TlačPoštaZväčšiZmenši

376/2018 Z. z.

12.1. 2019, 15:15 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Základným cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)je prijatie legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 10. októbra 2018 a ktorých cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Prioritným cieľom predmetnej stratégie je riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce, z ktorých vyplynuli legislatívne opatrenia najmä v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a rezortu vnútra.

 

V rámci návrhu na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. I) sa navrhuje najmä:

-              zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú,

-              rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávaniav prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily,

-              úprava podporných dokladov predkladaných k žiadosti, a to najmä dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov týkajúcich sa dočasného pridelenia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania,

-              skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie,

-              zavedenie povinnosti zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta a stanovenie maximálnej výšky pokuty za nesplnenie tejto povinnosti,

-              zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

V rámci návrhu na novelizáciu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. IV) sa navrhuje najmä:

-              skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier,

-              prehodnotenie počtu podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu,

-              zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o prechodný pobyt a konanie vo veci.

 

V nadväznosti na zjednodušenie systému upravujúceho vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania sa v čl. II novelizáciou Zákonníka práce zavádza zákaz pre zamestnávateľa akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde. Ide o opatrenie, ktoré má prispieť k zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský pracovný trh na sociálny dumping najmä v mzdovej oblasti.

 

V čl. V sa navrhuje posunúť účinnosť ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravujúcich pomoc na podporu dopytu formou servisných poukážok na 1. júla 2020.

 

Návrh zákona reaguje aj na zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe a ďalšie požiadavky európskej legislatívy. V rámci čl. I ide najmä o návrh na rozšírenie účelu lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona z dôvodu predchádzania zneužívania práceneschopnosti s cieľom zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie bez plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti.V nadväznosti na tento návrh, v zmysle ktorého sa z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradí uchádzač o zamestnanie, u ktorého bola zistená neschopnosť plniť povinnosti uchádzača o zamestnanie na základe posudku posudkového lekára a ktorému naďalej trvá dočasná pracovná neschopnosť vystavená ošetrujúcim lekárom, sa v čl. III novelizáciou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení navrhuje, aby táto osoba bola naďalej poistencom štátu, za ktorého poistné na verejné zdravotné poistenie platí štát.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy a bude mať pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.

Osobitná časť

 

K čl. I (zákon č. 5/2004 Z. z.)

 

K bodom 1, 4, 13, 26, 30 až 33, 35 a 47

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 2 [§ 12 písm. ai)]

V súlade so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike (ďalej len „stratégia“) sa navrhuje zmena periodicity tvorby a následného zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú s cieľom zabezpečiť aktuálny prehľad o situácii na trhu práce na účel zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných zamestnaniach s preukázaným nedostatkom pracovnej sily.

 

K bodom 3, 5, 6 a 40 [§ 13 ods. 1 písm. e) 1. bod, § 19 ods. 1 písm. d) a ods. 7 písm. f), § 36 ods. 1 písm. u)]

Navrhuje sa rozšírenie účelu lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona. Podľa zákona uchádzač o zamestnanie (UoZ) je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie. UoZ je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie si zamestnania preukazovať úradupráce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v termíne a na mieste určenom úradom. Zároveň je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch dní odo dňa vyzvania úradom. Tieto povinnosti si však plniť nemusí, pokiaľ je dočasne práceneschopný. Dočasná pracovná neschopnosť sa považuje tiež za vážny dôvod, kedy UoZ môže odmietnuť ponuku vhodného zamestnania alebo ponuku účasti na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce, alebo si nesplnil iné povinnosti vyplývajúce zo zákona. Taktiež úrad v tomto prípade nemôže plniť jednu zo svojich hlavných úloh, a to hľadať a ponúkať vhodné zamestnanie UoZ, resp. poskytovať služby zamestnanosti na zlepšenie jeho uplatnenia na trhu práce.

 

V súčasnosti je v evidencii UoZ takmer 21-tis. UoZ, ktorí sú dočasne práceneschopní, čo predstavuje takmer 11,6 %-ný podiel na celkovom počte UoZ. Čo sa týka dĺžky pracovnej neschopnosti, viac ako 8,5-tis. UoZ je dočasne práceneschopných dlhšie ako 6 mesiacov, viac ako 4,6-tis. UoZ je dočasne práceneschopných dlhšie ako 12 mesiacov a viac ako 1,7-tis. UoZ je dočasne práceneschopných dlhšie ako 24 mesiacov. Na druhej strane sa úrady v praxi stretávajú častokrát s prípadmi opakovanej dočasnej práceneschopnosti v prípade ponuky vhodného zamestnania UoZ alebo dostavenia sa UoZ na kontakt s úradom (3 % UoZ). Podľa poznatkov aplikačnej praxe je inštitút dočasnej pracovnej neschopnosti častým dôvodom pre neplnenie si povinností UoZ podľa zákona. Je preto otázne, či v takýchto prípadoch je splnená podmienka vedenia v evidencii UoZ, a to, že ide o občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a zamestnanie si hľadá.

 

Na základe uvedeného sa preto navrhuje rozšíriť účel lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti UoZ plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona z dôvodu predchádzania zneužívania práceneschopnosti s cieľom zotrvania v evidencii UoZ bez plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona. Dáva sa tak možnosť úradu, aby najmä v prípade dlhodobejšej práceneschopnosti UoZ, keď je väčší predpoklad, že vedenie v evidencii UoZstráca opodstatnenie vzhľadom na účel systému služieb zamestnanosti, požiadal posudkového lekára o posúdenie schopnosti UoZ plniť si povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie a byť k dispozícii úradu na účel ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce vzhľadom na jeho dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav. Pokiaľ posudkový lekár posúdi, že UoZ z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nie je schopný plniť si zákonné povinnosti, navrhuje sa vyradenie tohto UoZ z evidencie UoZ až do ukončenia pracovnej neschopnosti.

 

K bodu 7 [§ 21 ods. 3 až 5]

Legislatívno-technická úprava. V súvislosti s návrhom na zavedenie novej povinnosti zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesta (VPM) v zmysle § 62 ods. 6 sa navrhujú vypustiť odseky upravujúce povinnosť zamestnávateľa oznamovať VPM v stanovenej lehote pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty, prechodného pobytu na účel zamestnania alebo o udelenie povolenia na zamestnanie. Tieto lehoty sa navrhujú upraviť v konkrétnych ustanoveniach, a to v § 21a, 21b a 22 (viď novelizačné body 5, 9 a 21).

 

K bodom 8 a 9 [§ 21 ods. 4 a 6]

V súlade so stratégiou a s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily sa navrhuje rozšíriť možnosť prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce aj formou dočasného pridelenia cez agentúry dočasného zamestnávania (ADZ), ktoré vykonávajú svoju činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka sa navrhuje upraviť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Navrhovaná úprava by mala prispieť aj k obmedzeniu rôznych foriem tzv. vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom schránkových spoločností, k zvýšeniu ochrany zamestnancov z tretích krajín, k uľahčeniu kontroly, ako aj k zníženiu prípadného sociálneho dumpingu.

 

Zároveň sa s návrhom na zavedenie tejto možnosti navrhuje ustanoviť, že do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa), sa započítavajú aj zamestnanci z tretích krajín dočasne pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce. Takéto obmedzenie sa navrhuje nevzťahovať na ADZ, ktoré budú prijímať do zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín na účel ich dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

 

K bodu 10 [§ 21a ods. 3]

Legislatívno-technická úprava. Nadväzne na novelizačný bod 2 sa navrhuje presunúť ustanovenie týkajúce sa povinnosti zamestnávateľa oznámiť úraduVPM podľa § 62 ods. 6 najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty, ako podmienku pre vydanie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.

 

K bodom 11 a 29 [§ 21b ods. 2 písm. b) a § 22 ods. ods. 4 písm. b)]

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia povolenia na zamestnanie (získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé) sa navrhuje, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie (v súčasnosti je ich cca 220, ide napr. o zdravotnícke, právnické, pedagogické povolania).

 

 

 

K bodu 12 [§ 21b ods. 2 písm. c)]

V súvislosti s návrhom na zavedenie možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa v rámci zoznamu dokladov prikladaných k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia VPM na účel prechodného pobytu na účel zamestnania navrhuje doplniť náležitosti kópie časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu o informáciu o užívateľskom zamestnávateľovi, ak štátny príslušník tretej krajiny bude zamestnaný v ADZ na účel jeho dočasného pridelenia. Uvedená informácia je potrebná z dôvodu, aby si úrad mohol vyžiadať od ADZ potrebné dokumenty na účel vydania potvrdenia o možnosti obsadenia VPM.

 

K bodu 14 [§ 21b ods. 3]

V súlade so stratégiou sa navrhuje ustanoviť, že podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účel vydania súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM sa vzťahuje aj na užívateľského zamestnávateľa, ak mu budú dočasne prideľovaní zamestnanci tretích krajín. Zároveň sa navrhuje predĺžiť obdobie, počas ktorého je zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ povinný túto podmienku plniť, a to z dvoch na päť rokov.

 

Nadväzne na novelizačný bod 2 sa navrhuje presunúť ustanovenie týkajúce sa povinnosti zamestnávateľa oznámiť úradu VPM podľa § 62 ods. 6 najmenej 20 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní, ak ide o sezónne zamestnanie, pred podaním žiadosti o udelenie alebo o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ako podmienku pre vydanie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM. Zároveň sa navrhuje ustanoviť, že tieto lehoty sa nebudú vzťahovať, ak pôjde o zamestnanie uvedené v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

 

Nadväzne na novelizačný bod 11, ktorým sa upravuje predkladanie dokladov o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny len pre prípad výkonu regulovaného povolania, sa navrhuje ustanoviť podmienka vydania súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM len v prípade, ak predložené rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad o vzdelaní zodpovedá požadovanému vzdelaniu.

 

V súlade so stratégiou a nadväzne na novelizačný bod 8 je ďalšou podmienkou pre vydanie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM skutočnosť, že ADZ vykonáva svoju činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie alebo obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

 

K bodom 15 až 17 a 23 [§ 21b ods. 4 písm. a) aods. 8]

Navrhované úpravy súvisia so zavedením možnosti dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

 

K bodom 18 a 27 [§ 21b ods. 4 písm. a) druhý bod, § 22 ods. 3 písm. b)]

Predmetné ustanovenia sa navrhujú vypustiť z dôvodu, že podmienka zákazu neporušenia nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov sa upravuje v ustanoveniach § 21b ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 2 písm. b) (viď novelizačné body 14 a 25).

 

K bodom19 a 28 [§ 21b ods. 4 písm. a) druhý bod a § 22 ods. 3 písm. b)]

Navrhuje sa vypustiť uloženie pokuty za porušenie pracovných podmienok ako dôvod pre zamietnutie žiadosti o prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania alebo žiadosti o udelenie povolenia na účel sezónneho zamestnania. Pracovné podmienky predstavujú v slovenskom právnom poriadku široký pojem. V praxi to znamená, že aj menej závažné porušenie pracovných podmienok, za ktorých porušenie bola uložená pokuta, je dôvodom pre zamietnutie udelenia povolenia na účel sezónneho zamestnania. Navrhovaná zmena bude aj v súlade s príslušnou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ, keďže ide o dobrovoľnú transpozíciu.

 

K bodu 20 [§ 21b ods. 5]

V súvislosti s návrhom na zavedenie možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa navrhuje ustanoviť, že ADZ bude povinná na požiadanie úradu predložiť kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ňou a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ňou a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie týchto dokumentu bude dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia VPM.

 

K bodom 21 a 22 [§ 21b ods. 7]

Navrhuje sa ustanoviť, že zamestnávateľ informáciu o celkovom počte zamestnancov z tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, predkladá úradu na formulári, ktorého vzor určí ústredie. V prípade, ak pôjde o dočasné prideľovanie, predmetnú informáciu bude priamo úradu na jeho vyžiadanie predkladať užívateľský zamestnávateľ.

 

K bodu 24 [§ 21b ods. 10]

Nadväzne na navrhované úpravy súvisiace najmä so zavedením možnosti dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi sa navrhujú upraviť dôvody zrušenia potvrdenia o možnosti obsadenia VPM.

 

K bodu 25 [§ 22 ods. 2]

V súlade so stratégiou sa navrhuje predĺžiť obdobie, počas ktorého je zamestnávateľ povinný plniť podmienku zákazu nelegálneho zamestnávania na účel udelenia povolenia na zamestnanie, a to z dvoch na päť rokov.

 

Nadväzne na novelizačný bod 2 sa navrhuje presunúť ustanovenie týkajúce sa povinnosti zamestnávateľa oznámiť úradu VPM podľa § 62 ods. 6 najmenej 10 pracovných dní, resp. 5 pracovných dní, ak ide o sezónne zamestnanie, ako podmienku pre udelenie povolenia na zamestnanie.

 

K bodu 34 [§ 23a ods. 1 písm. m)]

Navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že montáž, záručné a opravárenské práce a práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, ktoré bezpodmienečne súvisia s dodávkou tovaru a programátorské práce alebo odborné školenia, ktoré súvisia s dodávkou tovaru alebo služieb, vykonávané na základe obchodnej zmluvy, môže štátny príslušník tretej krajiny vykonávať len v prípade jeho vyslania. Návrh vychádza z poznatkov aplikačnej praxe, kedy sa uvedené ustanovenie častokrát využíva na zabezpečovanie výkonu prác štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na ktoré by mali mať udelené povolenie na zamestnanie, resp. vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, príp. modrú kartu.

 

K bodom 35 a 36 [§ 23a ods. 1 písm. ag)]

V súlade so stratégiou sa navrhuje vytvorenie legislatívneho prostredia pre možnosť vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce aj na základe národného víza. Vstup na trh práce bude možný len v prípade, ak pôjde o záujem vlády SR, schválený osobitným dokumentom.

 

K bodu 38 [§ 23b ods. 13]

Navrhuje sa ustanoviť, že informačné povinnosti v zmysle jednotlivých ustanovení § 23b si v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín plní užívateľský zamestnávateľ.

 

K bodu 39 [§ 31 ods. 3 písm. f)]

V súvislosti s návrhom na zavedenie možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa navrhuje upraviť predmetné ustanovenia tak, aby aj dočasne pridelený zamestnanec z tretej krajiny mal možnosť podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ, ak bol jej činnosťou poškodený.

 

K bodu 41 [§ 54 ods. 1 písm. d)]

V záujme zabezpečenia prípravy kvalifikovanej pracovnej sily na meniace sa požiadavky trhu práce sa navrhuje rozšíriť možnosti realizácia regionálnych projektov aj o záujemcov o zamestnanie.

 

K bodom42 a 44 [§ 62 ods. 6 a § 68a ods. 1 písm. e)]

V súlade so stratégiou sa navrhuje zavedenie povinnosti pre zamestnávateľa nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza, a to s cieľom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Poznať reálny stav VPM (počet, druh a pod.) je jedným z dôležitých kritérií pri stanovovaní zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na VPM, ktoré sú nahlasované do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy.

 

Nesplnenie tejto povinnosti sa navrhuje sankcionovať pokutou do výšky 300 eur.

 

K bodu 43 [§ 67 ods. 15]

V súlade so stratégiou sa navrhuje ustanoviť, že úrady poskytujú obciam informácie o mieste ubytovania štátnych príslušníkov tretích krajín, a to na základe informácie, ktoré im poskytne zamestnávateľ v zmysle § 22 ods. 5 písm. a) a § 23b ods. 6 písm. a).

 

K bodom 45 a 46 [§ 70 ods. 7 písm. d) a e)]

Uvedenou úpravou sa zabezpečí jednotné posudzovanie takých pohľadávok, ktoré sú už splatné. Konkretizáciou vlastnosti pohľadávky sa zamedzí posudzovanie pohľadávky, ktorá je len v lehote splatnosti. Zároveň sa zamedzí neschvaľovaniu žiadostí o príspevky subjektom, ktoré majú uzavreté zmluvy s ústredím alebo úradom s periodickým plnením.

 

Návrh v písm. e) reflektuje zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené ustanovenie subsumuje pod seba aj subjekty, ktorých oddĺženie prebieha formou splátkového kalendára, ako jednej z foriem konania podľa uvedeného zákona.

 

K bodu 48 [§ 72ai]

Ide o prechodné ustanovenie k navrhovaným úpravám, v zmysle ktorého sa žiadosti podané pred účinnosťou tohto zákona (žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie a žiadosť o poskytnutie príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti) budú posudzovať podľa doterajších predpisov.

 

K bodom49 až 51 [Príloha č. 1]

V súvislosti s navrhovanými zmenami sa navrhuje rozšírenie údajov, ktoré Ústredie a úrady spracúvajú, zverejňujú alebo poskytujú tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.

 

K bodu 52 [Príloha č. 4]

Vzhľadom na to, že smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva bola zrušená, navrhuje sa vypustiť ju z transpozičnej prílohy.

 

 

K čl. II (zákon č. 311/2001 Z. z.)

 

Navrhovaná novela Zákonníka práce odstráni jednu z bariér, ktoré dnes obmedzujú možný tlak na zvyšovanie miezd tým, že v praxi mnohí zamestnávatelia uzatvárajú so zamestnancami doložky v pracovných zmluvách, podľa ktorých je zamestnanec povinný zachovať mlčanlivosť o svojej mzde. Zavedenie absolútneho zákazu zamestnávateľa akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde prispeje aj k posilneniu aplikácie zásady poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Ustanovenia pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by zamestnanca zaväzovali zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania sa po nadobudnutí účinnosti navrhovanej novely stanú neplatnými.

V súvislosti s opatreniami, ktoré majú prispieť k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vydávaniu povolení na pobyt za účelom zamestnania, je navrhovaná zmena Zákonníka práce opatrením, ktoré môže prispieť k zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský pracovný trh na sociálny dumping najmä v mzdovej oblasti. Navrhovaná zmena Zákonníka práce vhodne vyvažuje možné negatívne dopady navrhovaných zmien v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v mzdovej oblasti, keďže je zrejmé, že ich následkom bude nárast počtu pracovníkov z krajín s výrazne nižšími priemernými zárobkami než v Slovenskej republike.

 

K čl. III (zákon č. 580/2004 Z. z.)

 

K bodu 1

V nadväznosti na návrh v čl. I bode 40 [§ 36 ods. 1 písm. u)], v zmysle ktorého sa navrhuje vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, u ktorého bola zistená neschopnosť plniť povinnosti uchádzača o zamestnanie na základe posudku posudkového lekára a ktorému naďalej trvá dočasná pracovná neschopnosť vystavená ošetrujúcim lekárom, sa navrhuje, aby táto osoba bola naďalej poistencom štátu, za ktorého poistné na verejné zdravotné poistenie platí štát.

 

K bodu 2

V súvislosti s bodom 1 sa navrhuje v § 29b doplniť povinnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informovať zdravotné poisťovne o tom, že uchádzač o zamestnanie bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

K článku IV (zákon č. 404/2011 Z. z.)

 

K bodom 1, 5 a 14

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovanými úpravami v čl. I.

 

K bodom 2 a 4 [§ 16 a § 18]

Navrhovaná zmena zosúladí znenie § 16 s požiadavkami Európskej únie na zavedenie možnosti súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenského víza. Zároveň je  potrebná legislatívno-technická úprava § 18 z dôvodu vypustenia odseku 15 v § 16. 

 

K bodu 3 [§ 17 ods. 8]

Navrhovaná zmena na základe požiadaviek aplikačnej praxe jednoznačnejšie definuje dôvody na zrušenie národného víza zastupiteľským úradom alebo policajným útvarom.

 

K bodu 6 [§ 23 ods. 6 písm. e)]

Navrhovaná úprava nadväzne na novelizačný bod 35 v čl. I.

 

K bodu 7 [§ 32 ods. 2 písm. e) druhý bod]

V súlade so stratégiou sa navrhuje, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania  a bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave, nebude musieť k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania počas pobytu.

 

K bodu 8 [§ 32 ods. 2 písm. k)]

V súlade so stratégiou sa navrhuje, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  bude k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dokladať aj súhlas obce, kde bude mať počas pobytu zabezpečené ubytovanie, o tom, že toto ubytovanie spĺňa podmienky definované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v osobitných predpisoch. Cieľom navrhovanej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

 

K bodu 9 [§ 32 ods. 5 písm. b)]

V súlade so stratégiou sa navrhuje a s cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia povolenia na zamestnanie (získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé) sa navrhuje, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie (v súčasnosti je ich cca 220, ide napr. o zdravotnícke, právnické, pedagogické povolania).

 

K bodu 10[§ 33 ods. 3]

Ustanovuje sa pre policajný útvar povinnosť vyžiadať si v konaní o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 zákona  do siedmich dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

 

 

 

K bodu 11[§ 33 ods. 3]

V súvislosti s návrhom na zavedenie možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ (čl. I) sa navrhuje doplniť zoznam dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie prechodného pobytu o informáciu o užívateľskom zamestnávateľovi, ak štátny príslušník tretej krajiny bude zamestnaný v ADZ na účel jeho dočasného pridelenia.

 

K bodu 12[§ 33 ods. 8]

V súlade so stratégiou sa navrhuje skrátiť lehota policajného útvaru na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa § 23 ods. 1 na 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, pričom táto lehota sa bude vzťahovať len na prípady, kedy štátny príslušník tretej krajiny bude vykonávať zamestnanie v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %.

 

K bodu 13[§ 33 ods. 8 písm. e)]

V súlade so stratégiou sa navrhujeskrátiť lehota policajného útvaru na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu  na 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ak ide o štátnej príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre technologické centrum podľa § 5 zákon č. 57/2018 Z. z o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 15[§ 61a ods. 1 písm. d)]

Navrhovaná zmena vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe. Rozširujú sa prípady, kedy môže štátny príslušník tretej krajiny zotrvať na území Slovenskej republiky. Ide o prípady nariadenia nahradenia väzby alebo výkonu trestu domáceho väzenia.

 

K bodom 16 a 17[§ 73 ods. 4 a ods. 11]

V súlade so stratégiou a znížením administratívnej záťaže pre držiteľov dokladov o pobyte,  sa navrhuje vypustenie podmienky limitujúcej obdobie platnosti dokladu o pobyte.  

 

K bodu 18[§ 73 ods. 18]

V súvislosti s návrhom na zavedenie možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ (čl. I) sa navrhuje doplniť, že doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ obsahuje aj názov, adresu a identifikačné číslo užívateľského zamestnávateľa.

 

K bodom 19 a 22 [§ 115 ods. 11 a § 131g]

V súlade so stratégiou sa zavádza povinnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zaslať ministerstvu vnútra do 30 dní od účinnosti zákona písomný zoznam technologických centier na území Slovenskej republiky a následne každých 6 mesiacov písomne zaslať zmeny, ktoré v tomto zozname nastali.

 

K bodu 20[§ 125 ods. 1]

V súlade so stratégiou sa navrhuje možnosť zmeny miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o udelenie pobytu a konanie vo veci pobytu. Navrhovaná zmena zrýchli a zefektívni celý proces udeľovania pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín. Umožní ministerstvu vnútra flexibilnejšie prerozdeľovanie jednotlivých konaní o pobyte medzi jednotlivé oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru tak, aby sa lepšie sledovalo rovnomerné zaťaženie jednotlivých oddelení v rámci celej Slovenskej republiky.

 

 

 

K bodu 21[§ 125 ods. 6]

V súlade so stratégiou sa navrhuje, aby spravodajské služby budú zasielať na základe žiadosti policajného útvaru len stanoviská obsahujúce nesúhlas s udelením pobytu.

 

K bodu 23[Príloha č. 2]

Vzhľadom na to, že smernica 2004/114/ES a smernica 2005/71/ES boli zrušené, navrhuje sa vypustiť ich z transpozičnej prílohy.

 

 

K čl. V (zákon č. 112/2018 Z. z.)

 

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2018, zavádza aj nepriamu pomoc na podporu registrovaných sociálnych podnikov formou servisných poukážok. Ustanovenia týkajúce sa servisných poukážok majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

 

S cieľom stimulovať trh pre subjekty sociálneho podnikania pracovno-integračného charakteru, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) má emitovať servisné poukážky určené pre výkon konkrétnych služieb prioritne súvisiacich so starostlivosťou o domácnosť a odkázaných členov domácnosti.

 

Zavedením tohto nástroja nepriamej podpory sociálnych podnikov sa sleduje niekoľko cieľov:

-              zníženie počtu prípadov nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,

-              zníženie nezamestnanosti, resp. zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb (dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nízkym vzdelaním, nezamestnaní z najmenej rozvinutých regiónov, atď.),

-              pomoc osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby,

-              podpora vzniku integračných sociálnych podnikov,

-              podpora rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku.

 

Podľa § 23 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ministerstvo práce

-              vydáva servisné poukážky,

-              zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii,

-              vymieňa poškodené servisné poukážky,

-              zabezpečuje likvidáciu odkúpených servisných poukážok, poškodených servisných poukážok a servisných poukážok, ktoré nie sú platné alebo ktorých pravosť sa nepodarilo overiť.

 

Podľa § 22 ods. 5 a § 23 ods. 9 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška) vydaný ministerstvom práce ustanoví

-              výšku zľavy z nominálnej hodnoty servisnej poukážky pre odkázanú osobu na účely určenia kúpnej ceny takejto poukážky,

-              sumu zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky na účely určenia sumy za odkúpenie servisnej poukážky,

-              maximálny počet servisných poukážok pre odkázanú osobu, ktoré môže jedna fyzická osoba zakúpiť za kalendárny rok v závislosti od stupňa odkázanosti,

-              technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok, ako aj podrobnosti o spôsobe ich použitia a podrobnosti o spôsobe nakladania s nimi.

 

Vzhľadom na rozsah legislatívno-technického procesu pri tvorbe a pripomienkovaní všetkých zainteresovaných subjektov a inštitúcií k procesu zavedenia systému servisných poukážok, spôsobe ich použitia a celkovému zneniu všeobecne záväzného právneho predpisu je potrebné posunúť termín účinnosti príslušných ustanovení upravujúcich servisné poukážky.

 

Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj informačná kampaň pre budúcich užívateľov tohto nástroja podpory (sociálne podniky, odkázané osoby), ktorú bude zabezpečovať jednak ministerstvo práce a vo veľkej miere sa na informovaní budú podieľať aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Posunom účinnosti sa tak zabezpečí kvalitnejšia príprava trhu na nový, v Slovenskej republike zatiaľ nedefinovaný, systém pomoci na podporu dopytu pre sociálne podniky.

 

 

K čl. VI

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

 

V Bratislave dňa 20. novembra 2018

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini  v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Ján Richter  v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 270
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: