TlačPoštaZväčšiZmenši

329/2018 Z. z.

5.12. 2018, 16:51 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o  poplatkoch za uloženie odpadov.

Návrh zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2018. Návrh zákona nadväzuje na existujúci zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Predmetom návrhu zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na ustanovenie Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Zároveň sa nastavuje mechanizmus prerozdeľovania týchto príjmov. Predmetným návrhom zákona sa zároveň mení zákon o Environmentálnom fonde, konkrétne v oblasti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko.

Účelom návrhu zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi  a nálezmi Ústavného súdu SR, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade  s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. január 2019. Dôvodom navrhovanej účinnosti zákona je zabezpečenie dostatočnej legisvakančnej lehoty pre všetky subjekty, ktorým budú z návrhu zákona vyplývať nové, prípadne upravené práva a povinnosti.

Predkladaný návrh zákona má nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na informatizáciu, služby verejnej správy na občana a ani na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona má vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí, zároveň má pozitívny a aj negatívny sociálny vplyv a pozitívne, ako aj negatívne rozpočtovo zabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá čiastočný negatívny vplyv na podnikateľov, ktorí produkujú komunálny odpad.

 

 

 

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K § 1   Predmet úpravy

Znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platného zákona o poplatkoch. Vymedzuje sa, na ktoré zariadenia sa zákon o poplatkoch vzťahuje. Skládka odpadov je definovaná v § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 2   Vymedzenie základných pojmov

Ponecháva sa súčasne platná definícia odkaliska. Za hydraulicky dopravovaný odpad sa považuje doprava odpadu (kalu) na odkalisko pomocou hydraulického zariadenia. Zavádza sa nový pojem „priemyselné odpady“ z dôvodu jednoduchšieho odlíšenia odpadov z priemyslu od komunálnych odpadov v nadväznosti na skupiny Katalógu odpadov. Zavádza sa nový pojem „vytriedená zložka komunálneho odpadu“, ktorú je potrebné na účely zákona a nového mechanizmu výpočtu poplatku bližšie upraviť. Ďalej sa z dôvodu nastavenia objektívneho prerozdeľovania príjmov za uloženie odpadov na skládku odpadov zavádzajú nové pojmy „územie skládky odpadov“ a „príjazdová účelová komunikácia“. Príjazdovú účelovú komunikáciu predstavuje taká komunikácia, ktorá vedie ku skládke odpadov a je uvedená v jej kolaudačnom rozhodnutí, pričom začína napojením od cesty príslušnej triedy, t. j. pozemnej komunikácie určenej na premávku cestných vozidiel a končí pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov. Cestu príslušnej triedy môže predstavovať v závislosti od vlastníctva buď cestná komunikácia štátna alebo obecná a v závislosti od národnohospodárskeho významu napr. cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy.

 

K § 3   Poplatková povinnosť

Znenie odsekov je prevzaté zo súčasne platného zákona o poplatkoch. V prípade definície skládky odpadov a odkaliska sa z dôvodu jednoznačnosti bližšie stanovuje, že tieto môžu byť prevádzkované na vlastnom pozemku, prípadne na pozemku, ktorý majú ich prevádzkovatelia v prenájme za účelom prevádzkovania skládky odpadov.

 

K § 4   Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

Znenie odsekov nadväzuje na súčasnú právnu úpravu. Výpočet poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov je uvedený v samostatnom paragrafe, keďže  ide o zložitejší spôsob výpočtu poplatku ako u odkaliska. Oproti súčasnej právnej úprave sa mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov. V rámci predmetného ustanovenia sa špecifikuje skutočnosť, že príslušné položky a sadzby za uloženie konkrétnych druhov odpadov sa stanovujú v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len „nariadenie“). V odseku 3 sa stanovuje spôsob výpočtu poplatku za uloženie komunálneho dopadu na skládku odpadov, ako aj skutočnosť, z ktorých údajov sa vychádza v konkrétnom  kalendárnom roku pri výpočte poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Ďalej sa určuje, že výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, ktorá je stanovená v nariadení, závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. S uvedeným súvisí aj skutočnosť, že poplatník, teda aj obec, je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa nariadenia a oznámiť v súlade s odsekom 1 prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe v stanovenom termíne, t. j. do 28. februára. Zároveň sa určuje, že úroveň vytriedenia sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, pričom sa vychádza z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok. Z dôvodu zabezpečenia prístupnosti verejnosti k údajom o úrovni vytriedenia, sa obci stanovuje v odseku 6 povinnosť zverejnenia týchto informácií v termíne do 28. februára príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli. Z dôvodu kontroly správneho výpočtu úrovne vytriedenia, a to zo strany prevádzkovateľa skládky, inšpekcie, okresného úradu alebo Environmentálneho fondu, sa v odseku 7 určuje obci povinnosť poskytnúť na požiadanie v lehote do 10 dní od vyžiadania informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok a o spôsobe výpočtu tejto úrovne. V prípade, ak by obec neoznámila prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o príslušnej sadzbe podľa nariadenia na účel platenia poplatku, prevádzkovateľ skládky odpadov má možnosť podľa odseku 8 predmetného ustanovenia použiť pre výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu najvyššiu sadzbu podľa nariadenia, teda sadzbu, ktorá zodpovedá najnižšej možnej úrovni vytriedenia. V rámci ustanovenia sa ďalej uvádza odkaz na prílohu, v ktorej je uvedený zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov a ktorá sa používa pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Uvedený stanovený zoznam vyplýva predovšetkým z recyklovateľnosti jednotlivých druhov odpadov. Odsek 10 ustanovuje spôsob, podľa ktorého prevádzkovateľ skládky odpadov vypočíta poplatok za uloženie priemyselných odpadov. Odseky 11 a 12 odkazujú na prílohy, v ktorých sú uvedené  zoznamy priemyselných odpadov v rozlíšení na stavebné odpady a priemyselné ostatné odpady, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov. Z dôvodu stanovenia zodpovednosti za správnosť výpočtu výšky poplatkov jednak za uloženie komunálneho odpadu ako aj priemyselného odpadu sa v odseku 13 určuje, že táto prináleží prevádzkovateľovi skládky odpadov.

 

K § 5   Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko

Ponecháva sa súčasná právna úprava. Poplatník je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi odkaliska údaje týkajúce sa sadzby podľa prílohy č. 3 nariadenia, na základe ktorých môže prevádzkovateľ odkaliska vypočítať poplatok za uloženie odpadov. Ak podľa odseku 2 prevádzkovateľ odkaliska nemá možnosť odmerať množstvo kalu, pri výpočte poplatku za uloženie odpadov vychádza z údajov poskytnutých poplatníkom, pričom sa vychádza z materiálovej bilancie technologického procesu, v rámci ktorého vzniká odpad. Odsek 3 ustanovuje spôsob, podľa ktorého prevádzkovateľ odkaliska vypočíta poplatok za uloženie odpadov  na odkalisko. Na odkalisko môžu byť ukladané nebezpečné odpady aj ostatné odpady, teda nie nebezpečné,  čo odzrkadľuje príloha č. 3 nariadenia v rozdielnej sadzbe. Obdobne ako u prevádzkovateľa skládky odpadov, aj prevádzkovateľ odkaliska je zodpovedný za výpočet poplatku za uloženie odpadov na odkalisko.

 

K § 6   Platenie a odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko a ohlasovacia povinnosť

Pri platení a odvodu poplatku sa vychádza z doterajšej právnej úpravy, predlžujú sa však termíny na zaplatenie a odvod poplatkov na základe skúseností z praxe tak, aby termíny boli v súlade so splatnosťou faktúr za uloženie odpadov. Dokladom o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko je faktúra.

Zásadnou zmenou je mechanizmus odvádzania poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Prevádzkovateľ skládky a prevádzkovateľ odkaliska celý poplatok odvedie do Environmentálneho fondu, ktorý tieto príjmy prerozdelí podľa nastaveného mechanizmu. Čo je dôležité, že ich môže použiť na výdavky v budúcich kalendárnych rokoch. V ustanovení sa určuje lehota platenia poplatku zo strany poplatníka, dokedy a akým spôsobom prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko odvedie Environmentálnemu fondu.

 

 

 

K § 7  

V uvedenom ustanovení sa stanovuje mechanizmus použitia príjmov Environmentálneho fondu, pričom sa stanovuje, ktoré subjekty, za akých podmienok a na aký účel môžu tieto príjmy použiť.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa stanovuje, že každá obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku raz mesačne prijme od Environmentálneho fondu príjem z poplatkov za uloženie odpadov, pričom sa ďalej v odseku 4 bližšie špecifikuje lehota, dokedy je Environmentálny fond povinný takéto príjmy uvedeným obciam zaslať.

§ 7 ods. 1 písm. b) sa týka obcí, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nenachádza alebo územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku a ktoré v prípade splnenia ďalších zákonom špecifikovaných podmienok môžu z Environmentálnemu fondu prijať príjmy, a to na základe podanej žiadosti v termíne do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

V § 7 ods. 1 písm. c) a d) sa určujú ďalšie subjekty, ktoré môžu získať príjmy z Environmentálneho fondu formou dotácií. V prípade písm. c) sú ako subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve chápané také subjekty, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadmi na základe udelených platných súhlasov, registrácií, prípadne autorizácií. Ide napríklad o zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zberové spoločnosti. Podľa písmena d) môžu prostriedky z Environmentálneho fondu získať podnikateľské subjekty, ktoré nemusia podnikať v oblasti odpadového hospodárstva, ale chcú znížiť produkciu odpadov v rámci svojho výrobného procesu.

Odsek 2 upravuje prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak skládka odpadov alebo odkalisko sa nachádza na území viacerých obcí. V takom prípade sa zodpovedajúca časť príjmov rozdelí pomerne medzi jednotlivé obce. Podľa odseku 3 má nárok na príspevok z príjmov za uloženie odpadov  aj obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku.

V odseku 4 je ustanovené, že Environmentálny fond bude odvádzať obciam uvedeným v odseku 1 písm. a) a v odseku 3 príspevok vo výške, ako je uvedené v prílohe č. 4 nariadenia, a to mesačne. Z predchádzajúcej právnej úpravy sa preberá, že obec môže tieto prostriedky použiť len na odpadové hospodárstvo. Čo považuje zákon za „použitie na odpadové hospodárstvo“ je upravené v odseku 6. Tento príspevok nesmie byť použitý  na zníženie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, ktorý obec vyrubuje poplatníkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s definíciou pojmu použitia na účel odpadového hospodárstva je potrebné poznamenať, že do uvedenej oblasti nespadá prípadná úhrada mzdových nákladov zamestnancov na úseku životného prostredia a odpadového hospodárstva.

V odseku 7 je stanovené, za akých podmienok môže obec na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku použiť príjmy na zlepšenie životného prostredia v obci, pričom v odseku 8 je definovaný pojem pod ktorým sa chápe účel zlepšenia životného prostredia. Ako účel zlepšenia životného prostredia môže byť chápané napr. úprava verejného priestranstva obce (zhotovenie a oprava obecných prístreškov, detského ihriska a pod.), budovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, údržba miestnej komunikácie a chodníkov a ich čistenie.

V ďalších odsekoch 9 a 10 sa stanovujú podmienky získania príspevku pre obce na území ktorých sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku ako aj požiadavky na účel použitia týchto príjmov.

Odsek 11 upravuje možnosť obce, územím ktorej prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, požiadať o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b), pričom platí, že takáto obec musí splniť všetky požiadavky v súlade so zákonom.

 

K § 8  

Odsek 1 zavádza prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo odkaliska povinnosť oznámiť skutočnosti o zistených nesplnených povinnostiach zo strany poplatníka, a to okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu. Obdobne ako bolo aj v predchádzajúcej právnej úprave je v danom ustanovení riešená povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a odkaliska zasielať podľa predpísaného tlačiva uvedeného v prílohe č. 3 zákona ohlásenie o množstvách uložených odpadov a vybratých poplatkoch. Vymedzuje sa Environmentálnemu fondu, inšpekcii a okresnému úradu oprávnenie kontrolovať správnosť výšky odvádzaných poplatkov, čím dochádza k sprísneniu režimu tak, aby boli poplatky vypočítavané a odvádzané načas a v plnej výške.

 

K § 9 Správne delikty

Stanovujú sa sankčné postihy za nedodržiavanie ustanovení zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktoré sú odstupňované podľa závažnosti. Sankcie môže ukladať okresný úrad alebo inšpekcia. Obidva orgány štátneho dozoru musia pri ukladaní sankcií zvážiť závažnosť, rozsah, ako aj trvanie protiprávneho konania.  Sankčné ustanovenia sú formulované tak, že orgán štátneho dozoru pri zistení porušenia zákona musí uložiť sankciu. Popri pokute však môže uložiť aj povinnosť vykonať nápravné opatrenie. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je zároveň správcom pohľadávky z uložených sankcií.

 

K § 10 Splnomocňovacie ustanovenie

Stanovuje sa výpočet oblastí, ktoré upravuje  nariadenie. Ide predovšetkým o sadzby za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko. Sadzby závisia od druhu ukladaného odpadu. V nariadení sú upravené aj sadzby pre výpočet príspevku pre obce, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, ako aj úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci, ktorá je jednou z podmienok pre možnosť získania  príspevku z Environmentálneho fondu.

 

K § 11 Prechodné ustanovenie

V odseku 1 sa určuje prechodné obdobie, v ktorom prevádzkovateľ skládky odpadov vychádza pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov podľa sadzieb platných podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

V odseku 2 sa ustanovuje, že ohlásenie o množstvách uložených odpadov na skládke odpadov a na odkalisku za posledný štvrťrok 2018 sa podáva podľa predchádzajúceho zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

V odseku 3 sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a prevádzkovateľa odkaliska voči Environmentálnemu fondu, konkrétne v oblasti poskytovania údajov o zoznamoch obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov, odkalisko a obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia, ako aj zodpovedajúca veľkosť územia. Uvedené údaje sú nevyhnutné pre potreby Environmentálneho fondu z dôvodu adresného prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko.   Zároveň sa ustanovuje, dokedy musí byť táto povinnosť splnená.

V odseku 4 sa určuje obdobie, v ktorom po prvý krát poskytne Environmentálny fond príjmy pre obce, na území ktorých sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko a územím ktorých neprechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku.

 

 

K § 12 Zrušovacie ustanovenie

Ustanovením sa zrušuje súčasná právna úprava.

 

 

K § 13

Záverečné ustanovenie

Ustanovením sa odkazuje na skutočnosť, že navrhované znenie zákona je v súlade s právne záväznými aktami EÚ uvedenými v prílohe č. 6 .

 

 

K Čl. II

Predmetným článkom sa mení a dopĺňa zákon č. č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov. Zmena predmetného zákona súvisí s nastavením mechanizmu príjmu a prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. V § 4d, ktorý upravuje  „Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov“ sa bližšie špecifikuje, ktorým subjektom a za akým účelom tieto dotácie môžu byť poskytnuté.

 

 

K článku III

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2019.

 

 

K prílohe č. 1

Stanovuje sa zoznam vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu.

 

 

K prílohe č. 2

Stanovuje sa vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

 

 

K prílohe č. 3

Stanovuje sa zoznam recyklovateľných druhov stavebných odpadov, za ktoré sa navrhuje zvýšená sadzba za skládkovanie odpadov, a to v nariadení.

 

 

K prílohe č. 4

Stanovuje sa zoznam biologicky rozložiteľných priemyselných druhov odpadov a niektorých ostatných priemyselných druhov odpadov za ktoré sa vzhľadom na ich zhodnotiteľnosť platí vyššia sadzba, ktorá je stanovená v nariadení.

 

 

K prílohe č. 5

V tejto prílohe je uvedený vzor ohlasovacieho tlačiva o uložených, vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov.

 

 

 

 

 

K prílohe č. 6

Uvádza sa zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie.

 

 

V Bratislave dňa 22. augusta 2018

 

 

 

 

 

 Peter Pellegrini, v. r. 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

László Sólymos, v. r. 

podpredseda vlády a minister životného prostredia

                                                           Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 261
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: