TlačPoštaZväčšiZmenši

73/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:20 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál. 

 

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181/4, 29. 6. 2013) (ďalej len „Nariadenie“).

Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie upravuje otázky procesného postupu orgánov verejnej moci, a to tak v základnom, ako aj vo vykonávacom konaní, je potrebné rozhodovanie precizovať s ohľadom na vnútroštátne právne pomery. Návrh zákona v tomto smere ekvivalentne s Nariadením vykonáva normy sekundárneho európskeho práva.

 

Motivácia zákonodarcu sa v uvedenom kontexte sústredí na zadosťučinenie ratio legis Nariadenia, ktoré v deň jeho prijatia podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding ustálila slovami: „Dnes prijatý európsky ochranný príkaz pomôže chrániť obete trestných činov a obete násilia, kamkoľvek by v Európe cestovali: ochrana pocestuje s občanom. Je to výnimočný príklad toho, ako Európa pracuje pre svojich občanov. Chcela by som poďakovať ministrom spravodlivosti a Európskemu parlamentu za ich podporu pri rýchlom uvedení návrhu Komisie do života. Obete si zaslúžia nič menej, než aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a dostávalo sa im potrebnej ochrany. Spolieham sa na členské štáty, že v záujme našich občanov sa európsky ochranný príkaz a smernica o právach občanov prijatá v minulom roku rýchlo stanú skutočnosťou.“

Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade je premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia. Ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach v členskom štáte pôvodu sa budú uznávať bez ďalšieho na základe zásady vzájomného uznávania v dožiadanom členskom štáte.

V snahe dosiahnuť efektívnu vykonateľnosť Nariadenia je nevyhnutné prijať zmenu relevantných právnych predpisov, ktorá upraví postup orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní osvedčenia ochranného opatrenia a uznávaní ochranného opatrenia nariadeného vydávajúcim orgánom v členskom štáte Európskej únie.

 

Návrh zákona obsahuje novelizáciu nasledovných právnych predpisov:

•          Občiansky súdny poriadok – zavádza sa nový druh osobitného konania – konanie o niektorých otázkach ochranných opatrení;

•          Trestný zákon – zavádza sa nová skutková podstata trestného činu marenia úradného rozhodnutia;

•          Zákon o sídlach a obvodoch súdov – zavádza sa súd s tzv. kauzálnou príslušnosťou vo veciach ochranných opatrení v občianskych veciach pre celé územie Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a v súlade s právom Európskej únie.

 

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, environmentálny vplyv a má pozitívny sociálny vplyv.

 

Materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 10. decembra 2014.

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I (Občiansky súdny poriadok)

 

K bodu 1 (§ 76 ods. 1 písm. h) až j))

 

Uvedeným zákonom je potrebné vykonať zmeny aj v Občianskom súdnom poriadku. Bez vykonania zmien by nebolo možné, aby súdy Slovenskej republiky nariaďovali ochranné opatrenia, ktoré by podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (ďalej len „Nariadenie“) mohli byť v iných členských štátoch uznané.  Z uvedeného dôvodu sa v § 76 ods. 1 vkladajú nové písmená h) až j), ktoré preberajú znenie z Nariadenia. 

 

K bodu 2 (§ 200g a 200h)

 

Súčasne s návrhom zákona bolo potrebné vyriešiť aj vymedzenie postupu súdu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Zavádza sa nový druh konania – konanie o niektorých otázkach ochranných opatrení. Ide o strohú úpravu, ktorá upravuje len základný postup súdu, pričom odkazuje na právnu úpravu Nariadenia. Z pohľadu systematiky – ust. § 200g upravuje činnosť súdu pri nariadení vnútroštátneho ochranného opatrenia, a to vrátane procesu vydania osvedčenia k ochrannému opatreniu a ust. § 200h sa aplikuje na prípady úpravy a neuznania ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte.

Vo všetkých v OSP neupravených otázkach bude súd prirodzene postupovať podľa Nariadenia.

 

 

K Čl. II (Trestný zákon)

 

§ 348 písm. h)

 

Chránená osoba, ktorá má v Slovenskej republike záujem dovolať sa ochranného opatrenia nariadeného vydávajúcim orgánom v inom členskom štáte, predloží orgánu Policajného zboru príslušnému podľa osobitného predpisu vyhotovenie ochranného opatrenia, o ktorého pravosti nemožno mať pochybnosť a osvedčenie vydané v členskom štáte pôvodu spolu s prekladom do slovenského jazyka. Uvedený postup sa uplatní v situácii, keď bude potrebné dovolať sa konkrétnej právnej ochrany a  život alebo zdravie chránenej osoby budú ohrozené.

Nová skutková podstata marenia výkonu úradného rozhodnutia bude reflektovať na situáciu, keď sa osoba predstavujúca riziko dopustí závažného alebo opakovaného konania, aby zmarila zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené  podľa osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní.

 

 

K Čl. III (Zákon o sídlach a obvodoch súdov)

 

§ 14f

 

Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie bude príslušný Okresný súd Bratislava III, pričom jeho obvodom bude celé územie Slovenskej republiky. Z uvedenej dikcie vyplýva, že sa zavádza súd s tzv. kauzálnou príslušnosťou vo veciach ochranných opatrení v občianskych veciach pre celé územie Slovenska. Vzhľadom na očakávaný (nízky) nápad zákonodarca zvolil prístup ustanoviť pre tieto veci len jeden súd pre celé územie SR. Pokiaľ by však prax ukázala, že nápad bude ďaleko vyšší, bude možné toto rozhodnutie prehodnotiť a zveriť uvedené veci viacerým súdom.

 

 

K Čl. IV (Účinnosť)

 

Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

 

 

 

V Bratislave, 10. decembra 2014

 

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Tomáš Borec v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 607
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ (tretia komora) z 1. októbra 2020 vo veci C‑603/19

1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, ...

Neprihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie a zabezpečenie poskytnuté tretími osobami

Z ustanovenia § 155 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii explicitne vyplýva, že pokiaľ si veriteľ v rámci reštrukturalizácie ...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a uzavretie zmluvy o pristúpení k dlhu jedným z manželov

Súčasná platná právna úprava pripúšťa, že ktorýkoľvek z manželov je oprávnený v sfére mimo spoločných vecí prevziať na seba ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: