TlačPoštaZväčšiZmenši

72/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:19 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky boli v dôsledku delimitácie pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky delimitované aj finančné prostriedky účelovo určené pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít.

 

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje  oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít.

 

            Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad  sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke. V prípade poukázania dotácie na bežný účet, na ktorom sú vedené aj finančné prostriedky z iných zdrojov, nie je možné metódami kontrolnej činnosti preukázať, či vznikli, resp. nevznikli výnosy v súvislosti s uložením dotácie, resp. či kontrolovaný subjekt dodržal alebo nedodržal povinnosť prijímateľa určenú v zmluve o poskytnutí dotácie a v § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zriadením osobitného účtu bude zabezpečená transparentnosť čerpania dotácie. Rovnaká úprava sa vzťahuje aj na dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. l).

 

Podľa návrhu zákona nebude možné poskytovať finančné prostriedky na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) na odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzhľadom na prípady, keď príjemca nemohol čerpať finančné prostriedky prostredníctvom miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní, čerpal takto poskytnuté prostriedky prostredníctvom uzatvárania dohôd o vykonaní práce. Pri takto vyplatených odmenách dochádza však často k ich neefektívnemu vynaloženiu.

 

            Navrhuje sa, aby kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až l) ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na štátny rozpočet. V prípade rozhodnutia o poskytnutí dotácie bude tento výdavok realizovaný v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na príslušné rozpočtové roky. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1

Rozširuje sa možnosť poskytnúť dotácie na podporu protidrogových aktivít z dôvodu delimitácie pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

 

K bodu 2

Odstránenie terminologickej nepresnosti.

 

K bodu 3

Ustanovuje sa rozsah podporujúcich aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti.

 

K bodu 4

Okrem jazykovej úpravy uvádzacej vety sa rozširuje povinnosť predloženia dokladov ustanovených na poskytnutie dotácie na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva o doklady ustanovené osobitným predpisom.

 

K bodu 5

Odkaz na § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov považujeme za nadbytočný a zmätočný, keďže náležitosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sú upravené výlučne v zákone č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 6

Ustanovuje sa orgán na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

 

K bodu 7

Oproti platnej právnej úprave sa vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe obmedzuje výška poskytnutých nákladov na projekt, pričom sa navrhuje možnosť poskytnutia najviac 95 % z celkových nákladov s tým, že žiadateľ musí mať zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov. Maximálna hodnota výšky poskytnutia dotácie  bude v prípade kategórie dotácie obsiahnutej v Nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1-78) určená v zmysle uvedeného Nariadenia Komisie vo verejnej výzve. Ďalej sa vylučuje možnosť poskytnutia dotácie na odmeny vyplácané na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru na základe poznatkov z kontrolnej činnosti, pri ktorej bolo opakovane zistené neefektívne čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov v prípadoch, keď príjemca dotácie nemohol čerpať finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné osobné vyrovnania. Súčasne sa dopĺňajú ustanovenia upravujúce prílohy k žiadostiam o poskytnutie dotácie, pretože je nevyhnutné pre bližšiu špecifikáciu projektu pri hodnotení žiadostí predložiť aj popis projektu a štruktúrovaný rozpočet projektu. Doplnenie príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu protidrogových aktivít, konkrétne na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb súvisí s navrhovanými bodmi 1 a 3, konkrétne s účelom podľa navrhovaného § 2 ods. 1 písm. l) a s ním súvisiaceho odseku 3 písm. g). Nahradenie slova „oznámenie“ slovami „verejná výzva“ pri dotáciách podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) predstavuje len terminologické zosúladenie s termínom používaným pri dotáciách podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona. Vzhľadom na početnosť navrhovaných a súvisiacich zmien vrátane legislatívno-technických zmien  sa navrhuje nové znenie § 4.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 7 návrhu zákona a terminologické spresnenie.

 

K bodu 9

Rozširuje sa povinnosť zriadenia osobitného účtu pre poskytnutie dotácie z dôvodu zabezpečenia transparentnosti čerpania dotácie.

 

K bodu 10

Spresnenie vzhľadom na to, že súčasné znenie prvej vety § 5 ods. 5 je nejednoznačné a zmätočné. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov vyplývajúca z iných zákonov navrhovanou úpravou nie je dotknutá.

 

K bodu 11

            Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 5 a 7 návrhu zákona.

 

K bodu 12

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie a spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie patria medzi základné obsahové náležitosti verejnej výzvy.

 

K bodu 13

Úprava súvisiaca s navrhovaným splnomocňovacím ustanovením na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie a súvisiaca s § 5 ods. 8 písm. a) zákona.

 

K bodu 14

Úprava súvisiaca s ustanovením orgánu na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a).

 

K bodu 15

Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až l) sa navrhuje ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom v záujme väčšej transparentnosti. Súčasne sa navrhuje upraviť vykonávacím predpisom aj postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

 

K bodu 16

            Prechodné ustanovenie v záujme plynulého a bezproblémového prechodu na novú právnu úpravu a s prihliadnutím na práva a oprávnené záujmy žiadateľov, ktorí požiadali o dotáciu pred nadobudnutím účinnosti novely zákona.

 

 

K bodu 17

Z ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. vyplýva, že v prípade, pokiaľ lex specialis upravuje účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, spracúvajú sa osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spĺňa podmienky takéhoto lex specialis. Súčasne sa odstraňuje terminologická nepresnosť.

 

K bodu 18

Z ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. vyplýva, že v prípade, pokiaľ lex specialis upravuje účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, spracúvajú sa osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spĺňa podmienky takéhoto lex specialis.

 

 

K bodu 19

Z ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. vyplýva, že v prípade, pokiaľ lex specialis upravuje účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, spracúvajú sa osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu. Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spĺňa podmienky takéhoto lex specialis.

 

 

 

K čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť zákona s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

V Bratislave   20. novembra 2014

 

 

 

 

Robert Fico  v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Viliam Čislák v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 621
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: