Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

321/2012 Z. z.

najpravo.sk • 29.1. 2013, 17:00

DÔVODOVÁ SPRÁVA + SPOLOČNÁ SPRÁVA VÝBOROV

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2012 v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ktoré nahradilo dovtedy platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. V tejto súvislosti bolo potrebné upraviť a zmeniť doteraz platný zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

Emisie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu spôsobujú vážne poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme. Napriek pokroku dosiahnutému v rámci Montrealského protokolu a jeho dodatkov, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika, je naďalej potrebné dokončiť vyraďovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v Európskej únii aj v celosvetovom meradle. Je preto žiaduce minimalizovať a vylúčiť výrobu a používanie týchto látok, keďže sú dostupné technicky uskutočniteľné alternatívy. Nariadenie (ES) č. 1005/2009 preto ustanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, použitie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a dovoz, vývoz, uvedenie na trh a použitie výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich tieto látky. Predložený návrh zákona vychádza z ustanovení a realizácie doteraz platného zákona, z požiadaviek nariadenia, upravuje povinnosti a podmienky, ktoré je potrebné stanoviť na realizáciu vyššie spomenutého nariadenia.

Návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje povinnosti podnikov, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení nariadenia (ES) č. 1005/2009 a tohto zákona. Stanovuje požiadavky kontroly úniku, ukladá povinnosť evidencie a oznamovacej povinnosti, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a na vydávanie odborných posudkov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými právnymi predpismi, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K § 1

Upravuje sa predmet zákona, zákon ustanovuje povinnosti podnikateľov, ktorí nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi tieto látky. Upravuje podmienky získania certifikátu o odbornej spôsobilosti a požiadavky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Upravuje pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených nariadením (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a týmto zákonom.

K § 2

Všeobecné ustanovenie v odseku 1 a 2 definuje nakladanie s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami. Stanovuje, kto môže nakladať s kontrolovanými látkami, výrobkami a zariadeniami. Ustanovuje tiež, že v prípade znehodnotených látok, teda takých ktoré nemožno recyklovať ani regenerovať a odpadov vzniknutých z procesov recyklácie a regenerácie sa tieto zneškodňujú v zmysle právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo.

K § 3

Tento paragraf upravuje pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Obvodných úradov životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad"), ktorá je zverená orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia vo vymedzených činnostiach, a to pri vydávaní súhlasov a vyjadrení. Ministerstvo dáva súhlas na prevádzkovanie zariadení na recykláciu a regeneráciu látok, zariadení na odber látok a na skladovanie halónov určených na kritické použitie. Dáva tiež vyjadrenie k zriaďovaniu a k zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu látok, odber látok, zneškodňovanie látok, na skladovanie halónov na kritické použitie, na výrobu kontrolovaných látok alebo výrobkov a vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok. Obvodný úrad dáva súhlas na skladovanie látok od 1000 kg vrátane a vyjadrenie k zriaďovaniu a k zmene stavieb na skladovanie látok od 1000 kg vrátane. Vyjadrenia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú rozhodnutia vydané podľa osobitných predpisov. Orgán štátnej správy, ktorý vydáva rozhodnutie o umiestnení, povolení, či užívaní stavieb nemôže vydať toto rozhodnutie skôr, než žiadateľ predloží vyjadrenie ministerstva alebo obvodného úradu. V konaní podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom štátnej správy vo veci zriaďovania alebo zmeny stavby obvodný úrad. Pre zvýšenie odbornej úrovne rozhodovania sa bude v určených prípadoch vyžadovať od žiadateľa predloženie odborného posudku o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie. Súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu alebo vyjadrenia musí byť tiež vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu činnosti.

K § 4

V uvedenom paragrafe sa ustanovuje, aby určené subjekty viedli evidenciu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, výrobkoch a zariadeniach a nahlasovali stanovené údaje ministerstvu. Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s látkami, výrobkami a zariadeniami, kde a v akom množstve sa nachádzajú, musia byť zrejmé údaje o zdroji recyklovaných alebo regenerovaných látok a pod. Evidencia sa uchováva najmenej po dobu 5 rokov. Podniky, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo uvádzajú na trh látky, zneškodňujú látky alebo prevádzkujú zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok sú povinné oznamovať ministerstvu údaje o množstve látok, ktoré doviezli, vyviezli alebo uviedli na trh, o skladových zásobách, recyklovanom, regenerovanom a zneškodnenom množstve látok a pod.. Tieto údaje sa zasielajú raz ročne najneskôr do 31. januára na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo na zhodných výstupoch z elektronického spracovania dát. Odborne spôsobilé osoby, čiže tie ktoré vykonávajú údržbu alebo servis chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a protipožiarnych systémov s obsahom látky budú nahlasovať určené údaje organizácii poverenej ministerstvom na vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti. Informácie získané z hlásení budú ministerstvu slúžiť ako podklad na rozhodovanie pri plnení záväzkov Slovenskej republiky, ako aj cieľov nariadenia (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a tiež ako údaje na získanie informácií o druhu a množstve látok, výrobkoch a zariadeniach, ako aj pre potreby poskytovania správ Európskej komisii.

K § 5

Vykonávať servis a údržbu chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom látok, protipožiarnych systémov s obsahom látky, kontroly úniku látok z týchto zariadení, prevádzkovať zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok, zhodnotenie a odber látok, zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a uvádzať na trh látky môžu len osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami, ktorá sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti. Táto povinnosť bola zavedená aj v doteraz platnom zákone a osoby, ktoré nakladajú s látkami získali osvedčenia o odbornej spôsobilosti. V návrhu tohto ustanovenia sa navrhuje, aby certifikát o odbornej spôsobilosti získaný podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch bol zároveň certifikátom o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona. V tejto súvislosti sa tiež ustanovuje, že postup pri posudzovaní a overovaní odbornej spôsobilosti, kvalifikačné predpoklady osôb ako aj vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti sa bude vykonávať podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z. z., kde sú všetky tieto náležitosti uvedené. Tento systém vyplynul a navrhuje sa z dôvodu zjednotenia postupu a podmienok získania odbornej spôsobilosti v súvislosti s fluórovanými skleníkovými plynmi a látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, nakoľko ide o veľmi podobné typy látok a príbuzné problematiky. Obidve skupiny látok sa používajú v chladiarenskom priemysle, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách a protipožiarnych systémoch; princíp nakladania s týmito látkami ako aj spôsob a postupy pri údržbe a servise týchto zariadení je rovnaký. Taktiež činnosti, na ktoré je potrebné získať odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu sú prakticky totožné s činnosťami na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Zabráni sa tým zbytočnej duplicite pri získavaní certifikátov, administratívnej záťaži (ide o pomerne náročný proces) a v neposlednom rade aj finančnej záťaži pre podnikateľské subjekty. Zjednotí a zefektívni sa tým systém overovania odbornej spôsobilosti a získavania certifikátov. Už v súčasnosti získané certifikáty podľa zákona č. 286/2009 Z. z. oprávňujú odborne spôsobilé osoby nakladať aj s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a sú de facto aj certifikátmi na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, do odbornej prípravy a skúšok boli zahrnuté aj tieto látky. Uvedené ustanovenia tým dávajú tieto skutočnosti do súladu v návrhu tohto zákona. Systém zjednotenia povinností bol uplatnený napr. aj v nariadeniach (ES) č. 842/2006 o fluórovaných skleníkových plynoch a nariadení (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, kde boli zjednotené podmienky a časové intervaly kontrol úniku látok zo zariadení, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby. V tomto paragrafe sa ustanovuje, že ministerstvo poverí organizáciu, ktorá budú vykonávať odbornú prípravu a organizovať skúšky a organizáciu na vydávanie certifikátov.

K § 6 až 8

Pre zvýšenie odbornej úrovne rozhodovania, ktoré bude vyžadovať posudzovanie odborných a technických súvislostí, sa v určených prípadoch vyžaduje od žiadateľa predloženie odborného posudku. Odborné posudky môžu vydávať len oprávnené osoby, tzn. tie ktorí získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. V § 6 sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky, ktoré musí žiadateľ splniť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť posudzuje komisia ministerstva na základe predloženej žiadosti. Po splnení stanovených podmienok a zaplatení správneho poplatku sa žiadateľovi vydá na návrh komisie osvedčenie. Paragraf 7 ustanovuje náležitosti, ktoré má obsahovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, dobu jeho platnosti a pod. V § 8 sa vymedzujú činnosti, na ktoré odborne spôsobilá osoba vydá odborný posudok a uvádzajú sa tiež náležitosti, ktoré má takýto odborný posudok obsahovať. Odborne spôsobilá osoba uchováva odborný posudok päť rokov od jeho vydania. V prípadoch, keď pre niektorý odbor nie je ustanovená odborne spôsobilá osoba alebo žiadna odborne spôsobilá osoba nemôže vydať odborný posudok sa navrhuje povoliť vydanie odborného posudku aj osobe, ktorá nie je odborne spôsobilá, ale má na vydanie posudku potrebné odborné predpoklady.

K § 9

Stanovuje sa povinnosť podnikateľov, ktorí prevádzkujú chladiace a klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá a protipožiarne systémy s obsahom látky, aby zabezpečili pravidelnú kontrolu zariadení na únik v stanovených intervaloch v závislosti od množstva látky v zariadení a prijali všetky možné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku látok. Určujú sa niektoré požiadavky, ktoré je potrebné splniť pri odbere a skladovaní látok. Na údržbu a servis zariadení sa môžu používať iba recyklované alebo regenerované látky za presne stanovených podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 1005/2009. Recyklované látky sa môžu uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis zariadení za predpokladu, že sa zhodnotili z takéhoto zariadenia a môže ich použiť iba podnik, ktorý uskutočnil zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu alebo pre ktorý sa zhodnotenie uskutočnilo. Látka odobratá zo zariadenia sa po recyklácii vráti späť do toho istého zariadenia, z ktorého bola odobratá. Regenerované látky sa môžu uviesť na trh a použiť na údržbu alebo servis zariadení za predpokladu, že na označení nádoby sa uvádza, že látka bola regenerovaná a informácia o čísle šarže a názve a adrese regeneračného zariadenia. Regenerovaná látka sa môže použiť v rámci údržby a servisu aj do iného zariadenia, než z akého bola pôvodne odobratá, ak to dovoľujú technické parametre zariadenia.

K § 10

Ustanovenie tohto paragrafu ukladá poverenej právnickej osobe povinnosť sprístupňovať na svojom webovom sídle informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme ak aj o hodnotách ultrafialového žiarenia.

K § 11 až 14

Ustanovenia § 11 až 14 určujú pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany ozónovej vrstvy. Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva ministerstvo, obvodný úrad životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ministerstvo je orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami, vedie evidenciu o látkach, výrobkoch a zariadeniach, vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu alebo regeneráciu látok, prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok, na skladovanie halónov na kritické použitie. Vydáva tiež vyjadrenia k zriaďovaniu a zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu látok, odber látok a zneškodňovanie látok. Určuje organizácie, ktoré budú vykonávať odbornú prípravu a skúšky a vydávať certifikáty odbornej spôsobilosti. Zabezpečuje predkladanie správ Európskej komisii, udeľuje oprávnenia a plní úlohy podľa nariadenia (ES) č. 1005/2009. Obvodný úrad vydáva súhlas na skladovanie látok a tiež vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok. Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona a nariadenia (ES) č. 1005/2009, ako aj rozhodnutí vydaných na ich základe bude vykonávať Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobám vykonávajúcim štátny dozor sa zverujú oprávnenia nevyhnutné na výkon ich činnosti, ktorým zodpovedajú povinnosti kontrolovaných osôb.

K § 15 až 16

Upravuje sa zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a nariadením (ES) č. 1005/2009. V § 15 sú uvedené správne delikty, ktoré bude prejednávať Slovenská inšpekcia životného prostredia a colné orgány. V § 15 ods. 1 je určená výška pokút s prihliadnutím na závažnosť, rozsah porušenia povinností a čas trvania protiprávneho stavu, ktorá môže byť v rozmedzí od 300 eur až do 99 600 eur. Za nesplnenie uložených opatrení na nápravu možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice. Konanie o uložení pokuty je možné začať do jedného roku odo dňa, kedy sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností. Výnosy pokút budú príjmom Environmentálneho fondu. V § 16 sú uvedené správne delikty, ktoré prejednávajú colné orgány podľa colného zákona.

K § 17

Spoločné ustanovenie vymedzuje konania podľa tohto zákona, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K § 18

Ustanovuje sa prechodné obdobie na platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných podľa doteraz platného zákona a na získanie certifikátov podľa tohto zákona.

K § 19

Zrušuje sa doteraz platný zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa tento zákon vykonáva.

K Čl. II

Týmto článkom sa novelizuje živnostenský zákon. Do prílohy č. 2 živnostenského zákona sú zaradené činnosti uvedené v § 6 ods. 1, ktoré môže podľa navrhovaného zákona vykonávať fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba iba za ustanovených podmienok – vykonávanie týchto činností je podmienené získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti. Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou podmienkou prevádzkovania takejto živnosti.

K Čl. III

Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch. Do § 6 sa v príslušných odsekoch vkladajú slová „kontrolované látky" v súvislosti so získaním certifikátu odbornej spôsobilosti na nakladanie s kontrolovanými látkami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. V § 6 sa v ods. 3 vypúšťa písmeno d) a ods. 17 týkajúci sa preukazovania bezúhonnosti, a to z dôvodu že v živnostenskom zákone je už bezúhonnosť zakotvená ako jedna z podmienok získania živnostenského oprávnenia a je overovaná živnostenskými úradmi v procese získania živnostenského oprávnenia.

K Čl. IV

Ustanovuje sa predpokladané nadobudnutie účinnosti zákona.

K prílohe č. 1

Príloha obsahuje náležitosti a údaje, ktoré musí obsahovať žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie podľa § 5 zákona podľa jednotlivých činností, na ktoré žiadateľ žiada o súhlas alebo vyjadrenie.

K prílohe č. 2

V tejto prílohe sú uvedené vzory tlačív na oznamovanie údajov týkajúce sa dovozu, vývozu a uvedenia na trh látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, oznamovania údajov o recyklovaných a regenerovaných látkach a o látkach, ktoré boli zneškodnené. Údaje sa týkajú množstva látky dovezenej, vyvezenej a uvedenej na trh, o skladových zásobách látok, množstiev látok, ktoré boli recyklované alebo regenerované a zneškodnené. Tieto údaje sa oznamujú ministerstvu.

K prílohe č. 3

V tejto prílohe návrhu zákona sú zadefinované údaje, ktoré bude oznamovať odborne spôsobilá osoba vykonávajúca údržbu alebo servis chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel alebo protipožiarnych systémov s obsahom látky. Tieto údaje oznamuje odborne spôsobilá osoba organizácii poverenej ministerstvom na vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti.

K prílohe č. 4

Príloha obsahuje rozsah požadovaného vybavenia a technických prostriedkov potrebných na vykonávanie činností v súvislosti s údržbou a servisom chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, systémami protipožiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi, prevádzkovaním recyklačného a regeneračného zariadenia, zhodnotením a zneškodnením látok.

V Bratislave dňa 6. júla 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 137) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 114 z 24. júla 2012 pridelila vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 137) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 64 zo 4. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 33 zo 4. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

K čl. I

1. V § 1 sa odkaz 4) umiestňuje nad slovo „zariadeniami" a slová „ktoré obsahujú alebo využívajú kontrolovanú látku (ďalej len „výrobky a zariadenia")4)" sa vypúšťajú ako nadbytočné.

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. Nadpis pod § 2 znie: „Nakladanie s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami".

Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie nadpisu paragrafu s jeho obsahom.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V § 2 odsek 1 sa slová „výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, použitie, odber, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6)" nahrádzajú slovami „výroba6), dovoz7), vývoz8), uvedenie na trh9) , použitie10) , odber, zhodnotenie11) , recyklácia12) , regenerácia13) alebo ich zneškodnenia".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6) až 13) znejú:

„6) Čl. 3 ods. 14 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

7) Čl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

8) Čl. 3 ods. 19 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

9) Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

10) Čl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

11) Čl. 3 ods. 23 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

12) Čl. 3 ods. 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

13) Čl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení."

Ďalšie odkazy k poznámkam pod čiarou sa následne prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa odstraňuje implicitný odkaz a súčasne sa precizuje právny text v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V § 2 ods. 3 sa za slová „kontrolovanou látkou" vkladajú slová „novou látkou".

Spresnenie textu.

5. V § 3 ods. 1 písm. b) treťom bode sa nad slovo „halónov" umiestňuje odkaz 15) a nad slovo „použitie" sa umiestňuje odkaz 16).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15) a 16) znie:

„15) Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

„16) Čl. 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení".

Ďalšie odkazy k poznámkam pod čiarou sa následne prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V § 3 ods. 10 sa slová „podľa odseku 4" nahrádzajú slovami „podľa odseku 6".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V § 4 ods. 1 sa slová „regenerovanú látku alebo recyklovanú látku" nahrádzajú slovami „regenerované alebo recyklované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky".

Spresnenie terminológie podľa čl. 3 ods. 9 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1005/2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo novú látku".

Spresnenie textu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V § 4 ods. 3 sa za slová „kontrolovaná látka," vkladajú slová „nová látka," a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „od nakladania s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami".

Navrhuje sa doplnenie aj o úpravu evidencie novej látky. Súčasne sa spresňuje moment, od ktorého sa začína počítať doba uchovávania evidencie o nakladaní s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V § 6 ods. 3 písm. a) sa slovo „najmä" vypúšťa ako nadbytočné.

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade so zásadou právnej istoty a právnej určitosti.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V § 6 ods. 3 písm. a) a b) sa za slová „odborná prax" vkladajú slová „v uvedenom zameraní a s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami alebo zariadeniami".

Spresňuje sa vymedzenie odbornej praxe.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V § 6 ods. 5 písm. d) a v § 6 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo čestné vyhlásenie".

Vypúšťa sa možnosť preukazovania odbornej praxe čestným vyhlásením a ponecháva sa len jej preukazovanie príslušným dokladom.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. V § 7 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slovo „posudkov," nahrádza slovami „posudkov alebo".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, vzhľadom na to, že ide o alternatívu troch náležitostí troch rôznych osôb.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V § 7 ods. 2 sa za slovom „vydania" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak v ňom nie je určený kratší čas platnosti".

Navrhuje sa vypustenie možnosti určiť kratší čas platnosti osvedčenia ako 5 rokov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V § 8 ods. 2 písm. a) znie:

„a) názov, sídlo a identifikačné číslo odborne spôsobilej právnickej osoby alebo meno, priezvisko, titul a trvalý pobyt odborne spôsobilej fyzickej osoby,".

Doterajšie písmeno b) sa vypúšťa a písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až m).

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. V § 8 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo" vkladá slovo „jednorazovo" a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa § 6 ods. 3"

Spresnenie ustanovenia – spresnenie pojmu odbornej praxe.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

17. V § 9 ods. 1 a ods. 2 sa za slovo „úniku" vkladajú slová „a emisií".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, ktoré rozlišuje medzi únikom a emisiami kontrolovanej látky; kontrolovaná látka nemusí „fyzicky" unikať, ale môže vyžarovať do ovzdušia.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

18. V § 15 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „§ 5 ods. 4 a 5" nahrádzajú slovami § 4 ods. 4 a 5" a druhom bode sa slová „§ 5 ods. 1 až 3" nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 3".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V § 15 ods. 1 písm. b) v prvom bode sa slová „§ 10 ods. 1" nahrádzajú slovami § 9 ods. 1".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. V § 15 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „úniku" vkladajú slová „a emisií".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje právny text s čl. 23 ods. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, ktoré rozlišuje medzi únikom a emisiami kontrolovanej látky; kontrolovaná látka nemusí „fyzicky" unikať, ale môže vyžarovať do ovzdušia.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. V § 15 ods. 1 písm. c) v treťom bode sa slová „§ 6 ods. 1" nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1".

Oprava chybného vnútorného odkazu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. V § 17 sa slová „§ 3 ods. 5," nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7" a vypúšťajú sa slová „získania certifikátu o odbornej spôsobilosti podľa § 5".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

23. V § 18 ods. 2 sa slová „sú platné do 31. decembra 2013" nahrádzajú slovami „sa považujú za osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona".

V záujme právnej istoty sa navrhuje presne v zákone stanoviť, že doterajšie osvedčenia zostávajú až do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. II

24. V názve návrhu zákona za slová „zákona č. 249/2011 Z. z.," vkladajú slová „zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z.,".

Doplnenie dvoch absentujúcich noviel zákona.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

25. V prílohe č. 2 sa slová „v poradovom čísle 87" nahrádzajú slovami „s poradovým číslom 89".

Legislatívna úprava z dôvodu doplnenia ďalšieho poradového čísla v prílohe č. 2 zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

26. V prílohe č. 2 sa slová „§ 6 ods. 1 zákona č. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov" nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 zákona č. .../2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Oprava chybného vnútorného odkazu a nesprávneho názvu zákona.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. III

27. V čl. III siedmom bode (§ 15a) sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012".

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje text v súvislosti so zmenou termínu účinnosti zákona.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. IV

28. V čl. IV sa slová „1. októbra 2012" nahrádzajú slovami „1. novembra 2012".

Zmena termínu účinnosti zákona sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a dodržania požiadaviek a lehôt stanovených Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

K prílohe č. 1 k zákonu

29. V prílohe č. 1 časť I sa slová „§ 3 ods. 4 písm. a) bod 1. zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6 písm. a) bod 1. zákona" a v druhom bode časti I sa slová „kontrolovanej látok" nahrádzajú slovami „kontrolovanej látky".

Legislatívno-technická úprava. Gramatická úprava textu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

30. V prílohe č. 1 časť II sa slová „§ 3 ods. 4 písm. a) bod 2. zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

31. V prílohe č. 1 časť III sa slová „§ 3 ods. 4 písm. a) bod 3. a písm. b) zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6 písm. a) bod 3. a písm. b) zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

32. V prílohe č. 1 časť IV sa slová „§ 3 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 písm. a) bod 1. zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

33. V prílohe č. 1 časť V sa slová „§ 3 ods. 5 písm. a) bod 2. zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 písm. a) bod 2. zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

34. V prílohe č. 1 časť VI sa slová „§ 3 ods. 5 písm. a) bod 3. zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 písm. a) bod 3. zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

35. V prílohe č. 1 časť VII sa slová „§ 3 ods. 5 písm. b) zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 písm. b) zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

36. V prílohe č. 1 časť VIII sa slová „§ 3 ods. 5 písm. a) bod 4. a písm. c) zákona" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 písm. a) bod 4. a písm. c) zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

37. V prílohe č. 1 časť IX sa slová „§ 3 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona" nahrádza slovami „§ 3 ods. 7 písm. a) bod 5. zákona".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 37 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 137) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 137) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 40 z 11. septembra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1224

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: