TlačPoštaZväčšiZmenši

354/2012 Z. z.

29.1. 2013, 18:25 |  Admin 3

Dôvodová správa

k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

A. Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ako iniciatívny návrh za účelom jeho zosúladenia so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri zohľadnení osobitostí územnej samosprávy mesta Košice.

Zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o meste Košice") v súčasnej podobe zaostáva vo vývoji za všeobecným predpisom, ktorým je zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kým zákon č. 369/1990 Zb. sa neustále vyvíjal a očisťoval od chýb plynúcich z mylného chápania postavenia a kompetencií obcí a ich orgánov v počiatkoch samosprávy, zákon o meste Košice nebol podrobený súbežnej korekcii.

Mnoho problémov spôsobuje aplikácia najmä tých ustanovení zákona o Košiciach, v ktorých sú recipované základné princípy samosprávy obcí zo zákona 369/1990 Zb., do ktorých nebola premietnutá ich postupná úprava v zákone č. 369/1990 Zb. V zákone o Košiciach zostali v pôvodnom stave z roku1990. Pri ich výklade je vyjadrovaný názor, že sú špeciálnou úpravou len pre Košice. Úlohy samosprávy mesta, základné postavenie, kompetencie, rokovanie, rozhodovanie a kreovanie orgánov mesta a ich orgánov (mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva), formy, spôsoby a inštitúty, prostredníctvom ktorých sú zabezpečované úlohy a výkon samosprávy (miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov, uznesenia mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia), postavenie poslancov alebo ukladanie pokút, ktoré sú ustanovené v zákone č. 369/1990 Zb., sú spoločné pre všetky obce a mestá, nemôžu sa odlišovať, preto sú predmetom úpravy všeobecného zákona a nemôžu byť špeciálne upravené len pre mesto Košice.

Z toho možno dedukovať, že zákonom o meste Košice môžu byť špecificky upravené len osobitosti, nie však základná podstata. Takými osobitosťami sú napríklad:

1. vnútorné organizačné usporiadanie samosprávy mesta - ktoré je vyjadrené deľbou samosprávy mesta na mestskú a miestnu samosprávu so základnou charakteristikou postavenia mestských častí v § 2 ods. 2,

2. územné usporiadanie - ktoré je dané určením mestských častí, ich hraníc aj spôsobu vykonania ich zmien,

3. výkon samosprávy – rozčlenením na orgány mesta a orgány mestských častí, rozčlenením miestneho referenda na referendum mesta a referendum mestskej časti a rozčlenením zhromaždenia obyvateľov „obce" na zhromaždenie obyvateľov mesta a zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti.

4. členenie orgánov samosprávy mesta na mestské zastupiteľstvo a primátora a na miestne zastupiteľstvá a starostov a špeciálny orgán mestských častí - radu starostov,

5. štatút mesta, ako nástroj na úpravu špecifických vnútorných vzťahov samosprávy mesta, vyplývajúcich z odlišného územného a organizačného členenia mesta Košice.

Odlišnosti v základných princípoch platného zákona o Košiciach od zákona č. 369/1990 Zb., môžu byť považované len za legislatívne zaostávanie za všeobecným predpisom, z ktorého boli prevzaté aj ustanovenia, ktoré nemôžu byť špecifikami Košíc. Tým sa v praxi potvrdili dôsledky porušenia legislatívnej zásady určenej v čl. 5 uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Zb. legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, že do zákona sa nesmie recipovať ustanovenie iného zákona aj dôsledky nepochopenie hraníc a obsahu vzťahu „lex generalis" a „lex specialis". Tieto odlišnosti preto nemôžu byť považované za špeciálnu úpravu len pre mesto Košice. Dôkazom ich obsolencie je nejednoznačnosť výkladu a právny chaos.

Úlohou navrhovaného zákona je odstrániť chyby a zastaralé ustanovenia, prevzaté zo zákona č. 369/1990 Zb., uviesť do súladu s platným znením tohto zákona. Niektoré recipované ustanovenia sa zo zákona o Košiciach vypustia a odkazom sa ponechajú na úpravu „lex generalis", čo zabezpečí ich aktuálnosť aj v prípade budúcich novelizácii.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Pri znížení počtu poslancov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev možno očakávať zníženie nákladov na výkon samosprávy mesta znížením nákladov na odmeny poslancov, na technické vybavenie poslancov a obslužnú administratívu (predpokladá sa ročná úspora cca 500 000 €). Návrh zákona nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.,

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K bodu 1

Doplnenie slova „Košice" v § 2 ods. 2 upresňuje, že sa jedná o štatút mesta Košice, keďže svoje štatúty by mohli mať aj mestské časti.

K bodu 2

Katastrálne územia uvádzané v prílohe č. 1 zákona zodpovedajú stavu k prijatiu zákona č. 401/1990 Zb. v roku 1990. Ich hranice a počty sa museli meniť najmä z dôvodu, že neboli zhodné s hranicami mestských častí, čo spôsobovalo problémy aj miestnej štátnej správe. Súčasné katastrálne územia mesta Košice nezodpovedajú platnému právnemu stavu počtom ani názvami. Podľa zákona je ich 19, v skutočnosti je ich 29, z toho 15 má iný názov. Novou formulácia § 3 ods. 1 a vypustením prílohy č. 1 sa úprava katastrálnych území ponecháva na zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.". Tým sa odstráni rozpor medzi katastrálnymi územiami mesta Košice určenými zákonom a reálnym stavom aj do budúcnosti v prípade zmien katastrálnych území vyvolaných rozvojom mesta.

Zároveň sa zrušuje číslovanie prílohy č. 2 zákona.

K bodu 3

Súčasné znenie § 3 ods. 2 druhá veta ods. 2, podľa ktorého hranice mestských častí „ustanoví mestské zastupiteľstvo" neurčuje formu rozhodnutia mestského zastupiteľstva o tejto veci. Určenie hraníc mestských častí formou jednoduchého uznesenia mestského zastupiteľstva (nadpolovičnou väčšinou prítomných) je neadekvátne významu tejto veci. V súčasnosti sú hranice mesta určené štatútom, čo považujeme za správne, pretože štatút mesta je nástrojom na vnútornú organizáciu územnej samosprávy mesta. Navrhovanou úpravou kvóra potrebného na schválenie zmien štatútu v novonavrhovanom § 18 by boli eliminované unáhlené zásahy do hraníc mestských častí.

K bodu 4

V § 3 odseky 4 a 5 sa upravujú nesprávne pojmy „všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva" a „hlasovanie v miestnom referende", ktoré sa zosúlaďujú s terminológiou podľa zákona č. 369/1990 Zb. a ústavou tým, že sú nahradené slovným spojením „všeobecne záväzné nariadenie mesta" so zavedením legislatívnej skratky „nariadenie mesta" a „miestne referendum". Zároveň sa zohľadňujú špecifiká vnútorného členenia mesta Košice obsiahnuté v § 5.

K bodu 5

Doterajšie znenie § 4 pozná len spoluprácu mesta a MČ s okolitými obcami s odkazom len na § 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. Táto oblasť samosprávy je stále vo vývoji a podlieha zmenám. Nové znenie by malo zaručiť, že všetky formy spolupráce a ich podrobná úprava sa bude riadiť zákonom č. 369/1990 Zb. Tomu zodpovedá aj rozšírenie poznámky k odkazu pod čiarou 1c – na § 20 až 21 zákona č. 369/1990 Zb., čo predstavuje komplexné riešenie všetkých foriem spolupráce. Nový nadpis viac zodpovedá súčasnému právnemu stavu, v ktorom je zahrnutá nie len spolupráca obcí ale aj spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie.

K bodu 6

Inštitúty, prostredníctvom ktorých je uskutočňovaná samospráva (doterajšie hlasovanie obyvateľov mesta a MČ a verejné zhromaždenia obyvateľov mesta a obyvateľov mestskej časti) sú terminologicky zosúladené so zákonom č. 369/1990 Zb. pri zohľadnení špecifického územného členenia miesta (miestne referendum – referendum mesta a referendum MČ, zhromaždenie obyvateľov mesta a zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti).

K bodu 7

V § 6 sa dopĺňa názov funkcie primátora mesta Košice a zavádza sa legislatívna skratka „primátor" pre jednoduchšie používanie. Zároveň sa vypúšťa odsek 5 z dôvodu, že právomoc mestského zastupiteľstva voliť hlavného kontrolóra je novoupravená v § 10 ods. 3 písm. l).

K bodu 8

V § 7 sa dopĺňa názov funkcie starostu mestskej časti a zavádza sa legislatívna skratka „starosta" pre jednoduchšie používanie. Zároveň sa vypúšťajú odseky 4 a 5 z dôvodu, že právomoc miestneho zastupiteľstva voliť hlavného kontrolóra je novoupravená v § 14 ods.2 písm. j) a úlohy miestneho úradu mestskej časti sú predmetom úpravy § 17.

K bodom 9 až 11

Návrh obsahuje terminologické zjednotenie inštitútov doteraz označovaných ako „hlasovanie obyvateľov mesta a MČ (miestne referendum)" a „verejné zhromaždenia obyvateľov mesta a obyvateľov mestskej časti" so zákonom č. 369/1990 Zb. a Ústavou SR na „miestne referendum" a „zhromaždenie obyvateľov mesta. Zohľadňujú sa špecifiká vnútorného členenia mesta Košice rozlíšením, rovnako ako v § 5, na referendum mesta a referendum mestskej časti a zhromaždenie obyvateľov mesta a zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti. Ich úprava sa prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb. nie len názvami, ale aj počtom obyvateľov potrebným na podanie petície z doterajších 20 % na 30 %, ale aj podmienkami, organizáciou a priebehom konania miestneho referenda a zhromaždenia obyvateľov.

K bodom 12 a 13

Navrhovaným znením § 10 ods. 1 sa zabezpečuje jednotnosť základného postavenia a pôsobnosti mestského zastupiteľstva tým, že ich úpravu ponecháva odkazom na zákon č. 369/1990 Zb. V ods. 2 sa znižuje počet poslancov mestského zastupiteľstva z doterajších 50 na 41. V ods. 3 sa zosúlaďujú kompetencie mestského zastupiteľstva so zákonom č. 369/1990 Zb. Vypúšťajú sa niektoré ustanovenia, ktoré sa stali obsoletnými najmä v súvislosti s miestnymi daňami a s miestnym poplatkom a s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov mesta, ktoré sú vyhradené primátorovi. V ods. 5 sa čiastočne zosúlaďuje úprava odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. Zavádza sa výnimka z limitu maximálnej ročnej výšky odmien u mestského poslanca (maximálne 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy) pre námestníka primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený.

K bodu 14

V § 11 sa zosúlaďuje úprava postavenia a pôsobností primátora mesta a prevzatie úloh v pracovnoprávnych vzťahoch k zamestnancom mesta z doterajšej pôsobnosti mestského zastupiteľstva, ako je určovanie organizácie magistrátu mesta, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov mesta, vrátane oprávnenia preniesť rozhodovanie v niektorých veciach na zamestnancov mesta. V ostatných veciach sa prenecháva úprava na zákon č. 369/1990 Zb.

K bodu 15

Nový § 11a upravuje zastupovanie primátora, vzťahy k námestníkom, primerane podľa zákona č. 369/1990 Zb. Veci, týkajúce sa námestníkov, špecifické pre Košice sa prispôsobujú primerane úprave zákona č. 369/1990 Zb. s tým, že všeobecne platné veci sú ponechané odkazom 5c na úpravu zákona č. 369/1990 Zb. Návrh obsahuje elementárne ozrejmenie postavenia námestníka počas výkonu jeho funkcie vo vzťahu k poisťovniam a v nároku na dovolenku odkazom 5b.

K bodu 16 až 18

Úprava ustanovení § 12 o mestskej rade sa prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb. v určení minimálneho cyklu jej rokovaní najmenej raz za 3 mesiace, aj v spôsobe rokovania, pri zohľadnení špecifickej štruktúry tohto orgánu pre Košice.

K bodu 19

Úprava postavenia a úloh magistrátu mesta v § 13 sa primerane prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb.

K bodu 20

Nový § 13a je venovaný úprave postavenia a úloh riaditeľa magistrátu mesta tak, ako to určuje zákon č. 369/1990 Zb.

K bodu 21

V § 14 ods. 1 sa zjednocuje základná charakteristika miestneho zastupiteľstva s úpravou zákona č. 369/1990 Zb. Úprava postavenia a pôsobnosti miestneho zastupiteľstva sa ponechávajú odkazom 1e na zákon č. 369/1990 Zb. Do § 14 sa presúva z § 18 doterajšia úprava niektorých vecí týkajúcich sa poslancov mestských častí. Ich umiestnenie do tohto paragrafu je systémovo vhodnejšie. V odseku 2 sa znižuje počet poslancov miestnych zastupiteľstiev. V ods. 3 sa vypúšťajú niektoré ustanovenia, ktoré sa stali obsoletnými, najmä miestne dane a miestne poplatky, ktorých správu mestská časť od. 1. januára 2005 nevykonáva a úprava niektorých vecí týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov mestskej časti, ktoré prešli na starostu. V ods. 4 sa čiastočne zosúlaďuje úprava odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva so zákonom č. 369/1990 Zb. Zavádza sa výnimka z limitu maximálnej ročnej výšky odmien poslanca mestskej časti, ktorá je určená najviac 10-násobkom minimálnej mesačnej mzdy, pre zástupcu starostu, ak je na túto funkciu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania a vykonáva ju na plný úväzok.

K bodu 22

Zosúlaďuje sa úprava postavenia a pôsobností starostu mestskej časti a prevzatie úloh v pracovnoprávnych vzťahoch k zamestnancom mestskej časti z doterajšej pôsobnosti miestneho zastupiteľstva, vrátane oprávnenia preniesť rozhodovanie v niektorých veciach na zamestnancov mestskej časti. V ostatných veciach sa prenecháva úprava na zákon č. 369/1990 Zb.

K bodu 23

Nový § 15a upravuje zastupovanie starostu, jeho pôsobnosť a oprávnenia vo vzťahu k svojmu zástupcovi primerane podľa zákona č. 369/1990 Zb. Veci, týkajúce sa zástupcu starostu sa prispôsobujú primerane úprave zákona č. 369/1990 Zb. s tým, že základné veci sú ponechané (odkazom 5c) na úpravu zákona č. 369/1990 Zb. Pri určovaní výšky platu zástupcu starostu je zohľadnená okolnosť, že spravidla v menších mestských častiach táto funkcia nie je vykonávaná na plný úväzok a tiež, že zástupca starostu nemusí byť pre výkon tejto funkcie plne uvoľnený zo zamestnania, najmä s ohľadom na to, že podľa § 14 ods. 3 písm. j) ani sám starosta nemusí vykonávať svoju funkciu na plný úväzok.. Návrh obsahuje elementárne ozrejmenie postavenia zástupcu starostu počas výkonu jeho funkcie vo vzťahu k poisťovniam a v nároku na dovolenku (odkazom 5b).

K bodu 24

Úprava miestnej rady sa dôsledne prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb., vrátane minimálneho cyklu rokovaní minimálne raz za tri mesiace. Preberá sa formulácia § 14 zákona č. 369/1990 Zb., v ktorej je vyjadrená fakultatívnosť tohto orgánu. Je to vhodné z dôvodu, že v menších mestských častiach, kde je počet obyvateľov od cca 450 sa tento orgán prakticky ani nezriaďuje.

K bodu 25

Úprava postavenia a úloh miestneho úradu sa primerane prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb. Vypúšťa sa doterajší ods. 3, ktorý umožňoval uzavrieť zmluvu o zriadení spoločného miestneho úradu s odkazom 6 nesprávne na § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Tento paragraf upravuje uzatváranie zmlúv medzi obcami (ktorými mestské časti nie sú!) na účely „uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti" a ktorej predmetom „nemôže byť vznik právnickej osoby". Svojou podstatou a úlohami zmluva podľa § 20a zjavne nezodpovedá inštitútu niekdajších „spoločného obecného úradu", ktorý slúžil ako skutočný, hoci nesprávny, vzor pre „spoločný miestnom úrad" v zákone o Košiciach. Možnosť vytvorenia spoločného miestneho úradu sa v praxi ani nevyužila a samotný inštitút „spoločného obecného úradu" bol s účinnosťou od 1. januára 2002 zo zákona č. 369/1990 Zb. vypustený. Z uvedených dôvodov sa vypúšťa aj nesprávny odkaz 6.

K bodu 26

Nový § 17a je venovaný prispôsobeniu úpravy postavenia a úloh prednostu miestneho úradu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., vrátane fakultatívnosti tejto funkcie z dôvodu, že v menších mestských častiach sa táto funkcia ne nezriaďuje a prácu miestneho úradu vedie starosta.

K bodu 27

§ 18 sa venuje úprave štatútu, ktorý je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice. Jeho poslaním je bližšie upravovať úlohy mesta, vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom, pri plnení samosprávnych úloh mesta. Jedinečnosť štatútu v podmienkach Košíc vyplýva z jedinečnosti vnútorného územného členenia a organizačnej štruktúry mesta Košice na mestské časti s právnou subjektivitou, ktoré sa v tejto podobe, okrem hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, nevyskytujú v žiadnom inom meste. Rámcové vymedzenie úloh štatútu je vhodné včleneniť do zákona o Košiciach. Predmet úpravy štatútu vychádza najmä z úloh, ktoré mu vyhradzujú jednotlivé ustanoveniach tohto zákona ale aj zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Z uvedených dôvodov si zasluhuje, aby kvórum potrebné na jeho prijatie, zmenu alebo zrušenie bolo vyššie než je potrebné na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva v bežných veciach. Navrhuje sa nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

K bodu 28

Úprava symbolov mesta a mestských častí v § 19 sa, pri zohľadnení špecifík mesta Košice, čiastočne prispôsobuje zákonu č. 369/1990 Zb. a čiastočne sa ponecháva na úpravu tohto zákona (používanie symbolov).

K bodu 29

V § 21 sa za slovom „osoby" dopĺňa slovo „právnické" v príslušnom tvare, čím sa opravuje nesprávne slovné spojenie označujúce dva rozdielne právne subjekty, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z., čl. 4 ods. 3 tretia a štvrtá veta legislatívnych pravidiel tvorby zákonov).

Odseky 3 a 4, ktoré ukladajú povinnosti právnickým osobám sa vypúšťajú z dôvodu, že prekračujú rámec samosprávnych pôsobností mesta. S účinnosťou od. 1. januára 2002 bola takáto úprava vypustená aj zo zákona č. 369/1990 Zb. V súčasnosti určujú osobitné zákony či vôbec, kedy a v akej forme je potrebné vyjadrenie obce.

K bodu 30

Úprava pokút sa zosúlaďuje s § 13 ods. 9 a 10 zák. 369/1990 Zb. z dôvodu, že v týchto veciach nemôže mať mesto Košice špecifickú úpravu.

K bodu 31

Nad § 24 sa vkladá označenie novej siedmej časti s názvom „prechodné a záverečné ustanovenia", keďže ich doterajšie umiestnenie pod šiestou časťou, z hľadiska obsahu nebolo vhodné.

K bodu 32

27a obsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným k prijatiu tohto zákona (predpokladá sa od. 1. januára 2013), týkajúce sa ukladania pokút.

K článku II

Účinnosť zákona je navrhnutá na 1. január 2013, okrem § 10 ods. 2 prvá veta a § 14 ods. 2, ktorých účinnosť je určená na vyhlásenie všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 predsedom Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu, že zmena počtu poslancov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev musí byť daná pre účely všeobecných voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 (určenie volebných obvodov a pod.).

Záver

Pri spracovaní návrhu sa muselo prihliadať aj na špecifiká mesta Košice vyplývajúce z jeho postavenia mesta s počtom obyvateľov nad 200 000. Niektoré ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. nebolo vhodné transformovať bezo zmien. Týka sa to ustanovení, ktoré v zákone č. 369/1990 Zb. predpokladajú vykonávanie funkcie starostu, alebo zástupcu starostu na skrátený úväzok, alebo fakultatívnosť niektorých orgánov, napríklad obecnej rady alebo funkcie prednostu obecného úradu a pod.

U niektorých ustanovení týkajúcich sa mestských častí musel byť braný zreteľ na to, že aj keď sú právnickými osobami, úprava ich postavenia ako „častí mesta" nemôže byť totožná s úpravou mesta – obce samotnej. Rovnako je potrebné zohľadniť ich špecifiká z hľadiska rozdielnej územnej veľkosti, počtu obyvateľov, historického vývoja a miestnych pomerov a vytvoriť podmienky, ktoré umožnenia pri aplikácii zákona postupovať s primeranou mierou variabilnosti. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 836
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení

Účelom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení nie je formálne dodržanie jednotlivých ustanovení § 252 až § ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Rozhodnutie o výške trov konania po vyhlásení konkurzu na majetok povinnej strany sporu

bez zovšeobecneného záveru

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Z 30 kandidátov na sudcov NSS uspeli deviatihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/584614-z-30-kandidatov-na-sudcov-nss-uspeli-deviati/

V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspeli ...

Ministerstvo spravodlivosti chce zmeniť dĺžku kolúznej väzby, navrhuje päťmesačnú lehotuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-chce-zmenit-dlzku-koluznej-vazby-navrhuje-patmesacnu-lehotu/

Rezort spravodlivosti navrhuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby, teda väzby pre ...

Novým členom Súdnej rady SR je Ľudovít Bradáč, vymenovala ho vládahttps://www.webnoviny.sk/novym-clenom-sudnej-rady-je-ludovit-bradac-vymenovala-ho-vlada/

Vláda v piatok vymenovala Ľudovíta Bradáča za člena Súdnej rady SR.

Poslanci upravili exekuce. Titěrné zlepšení, je rozladěná Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-exekuce-zastaveni-dlouhodobe-bezvysledne-exekuce-teritorialita.A210416_064836_domaci_kop

Dlouholeté bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat, schválila Poslanecká sněmovna.

Prezidentka dala zelenú novele zákona o štátnej štatistikehttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-dala-zelenu-novele-zakona/542227-clanok.html

Legislatívna úprava sa tiež zamerala na spresnenie pojmov a definícií i úpravu procesov ...

NKÚ: Zákon umožňuje pomerne širokú svojvôľu pri utajovaní zákaziekhttps://www.teraz.sk/slovensko/nku-zakon-umoznuje-pomerne-siroku/542225-clanok.html

V rámci dobrej praxe by sa tiež podľa kontrolórky malo zvažovať, či je potrebné utajiť ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: