TlačPoštaZväčšiZmenši

302/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:32 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A.           Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií     v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania                               a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. predkladá Ministerstvo hospodárstva SR na základe úlohy B.6. z uznesenia vlády SR                   č. 153 z 5. apríla 2017.

Cieľom návrhu zákona je v súlade s uznesením vlády č. 153 z 5. apríla 2017 vytvoriť podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov, zabezpečiť zosúladenie okruhu oprávnených žiadateľov (prijímateľov) dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa s pojmológiou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zosúladenie so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozšírenie podpory dotácie pre oblasť rozvoja budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá, precizovanie právnej úpravy a odstránenie nejasností, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B.            Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodu 1

Legislatívna úprava z dôvodu rozšírenia účelu poskytovania dotácie pre projekty zamerané aj na iné obnoviteľné zdroje, ako napríklad slnečná energia, energia vetra a vody.

 

K bodu 2

Rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory rozvoja budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá umožní zvýšenie ambície národnej politickej stratégie na uspokojenie budúceho dopytu v rámci alternatívnej dopravy, ako aj plnenie záväzkov SR pre transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

 

 

K bodu 3

Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa vypúšťa ustanovenie týkajúce sa štvrťročnej periodicity poskytovania dotácie v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve.

 

 

K bodu 4

Navrhuje sa vypustenie pravidla týkajúceho sa 1,7 – násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že dané obmedzenie znemožňuje združeniam právnických osôb s účasťou ministerstva zamestnať vhodných zamestnancov. Podľa navrhovaného ustanovenia zákona možno dotáciu použiť okrem iného aj na úhradu príspevkov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou, pričom pod pojmom príspevky sa rozumejú všetky príspevky, na ktoré má zamestnanec od zamestnávateľa nárok.

 

K bodu 5

Rozšírenie poskytovania dotácie pre projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby a taktiež samosprávy na celom území Slovenskej republiky za účelom rozšírenia okruhu oprávnených prijímateľov dotácie.

 

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny okruhu oprávnených prijímateľov dotácie na projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie.

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny okruhu oprávnených prijímateľov dotácie na projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny okruhu oprávnených prijímateľov dotácie na projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie.

 

K bodu 9

Navrhuje sa precizovanie súčasného znenia zákona v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe. Je žiaduce isté podmienky a požiadavky na realizáciu projektov s finančnou spoluúčasťou štátu v podobe dotácie formulovať priamo vo výzve (napr. rozsah služieb poskytovaných spotrebiteľom, formy ich poskytovania, vymedzenie druhu výdavkov, ktoré je možné, resp. nie je možné hradiť z dotácie, požiadavky na preukazovanie realizovaných aktivít a pod.).

 

K bodu 10

Navrhuje sa rozšírenie okruhu oprávnených prijímateľov dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa oproti súčasnému stavu, a to v takom rozsahu, aby množina týchto subjektov bola totožná s okruhom právnických osôb založených alebo zriadených na podporu ochrany spotrebiteľa v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Prijímateľom dotácie bude môcť byť každá právnická osoba, ak kumulatívne spĺňa tri podmienky – preukáže, že bola založená alebo zriadená na podporu ochrany spotrebiteľa, vykonáva jednu alebo viaceré činnosti podľa § 25 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa (napr. sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácie, ochrana práv spotrebiteľa na súde, organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa...) a má zabezpečené prostriedky na spolufinancovanie projektu, o finančnú podporu ktorého žiada, minimálne vo výške 5% zo sumy požadovanej dotácie.

Kritérium preukazovania účelu vzniku právnickej osoby neznamená, že celková činnosť právnickej osoby musí byť zameraná na ochranu spotrebiteľských práv, avšak musí preukázať, že ochrana spotrebiteľa patrí k hlavným cieľom jeho činnosti. Oproti súčasnému stavu sa navrhuje precizovanie požiadavky, keď nebude postačovať samotná existencia právnickej osoby aspoň jeden rok pred dňom podania žiadosti o poskytnutie dotácie, ale bude nutný preukázateľný výkon konkrétnej činnosti smerujúcej k podpore, ochrane a presadzovaniu spotrebiteľských práv minimálne v trvaní jedného roka (nie však nevyhnutne nepretržite). Súčasne sa znižuje požiadavka na finančnú spoluúčasť z 10% zo sumy požadovanej dotácie na polovicu.

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava z dôvodu nahradenia zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novým zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 12

Na základe poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje rozšírenie definície mimoriadnych a naliehavých úloh v súvislosti s poskytovaním dotácií pre obce alebo VÚC. Za kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou sa považuje napríklad úhrada nákladov na výstavbu miestnej komunikácie, križovatky, mostného telesa, vybudovanie verejného osvetlenia, budovanie protihlukových zábran, výstavbu ČOV, kanalizácie, plynofikácia obce a pod.

 

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny okruhu oprávnených prijímateľov dotácie

na projekty týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie.

 

K bodu 15

Navrhujú sa podmienky poskytnutia dotácie na podporu alternatívnych palív. Cieľom tejto dotácie je podporiť výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejnej elektrickej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Určuje sa okruh oprávnených prijímateľov dotácie, ktorými okrem obce a VÚC môže byť právnická osoba, alebo FO-podnikateľ za podmienky, že preukážu udržateľnosť. Podmienka udržateľnosti sa preukazuje dokladmi, z ktorých bude vyplývať, že žiadateľ plánuje prevádzkovať verejnú nabíjaciu stanicu minimálne 5 rokov. Ďalšou podmienkou pre poskytnutie dotácie je preukázanie dostatočnosti finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu najmenej 50 % zo sumy požadovanej dotácie. Žiadateľ preukazuje tieto podmienky dokladmi, ktoré tvoria prílohu k žiadosti. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predpokladať množstvo podaných žiadostí, navrhuje sa (rovnako ako napr. pri dotácii na podporu realizácie programu malého a stredného podnikania), aby ministerstvo malo oprávnenie poveriť právnickú osobu zriadenú ministerstvom administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácie.

 

K bodu 16

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny okruhu oprávnených prijímateľov dotácie

na podporu ochrany spotrebiteľa.

 

K bodu 17

Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby boli zrejmé prílohy k žiadosti o dotáciu, ktorá sa bude týkať podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

K bodu 18

Navrhuje sa precizovanie zoznamu príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie vzhľadom

na navrhovanú zmenu okruhu oprávnených prijímateľov dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa.

 

K bodu 19

Vzhľadom na navrhovanú novú oblasť poskytovania dotácií na podporu alternatívnych palív z kapitoly ministerstva, prílohy k žiadosti stanovujú podmienky predloženia potrebných dokladov na poskytnutie dotácie.

K bodu 20

Navrhuje sa vypustenie požiadavky na anonymizáciu žiadostí o poskytnutie dotácie. Zákonnú požiadavku na posudzovanie žiadostí komisiou ako kolektívnym nezávislým orgánom kreovaným priamo ministrom hospodárstva, ktorého všetci členovia musia byť vo vzťahu k žiadateľovi nestranní, považujeme za dostatočnú pre zabezpečenie transparentnosti procesu prideľovania dotácií. Považujeme za žiaduce, aby komisia, ktorá vyhodnocuje projekty, naopak mala vedomosť o žiadateľovi, keďže samotná písomná forma projektu a údaje v nej zahrnuté nie vždy dostatočným spôsobom zachytávajú skutočnosť. Pri prideľovaní dotácií je žiaduce, aby hodnotiaca komisia mala možnosť verifikácie uvádzaných údajov, napr. aj dodatočnou lustráciou subjektu vo verejných registroch či prostredníctvom vlastného webového sídla subjektu. Nie je napríklad účelné poskytovať dotáciu na podporu ochrany spotrebiteľa subjektu, ktorý má množstvo negatívnych spotrebiteľských recenzií – uvedená informácia nemá byť rozhodujúca, ale môže byť minimálne vzatá na vedomie. Dotačné mechanizmy iných rezortov nie sú nevyhnutne založené na požiadavke prísnej anonymizácie, ba naopak, uberajú sa opačným smerom (napr. osobné prezentácie projektov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.). Máme za to, že požiadavka na nestrannosť člena komisie je podstatná pre riadne posúdenie žiadostí, rovnako aj požiadavka na nezávislosť hodnotiacej komisie, a tieto samotné by mali byť zábezpekou transparentnosti procesu prideľovania dotácií.

 

 

K bodu 21

V záujme zjednocovania pravidiel v rámci jednotlivých dotačných mechanizmov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR sa navrhuje vypustenie zákonnej lehoty na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa. Včasné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je v záujme poskytovateľa aj prijímateľa dotácie, preto by mali obe strany konať v obojstrannej súčinnosti, a to bez zbytočného meškania. Absolútnu neplatnosť zmluvy ex lege v prípade márneho uplynutia lehoty, a to napríklad aj z objektívnych dôvodov na jednej či oboch stranách, považujeme za neprimerane prísny postih. Zároveň sa v súlade s uznesením vlády č. 153 z 5. apríla 2017 vytvárajú podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov. Návrhom sa prihliada k zlepšeniu podmienok pre získanie dotácií pre najmenej rozvinuté regióny, konkrétne kritéria budú stanovované pri príprave jednotlivých výziev, a teda budú závisieť od charakteru výzvy a jej možností či vecného zamerania.                        Z tohto dôvodu sa MH SR priklonilo len k stanoveniu podmienky začleniť tieto kritéria pri vyhlasovaných výzvach v zmysle predmetného zákona.

K bodu 22

Z dôvodu možnosti refundácie výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a úhradou záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch spojených s uľahčením zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa Rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ, navrhujeme v § 12 vložiť danú poznámku.

 

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava z dôvodu prijatia zákona č. 177/2018 Z. z. 

 

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 25

Upravuje sa prechodné ustanovenie.

 

K bodu 26

Dopĺňa sa odkaz na transpozičnú prílohu.

 

K bodu 27

Vzhľadom na navrhované zmeny na obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie

na podporu ochrany spotrebiteľa a jej príloh sa súčasne navrhuje aj úprava formulára žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. d) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

 

K bodu 28

Transpozičná príloha k zákonu.

 

K Čl. II

Navrhuje sa vypustenie požiadavky na anonymizáciu žiadostí o poskytnutie podpory analogicky ako v novelizačnom bode 18 v Čl. I.

 

 

 

K Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. novembra 2018 s výnimkou ustanovenia obsiahnutom v novelizačnom bode 18, a to z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z.                       o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

 

 

V Bratislave 22. augusta 2018

 

 

 

 

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Peter Žiga

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 144
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: