Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
TlačPoštaZväčšiZmenši

214/2014 Z. z.

najpravo.sk • 27.1. 2015, 18:11

Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) predstavuje nástroj na legislatívne zabezpečenie  Národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka, ktorý sa  realizuje v súlade s koncepciou vybudovania centrálneho elektronického priečinka, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2008 uznesením č. 39/2008, a ktorou reagovala na odporúčanie č. 33 Európskej hospodárskej  komisie OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické obchodovanie (UN/CEFACT), s cieľom zavedenia jednoduchého, transparentného a efektívneho procesu pre globálne obchodovanie. Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti - OPIS. Práce na realizácii projektu sa začali v priebehu roka 2010 a návrh uvedeného zákona by mal zabezpečiť plnohodnotné uplatňovanie a využívanie informačného systému v praxi.

 

Návrh zákona nadväzuje na skôr prijaté všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť elektronickej komunikácie, ktorými sú najmä zákon č. 305/2013 Z. z.   o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené predpisy spolu vytvárajú legislatívne predpoklady pre ukončenie projektu a uvedenie informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky, čím sa umožní elektronizácia služieb v medzinárodnom obchode a integrácia informačného systému Centrálny elektronický priečinok v rámci relevantných informačných systémov používaných orgánmi verejnej moci na výkon ich pôsobnosti. Projekt prispieva k plneniu cieľov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme.

 

Používateľské rozhranie informačného systému Centrálny elektronický priečinok, pomocou ktorého môžu vzájomne komunikovať fyzické osoby a právnické osoby a orgány verejnej moci, bude poskytovaný bezodplatne, v dôsledku čoho sa nepredpokladajú žiadne zvýšené náklady na komunikáciu zúčastnených subjektov. V súvislosti s výkonom funkcie prevádzkovateľa informačného systému Centrálny elektronický priečinok sa na strane Finančného riaditeľstva SR nepočíta s vytvorením osobitného nového útvaru, v dôsledku čoho nevzniknú žiadne zvýšené nároky na rozpočet.

 

Prínosom informačného systému Centrálny elektronický priečinok pre fyzické osoby a právnické osoby bude zníženie nákladov vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode, zníženie časových strát a administratívnej záťaže. Nezanedbateľným pozitívom bude aj získanie okamžite dostupného prehľadu, v elektronickej forme, o aktuálnom stave všetkých podaní realizovaných prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

 

Doplnením § 60 ods. 10 zákona o e-Governmente sa vytvorí možnosť aktivácie zriadenej elektronickej schránky pre právnickú osobu ešte pred uplynutím prechodného obdobia ustanoveného v predmetnom ustanovení, čím sa vytvorí legislatívny predpoklad pre elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 1. 10. 2014.

 

            V záujme vytvoriť pre právnické osoby dostatočný časový priestor na požiadanie o aktiváciu elektronických schránok pred spustením informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky, sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia, okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. októbra 2014.

 

II. Osobitná časť

Čl. I

K § 1

Ustanovuje sa predmet  a pôsobnosť úpravy tak, aby bolo zrejmé na aký účel a akým spôsobom sa informačný systém Centrálny elektronický priečinok bude používať a pre ktoré subjekty je primárne určený. Vzhľadom na skutočnosť, že o dani z pridanej hodnoty, resp. o spotrebných daniach sa pri dovoze rozhoduje v colnom konaní, sa na účely tohto zákona predpismi upravujúcimi dovoz, vývoz a tranzit tovaru rozumejú okrem colných predpisov aj predpisy upravujúce predmetné dane (ďalej len „predpisy upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru“).

 

Informačný systém Centrálny elektronický priečinok predstavuje technický prostriedok na realizáciu elektronickej komunikácie medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, ktoré majú v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok implementované svoje procesy. Pod implementáciou procesov               sa rozumie jeden alebo viacero elektronických formulárov, ktorých vyplnenie a odoslanie     je možné v prostredí informačného systému Centrálny elektronický priečinok, a medzi ktorými sú presne zadefinované vzťahy. Tieto formuláre sú dostupné podľa ich účelu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá realizuje zahraničnoobchodnú operáciu alebo orgánu verejnej moci. Fyzická osoba alebo právnická osoba aj orgán verejnej moci majú k dispozícii používateľské rozhranie (portál) na vyhľadanie príslušného formulára, jeho vyplnenie a odoslanie druhej strane. Zároveň prostredníctvom tohto prostredia môže používateľ čítať prijaté formuláre a reagovať na ne na základe definovaných vzťahov formulárov.

 

K § 2

Definuje sa informačný systém Centrálny elektronický priečinok ako prístupové miesto pre poskytovanie elektronických služieb pre komunikáciu medzi fyzickými, právnickými osobami a príslušnými orgánmi verejnej moci, do ktorých pôsobnosti patria úlohy verejnej správy súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky, ako aj medzi príslušnými orgánmi verejnej moci navzájom. Elektronické služby sa budú poskytovať v rozsahu procesov, ktoré vyplývajú z predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru a boli do informačného systému zapracované. Proces je v zmysle uvedeného ustanovenia potrebné chápať všeobecne ako určitý postup, ktorý sa začína na základe relevantnej skutočnosti a smeruje k dosiahnutiu zamýšľaného, právom upraveného a predvídaného cieľa. Elektronické služby informačného systému Centrálny elektronický priečinok budú poskytované len na tie procesy, ktorých zoznam bude zverejnený na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok. 

 

K § 3

Ustanovuje sa, ktorým orgánom verejnej moci a akým spôsobom bude informačný systém Centrálny elektronický priečinok spravovaný a prevádzkovaný.

Na povinnosti správcu a prevádzkovateľa sa vzťahuje zákon č. 275/2006 Z. z.             o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov. Zámer prevádzkovateľa na vykonanie činností súvisiacich s vytváraním a rozvojom informačného systému sa predkladá správcovi, ktorý na realizáciu takýchto činností vydáva písomný súhlas.

 

Navrhuje sa, aby bol realizáciou niektorých  povinností správcu ex lege poverený prevádzkovateľ. Rozsah elektronických služieb informačného systému Centrálny elektronický priečinok bol vymedzený zoznamom procesov, ktorý bude prevádzkovateľ informačného systému priebežne udržiavať na webovom sídle informačného systému.

 

Informačný systém Centrálny elektronický priečinok ako súčasť e-Governmentu bude plniť funkciu špecializovaného portálu, na ktorý môžu byť v prípade potreby a súhlasu správcu integrované iné informačné systémy orgánov verejnej moci tak pre oblasť procesov elektronickej komunikácie, ako aj na účely integrácie údajov a prepojenia na databázy iných orgánov verejnej moci.

 

K § 4

            Na elektronickú komunikáciu prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka sa v plnom rozsahu uplatnia podmienky ustanovené  v zákone o e-Governmente. Cieľom návrhu zákona nie je regulovať elektronickú komunikáciu ako takú, ale len elektronickú komunikáciu prostredníctvom uvedeného informačného systému. To znamená, že fyzická osoba, resp. právnická osoba bude na elektronickú komunikáciu bezodplatne využívať informačný systém Centrálny elektronický priečinok,  a to v rozsahu zapracovaných a zverejnených procesov.

 

            Elektronické podanie podané orgánu verejnej moci prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, musí byť v tomto prostredí spracované, a rovnakým spôsobom musí byť žiadateľovi doručený výsledok podania. Vo vzťahu k elektronickému doručovaniu sa uplatnia pravidlá doručovania do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente.

 

V tejto časti sa tiež ustanovujú prípady, keď sa centrálny elektronický priečinok nepoužije, a to vtedy, ak by predmetom elektronickej komunikácie mali byť utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností alebo citlivé informácie podľa § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Správca v spolupráci s prevádzkovateľom vypracuje usmernenie týkajúce sa technických  podmienok a spôsobu použitia informačného systému Centrálny elektronický priečinok, ktoré musí zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov, a toto usmernenie zverejní na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

 

K § 5

Ustanovuje sa okruh povinných osôb, do pôsobnosti ktorých patria agendy verejnej správy súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok sú potrebné informácie o opatreniach na dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Veľká časť opatrení je aplikáciou právnych predpisov, na základe ktorých konajú povinné osoby, ktoré budú elektronicky komunikovať prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Tieto opatrenia a  spôsob ich aplikácie budú do informačného systému Centrálny elektronický priečinok zadávané špecializovaným útvarom prevádzkovateľa (Finančného riaditeľstva SR). Aby tieto opatrenia boli v systéme implementované včas           a správne, je potrebné, aby povinné osoby informovali špecializovaný útvar finančnej správy o legislatívnych a nelegislatívnych zmenách a spôsobe ich aplikácie, potvrdzovali správnosť ich implementácie, sprostredkovávali, alebo priamo vykonávali zverejňovanie elektronických formulárov a poskytovali ďalšiu súčinnosť správcovi a prevádzkovateľovi informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

Ustanovujú sa tiež podrobnosti poskytovania údajov a pravidiel povinnými osobami a to tak na účely vytvárania a spravovania elektronických formulárov, ako aj na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie.

 

Zavedenie informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky  vytvorí podmienky na to, aby podania v prípadoch súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru podané fyzickou osobou alebo právnickou osobou elektronicky prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok boli vybavované rýchlejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie (bez dodatočných nárokov na rozpočtové prostriedky na strane povinných osôb). Na tento účel by v prípade potreby malo na strane povinných osôb dôjsť k úprave v súčasnosti zavedených interných postupov vrátane tých, ktoré sú realizované elektronicky prostredníctvom iného informačného systému.

K § 6

Ustanovuje sa zodpovednosť orgánov verejnej moci, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5 ods. 1, za škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia povinnosti vyplývajúcej im z  § 5 ods. 2.

 

K § 7

V informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok budú spracúvané aj údaje, ktoré sú osobnými údajmi a v takom prípade sa na zabezpečenie ich ochrany použije  zákon o ochrane osobných údajov spolu s predpismi upravujúcimi dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

 

K § 8

V rámci prechodných ustanovení sa určuje postup pre prípad, že v čase nadobudnutia účinnosti zákona o informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok nebudú funkčné všetky povinné moduly ústredného portálu verejnej správy podľa zákona o e-Governmente. Preto je potrebné upraviť dočasný postup pre sprístupňovanie a ukončovanie platnosti elektronických formulárov v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok namiesto modulu elektronických formulárov ústredného portálu verejnej správy, a to až do doby jeho plnej funkčnosti.

 

            Z dôvodu zabezpečenia kontinuity v používaní elektronických formulárov platných pred vytvorením modulu elektronických formulárov budú tieto bezprostredne po vytvorení  a uvedení do prevádzky uvedeného modulu prevádzkovateľom poskytnuté povinnej osobe na účely splnenia povinností ich zverejnenia podľa zákona o e-Governmente. 

 

V navrhovanom znení odseku 4 je premietnutý nevyhnutný predpoklad riadnej a včasnej implementácie údajov a pravidiel do informačného systému, t. j. vytvorenie dostatočného časového priestoru od ich nahlásenia po požadovaný deň spustenia produkčnej prevádzky centrálneho elektronického priečinka vo vzťahu k výkonu verejnej moci, ktorej sa poskytnuté údaje a pravidlá týkajú. Ak táto podmienka nebude zo strany príslušnej osoby (orgánu verejnej moci) splnená, bez ohľadu na to či sa tak stane zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov, je zrejmé, že funkcionalita centrálneho elektronického priečinka nebude (aspoň istý čas) korešpondovať s platným právnym stavom. Je preto potrebné legislatívne upraviť aj takéto situácie v rámci prechodného obdobia upraveného zákonom o e-Governmente. Vytvára sa tým pre prevádzkovateľa časový rámec nevyhnutný na implementáciu zmien v informačnom systéme, najdlhšie však 6 mesiacov od poskytnutia údajov a pravidiel povinnou osobou.

Predmetné pravidlo však nič nemení na kategorickej povinnosti každej povinnej osoby poskytnúť prevádzkovateľovi príslušné údaje a pravidlá hneď po tom ako sú jej známe. V prípade porušenia tejto povinnosti sa povinná osoba vystavuje nebezpečenstvu, že bude musieť znášať zodpovednosť za škodu ustanovenú v § 6.

V záujme zabezpečenia formálnej publicity skutočnosti, že informačný systém nemožno v aktuálnom čase použiť na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, sa prevádzkovateľovi ustanovuje povinnosť zverejniť takúto informáciu na internete. 

 

Čl. II

K bodu 1

Rovnako ako občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, aj doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom bude slúžiť ako autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Do elektronického čipu  dokladu o pobyte s elektronickým čipom možno zapísať všetky údaje v rozsahu a za podmienok určených predpismi upravujúcimi pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky a elektronický podpis.

 

K bodu 2

Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Držiteľ elektronického dokladu o pobyte, ktorý plánuje využívať elektronické služby, môže požiadať o aktiváciu čipu, čiže si zvolí svoj bezpečnostný osobný kód  - BOK.  Kód slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami fyzických osôb a právnických osôb, a postupne aj s informačnými systémami verejnej správy. Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní, odblokovať ho bude možné len na policajnom útvare, rovnako ako keď držiteľ svoj bezpečnostný osobný kód zabudne.

 

Ak sa držiteľ rozhodol pre využívanie elektronických služieb a  určil si svoj  bezpečnostný osobný kód , pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom má možnosť požiadať pracovisko cudzineckej polície o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP), táto možnosť platí kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku.

 

K bodom 3 až 6

Legislatívno – technická zmena súvisiaca s bodmi 1 a 2.

 

K bodu 7

Podľa § 60  ods. 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) úrad vlády aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky dňom nasledujúcom po dni, keď uplynie 18 mesiacov od jej zriadenia. Takto formulované prechodné ustanovenie by mohlo byť neprekonateľnou prekážkou uplatňovania návrhu zákona o informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok a prevádzky tohto informačného systému od zamýšľaného dátumu. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu (doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní) právnickej osoby s orgánmi verejnej moci sa navrhuje doplnenie predmetného ustanovenia zákona o e-Governmente tak, aby bolo aj počas prechodného obdobia možné zriadenú elektronickú schránku právnickej osoby aktivovať, ak o to požiada.

 

Čl. III

Deň nadobudnutia účinnosti zákona je navrhnutý s ohľadom na potrebu  zabezpečiť, aby účinnosti nových ustanovení v čl. I predchádzalo obdobie, počas ktorého budú môcť právnické osoby a zapísané organizačné zložky požiadať úrad vlády o aktiváciu elektronickej schránky. Účinnosť ustanovení uvedených v čl. I je navrhnutá s prihliadnutím na predpokladané ukončenie Národného projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka, ktorého cieľom, okrem iného, je vytvoriť informačný systém Centrálny elektronický priečinok, prostredníctvom ktorého sa budú zabezpečovať elektronické služby v medzinárodnom obchode a integrácia informačného systému Centrálny elektronický priečinok v rámci relevantných informačných systémov pri výmene informácií.

 

 

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2014.

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 901

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: