TlačPoštaZväčšiZmenši

287/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:13 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Predkladaným návrhom  zákona sa úplne preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV.

 

          Predkladaný návrh zakotvuje  zrušenie  lehoty šiestich rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.

 

                    V rámci transpozície uvedenej  smernice  sa  navrhuje : 

- doplniť prílohu č. 1 o jednu omamnú látku I. skupiny na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) č. 2017/2170 z 15. novembra 2017 o podrobení  N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam,

- doplniť prílohu č. 1 o ďalšie štyri   omamné látky a o šesť psychotropných látok na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)  dňa 14. marca 2018,

- preradiť jednu psychotropnú látku z II. skupiny do I. skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)  dňa 14. marca 2018,

- doplniť prílohu č. 1 o jednu omamnú látku  I. skupiny a jednu psychotropnú látku I. skupiny na základe prílohy rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV v platnom znení.

 

        Navrhuje sa  tiež zaradiť do prílohy č. 1 týchto päť omamných látok:

Carfentanyl, chemicky metyl 1-(fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidín-4-karboxylát,

4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl chemicky N-(4-fluórfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]propánamid,

Furanylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid,

 

Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid,

 

THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]oxolan-2-karboxyamid.

 

        Navrhuje sa tiež  zaradiť do prílohy č. 1 týchto šesť psychotropných látok:

AB-CHMINACA, chemicky  N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid,

AB-PINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid,

4-FA,  4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín,

5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky metyl (2S)-2-{[ 1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát,

5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát,

UR-144, chemicky (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón.

 

Návrh zákona bol  zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR  na  mesiac december 2018.

 

Nie je dôvod nesprístupňovania návrhu zákona.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.    

 

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

   

        Návrh zákona je v súlade s  právom Európskej únie.

Osobitná časť

 

K čl. I

K bodom 1 a 2

 

        Navrhuje sa doplnenie  § 2 ods. 1 a 2 tak , aby sa pokiaľ ide  o zadefinovanie omamných a psychotropných látok zabezpečila dôsledná transpozícia Rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV v platnom znení.

 

K bodu 3

 

V nadväznosti na novelizačné body 1 a  2 sa do § 2  vkladá nový odsek 3,  ktorým sa zabezpečuje, že za omamnú látku a psychotropnú látku v súlade s článkom 1 písmenom a) a  písmenom b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 sa považuje aj nová psychoaktívna látka, ktorú na základe delegovaného aktu, vydaného podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1920/2006,  je potrebné podrobiť kontrolným opatreniam. 

Týmto ustanovením sa pružne zabezpečí implementácia delegovaného aktu Európskej komisie s cieľom zabezpečiť trestno-právnu zodpovednosť za nedodržanie ustanovení zákona č. 139/1998 Z. z. Je to o to dôležitejšie, že lehota na prebranie príslušného delegovaného aktu Európskej komisie sa skrátila z jedného roka na šesť mesiacov.

 

K bodu 4

V nadväznosti na znenie novelizačných bodov 1 až 3 sa  spresňuje  pojem „prípravok“.

 

K bodu 5

 

Lehota šiestich rokov sa zrušuje na preukázanie, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky a na následné vyradenie rizikovej látky zo zoznamu rizikových látok.

Na skúmanie rizík psychoaktívnych látok, nie je v Slovenskej republike vybudované referenčné laboratórium, ktoré by sa komplexne zaoberalo skúmaním drog. Naposledy sa vybudovanie referenčného laboratória  plánovalo v rámci projektu presídlenia Európskej liekovej agentúry (EMA) na Slovensko.

Lehota šiestich rokov sa zrušuje na preukázanie, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky a na následné zaradenie rizikovej látky sa do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a na súčasné vyradenie rizikovej látky zo zoznamu rizikových látok.

Na skúmanie rizík psychoaktívnych látok, nie je v Slovenskej republike vybudované referenčné laboratórium, ktoré by sa komplexne zaoberalo skúmaním drog. Naposledy sa vybudovanie referenčného laboratória  plánovalo v rámci projektu presídlenia Európskej liekovej agentúry (EMA) na Slovensko.

 

K bodu 6

 

Za  ustanovenie § 42b sa vkladá nový § 42c obsahujúci transpozičné ustanovenie, podľa ktorého  sú právne záväzné preberané akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

 

K bodu 7

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku 4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl medzi omamné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť WHO (ďalej len „odborný výbor“) je 4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl látka, ktorú možno zneužívať podobným spôsobom a ktorá môže mať podobné negatívne účinky na zdravie ako kontrolované opioidy, ako je morfín a fentanyl. Okrem toho možno uvedenú látku konvertovať na fentanyl. Uvedená látka nemá žiadne zaznamenané terapeutické použitie a jej užívanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že uvedená látka sa zneužíva alebo ju možno zneužívať, pričom sa môže stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo si vyžaduje, aby podliehala medzinárodnej kontrole.

Na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) č. 2017/2170 z 15 novembra 2017 sa do skupiny I omamných látok zaraďuje látka Furanylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid.

Furanylfentanyl nemá v členských štátoch Európskej únie uznávané využitie na účely humánnej alebo veterinárnej medicíny. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa furanylfentanyl dal použiť na akékoľvek iné účely než ako analytický referenčný štandard a vo vedeckom výskume.

Furanylfentanyl sa predáva cez internet v malých a veľkoobchodných množstvách ako „chemikália na výskumné účely“, zvyčajne vo forme prášku a nosných sprejov pripravených na okamžité použitie. Podľa informácií získaných pri zabavení sa furanylfentanyl mohol predávať aj na nelegálnom trhu s opioidmi.

Furanylfentanyl nie je uvedený v zozname látok podliehajúcich kontrole podľa Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961, ani v zozname Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971. Táto látka nie je v súčasnosti predmetom hodnotenia v rámci systému Organizácie Spojených národov.

Keďže desať členských štátov kontroluje furanylfentanyl podľa vnútroštátnych právnych predpisov o kontrole drog a tri členské štáty používajú na jeho kontrolu iné legislatívne opatrenia, podrobenie tejto látky kontrolným opatreniam vo všetkých členských štátoch Európskej únie pomôže predísť vzniku prekážok pri cezhraničnom presadzovaní práva a justičnej spolupráci a prispeje k ochrane členských štátov Európskej únie pred rizikami vyplývajúcimi z dostupnosti a užívania tejto látky.

Zo správy o hodnotení rizika vyplýva, že mnohé z otázok spojených s furanylfentanylom vyplývajú z nedostatku údajov o rizikách pre zdravie jednotlivca, rizikách pre verejné zdravie a o spoločenských rizikách a mohli by byť zodpovedané prostredníctvom ďalšieho výskumu. Dostupné dôkazy a informácie o zdravotných a spoločenských rizikách, ktoré táto látka predstavuje, aj vzhľadom na jej podobnosti s fentanylom, poskytujú dostatočné dôvody na to, aby sa furanylfentanyl podrobil kontrolným opatreniam vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Päť členských štátov nahlásilo 22 úmrtí spojených s furanylfentanylom. V najmenej desiatich prípadoch z týchto úmrtí bol furanylfentanyl príčinou úmrtia alebo k nemu pravdepodobne prispel. Tri členské štáty okrem toho nahlásili 11 akútnych intoxikácií bez smrteľných následkov spojených s furanylfentanylom.

Informácie o možnom zapojení organizovaného zločinu do výroby, distribúcie (obchodu) a dodávania furanylfentanylu v rámci Európskej únie nie sú k dispozícii. Z dostupných údajov vyplýva, že furanylfentanyl sa vyrába v chemických podnikoch so sídlom v Číne.

Furanylfentanyl je syntetický opioid a je štruktúrou podobný fentanylu, kontrolovanej látke, ktorá sa bežne používa v medicíne pri celkovej anestézii počas operácií a na tlmenie bolesti. Furanylfentanyl je tiež štrukturálne príbuzný acetylfentanylu a akryloylfentanylu, ktoré boli predmetom spoločnej správy EMCDDA a Europolu v decembri 2015 a v novembri 2016.

Furanylfentanyl je dostupný v Európskej únii najmenej od júna 2015 a bol zistený v 16 členských štátoch EÚ. Vo väčšine prípadov bol zaistený vo forme prášku, ale aj v tekutej forme a vo forme tabliet. Odhalené množstvá sú pomerne malé. Takéto množstvá však treba posudzovať v spojitosti s účinnosťou tejto látky.

 

K bodu 8

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku Ocfentanyl medzi omamné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť WHO (ďalej len „odborný výbor“) je Ocfentanyl látka, ktorú možno zneužívať podobným spôsobom a ktorá môže mať podobné negatívne účinky na zdravie ako kontrolované opioidy, ako je morfín a fentanyl. Okrem toho možno uvedenú látku konvertovať na fentanyl. Uvedená látka nemá žiadne zaznamenané terapeutické použitie a jej užívanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že uvedená látka sa zneužíva alebo ju možno zneužívať, pričom sa môže stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo si vyžaduje, aby podliehala medzinárodnej kontrole.

 

K bodu 9

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl medzi omamné látky I. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť WHO (ďalej len „odborný výbor“) je THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl látka, ktorú možno zneužívať podobným spôsobom a ktorá môže mať podobné negatívne účinky na zdravie ako kontrolované opioidy, ako je morfín a fentanyl. Okrem toho možno uvedenú látku konvertovať na fentanyl. Uvedená látka nemá žiadne zaznamenané terapeutické použitie a jej užívanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že uvedená látka sa zneužíva alebo ju možno zneužívať, pričom sa môže stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo si vyžaduje, aby podliehala medzinárodnej kontrole.

 

 

K bodu 10

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku AB-CHMINACA  a látku AB-PINACA medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

K bodu 11

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku 4-FA,  4-Fluóramfetamín a látku 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

K bodu 12

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku 5-F-PB-22 medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

 

 

 

 

K bodu 13

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku UR-144 medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

K bodu 14

Na základe rozhodnutia  Rady č 2010/759/EÚ sa navrhuje zaradiť látku 4-metylmetkathinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

K bodu 15

 

Na základe rozhodnutia  Rady č 1999/615/SVV sa navrhuje zaradiť látku P-metyltioamfetamín, 4-metyltioamfetamín medzi psychotropné látky I. skupiny.

 

K bodu 16

 

Na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku Carfentanyl medzi omamné látky II. skupiny.

Podľa hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť WHO (ďalej len „odborný výbor“) je Carfentanyl látka, ktorú možno zneužívať podobným spôsobom a ktorá môže mať podobné negatívne účinky na zdravie ako kontrolované opioidy, ako je morfín a fentanyl. Okrem toho možno uvedenú látku konvertovať na fentanyl. Uvedená látka sa používa vo veterinárnej medicíne pri liečbe veľkých zvierat a jej užívanie spôsobilo úmrtia. Existujú dostatočné dôkazy, že uvedená látka sa zneužíva alebo ju možno zneužívať, pričom sa môže stať verejným zdravotným a sociálnym problémom, čo si vyžaduje, aby podliehala medzinárodnej kontrole. Vzhľadom na možné využitie carfentanylu v lieku na veterinárne použitie navrhuje sa zaradiť medzi omamné látky II. skupiny, čo znamená, že veterinárny lekár bude povinný predpísať takýto veterinárny liek na tlačive so šikmým modrým pruhom, ktoré je podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach určené na predpisovanie liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny.

 

K bodu 17

 

Navrhuje sa vypustenie látky 4-Fluóramfetamín zo zoznamu psychotropných látok II. skupiny, pretože na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 14. 3.2018 sa navrhuje zaradiť látku 4-Fluóramfetamín medzi psychotropné látky I. skupiny (viď. bod 11),  pretože nemá využitie ani v humánnej medicíne ani vo veterinárnej medicíne.

 

 

K bodu 18

 

Zákon sa dopĺňa novou prílohou č. 3. Ide o transpozičnú prílohu, v ktorej sa odkazuje na preberané právne záväzne akty Európskej únie.

K čl. II

 

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a stanovený termín transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017.

 

V Bratislave 23. mája 2018

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Andrea Kalavská v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 138
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu; ospravedlniteľný dôvod zmeškania

I. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa ...

Neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej

bez zovšeobecneného záveru

Zmena návrhu v konaní o určenie výživného na plnoletú osobu

V konaní o určenie výživného na plnoletú osobu, môže súd zvýšiť výživné na základe zmeneného návrhu uskutočneného v priebehu ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudca NS SR pri prestupe do NSS SR prejde výberovým konanímhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-srsudca-ns-sr-bude-musiet-pri-prest/504364-clanok.html

Zriadenie NSS SR má byť jedným z výsledkov reformy súdnictva z dielne MS SR.

Mazák je za presun sudcov do NSS SR bez výberového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-je-za-presun-sudcov-do-nss-sr-bez/504331-clanok.html

Sudcovia zo správneho kolégia Najvyššieho súdu by podľa neho mohli absolvovať formálny ...

EK vyčíta SR nedodržanie právnych predpisov EÚ v troch oblastiachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ek-vycita-sr-nedodrzanie-pravnych-pr/504228-clanok.html

Ak na ne slovenská strana včas nezareaguje, hrozí jej žaloba na Súdnom dvore Európskej únie.

Šikuta: Rozhodnutie Kolíkovej o sudcovi J. Kolcunovi je veľmi dôležitéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-rozhodnutie-kolikovej-o-sudcov/503935-clanok.html

Rozhodnutie dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi Najvyššieho súdu (NS) SR Jozefovi ...

M. Kolíková pozastavila výkon funkcie dvom sudcom z akcie Víchricahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-pozastavila-vykon-funkcie/503920-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dočasne pozastavila výkon funkcie dvom ...

Žilinka: Mám silný mandát na reformu prokuratúryhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567204-zilinka-mam-silny-mandat-na-reformu-prokuratury/

Ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry mal byť kvôli stíhaniu Mariana Kočnera terčom ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: