Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

254/2017 Z. z.

najpravo.sk • 28.11. 2017, 17:12

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do medzirezortného pripomienkového konania ako iniciatívny materiál návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005  Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Návrh vyhlášky bol vypracovaný vo väzbe na zmenu právnej úpravy, ktorú priniesol zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Účelom návrhu vyhlášky je doplniť vykonávací predpis o ustanovenia vykonávajúce zákonnú úpravu súvisiacu s konaniami podľa jej štvrtej časti, a to stanovením paušálnej odmeny správcu podľa § 167k ods. 3 a § 167m ods. 3 zákona a tiež odmeny správcu za prevod zaťaženého majetku podľa § 167k ods. 7 zákona, na určenie ktorej sa primerane použijú ustanovenia o odmene správcu z výťažku podľa § 13 vyhlášky.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, rozhodnutiami Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie, ako aj so splnomocňovacím ustanovením zákona, na vykonanie ktorého sa táto vyhláška vydáva.

Návrh vyhlášky má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, environmentálny ani sociálny vplyv.

Návrh vyhlášky nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

B. Osobitná časť

K čl. I

§ 12a ods. 2

V § 167k ods. 3 zákona sa upravuje pravidlo týkajúce sa následkov začatia výkonu zabezpečovacieho práva prednostným zabezpečeným veriteľom. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva.

Ak prednostný zabezpečený veriteľ alebo neskorší zabezpečený veriteľ, ktorého uspokojenie možno predpokladať zo zaťaženého majetku, pristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Ak tým zabezpečený veriteľ zmarí už oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom, je povinný uhradiť správcovi paušálnu odmenu a do konkurznej podstaty náklady, ktoré v súvislosti s tým vznikli (§ 167k ods. 3 zákona).

V ustanovení § 12a ods. 2 sa navrhuje paušálnu odmenu správcu ustanoviť pevnou sumou vo výške 200 eur.

§ 12a ods. 3

V § 167k ods. 7 zákona je upravená možnosť, aby oprávnená osoba (§ 167r zákona) so súhlasom dlžníka poskytla do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku. Ak oprávnená osoba poskytne takúto náhradu za zaťažený majetok, zaťažený majetok prestáva podliehať konkurzu a správca ho prevedie na osobu, ktorá poskytla náhradu. V súvislosti s prevodom zaťaženého majetku, za ktorého hodnotu bola poskytnutá náhrada, správcovi vzniká  nárok na úhradu nákladov prevodu, ako aj na odmenu za predmetný prevod.

V ustanovení § 12a ods. 3 návrhu vyhlášky sa pri určovaní výšky odmeny správcu navrhuje postupovať primerane ako pri určovaní výšky odmeny správcu z výťažku, kde správcovi patrí odmena určená ako percento z výťažku.

§ 12a ods. 4

Navrhuje sa paušálna odmena správcu za konanie schôdze veriteľov v systéme oddlženia fyzických osôb formou konkurzu podľa § 167m ods. 3 zákona. Výška odmeny správcu je 200 eur.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť vyhlášky 1. novembra 2017.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 824

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: