informácie potrebné na riadne posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek.

 

K bodu 3

 

Ide o spresnenie procesného postupu a lehôt SNAS pri reakreditačnom procese, ktorého výsledkom je nové rozhodnutie o akreditácii, ktorým sa zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o akreditácii.

 

K bodu 4

 

Ustanovenie sa upravuje z dôvodu, že SNAS nezabezpečuje rokovania Slovenskej akreditačnej rady, nakoľko ide o poradný orgán predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktoré má radiť v oblasti akreditácie z hľadiska koncepcie a potrieb akreditácie v Slovenskej republike. Ide o zosúladenie znenia zákona s aplikačnou praxou.

 

K bodu 5

 

Ide o precizovanie z dôvodu právnej istoty, že SNAS v rámci svojej činnosti vydáva politiky, metodické smernice a rozhodnutia riaditeľa vzťahujúce sa k  poskytovaniu akreditačných služieb alebo uplatňovaniu akreditačných požiadaviek. Tieto dokumenty SNAS vytvára z dôvodu, že SNAS má mať v rámci plnenia požiadaviek technickej normy STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2017) popísané postupy výkonu jednotlivých činností, ako je aj bežnou praxou, že európske a medzinárodné akreditačné orgány vydávajú usmerňujúce dokumenty k uplatňovaniu niektorých akreditačných požiadaviek, ktoré sú národné akreditačné orgány povinné implementovať v rámci svojich postupov. Väčšina politík, metodických smerníc a rozhodnutí riaditeľaje predmetom posúdenia zástupcami Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) - európska organizácia zodpovedná za akreditáciu a iných národných akreditačných orgánov počas vzájomného hodnotenia (evaluácie).

SNAS vytvára a prevádzkuje informačný systém AIS, ktorý obsahuje údaje o žiadateľoch, akreditovaných osobách, členoch posudzovacej skupiny a ďalších osobách zapojených do akreditačného procesu, informácie o akreditačných službách, ktoré možno použiť na štatistické účely a plánovanie.

Doplnenie navrhovaného ustanovenia je len zosúladenie zákona s aktuálnou praxou.

 

K bodu 6

 

Ide o spresnenie formulácie postupu schvaľovania zásad určenia výšky platieb

za služby poskytované SNAS a výročnej správy o činnosti SNAS za predchádzajúci kalendárny rokkaždoročne do 30. apríla.

 

K bodu 7

 

Ide o duplicitnú úpravu, ktorú je potrebné vypustiť.Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 400/2018 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nepreberá ustanovenie iného právneho predpisu, ale použije sa odkaz na tento právny predpis. Z dôvodu existencie samostatného zákona vzťahujúceho sa na nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií nie je potrebná špeciálna úprava.

 

K bodu 8

 

Navrhuje sa úprava vzhľadom na navrhované vypustenie ustanovenia Fondu investícií a rozvoja z dôvodu, že aplikačná prax preukázala nadbytočnosť právnej úpravy Fondu investícií a rozvoja.

 

K bodu 9

 

V záujme zabezpečenia kontinuity smerovania akreditácie nie je vhodné časté striedanie vedenia SNAS. Akreditačné obdobie,na ktoré sa udeľuje akreditácia akreditovanej osobe je 5 ročné. Vzhľadom na dlhodobé termíny v rámci akreditácie sa prijímajú aj politiky smerovania akreditáciena dlhodobé obdobie. Zmeny vo vedení SNAS môžu mať za následok zmeny v celkovom smerovaní a využívaní akreditácie na území Slovenskej republiky. Akékoľvek časové obmedzenie funkčného obdobia riaditeľa akreditačnej služby nemá v praxi opodstatnenie, keďže ide o odbornú a riadiacu funkciu a nie politickú. Podmienky menovania a odvolania riaditeľa sú v zákone jasne ustanovené.

 

Správne fungovanie systému akreditácie je podmienené nevyhnutnými medzinárodnými aktivitami v oblasti akreditácie. Uznanie a získavanie postavenia v medzinárodných inštitúciách je možné presadzovať len dlhodobým pôsobením v orgánoch týchto inštitúcií. Akékoľvek časové obmedzovanie funkčného obdobia je nesprávne z pohľadu rozvíjania medzinárodnej spolupráce a z pohľadu aktivít v medzinárodných akreditačných orgánoch. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby v akreditačnom orgáne nedochádzalo k častým personálnym zmenám, pričom dĺžka funkčného obdobia zostáva zachovaná.

 

K bodu 10

 

Riaditeľ SNAS je osoba zodpovedná za riadenie organizácie (SNAS) s približne 400 subjektmi, ktorá má medzinárodné záväzky a  podieľa sa na tvorbe politiky a smerovania akreditácie v Slovenskej republike. V tomto kontexte je súčasný plat riaditeľa neadekvátny k zodpovednosti riaditeľa za činnosť SNAS. V poslednom období došlo v rámci celého hospodárstva k úprave výšky odmeny zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a z toho dôvodu je vhodné upraviť aj výšku platu riaditeľa.

 

K bodu 11

           

Navrhovaná úprava zohľadňuje medzinárodný charakter akreditácie a poukazuje na význam vzájomných hodnotení (evaluácií) z pohľadu fungovania akreditácie a medzinárodného uznávania akreditačného orgánu. Na vzájomnom hodnotení sa zúčastňujú zástupcovia Európskej spolupráce pre akreditáciu (EA) – európska organizácia zodpovedná za akreditáciu a zástupcovia národných akreditačných orgánov iných členských štátov.

Úspešné absolvovanie vzájomného hodnotenia (evaluácie) znamená, že národný akreditačný orgán má zavedené postupy a vykonáva akreditačné služby na požadovanej európskej úrovni, čo dáva predpoklad správneho riadenia SNAS. Pri neúspešných absolvovaniach vzájomných hodnotení (evaluácií) je predpoklad, že je potrebné zmeniť riadenie akreditačnej služby z dôvodu, že jej postupy a výkony nie sú na požadovanej európskej úrovni.

 

K bodu 12

 

Navrhuje sa úprava vzhľadom na navrhované vypustenie ustanovenia Fondu investícií a rozvoja z dôvodu, žeaplikačná prax preukázala nadbytočnosť právnej úpravy Fondu investícií a rozvoja pričom ostáva zachované schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu Dozornou radou.

 

K bodu 13

 

Keďže ide o ustanovenie, ktoré odkazuje na zákon č. 176/2004 Z. z., nie je potrebná špeciálna úprava v zákone o akreditácii, tak sa predmetné ustanovenie primerane upravuje vypustením špeciálnej úpravy a ponechanie odkazu na osobitný predpis, ktorým je zákon č. 176/2004 Z. z. Ide zároveň o zosúladenie so štandardnou právnou úpravou, ktorá sa používa pri iných verejnoprávnych inštitúciách.

 

K bodu 14

 

Upravuje sazloženie dozornej rady tak, aby zohľadňovalo skutočné zainteresovanie jednotlivých rezortov na činnosti SNAS.

 

K bodu 15

 

Vypustenie druhej vety v predmetom ustanovení má za cieľ neobmedzovať vymenovanie tej istej fyzickej osoby za člena dozornej radynajviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

 

K bodu 16

 

Ide o precizovanie textu z dôvodu, že nie len akreditovanej osobe, ale aj žiadateľovi riaditeľ SNAS a člen dozornej rady nesmie poskytovať priamo alebo nepriamu poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc, či už odplatne alebo inak vykompenzovanú.

 

K bodu 17

 

Návrh úpravy smeruje k sfunkčneniu činnosti Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu úradu. Príliš veľa členov tohto orgánu nezabezpečuje vždy požadovanú odbornosť pri rozoberaní jednotlivých otázok a súčasne nie je vylúčená možnosť pozvať na rokovanie v prípade potreby externých odborníkov na jednotlivé témy.

 

K bodu 18

 

Slovenská republika zákonom o akreditácii implementovala do svojho právneho poriadku nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Zákonom o akreditácii bola zriadená SNAS ako verejnoprávna inštitúcia. Nakoľko SNAS poskytuje akreditačné služby na základe štátom určených právomocí je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s členstvom a aktívnou účasťou v medzinárodných a európskych akreditačných inštitúciách. Priamo zo zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iný účel ako ten, ktorýje uvedený v návrhu zákona.

 

K bodu 19

 

Vzhľadom na navrhované vypustenie fondu investícií a rozvoja sa vypúšťajú nadbytočné slová, nakoľko celý kladný výsledok hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke bude prevedený do rezervného fondu.

 

K bodu 20

 

SNAS tvorí fond investícií a rozvoja a rezervný fond z kladného hospodárskeho výsledku. V prípade zrušenia fondu investícií a rozvoja by SNAS poukazovala kladný hospodársky výsledok len do rezervného fondu. Z uvedeného dôvodu zrušenie fondu investícií a rozvoja vedie k zjednodušeniu využívania prostriedkov rezervného fondu. Aktuálna úprava rezervného fondu v dostatočnej miere umožňuje čerpať jeho prostriedky tak, aby zrušenie fondu investíciía rozvoja nemalo žiaden negatívny vplyv na činnosť SNAS. Z aplikačnej praxe zároveňvyplýva, že existencia právnej úpravy fondu investícií a rozvojaje nadbytočná.

 

K bodu 21

 

V súvislosti sozrušením fondu investícií a rozvoja sa dopĺňa prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020, ktorým sa upravuje spôsob prevodu prípadného zostatku tohto fondu do rezervného fondu.

 

K Čl. II

 

Uvádza sa dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona.

 

Bratislava 21. augusta 2019

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 125
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: