TlačPoštaZväčšiZmenši

429/2015 Z. z.

16.1. 2016, 20:00 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

 

A.           Všeobecná časť

 

                Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o  poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je odôvodnený potrebou  obsahovo spresniť a zjednotiť postup pri aplikácii  niektorých ustanovení súvisiacich s verejným zdravotným poistením a ktoré v aplikačnej praxi vyvolávajú nejasnosti a problémy a to ako na strane platiteľa poistného, tak aj na strane zdravotných poisťovní.

 

Návrh zákona upresňuje postup pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky u poistencov, ktorí z rôznych dôvodov mali nárok na odpočítateľnú položku iba časť kalendárneho roka. Navrhovaná zmena je v prospech občanov a nedotýka sa zamestnávateľov. Predkladaný návrh po novom upravuje aj otázky platenia poistného z likvidačného zostatku. Súčasná právna úprava sa javí ako nespravodlivá,  pretože  sa jedná iba o  časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti.  Preto sa navrhuje vypustiť povinnosť platiť odvody na poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu, pokiaľ  tento príjem nie je predmetom dane z príjmov.

 

Spresnenie doterajšieho ustanovenia o spôsobe určenia osoby, ktorá má povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie sama (tzv. samoplatiteľ) je iba z dôvodu jednoznačnosti a odstránenia možnosti dvojakého výkladu. Nové znenie § 11 ods. 2 písm. c) vyčleňuje  z okruhu osôb, ktoré sú povinné platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie samy tie osoby,  ktoré sú uvedené v odseku 7. 

 

 Navrhovaný posun termínu na povinnosť zdravotnej poisťovne podať  návrh na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na vydanie platobného výmeru,  je v prospech platiteľa,  ale aj zdravotnej poisťovne, ktorá  môže kvalifikovanejšie posúdiť námietky podané platiteľom. Navrhovanou zmenou termínu dôjde k odstráneniu súčasného stavu, keď zdravotná poisťovňa v záujme zachovania zákonnej lehoty nevyhovie námietkam a podá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou návrh na vydanie platobného výmeru.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

Predložený návrh zákona nebude mať  vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálny vplyv a vplyv na životné prostredie. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a negatívny  vplyv na verejné financie;  analýza   a  vyčíslenie je uvedené v doložke vybraných vplyvov.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1             

Podiel na likvidačnom zostatku pre spoločníka obchodnej spoločnosti alebo družstva predstavuje jeho majetkový vklad vložený do spoločnosti pri jej vzniku ako štartovací kapitál a jeho prípadné následné zhodnotenie  v závislosti od ekonomickej výkonnosti  danej spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť,  že sa jedná iba o vrátenie časti majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti,  prípadne následne zhodnotený počas existencie spoločnosti, navrhuje sa oslobodenie takéhoto príjmu od povinnosti platiť odvody na poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu, pokiaľ tento príjem nie je predmetom dane z príjmov.

 

K bodu 2             

Spresňujúce ustanovenie z hľadiska  požiadaviek aplikačnej praxe.   

 

K bodu 3

Navrhuje sa spresnenie postupu pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky. Zmena sa navrhuje predovšetkým z dôvodu spravodlivého uplatnenia ročného nároku na odpočítateľnú položku pri poistencoch, ktorí si z rôznych dôvodov boli pokladaní za osoby s nárokom  na odpočítateľnú položku iba časť kalendárneho roka (napr. pri skončení pracovného pomeru počas kalendárneho roka).

Pri praktickom uplatňovaní nároku na odpočítateľnú položku môže prísť k situácii, kedy poistenec nespĺňa podmienky   na uplatnenie odpočítateľnej položky v priebehu celého rozhodujúceho obdobia. Pri takejto situácii dochádza k alikvotnému kráteniu nároku na odpočítateľnú položku, v závislosti od dĺžky rozhodujúceho obdobia. V rámci kalendárneho mesiaca (mesačné preddavky) sa daný problém neprejaví; prejaví sa až pri ročnom zúčtovaní poistného, kedy by  nastala situácia, že odpočítateľná položka u poistenca, ktorý nebol zamestnancom počas celého rozhodujúceho obdobia,  sa alikvotne zníži a vznikne mu nedoplatok.

                Z uvedených dôvodov sa navrhuje u takýchto zamestnancov zníženie odpočítateľnej položky alikvotne podľa počtu dní, v ktorých poistenec nebol zamestnancom. Následne sa odpočítateľná položka zníži  na hodnotu príjmu, ak tento príjem v rozhodujúcom období je nižší ako odpočítateľná položka. Zmena sa nedotýka  zamestnávateľov a ich mzdových softvérov; k zmene dochádza iba na úrovni ročného zúčtovania poistného, ktoré vykonáva zdravotná poisťovňa.

 

K bodu 4

                Navrhované predlženie lehoty na vybavenie doručených námietok vyrieši situácie, ktoré často vznikajú   keď platiteľ poistného podá námietky voči doručenému výkazu nedoplatkov, avšak na vyhodnotenie ich opodstatnenosti je potrebné zo strany  zdravotnej poisťovne vyzvať platiteľa poistného na predloženie dokladov, preukazujúcich tvrdenia platiteľa poistného uvádzané v námietkach. V takomto prípade je zákonná lehota 15 dní  krátka na kvalifikované posúdenie námietky a zdravotná poisťovňa v záujme jej dodržania, musí doručené námietky spolu s návrhom na vydanie platobného výmeru odstúpiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

 

 

K bodu 5

                Navrhuje sa, aby odpočítateľná položka podľa  navrhovanej úpravy sa prvýkrát použila pri ročnom zúčtovaní za rok 2015.

 

K čl. II

                Navrhuje sa účinnosť zákona s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu.

 

 

 

 

V Bratislave  26. augusta 2015

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Viliam Čislák v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 480
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: