TlačPoštaZväčšiZmenši

157/2018 Z. z.

12.6. 2018, 18:10 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) do legislatívneho procesu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2016.

Predkladaný návrh zákona vychádza z pôvodného zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom preberá základné princípy v ňom ustanovené. Návrh zákona rešpektuje pri zavádzaní pojmov a s tým súvisiacich definícií ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov

a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

a zároveň pri ustanovovaní práv a povinností dodržiava čl. 2 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a systematiku členenia návrhu zákona podľa čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, zákonné meracie jednotky a ich používanie, členenie a používanie meradiel, národné etalóny a dohľad nad národnými etalónmi, certifikované referenčné materiály, požiadavky na určené meradlá, spôsob metrologickej kontroly určených a povinne kalibrovaných meradiel a subjekty, ktoré môžu metrologickú kontrolu vykonávať, úradné meranie, spotrebiteľské balenia, činnosť podnikateľov, ktorí montujú a opravujú určené meradlá a ktorí balia alebo dovážajú spotrebiteľské balenia, metrologický dozor, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu.

Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných

aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľské balenia a na metrológiu ako takú.

Návrhom zákona sa má dosiahnuť vyšší stupeň zosúladenia s porovnateľnými mechanizmami

v iných štátoch a preventívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred výrobkami alebo službami, ktoré by mohli ohroziť ich životy, zdravie, bezpečnosť alebo majetok.

Návrh zákona nemá sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, zamestnanosť vo verejnej správe, financovanie návrhu, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

K § 1

Ustanovuje sa predmet úpravy zákona v súlade s ustanoveniami zákona. Zákon o metrológii je zákonom na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania z cieľom poskytnúť ochranu záujmov fyzických a právnických osôb pri meraniach a požívaní prostriedkov merania čo sú meradla pri predaji koncovým spotrebiteľom, v obchodných vzťahoch, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia, príprave spotrebiteľského balenia alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

K § 2

Vymedzujú sa pojmy, ktoré sa vyskytujú v zákone tak, aby boli v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská republika ako člen Metrickej konvencie používa pri vyjadrovaní hodnôt nameraných veličín sústavu meracích jednotiek Medzinárodnej sústava jednotiek SI, ktorá je založená na Medzinárodnej sústave veličín, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM), ktorá je najvyšším orgánom Metrickej konvencie. Meracia jednotka sa priradzuje za hodnotu meranej veličiny napr. meraná veličina elektrického napätia sa vyjadruje ako jeden volt so značkou V potom vyjadrenie výsledku merania musí byť zapísané napr. ako elektrické napätie 10,1 voltov a symbolicky zapísané ako

U = 10,1 V. 

Pojem miera ako meradlo je meradlo, ktoré počas používania trvalým spôsobom reprodukuje alebo poskytuje veličiny jedného alebo viacerých druhov, pričom každá

z nich má pridelenú hodnotu veličiny. Mierou ako meradlo môže byť etalónové závažie, objemová miera (ktorá je nositeľom jednej alebo viacerých hodnôt veličiny so stupnicou hodnôt veličiny alebo bez nej), etalónový elektrický odpor, dĺžková stupnica (pravítko), koncová mierka, generátor etalónových signálov, certifikovaný referenčný materiál. Indikáciou miery je jej priradená hodnota veličiny.

Prídavné zariadenie je zariadenie určené na vykonávanie určitej funkcie, ktoré sa priamo podieľa na spracovaní, prenose alebo zobrazovaní výsledkov meraní. Prídavné zariadenie v závislosti od jeho funkcie v meracom systéme alebo podľa vnútroštátnych predpisov môže alebo nemusí podliehať metrologickej kontrole. Prídavnými zariadenia sú nulovacie zariadenia, pomocné indikačné zariadenie, tlačiareň, pamäťové zariadenie, indikačné zariadenie ceny, súčtové indikačné zariadenie, zariadenie na predvoľbu, samoobslužné zariadenie.

 

K § 3

Ustanovujú sa orgány štátnej správy pre oblasť metrológie v Slovenskej republike. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy a plní úlohu  národnej autority pre legálnu metrológiu (publikované BIPM The Slovak Republic / Quality infrastructure). Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“) je ostatným orgánom štátnej správy a plní úlohu národnej metrologickej inštitúcie (publikované BIPM The Slovak Republic / Quality infrastructure). Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) je ostatným orgánom štátnej správy a plní úlohu metrologického dozoru a dohľadu na trhu s meradlami.

 

K § 4

Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní úrad a informácie, ktoré uverejňuje vo vestníku a na webovom sídle úradu.

 

K § 5

Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní ústav. Hlavnou úlohou ústavu je realizácia, uchovávanie a rozvoj národných etalónov a zabezpečovanie činnosti súvisiacich so schvaľovaním a vyhlasovaním etalónov za národné etalóny. 

K § 6

Ustanovujú sa úlohy pre oblasť metrológie, ktoré plní inšpektorát. Inšpektorát je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu na trhu pre meradlá.

 

K § 7

Ustanovujú sa zákonné meracie jednotky a ich symboly. Tieto ustanovenia predstavujú transpozíciu smernice Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek (ďalej len „smernica 80/181/EHS“). Slovenská republika ako člen Metrickej konvencie (od roku 1922 ako Československá republika) a členský štát EÚ používa Medzinárodnú sústava jednotiek SI, ktorá je založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a značkách, vrátane násobkov, ich názvov a značkách, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery ako najvyšší orgán Metrickej konvencie.

K § 8

Ustanovenie sa týka rozdelenia meradiel skupín. Rozdelenie meradiel vychádza od meradiel najvyššej metrologickej úrovne až po ostatné meradlá, čo sú všetky meradlá, ktoré neboli vymenované inak a sú používané orgánmi verejnej moci, podnikateľmi a inými právnickými osobami a inými fyzickými osobami. Skupinou meradiel sa má na mysli napr. skupina „národných etalónov“ samostatne a nie „národných etalónov a ostatných etalónov“ spoločne. Rozdelenie meradiel do skupín je koncipované symetricky a v každom písmene sú uvedené meradlá rovnakej metrologickej úrovne založené na rovnakých princípoch.

 

K § 9

Ustanovenie definuje pojem národný etalón. Ďalej sa ustanovujú požiadavky na  národný a ustanovujú sa podmienky ich realizácie, uchovávania a rozvoja. Ustanovuje sa proces vyhlasovania, zmeny vyhlásenia a zrušenia vyhlásenia národného etalónu, kedy národný etalón vyhlasuje úrad a na návrh ústavu.

Dôležitou požiadavkou na národný etalón je požiadavka medzinárodného porovnávania, kedy je národný etalón porovnávaný s národnými etalónmi iných štátov. Tieto porovnávacie merania vyhlasuje Medzinárodný úrad pre váhy a miery prostredníctvom Medzinárodného výboru pre váhy a miery (ďalej len „CIPM“) a technických výborov pre jednotlivé veličiny. Vo všeobecnosti je ustanovené pilotné laboratórium (niektoré z laboratórií národných metrologických inštitúcii), ktoré organizuje medzilaboratórne porovnávacie merania. Výsledky týchto meraní sú po spracovaní zverejňované v databáze kľúčových alebo doplnkových porovnávacích meraní (KCBM) na stránke Medzinárodného úradu pre váhy a miery. Uznanie výsledkov je uvedené v CMC tabuľkách (Calibration and Measurement Capabilities - Kalibračná a meracia schopnosť).

Ustanovuje sa, že dohľad nad národnými etalónmi vykonáva ústav ako národná metrologická inštitúcia a ustanovuje sa, akým spôsobom bude tento dohľad vykonávaný, čo sa bude pri dohľade kontrolovať a kto a akým spôsobom musí výkon dohľadu strpieť.

 

K § 10

Ustanovenie sa týka certifikácie referenčného materiálu, ktorá potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sa získali postupom zabezpečujúcim nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.

Ustanovuje sa postup certifikácie referenčného materiálu, ktorý bol vyrobený ústavom alebo bol vyrobený inou osobou a to v akomkoľvek štáte. Požiadať o certifikáciou môže akákoľvek osoba, pretože ústav neskúma použitie referenčného materiálu ale iba zisťuje hodnoty fyzikálnych veličín, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom.

Ustanovuje sa postup a podmienky na základe, ktorých ústav uzná certifikovaný referenčný materiál certifikovaný v inom štáte. Slovensko ako člen Metrickej konvencie prostredníctvom ústav uznáva referenčné materiály, ktoré boli certifikované v inom štáte v súlade s pravidlami uznanými Metrickou konvenciou a jej Medzinárodným Výborom pre váhy a miery (CIPM) a jeho dohovor o vzájomnom uznávaní MRA (Mutual Recognition Arrangemento).

Ustanovuje sa, že v prípadoch ak neexistuje certifikovaný referenčný materiál môže sa použiť ostatný referenčný materiál to znamená referenčný materiál u ktorého sú známe jeho fyzikálne, chemické a metrologické vlastnosti. Táto výnimka vychádza z praxe, že nie ku každým meradlám existujú certifikované referenčné materiály, môže to byť z dôvodu náročnosti certifikácie alebo keď by certifikácia z dôvodu jedinečnosti nebola účelná.

K § 11

Ustanovujú sa prípady, v ktorých je povinné používanie určených meradiel a to vtedy ak sa požaduje zvýšená ochrana subjektov, ktoré sa podieľajú na meraní alebo výsledok merania môže ovplyvniť ich záujmy alebo nesprávny výsledok by mohol poškodiť záujmy občana, spoločnosti, poškodiť zdravie alebo ohroziť ľudské životy alebo poškodiť životné prostredie.

K § 12

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je výrobca alebo dovozca povinný umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu a podmienky, za ktorých je oprávnený umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu. Táto značka musí byť umiestnená na viditeľnom mieste na určenom meradle, poprípade na každom prídavnom zariadení. Ustanovenie je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (ďalej len „smernica 2009/34/ES“) a princípy smernice sa aplikujú aj na národné schválenie typu.

 

 

K § 13

Ustanovuje sa podmienka, kedy môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené meradlo značku prvotného overenia ES, národnú overovaciu značku, značku čiastočného overenia ES a národnú značku čiastočného overenia. Tieto ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie.

Overovacia značka slúži na preukázanie, že meradlo je platne overené a môže byť na meradle umiestnená tak, že zabraňuje neoprávnenému zásahu do určeného meradla v tých častiach, kde mohlo dôjsť k zmene metrologický a technických charakteristík určeného meradla, čo by malo za následok nesprávnu indikáciu nameraných hodnôt. Taký zásah môže byť neúmyselný ako aj úmyselný s cieľom prospechu pre toho, kto do meradla zasahuje.

 

K § 14

Ustanovujú sa požiadavky na spotrebiteľské balenia, čo sú výrobky vložené do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia. Spotrebiteľské balenia môžu byť v zmysle tohto zákona, ktorý zabezpečuje transpozíciu smernice Rady 76/211/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (ďalej len „smernica 76/211/EHS“) označené značkou „e“, pokiaľ spĺňajú požiadavky na takto označované spotrebiteľské balenie (ďalej len „označené spotrebiteľské balenie“). Ostatné spotrebiteľské balenia sú neoznačené spotrebiteľské balenia a tieto musia spĺňať požiadavky na neoznačené spotrebiteľské balenia podľa tohto zákona. V prípade označených spotrebiteľských balení je menovité množstvo ohraničené hodnotami 5 g až 10 kg alebo 5 ml až 10 l. Pri neoznačenom spotrebiteľskom balení je rozsah menovitých množstiev rozšírený až na 50 kg alebo 50 l. Ďalej sa upravuje požiadavka týkajúca sa menovitého množstva pre určité výrobky v spotrebiteľskom balení, kde rady hodnôt menovitého množstva určeného výrobku v spotrebiteľskom balení, v ktorých je možné tieto určité výrobky v spotrebiteľskom balení baliť, sú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá úrad. Okrem toho sa ustanovujú požiadavky na označovanie spotrebiteľských balení, kde v prípade označených spotrebiteľských balení sú predpísané veľkosti písma pre jednotlivé rozsahy menovitého množstva. Čo sa týka neoznačených spotrebiteľských balení, veľkosť písma nie je ustanovená v tomto zákone. Ostatné požiadavky na označovanie sa vzťahujú na označené ako aj neoznačené spotrebiteľské balenia.  

K § 15

Ustanovenie sa týka používania zákonných jednotiek, meracích jednotiek a subjektov, ktoré sú povinné tieto jednotky používať. V odôvodnených prípadoch sa ustanovuje aj používanie iných meracích jednotiek ako zákonných jednotiek, ak to úrad povolí alebo, ak tieto meracie jednotky sú určené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Tieto ustanovenia predstavujú transpozíciu smernice 80/181/EHS.

 

K § 16

Ustanovujú sa povinnosti pre orgán verejnej moci, podnikateľa, inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu pri používaní určených meradiel. 

Ďalej sa ustanovuje, že ak má fyzická osoba alebo právnická osoba pochybnosti o správnosti merania určeného meradla, je oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o zistenie chýb určeného meradla. Ústav alebo určená organizácia po vykonaní skúšky určeného meradla vydá doklad o výsledku. Pokiaľ chyba určeného meradla neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní, považuje sa za vyhovujúce. Ustanovenie o výroku, či určené meradlo vyhovuje alebo nevyhovuje sa môže uplatniť iba v čase platnosti overenia určeného meradla, nakoľko určené meradlo musí spĺňať technické a metrologické požiadavky na určené meradlo v čase používania určeného meradla a tento čas používania, je ohraničený časom platnosti overenia. Ustanovenie odseku 5 sa môže použiť bez ohľadu na čas platnosti overenia určeného meradla a doklad o výsledku skúšky sa môže použiť na právne účely.

Ustanoveniach § nie je ustanovené, kto na základe výsledku merania znáša náklady za zistenie chyby meradla pretože je to mimo rámec návrhu zákona nakoľko tento má ustanovovať spôsob ako zistiť chybu meradla v používaní a posúdiť či meradlo vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavke na najväčšiu dovolenú chybu v používaní. Všetky ostatné následky sa budú riešiť mimo návrh zákona na základe iných všeobecne záväzných právnych predpisov

K § 17

Ustanovujú sa povinnosti pre orgán verejnej moci, podnikateľa, inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu pri používaní povinne kalibrovaných meradiel a požiadavky pre povinne kalibrované meradlo. Orgán verejnej moci, podnikateľ, iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba je povinná používať takéto povinne kalibrované meradlo v prípade, ak to vyplýva z iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Objektivizujú sa podmienky na subjekty, ktoré môžu vykonať kalibráciu meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu. Podľa legislatívy Slovenskej republiky kalibrácia meradiel je voľná živnosť a v zákone sa ustanovuje preukázanie odbornej spôsobilosti, t. j. minimálne akreditáciou.

K § 18

Ustanovujú sa povinnosti prevádzkovateľom baliarne a dovozcom spotrebiteľského balenia. Zodpovednosť za to, že spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky ustanovené v § 14 nesie iba prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca spotrebiteľského balenia, nikdy nie distribútor alebo iné hospodárske subjekty. Ustanovujú sa požiadavky na prevádzkovú kontrolu skutočného obsahu označených spotrebiteľských balení, kde sa vykonáva meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistická kontrolu skutočného obsahu v prevádzke. Podmienkou pre meranie alebo prevádzkovú kontrolu je, že  sa musia vykonávať určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom vhodným na tento účel. Dovozca označeného spotrebiteľského balenia nemusí vykonávať meranie a kontrolu v prevádzke ale môže predložiť doklady, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia, poskytnuté prevádzkovateľom baliarne z iného štátu ako členského štátu alebo dodávateľom z iného štátu ako členského štátu.

V prípade spotrebiteľských balení s menovitým množstvom vyjadreným v jednotkách objemu, je možné na zabezpečenie splnenia požiadaviek na množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení použiť fľašu ako odmernú nádobu.

Ustanovuje sa povinnosť výrobcu a dovozcu fľaše ako odmernej nádoby. Okrem toho sa ustanovuje možnosť pre výrobcu fľaše ako odmernej nádoby označiť fľašu ako odmernú nádobu  značkou ES, ktorá označuje meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu.

K § 19

Definuje sa pojem metrologická kontrola, tzn., že ide o kontrolu určených meradiel pred ich uvedením na trh alebo počas ich používania. Pred uvedením na trh musí byť typ určeného meradla schválený ústavom a prvotné overené, kedy prvotné overenie vykonáva ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba podľa návrhu zákona. Po uvedení určeného meradla na trh je meradlo pravidelné následné overované a to vždy po zániku platnosti overenia. Najčastejším dôvodom na zánik platnosti overenia je čas platnosti overenia, ktorý je pre rôzne druhy učených meradiel ustanovený osobitne. Tento čas overenia sa podľa použitých princípov meradla a podľa konštrukcie meradla pohybuje v rozsahu od 6 mesiacov do 15 rokov.

Časti ustanovení sú transpozíciou smernice 2009/34/ES.

 

K § 20

Ustanovujú sa podmienky a proces schvaľovania typu určeného meradla a zjednocuje sa postup pri schvaľovaní typu ES (transpozícia smernice 2009/34/ES) s postupom pri národnom schvaľovaní typu, a to so zámerom, aby bola zabezpečená správna a úplná transpozícia smernice a aby pri národnom schválení typu nehrozilo nebezpečenstvo vzniku technických prekážok obchodu.

K § 21

Ustanovujú sa náležitosti, ktoré má obsahovať rozhodnutie o schválení typu vydané ústavom a termín, dokedy je ústav povinný vydať toto rozhodnutie. Ďalej sa ustanovuje platnosť rozhodnutia o schválenie typu a termín, kedy môže výrobca alebo dovozca požiadať ústav o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení typu. V prípade, ak výrobca alebo dovozca nepožiada ústav o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení typu, určené meradlo, ktoré je uvedené na trh možno používať naďalej, ak neboli zmenené jeho metrologické charakteristiky, ak je určené meradlo v náležitom technickom stave a ak pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na daný druh určeného meradla platnej ku dňu overenia. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.

 

K § 22

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže ústav vydať rozhodnutie o schválení typu s obmedzením. Tieto ustanovenia sa uplatňujú pri meradlách pracujúcich na nových princípoch alebo využívajúcich najmodernejšie technológie, ktoré ešte nie sú uvedené vo všeobecne záväzných predpisoch a tak vytvárajú podmienku neobmedzovania vedecko-technického rozvoja v oblastí meradiel a legálnej metrológie. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.

  

K § 23

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých môže ústav zmeniť rozhodnutie o schválení typu alebo vydať nové rozhodnutie o schválení typu, ak úprava alebo doplnenie určeného meradla má alebo môže mať vplyv na metrologické charakteristiky určeného meradla alebo ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť ustanovené podmienky používania určeného meradla. Výrobca alebo dovozca musia vopred oznámiť ústavu všetky úpravy a doplnenia určeného meradla a bezodkladne písomne požiadať o zmenu rozhodnutia o schválení typu, pričom uhradia ústavu náklady spojené so zmenou rozhodnutia o schválení typu.

K § 24

Ustanovujú sa dôvody, kedy môže ústav platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaviť alebo platnosť rozhodnutia o schválení typu zrušiť. Ustanovenie je transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice aplikuje aj na národné schválenie typu.

K § 25

Ustanovujú sa podmienky a proces overenia určeného meradla, a to v rozsahu prvotného overenia ako aj následného overenia. Podmienky a proces overenia určeného meradla sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie ako aj na následné overenie, ktoré je výlučne národnou reguláciu, ktorá však vyplýva z harmonizovaného práva Európskej únie a medzinárodných odporúčaní vládnej Svetovej organizácie pre legálnu metrológiu (ďalej len „OIML“), ktorej je vláda SR členom.

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba pri overení určeného meradla na mieste používania, môže požadovať od objednávateľa overenia skúšobné zariadenia, pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a zamestnancov na zabezpečenie overenia. Vo všeobecnosti ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba (ďalej len „vykonávateľ overenia“) disponuje technickým zariadením a etalónmi pre výkon svojej činnosti, ale v niektorých prípadoch, pokiaľ ide o špecifickú konštrukciu určeného meradla, nemusí mať všetky špeciálne prípravky, prepojovacie káble atď., ktoré boli používateľovi meradla dodané k určenému meradlu. V tom prípade vykonávateľ overenia požaduje pri overení súčinnosť, a to v časti poskytnutia týchto zariadení. Ďalej ako príklad možno uviesť k osobným ochranným prostriedkom, že pokiaľ sa overenie určeného meradla vykonáva na mieste, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo ožiarenia, používateľ určeného meradla poskytuje prostriedky osobnej ochrany ako sú prilby, osobné dozimetre, ochranný odev pred ionizujúcim žiarením, respirátory, dýchacie masky atď. Ďalej

v prípade overovania veľkokapacitných nádrží musí isť o súčinnosť medzi používateľom určeného meradla a vykonávateľom overenia, nakoľko vykonávateľ overenia nemôže bez zaškolenia ovládať napr. mostové žeriavy, rôzne manipulátory a systémy otvárania krytov nádrží. Z uvedeného je zrejmé, že toto ustanovenie sa využíva len v ojedinelých a veľmi špecifických prípadoch.

Ustanovujú sa hlavné náležitosti, ktoré musí obsahovať doklad o overení z dôvodu, aby sa zabezpečila jednotnosť dokladov o overení, ktoré vydáva ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba.

K § 26

V nadväznosti na ustanovenia § 25 sa spresňujú podmienky a proces prvotného overenia určeného meradla. Tieto ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES a princípy smernice sa aplikujú aj na národné prvotné overenie.

K § 27

Ustanovenie sa týka následného overenia určeného meradla, ktoré nasleduje po prvotnom overení určeného meradla alebo po vykonanej oprave určeného meradla. Následné overenie je povinný zabezpečiť u vykonávateľa overenia používateľ určeného meradla, a to formou písomnej objednávky v lehote najmenej 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia. Vykonávateľ overenia má 15 dní na vybavenie objednávky. V prípade, ak vykonávateľ overenia objednávku z odôvodneného prípadu odmietne (napr. z kapacitných dôvodov), používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie určeného meradla od ďalšieho vykonávateľa overenia. Pokiaľ vykonávateľ nie je schopný overiť určené meradlo pred uplynutím času platnosti overenia a používateľ určeného meradla preukáže podanie objednávky na následné overenie vykonávateľovi overenia v zákonom ustanovenej lehote, inšpektorát neuloží používateľovi určeného meradla pokutu, že používateľ určeného meradla nezabezpečil overenie určeného meradla alebo nezabezpečil overenie určeného meradla po vykonanej oprave. V prípade, ak ide o určené meradlo opravené na mieste jeho používania, úrad môže povoliť jeho používanie 30 dní v čase od ukončenia jeho opravy do jeho overenia. Takto používané určené meradlo musí byť označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, tzn., že registrovaná osoba na činnosť opravy určených meradiel, ktorá má od úradu v znení rozhodnutia povolenie používať dočasnú zabezpečovaciu značku opravára, takúto značku umiestni na určené meradlo. Registrovaná osoba takýmto spôsobom garantuje, že určené meradlo opravila a po oprave nastavila tak, že určené meradlo vyhovuje technickým a metrologickým požiadavkám, ktoré sú na dané určené meradlo ustanovené. Používateľ takéhoto určeného meradla je povinný do troch pracovných dní od vykonanej opravy preukázateľným spôsobom doručiť ústavu alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie.

 

K § 28

Ustanovuje sa, na aké účely, za akých podmienok a kto môže vykonávať úradné meranie a čo má obsahovať doklad o úradnom meraní. Úradné meranie sa predovšetkým vykonáva, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Úradné meranie môže vykonávať podľa tohto zákona iba autorizovaná osoba na výkon úradného merania s platným rozhodnutím úradu a pri výkone úradného merania musí postupovať podľa metód merania, ktoré jej boli úradom schválené pri autorizácii. V doklade o úradnom meraní môžu byť uvedené iba merania, na ktoré je osoba autorizovaná úradom a nemôžu byť kumulované s inými meraniami.

 

K § 29

Ustanovuje sa, že ústav preveruje spôsobilosť v oblasti metrológie a  vydáva doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie tomu, kto pri preverovaní spôsobilosti uspel. Spôsobilosť preveruje ústav ako národná metrologická inštitúcia, a to na základe skúšok, ktorým sa podrobujú fyzické osoby – občania. Na základe úspešne vykonanej skúšky ústav vydá fyzickej osobe – občanovi doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie. Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby a  zamestnanci autorizovanej osoby, ktorí vykonávajú overovania určených meradiel alebo vykonávajú úradné meranie a zástupca registrovanej osoby.

K § 30

Ustanovujú sa podmienky pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (ďalej len „žiadateľ o dezignáciu“), ktorý chce realizovať a uchovávať národný etalón. Žiadateľ o dezignáciu, ktorý má záujem realizovať a uchovávať národný etalón požiada ústav o dezignáciu, ústav preverí splnenie podmienok na dezignáciu a požiadaviek na národný etalón, ktorý bude dezignovaná organizácia realizovať a uchovávať. Ak ústav schváli žiadosť o dezignáciu a návrh na schválenie národného etalónu, ústav informuje Medzinárodný výbor pre váhy a miery o nominácii žiadateľa o dezignáciu. Ďalej sa ustanovuje proces dezignácie (podmienky pre udelenie dezignácie, náležitosti žiadosti o dezignáciu a povinnosti pre dezignovanú organizáciu).

K § 31

Definuje sa pojem autorizácia a osoby, ktoré môžu o autorizáciu požiadať. Autorizácia sa udeľuje rozhodnutím úradu. Autorizácia sa udeľuje na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania.

Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacimi s platbami, okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a určených meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla. Overovanie určených meradiel úrad zabezpečuje prostredníctvom svojich organizácii a to ústavom a určenou organizáciou a to predovšetkým v oblasti určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacimi s platbami. Výnimku tvoria distribučné meradla, ktoré druhy sú taxatívne vymenované v návrhu zákona na ktoré sa autorizácia udeľuje a záznamové zariadenia v cestnej doprave. V prípade distribučných meradiel je táto výnimka z dôvodu, že tieto meradlá sa ročne overujú rádovo v 100 000 kusov a v súčasnej dobe nie je možné a nebolo by ani účelne aby takéto overovanie zabezpečoval úrad prostredníctvom svojich organizácii. V prípade záznamových zariadení v cestnej doprave je dôležitá a vymedzujúca dostupnosť tejto služby. V prípade ak by overenie týchto určených meradiel chcel zabezpečovať úrad svojimi organizáciami musel by mať v každom meste prevádzku nakoľko z dôvodu ekonomických ako aj environmentálnych nie je možné aby nákladné vozidla dochádzali na overenie niekoľko 100 km na pravidelné overenie určeného meradla. Ďalej takýto model zabezpečenia overovania určených meradiel je zhodný z modelom Nemecka, Českej republiky atď.

K § 32

Ustanovujú sa podrobnosti, ktoré musí obsahovať žiadosť o autorizáciu, aké prílohy k žiadosti o autorizáciu musí žiadateľ o autorizáciu priložiť.

V žiadosti o autorizáciu sa miestom vykonávania činnosti rozumie metrologické pracovisko, kde sa bude vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Úradné meranie je možné vykonávať aj mimo metrologického pracoviska, ak je to nevyhnutné z dôvodu merania napr. meranie osvetlenia v priestoroch, meranie celkovej hmotnosti vozidiel alebo nápravového zaťaženia.

K § 33

Ustanovujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania. Podnikateľ alebo iná právnická osoba musí mať o osvedčenie o tom, že je spôsobilá vykonávať deklarované činnosti. Žiadateľ o autorizáciu musí mať svoju činnosť dostatočne dokumentovanú aby vedel preukázať úradu schopnosť túto činnosť vykonávať opakovane, jednotne a v požadovanej kvalite.

Žiadateľ o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel musí mať vydanú platnú akreditáciu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, ktorá preukazuje, že Slovenská národná akreditačná služba nezávisle, nestranne a odborne posúdila, podľa medzinárodne prijatých pravidiel plnenie akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uzná spôsobilosť akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.

K § 34

Ústav alebo určená organizácia na základe poverenia úradu vykoná kontrolu u žiadateľa o autorizáciu a posúdi splnenie autorizačných požiadaviek. Kontroly u žiadateľa sa zúčastní aj zástupca úradu. Žiadateľ o autorizáciu pri kontrole splnenia autorizačných požiadaviek je povinný vykonať skúšobné overenie určeného meradla alebo vykonať skúšobné úradne merania, aj keď nie je autorizovaný (takto overené určené meradlo alebo vykonané úradné meranie sa považuje za neplatné), aby sa preukázala jeho spôsobilosť na výkon činností, ktoré bude plniť po nadobudnutí autorizácie.

K § 35

Ustanovujú sa lehoty týkajúce sa rozhodnutí úradu o autorizáciu a údaje, ktoré úrad uvádza v rozhodnutí o autorizáciu. V rozhodnutí o autorizáciu sa miestom vykonávania činnosti rozumie metrologické pracovisko, kde sa bude vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Úradné meranie je možné vykonávať aj mimo metrologického pracoviska, ak je to nevyhnutné z dôvodu merania napr. meranie osvetlenia v priestoroch, meranie celkovej hmotnosti vozidiel alebo nápravového zaťaženia.

 

K § 36

Ustanovujú sa podmienky, za akých môže úrad zmeniť rozhodnutie o autorizácii. Zmenou autorizácie sa zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom sa nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii. Pri  zmene autorizácie môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady autorizovanej osoby, ak je to potrebné.

 

K § 37

Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad predĺži rozhodnutie o autorizácii. Pri predĺžení autorizácie kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek vykonáva zamestnanec úradu. V odôvodnených prípadoch sa môže kontrola u žiadateľa o predlženie autorizácie vykonať spôsobom ako pri udeľovaní autorizácie to znamená za účasti zástupcov ústavu alebo určenej organizácie.

 

K § 38

Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad rozhodne o pozastavení autorizácie. Počas platného rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie. V prípade, ak trvajú dôvody podľa ktorých bola autorizácia pozastavená, úrad zmení rozhodnutie o autorizácii alebo zruší rozhodnutie o autorizácii.

 

K § 39

Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad zruší rozhodnutie o autorizácii.

 

K § 40

Ustanovujú sa dôvody zániku autorizácie.

 

K § 41

Ustanovujú sa povinnosti, ktoré musí autorizovaná osoba plniť pri výkone svojich činností a  počas celej doby platnosti rozhodnutia o autorizácii a informácie, ktoré musí poskytovať úradu.

 

K § 42

Definuje sa pojem registrácia a subjekty, ktoré ju môžu vykonávať až po vydaní rozhodnutia o registrácii úradom. Úrad registráciu udeľuje rozhodnutím o registrácii.

 

K § 43

Ustanovujú sa podrobnosti, ktoré musí obsahovať prihláška na registráciu a aké prílohy k prihláške na registráciu musí podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení (ďalej len „prihlasovateľ“) poslať úradu.

 

K § 44

Ustanovujú sa požiadavky, ktoré musí prihlasovateľ spĺňať, aby ho úrad mohol registrovať. Dôležitou podmienkou registrácie je, aby prihlasovateľ mal dostatočne dokumentovanú svoju činnosť, ktorou preukáže úradu, ako bude túto činnosť vykonávať a pri výkone metrologického dozoru bude podľa tejto dokumentácie a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaný.

K § 45

Ústav alebo určená organizácia na základe poverenia úradu vykoná kontrolu u prihlasovateľa a posúdi splnenie registračných požiadaviek, ktorými je posúdenie prihlášky prihlasovateľa                          na registráciu úradom a kontrola na mieste u prihlasovateľa na jeho náklady. Prihlasovateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení o výkone kontroly, pričom ak prihlasovateľ neumožní výkon kontroly úrad konanie o registrácii zastaví. Ustanovuje sa tu akým spôsobom je ukončená kontrola na mieste a aké sú výstupné dokumenty s tejto kontroly.

K § 46

Ustanovujú sa lehoty týkajúce sa rozhodnutí úradu o registrácii a údaje, ktoré úrad uvádza v rozhodnutí o registrácii.

 

K § 47

Ustanovujú sa podmienky, za akých môže úrad zmeniť rozhodnutie o registrácii. Pri rozhodovaní o zmene registrácie môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady registrovanej osoby, ak je to potrebné.

 

K § 48

Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad rozhodne o pozastavení registrácie. Počas platného rozhodnutia o pozastavení registrácie, registrovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení registrácie. V prípade, ak trvajú dôvody podľa ktorých bola registrácia pozastavená, úrad zmení rozhodnutie o registrácii alebo zruší rozhodnutie o registrácii.

 

K § 49

Ustanovujú sa podmienky, za akých úrad zruší rozhodnutie o registrácii.

 

K § 50

Ustanovujú sa dôvody zániku registrácie.

 

K § 51

Ustanovujú sa povinnosti, ktoré musí registrovaná osoba plniť pri výkone svojich činností a  počas celej doby platnosti rozhodnutia o registrácii.

 

K § 52

Ustanovuje sa, že metrologický dozor vykonáva inšpektorát a predmet metrologického dozoru ako aj povinnosť dozorovanej osoby umožniť vstup inšpektorov do priestorov, poskytnúť technickú dokumentáciu, metrologickú dokumentáciu alebo sprievodnú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia. Ustanovuje sa možnosť inšpektorátu skúšať alebo dať vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru. Ak ide o spotrebiteľské balenie, skúška sa vykoná kontrolou množstva výrobku v spotrebiteľskom balení, a ak ide o fľašu ako odmernú nádobu, skúška sa vykoná kontrolou skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby.

 

K § 53

Ustanovuje sa, kto a ako vykonáva metrologický dozor nad spotrebiteľskými baleniami. Povinnosť vykonávať metrologický dozor nad označenými spotrebiteľskými baleniami vychádza z požiadaviek smernice 76/211/EHS a obdobným spôsobom sa pristupuje aj v prípade neoznačených spotrebiteľských balení.

 

K § 54

Ustanovujú sa oprávnenia a povinnosti inšpektorov pri výkone metrologického dozoru, a to s ohľadom na minimálne zaťaženie kontrolovaných osôb a obmedzovanie plynulosti ich činnosti s tým, aby bol dosiahnutý cieľ metrologického dozoru. Ďalej sa ustanovuje, že inšpektor musí z metrologického dozoru vyhotoviť protokol a v protokole má kontrolovaná osoba možnosť vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným počas metrologického dozoru, a to v čase a mieste tak, aby toto vyjadrenie bolo možné v ďalšom konaní zohľadniť.

 

 

K § 55

Ustanovujú sa pokuty za porušenie ustanovení tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov tykajúcich sa metrológie. Pokuta môže byť uložená v správnom konaní, pričom bloková pokuta sa ukladá za menej závažné porušenia, a to do výšky 300 eur. Pokutu nie je možné uložiť fyzickej osobe – občanovi.

 

K § 56

Ustanovuje sa v vzťah k zahraničiu v oblastiach metrológie, ktorá nie je harmonizovaná právom Európskej únie s cieľom zabezpečiť uznávanie skúšok z oblasti metrológie, aby nedochádzalo k viacnásobnému skúšaniu toho istého typu meradla alebo každého kusu meradla, a tým zvyšovaniu časového, administratívneho a finančného zaťaženia pri uvádzaní a sprístupňovaní meradiel na trhu. Konkrétne ide o uznávanie skúšok na účely národného schválenia typu, národného prvotného overenia a uznanie prvotného overenia vykonaného v inom členskom štáte. Tieto ustanovenia sa týkajú iba novo vyrobených meradiel a nedajú sa aplikovať v prípade meradiel už sprístupnených na trhu.

 

K § 57

Ustanovuje sa informačná povinnosť pre úrad a aké akty úrad musí alebo môže predkladať orgánom Európskej únie a členským štátom. Ustanovenia sú transpozíciou smernice 2009/34/ES.

 

K § 58

Ustanovuje sa, akým spôsobom a podľa akých predpisov sa vedie správne konanie vyplývajúce z tohto zákona.

 

K § 59

Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydávanie všeobecne z všeobecne záväzných právnych predpisov a podrobnosti, ktoré toto ustanovenie upravuje.

 

K § 60

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia zákona.

 

K § 61

Ustanovenie informuje, že tento zákon bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti a že tento zákon je v súlade s právom Európskej únie. 

 

K § 62

Ustanovenie ďalej informuje, ktoré právne záväzné akty Európskej únie boli týmto zákonom prebraté a kde je uvedený zoznam týchto aktov.

 

K § 63

Zrušuje sa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky úradu č. 206 Z. z., č. 207 Z. z. a č. 419 Z. z.

K Čl. II

 

K bodu 1

Upravuje sa výnimka pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu na výkon overovania určených meradiel a úradného merania.

 

K bodu 2

V prílohe viazaných živností sa aktualizuje aký preukaz spôsobilosti musí mať registrovaná osoba a odkaz na návrh zákona.

 

 

K bodu 3

Z prílohy viazaných živností sa vypúšťa živnosť na výkon overovania určených meradiel a úradného merania.

 

K Čl. III

Upravuje sa samostatné členenie správnych poplatkov pre autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania.

Aktualizuje sa odkaz na návrh zákona.

 

K Čl. IV

 

K bodu 1

Vypúšťa sa slovo hmotnosť z dôvodu duplicity, pretože v ustanovení je uvedené slovo miera, kedy mierou rozumieme aj hmotnosť.

 

K bodu 2

Vypúšťa sa používanie „značky „e" na spotrebiteľsky balených výrobkoch“ a príslušný odkaz na právny predpis z dôvodu, že dozor nad označenými spotrebiteľskými baleniami vykonáva výlučne inšpektorát.

 

K Čl. V

Ustanovuje sa účinnosť zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K prílohe k zákonu č. .../2018 z. z.

Ustanovuje sa zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie, v ktorom sa uvádza smernica Rady 75/107/EHS, smernica Rady 76/211/EHS, smernica Rady 80/181/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ.

 

Bratislava 21. februára 2018

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

 a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 297
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: