TlačPoštaZväčšiZmenši

390/2015 Z. z.

16.1. 2016, 18:44 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady SR

 

A. Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona sa predkladá v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. 

 

Účelom návrhu zákona je parciálna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „Smernica“), ktorá vymedzuje predpoklady nestranného a nezaujatého výkonu mediácie a novým spôsobom definuje štandard alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v členských štátoch Európskej únie. Úplnú transpozíciu smernice realizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolugescii s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v podobe osobitného návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol predložený do legislatívneho procesu a jeho účinnosť sa predpokladá 1. januára 2016.

 

            V súvislosti s nevyhnutnosťou transpozície Smernice je potrebné v návrhu zákona najmä:

•          definovať spotrebiteľský spor na účely mediácie;

•          precizovať povinnosti mediátora a mediačného centra;

•          upraviť odklony dojednávania, trvania a zániku dohody o začatí mediácie pre prípad spotrebiteľských sporov,

•          upraviť odmeňovanie mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov,

•          zaviesť transparentnosť zverejňovania a poskytovania informácii mediátorom a mediačným centrom,

•          precizovať požiadavky odbornej prípravy a odbornej skúšky mediátora a jeho ďalšieho vzdelávania,

•          precizovať požiadavky na činnosť mediačného centra,

•          precizovať výkon mediácie a osobitne okamih jej začatia a skončenia mediácie.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

 Predkladaný návrh zákona nemá environmentálny vplyv, vplyv na rozpočet verejnej správy a má vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a aj sociálne vplyvy. 

 

Materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa

26. augusta 2015.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I  (Zákon o mediácii)

 

K bodu 1

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 2

 

            Z dôvodu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) – ďalej len „smernica“ sa zavádza výslovná definícia pojmu spotrebiteľský spor. Uvedený pojem je potrebné vykladať extenzívne, a to s ohľadom na všetky nároky priamo alebo nepriamo plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy. Definične pojem vychádza z normatívneho ustálenia spotrebiteľského sporu v zákone č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Definične sa spotrebiteľská zmluva ustanovuje formou odkazu na § 52 Občianskeho zákonníka.

 

K bodu 3

 

            Z dôvodu potreby jednoznačného ustálenia povinností mediátora pristúpil zákonodarca k ustáleniu okruhu povinností a zároveň zákonných príkazov, ktoré musí mediátor pri výkone mediácie rešpektovať. Ustálením režimu zákonných povinností a príkazov sa zabezpečí dôsledné naplnenie smernice v časti predpísaných normatívnych požiadaviek na orgány alternatívneho riešenia sporov. Explicitné vymedzenie okruhu povinností má za cieľ zároveň vyriešiť niektoré výkladovo sporné otázky zodpovednosti mediátora, povinnosti mediátora podpísať mediačnú dohodu a podobne. S poukazom na uvedené sa vychádzalo aj z názorov prezentovaných v odbornej literatúre. Osobitne pokiaľ ide o podpis mediátora na dohode, ktorá je výsledkom mediácie, tento plní funkciu jednak evidenčnú z dôvodu jednoznačného ustálenia skutočnosti, že k uzavretiu dohody došlo pred mediátorom a jednak zákon tým, že zavádza odmietnutie podpísania dohody je sústredený aj na ochranu mediátora pred vyvodením prípadnej zodpovednosti za protiprávny stav. V tejto súvislosti ustanovenie § 14 vymedzuje aj okamih skončenia mediácie spojený s okamihom odmietnutia podpisu tzv. mediačnej dohody mediátorom. Mediátor v zásade nemôže osobám zúčastneným na mediácii zabrániť, aby uzavreli dohodu, ktorá bude vykazovať zásadné právne vady, je však záujem zákona, aby sa na tomto stave mediátor nespolupodieľal.

 

K bodu 4

 

            V súlade s požiadavkami smernice o minimálnych nákladoch spotrebiteľa sa ustanovuje, že ak pôjde o mediáciu spotrebiteľského sporu, môže spotrebiteľ znášať odmenu mediátora vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur. Zvyšnú odmenu bude vždy hradiť osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom. V zákone o mediácii ide v poradí o prvé pravidlo de facto náhrady odmeny mediátora z pohľadu vyporiadania nárokov osôb zúčastnených na mediácii. V záujme ochrany spotrebiteľa je preto navrhovaný režim potrebné vykladať tak, že spotrebiteľ nemusí hradiť žiadnu časť odmeny, ak však podľa dohody o riešení sporu mediáciou úhradu odmeny znášať má, môže byť táto najviac v limitoch ustanovených v § 4 ods.3.

 

K bodu 5

 

Transpozícia smernice vyžaduje ustálenie miesta výkonu činnosti mediátora ako orgánu alternatívneho riešenia sporov („ADR“). Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje miesto výkonu mediácie, ktoré sa bude zapisovať aj do registra mediátorov. Ekvivalentná úprava je zaradená aj v súvislosti s úpravou sídla mediačného centra. V súlade s navrhovanou právnou úpravou sa za kanceláriu mediátora bude považovať napríklad aj jeho miesto podnikania, prípadne iný priestor, ktorý je spôsobilý zabezpečiť plnenie funkcií pre výkon činnosti mediátora.

 

K bodu 6

 

            V súlade s povinnosťami, ktoré podľa smernice majú dopadať na orgány ADR, sa ustanovuje primerané použitie ustanovení o mediačnom centre aj na mediátora, pričom sa rozlišuje okruh všeobecných povinností, ktoré súvisia s transparentnosťou výkonu mediácie a okruh tzv. spotrebiteľských povinností, ktoré musí mediátor spĺňať, ak vykonáva mediáciu aj v spotrebiteľských sporoch.

 

K bodu 7

 

            Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 8 a 9

 

V súvislosti s potrebou vyššej ochrany spotrebiteľa v procese ADR sa zjednocuje režim zákona o mediácii so všeobecne akceptovaným režimom Občianskeho zákonníka a jeho § 52 a § 52a.

 

K bodu 10

 

            Ustanovuje sa generálna norma, podľa ktorej ministerstvo do registrov zapisuje údaje v rozsahu podľa tohto zákona. Uvedená norma bude logicky dopadať na všetky registrované údaje a ich zmeny.

 

K bodu 11

 

            Precizujú sa podmienky zápisu mediátora do registra mediátorov, pričom zároveň sa upresňuje aj povinnosť v registračnom konaní predložiť osvedčenie o odbornej príprave mediátora a odbornej skúške mediátora, nie však staršie ako 6 mesiacov od vykonania skúšky.  Cieľom tejto právnej úpravy je limitovať časovú použiteľnosť vydaného osvedčenia, a tým zabezpečiť zachovanie kvalitatívnej úrovne vedomostí a zručností mediátora v čase po absolvovaní odbornej prípravy a odbornej skúšky.

 

K bodu 12

 

            Ustanovuje sa v poradí ďalšia podmienka pre zápis žiadateľa do registra mediátorov spočívajúca v skutočnosti, že osoba, ktorá má záujem stať sa mediátorom nebola skôr inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutá z registra mediátorov. Uvedená podmienka má svoj dôvod v záujme na vysokej úrovne výkonu mediácie, ktorá musí byť garantovaná v súvislosti so všetkými registrovanými mediátormi.

 

K bodom 13 a 14

 

            Vzhľadom na potrebu dôsledného vykonania prísnejších pravidiel ADR transponovaných do zákona o mediácii sa ustanovuje všeobecný režim možnosti realizácie oprávnenia Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) vyčiarknuť mediátora a mediačné centrum zo zoznamov vedených ministerstvom. Uvedená úprava doposiaľ chýbala, pričom titulom transpozície smernice sa daná úprava nebude vzťahovať na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá nie je subjektom ADR. Prípadné vyčiarknutie mediátora a mediačného centra z registrov vedených Ministerstvom bude prirodzene realizované v režime správneho konania v rámci ktorého budú mediátorovi a mediačnému centru garantované všetky procesné práva a možnosti obrany. Mediátor a mediačné centrum bude môcť využiť aj právo na podanie rozkladu a súdny prieskum právoplatného rozhodnutia ministerstva.

 

K bodu 15

 

S cieľom precizovať režim registrácie vzdelávacích inštitúcií sa zavádza nové znenie ustanovenia a vypúšťa sa obsolentný režim zápisu mediačného centra ako vzdelávacej inštitúcie. Po novom tak vzdelávacou inštitúciou bude môcť byť výhradne inštitúcia, t.j. právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie.

 

K bodu 16

 

Z dôvodu aplikačných nejasností sa výslovne vymedzuje, že režim konkludentného zápisu do registra mediátorov sa použije výhradne v prípade, ak budú splnené zákonné podmienky pre zápis. Aj keď uvedená skutočnosť plynula zo správneho systematického výkladu zákona aj doposiaľ, vyskytli sa aj opačné názory, a preto sa uvedené ustanovenie formulačne precizuje.

 

K bodu 17

 

            Transponuje sa čl. 19 ods. 1 druhá veta smernice podľa ktorej v prípade zmien v informáciách uvedených v písmenách a) až h) ich subjekty ADR bez zbytočného odkladu ohlasujú príslušnému orgánu. Uvedená transpozícia sa rozširuje aj na vzdelávacie inštitúcie a svojou povahou predstavuje spoločné ustanovenie.

 

 

 

K bodu 18

 

            Zavádza sa nový inštitút dočasného pozastavenia výkonu činnosti mediátora, a to jednak v prípade, že o to mediátor písomne požiada a preukáže existenciu vážnych rodinných alebo osobných dôvodov a jednak v prípade, ktorý je ex offo vyhradený ministerstvu a umožňuje mu aj bez návrhu z dôležitých dôvodov výkon činnosti mediátora rozhodnutím dočasne pozastaviť. Ustanovenie § 8a zároveň vymedzuje dôvody a prípady, v ktorých dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora zanikne, pričom zákon vymedzil aj dôsledky dočasného pozastavenia a skutočnosť, že toto sa zapisuje spolu s uvedením jeho trvania do registra mediátorov.

 

K bodom 19 a 20

 

S poukazom na transpozíciu smernice sa precizujú a sprísňujú podmienky pre odbornú prípravu a odbornú skúšku mediátora, a rovnako ďalšie vzdelávanie mediátorov. Platná právna úprava sa zodpovedajúcim spôsobom rozvíja s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň vedenia mediácie, okrem iného aj v spotrebiteľských sporoch.

Z dôvodu potreby jednoznačného ustálenia režimu orgánov ADR sa novým spôsobom usporadúva štatút mediačného centra, povinností, ktoré toto musí plniť a zákonných podmienok pre výkon jeho činnosti. Vzhľadom na doterajšiu úpravu ide o jej rozvinutie a doplnenie o nový režim transparentnosti plynúci zo smernice. Z hľadiska koncepcie a potreby systematického výkladu právnych predpisov je mimoriadne dôležité ustáliť, že mediačné centrum bude oprávneným orgánom ADR iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky zákona o mediácii a súčasne zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto výkladová logika nebude platiť u mediátora, ktorý sa oprávneným orgánom riešenia ADR v spotrebiteľských sporoch stane zápisom do zoznamu mediátorov vedeného ministerstvom.

V novonavrhovanom znení § 14 sa zároveň novým spôsobom prepracováva ustálenie momentu začatia mediácie, vychádzajúc pritom z poznatkov aplikačnej praxe. Počnúc novelizáciou zákona o mediácii vykonanou v roku 2010 rezonujú v odbornej verejnosti a mediátorskej obci výhrady k popretiu neformálneho procesu začatia a skončenia mediácie s ohľadom na sťaženie jej výkonu spojené zároveň s predražením mediácie. Z tohto dôvodu zákon zavádza menej formalizovaný spôsob začatia a skončenia mediácie v prípade, ak je daný súhlas všetkých osôb zúčastnených na mediácii a aj mediátora. V tomto prípade mediácia začína a končí vykonaním záznamu a uložením dohody o začatí mediácie do knihy mediácií, ktorý sa zavádza ako osobitný inštitút spojený s evidenciou vedených mediácií. Popritom sa však súčasne ako subsidiárny režim ponecháva aj režim fakultatívneho uloženia dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. V súvislosti s uvedenou koncepčnou zmenou sa zavádza nové znenie dikcie, ktoré precizuje povinnosti mediátora súvisiace s vedením knihy mediácií a zároveň so začiatkom a skončením mediácie. Rovnako sa novým spôsobom definuje aj okruh dôvodov a prípadov kedy mediácia končí.

V súvislosti s mediáciou cezhraničného spotrebiteľského sporu sa zavádza osobitná norma, podľa ktorej v mediácii cezhraničného spotrebiteľského sporu sa rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovateľných predpisov práva Európskej únie.

V súlade s požiadavkami smernice sa ustanovuje nový dôvod a prípad skončenia mediácie, a to v podobe uplynutia 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutia šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si účastníci nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia skončí. Ustanovuje sa aj v poradí ďalší dôvod skončenia mediácie, spočívajúci v úmrtí mediátora alebo jeho vyhlásení za mŕtveho. Ak mediácia skončí v dôsledku prekážky na strane mediátora, ktorou môže byť napríklad jeho zaujatosť, a teda mediácia vykonaná nebude, nebude mediátorovi patriť ani odmena.

 

K bodu 21

 

            Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré reagujú na jednotlivé zmeny právnej úpravy a ústavno-konformným spôsobom upravujú prechodný režim a potrebu aplikovania novej právnej úpravy na právne vzťahy vzniknuté podľa skoršej právnej úpravy. Prechodné ustanovenia sa vymedzujú jednak v rovine hmotnoprávnej v odseku 1, v rovine procesnoprávnej v odseku 2 a následne v rovine inštitucionálnej v zostávajúcich odsekoch prechodných ustanovení.

 

K bodu 22

 

Zavádza sa nové znenie transpozičnej doložky s ohľadom na potrebu zakotvenia prechodného režimu.

 

K bodu 23

 

            Upravuje sa názov prílohy.

 

K bodu 24

 

            Transpozičná príloha sa dopĺňa novým bodom.

 

K bodu 25

 

V súvislosti so zavedením knihy mediácií sa zavádza nová príloha č. 2, ktorá vymedzuje vzor knihy mediácií, od ktorého sa bude odvíjať jeho technické a elektrotechnické spracovanie.

 

 

K čl. II  (Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

 

V súvislosti s realizáciou projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva dôjde od       1. januára 2016 k zavedeniu Centrálnej evidencie exekúcií (ďalej len „CEEx“), ktorá umožní žiadateľovi na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike žiadať o vydanie výpisu z CEEx obsahujúceho informáciu, či je alebo nie je voči žiadateľovi vedená exekúcia. Hlavným prínosom CEEx je, že (na rozdiel od súčasného stavu) sa lustrácia vykoná vo všetkých exekúciách, ktoré sú vedené v informačnom systéme súdnictva, teda na všetkých súdoch v SR, ako aktívne/neukončené.

O výpis z CEEx bude možné požiadať osobne, písomne alebo elektronicky. Žiadateľ získa výpis z CEEx použiteľný na právne úkony, a to elektronicky podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo tzv. „papierový“ výpis v infocentre súdu podpísaný príslušným zamestnancom súdu.

CEEx bude umožňovať po prihlásení požiadať o výpis z CEEx elektronicky, pričom systém zašle žiadateľovi výpis z CEEx v elektronickej podobe. Tento systém bude fungovať automatizovane a služba nebude spoplatnená (obdobne ako v prípade elektronických výpisov z obchodného registra). 

Ak žiadateľ požiada na ktoromkoľvek súde v SR osobne alebo písomne o vydanie výpisu z CEEx v listinnej podobe, tento úkon je spoplatnený podľa Položky 24a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch, sumou 2,50 eura, a to bez ohľadu na skutočnosť, či výpis z CEEx bude negatívny (teda žiadateľ nemá záznam v CEEx) alebo pozitívny (bez ohľadu na počet nájdených záznamov o prebiehajúcich exekúciách). Ak nebol súdny poplatok zaplatený pri podaní žiadosti o vydanie výpisu, súd vyzve žiadateľa na zaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch s poučením, že ak poplatník nezaplatí súdny poplatok v súdom ustanovenej lehote, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí.

Žiadateľ bude môcť prostredníctvom CEEx získať informácie o exekučných konaniach vedených výhradne voči svojej osobe (ako občanovi, resp. podnikateľovi – fyzickej osobe), príp. právnickej osobe, v ktorej vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.

 

 

K čl. III  (Notársky poriadok)

 

V súvislosti so zmenou koncepcie začatia a skončenia mediácie sa vymedzuje minimálny zásah do noriem Notárskeho poriadku, a to v záujme zabezpečenia vykonateľnosti navrhovanej právnej úpravy.

 

 

K čl. IV  (Účinnosť)

 

Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

 

 

V Bratislave, 26. augusta 2015

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Tomáš Borec v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

 

www.najpravo.sk

 

 

S p o l o č n á    s p r á v a

 

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1693) v druhom čítaní

 

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1693) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o  rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1964 z 25. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1693) na  prerokovanie týmto výborom:

 

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, 

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

 

Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

 

III.

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1693) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 735 zo 4. novembra 2015 a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 510 z 5. novembra 2015.

 

 

 

IV.

 

            Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 

 

1.         V čl. I bod 20 § 11 ods. 1 sa na konci prvej vety vkladajú slová „(ďalej len „zriaďovateľ“).

Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa zavádza legislatívna skratka, ktorá sa následne používa v návrhu zákona (napr. čl. I bod 20 § 11 ods. 4 a 5).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

2.         V čl. I bod 20 v § 11 ods. 5 písmeno a) znie:

     „a) meno, priezvisko a bydlisko zriaďovateľa, ktorý je fyzickou osobou alebo názov,     

      sídlo a identifikačné číslo zriaďovateľa, ktorý je právnickou osobou,“.

 

                                   Precizuje sa navrhovaná právna úprava s ohľadom na skutočnosť, že zriaďovateľom mediačného centra môže byť aj fyzická osoba; pôvodne navrhovaný text je z tohto pohľadu neurčitý.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

3.         V čl. I bod 20 § 13 ods. 2 sa slová „osobitné predpoklady a predpoklady podľa zákona a jeho štatútu“ nahrádzajú slovami „predpoklady podľa zákona a osobitné predpoklady podľa jeho štatútu“.

Legislatívno-technická úprava ustanovenia odstraňujúca zmätočnosť ustanovenia rešpektujúc terminológiu ustanovenia čl. I bod 20 § 12 písm. c).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

4.         V čl. I bod 20 sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 8 a za bod 19 sa vkladá nový bod 20, ktorý znie:

 

„20. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.

 

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným novým znením poznámky pod čiarou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

5.         V čl. I bod 20 sa odkazy na poznámky pod čiarou vrátane poznámok pod čiarou 9a až 13 označujú ako 10 až 14. 

Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa mení číslovanie poznámok pod čiarou. Pri novom znení celých paragrafov nie je potrebné akceptovať pôvodné značenie poznámok pod čiarou, konkrétne označenie poznámky 9a.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

6.         V čl. I  bod 22 sa označenie paragrafu „§ 16b“ nahrádza označením „§ 17“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa mení číslovanie paragrafov a vytvára sa tak priestor pre potencionálne vkladanie ďalších paragrafov s prechodným ustanovením.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

 

7.         V čl. I  bod 22 § 16b sa na konci pripájajú slová „č. 1“.

 

Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s doplnením ďalšej prílohy (čl. I bod 25).

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

8.         Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV až VI, ktoré znejú:

 

„Čl. IV

 

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 160/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.2a)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

 

2. V § 10 ods. 3 sa slová „prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka“ nahrádzajú slovami „prekladateľský úkon a vyúčtovanie“.

 

3. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Denník

 

(1) Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom a zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov.

 

(2) Údaje zapisované do denníka využíva ministerstvo pri plnení úloh podľa tohto zákona.“.

 

4. V § 33 ods. 1 písm. e) sa slová „o vedení denníka, o ďalších údajoch zapisovaných do denníka“ nahrádzajú slovami „o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis údajov do denníka“.

 

5. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠37a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

 

 

(1) O úkonoch, ktoré vznikli pred 1. júlom 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.

 

(2) O úkonoch, ktoré vznikli po 1. júli 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných od 1. januára 2016.”.

 

            Navrhuje sa zaviesť elektronickú formu vedenia denníka ako základného evidenčného nástroja  pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý má byť vedený prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom. Dôvodom navrhovanej zmeny je zjednotenie a sprehľadnenie vedenia evidencie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a zefektívnenie a zrýchlenie štátneho dohľadu nad výkonom znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Súčasne sa zavádza prechodné obdobie v trvaní 6 mesiacov na účely zabezpečenie vzdelávania adresátov právnej normy – znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

 

 

Čl. V

 

Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠10a

Register úpadcov

 

(1) Register úpadcov je informačný systém verejnej správy,3a) sprístupnený na webovom sídle ministerstva, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo.

 

(2) V registri úpadcov sa zverejňujú

a)         údaje o konaniach podľa tohto zákona v rozsahu

1.         označenie súdu,

2.         spisová značka konania,

3.         meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,

4.         označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o

4.1       fyzickú osobu  meno, priezvisko a bydlisko,

4.2       fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena a  miesto podnikania,

4.3       právnickú osobu obchodné meno a sídlo,

5.         označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,

6.         adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu, 

7.         dátum začatia konkurzného konania alebo dátum začatia reštrukturalizačného konania,

8.         dátum vyhlásenia konkurzu alebo dátum povolenia reštrukturalizácie,

9.         dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,

10.       informácia o tom, či ide o malý konkurz,

11.       údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,

12.       údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok proti podstate,

13.       údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,

14.       údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, meno a priezvisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno veriteľa, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, či veriteľ je člen veriteľského výboru, informácia o rozsahu hlasovacích práv veriteľa a zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru,

15.       rozvrh výťažku,

16.       dátum povolenia oddlženia, ak bolo povolené,

17.       informácia o zavedení dozornej správy,

18.       informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona,

b)         zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,

c)         ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,

d)        informácie o službách obstarávaných správcom.

 

(3) Údaje zverejnené v registri úpadcov majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a automatizované spracovanie.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.“.

 

2. V § 28 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.“.

 

Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.

 

3. Za § 197 sa vkladá § 197a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠197a

Elektronické podanie správcovi

 

(1) Písomnosti určené správcovi možno podať elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.

 

(2) Súčasťou prihlášky nepeňažnej pohľadávky podávanej elektronicky do elektronickej schránky správcu  musí byť znalecký posudok podľa § 29 ods. 7.

 

(3) Ak písomnosti určené správcovi nemožno doručiť elektronicky do elektronickej schránky správcu preukázateľne z  dôvodov, ktoré nenastali na strane podávajúcej osoby, lehota na podanie písomností sa považuje za zachovanú, ak sa písomnosti doručia správcovi najneskôr do troch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa tohto zákona.

 

(4) Na elektronické doručovanie elektronických podaní správcovi sa použije osobitný predpis.33a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Zákon č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

 

Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.

 

4. § 204a sa vypúšťa.

 

Toto ustanovenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.

 

5. Doterajší text § 206c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V registri úpadcov sa zverejňujú údaje podľa § 10a ods. 2 o konaniach začatých po 30. júni 2016. O konaniach, ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2016, vrátane konaní podľa § 206, sa v registri úpadcov zverejňujú údaje podľa § 10a ods. 2 písm. a) prvého až deviateho bodu a písm. b) a c).

 

Čl. VI

 

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 72/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Správca je povinný používať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, programové a technické prostriedky schválené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku správcu; elektronická schránka správcu sa na účely tohto zákona považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.2a)

 

(9) Zápis a zmenu údajov a vkladanie  príloh prihlášky do registra úpadcov podľa osobitného predpisu1) vykonáva a za ich správnosť a úplnosť zodpovedá správca.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

 

2. V § 19 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie:

„c) poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky informácie potrebné na zriadenie a zrušenie  elektronickej schránky správcu,“.

 

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

3. V § 20 ods. 5 prvej vete sa za slovo „správcov“ vkladajú slová „s výnimkou údajov o trvalom pobyte“.

 

4. § 38 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) podrobnosti o používaní programových a technických prostriedkov určených ministerstvom.“.

 

5. Za § 47 sa vkladá nový § 48, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠48

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. júla 2016

 

            Správca je povinný používať programové a technické prostriedky schválené ministerstvom podľa § 3 ods. 8 v konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach začatých od 1. júla 2016.“.

 

Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.

 

Tento článok nadobúda účinnosť 1. júla 2016, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.

 

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa navrhuje za účelom zvýšenia transparentnosti a informovania verejnosti zavedenie informačného systému „Register úpadcov“, kde sa širokej verejnosti sprístupní  taxatívny výpočet informácií o konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach, informácií  o osobách, ktoré sú v úpadku a iných dôležitých informáciách potrebných pre podporu a ochranu podnikateľského prostredia. V nadväznosti na nedávno schválenú novelu zákona o e-Governmente sa tiež navrhuje možnosť využiť elektronickú komunikáciu so správcom a používanie dátových schránok správcami (bude sa týkať najmä podávania prihlášok). Za účelom zavedenia informačného systému „Register úpadcov“ sa navrhuje zavedenie povinnosti správcu na tento účel používať programové a technické prostriedky určené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní povinnosť používania elektronickej schránky správcu. Táto povinnosť správcu sa navrhuje pre konania, ktoré sa začali od 1. júla 2016, čím sa vytvára priestor pre praktické zaškolenie správcov. Zároveň sa navrhuje nová úloha Ministerstva spravodlivosti SR súvisiaca so zriadením a zrušením elektronickej schránky správcu. Podrobnosti o používaní programových a technických prostriedkov určených ministerstvom sa navrhuje upraviť v osobitnom predpise. Záväzok vytvoriť register, v ktorom sa budú zverejňovať určené informácie o insolvenčných konaniach, pre Slovenskú republiku vyplýva aj z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

 

Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

            Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne (body 1 až 8)  s odporúčaním schváliť.

 

 

V.

 

 

            Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1693) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

 

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 1693a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 753 z 10. novembra  2015.

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Vieru Kučerovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

                                                                                                              Róbert Madej

                                                           predseda Ústavnoprávneho výboru

                                                                                             Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

 

Bratislava  10. novembra 2015

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 431
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: