Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

314/2012 Z. z.

najpravo.sk • 29.1. 2013, 16:55

Dôvodová správa s Spoločná správa výborov NR SR

A. Všeobecná časť

Členské štáty Európskej únie dlhodobo usilujú o racionalizáciu využívania energetických zdrojov so zohľadnením ochrany životného prostredia ako aj optimalizácie investičných a prevádzkových nákladov pri užívaní budov.

Pri prevádzke budov sa spotrebúva cca 40 % celkovej konečnej energetickej spotreby v Únii. Rozhodujúcu časť tvorí spaľovanie palív ako napr. ropy a jej derivátov, zemného plynu a uhlia. Množstvo spaľovaných palív prispieva k zvyšovaniu emisií oxidu uhličitého. Napr. na Slovensku sa v budovách na bývanie (t.j. v rodinných domoch, v bytových domoch a v ostatných budovách) cca 70 % celkovej energie spotrebuje na vykurovanie, 20 % na prípravu teplej vody a 10 % pripadá na osvetlenie, varenie a používanie elektrospotrebičov.

Jedným z aktuálnych opatrení zameraných na energetickú efektívnosť v sektore budov je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „smernica").

Základným cieľom smernice je zabezpečiť energetickú hospodárnosť budov najmä znižovaním energetickej náročnosti pri ich prevádzke s ohľadom na miestne klimatické podmienky, požiadavky na vnútorné prostredie a optimalizáciu nákladov.

Smernica stanovuje požiadavky najmä v súvislosti:

a) so spoločným všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budov a jednotiek budov,

b) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a nových jednotiek budov,

c) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť

 existujúcich budov, jednotiek budov a prvkov budov, ktoré sa významne obnovujú,

 prvkov budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov a ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť obalových konštrukcií budov, keď sa obnovia alebo nahradia,

 technických systémov budov, vždy keď sa zabudujú alebo nahrádzajú, alebo modernizujú,

d) s národnými plánmi na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie,

e) s energetickou certifikáciou budov alebo jednotiek budov,

f) s pravidelnou kontrolou vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách,

g) s nezávislými systémami kontroly energetických certifikátov a správ z kontroly.

Dôvodom na predloženie návrhu zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích sytémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potreba transpozície smernice v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách vrátane zavedenia nezávislého systému kontroly správ. Ostatné požiadavky smernice budú transponované novelou zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetnú smernicu je potrebné transponovať do legislatívnych predpisov Slovenskej republiky najneskôr do 9. júla 2012.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a nahrádza a zrušuje zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli transponované články 8, 9 a čiastočne 10 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Ustanovenie vymedzuje rozsah navrhovanej právnej úpravy:

odsek 1: na transpozíciu čl. 14, čl. 15, čl. 16 a čiastočne čl. 17 a čl. 18 smernice bolo potrebné vytvoriť osobitný právny predpis, ktorý by zadefinoval postupy a intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov, odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly, spôsob overovania správy z kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému, ako aj povinnosti vlastníka budovy. Kontroly systémov sa budú vykonávať v budovách stanovených osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 555/2005 Z. z.

odsek 2: Zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kontrola, sú uvedené v zhode s čl. 14 ods. 1 a čl. 15 ods. 1 smernice, t.j.

 kontrola vykurovacích systémov, ktorých súčasťou je kotol resp. kotly s menovitým výkonom vyšším ako 20 kW,

 kontrola klimatizačných systémov s menovitým výkonom vyšším ako 12 kW

Kontrola vykurovacích systémov sa vykonáva len pre kotly, ktoré sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody a v ktorých sa spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasa a bioplyn. Kvapalné fosílne palivá a plynné fosílne palivá sú zahrnuté v skupine tekuté fosílne palivá.

odsek 3: definuje na ktoré zariadenia sa navrhovaná právna úprava nevzťahuje t.j. vykurovacie systémy, ktorých súčasťou sú:

 kotly, ktoré podliehajú pravidelnému overeniu hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení podľa osobitného zákona (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov),

 kotly, nachádzajúce sa v budovách, na ktoré sa podľa článku 4 ods. 2 smernice na národnej úrovni nemusia uplatniť stanovené povinnosti.

Pre kotly, ktoré sú súčasťou sústavy tepelných zariadení podľa zákona č. 657/2004 Z. z. je zabezpečená pravidelná kontrola kotlov v rámci overenia hospodárnosti podľa § 25, čo je obdobou kontroly požadovanou smernicou.

K § 2

V tomto ustanovení sú uvedené definície základných pojmov použitých pre potreby tohto zákona v súlade so zaužívanou technickou terminológiou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pre účely tohto zákona sa

- kotlom rozumie zariadenie na výrobu tepla, najmä teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania.

- vykurovacím systémom rozumie najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá, určený iba na vykurovanie, ktorý prostredníctvom vykurovacích telies alebo iných spotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach budovy predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia.

K § 3

Ustanovenie vymedzuje v odsekoch:

odsek 1: povinnosti vlastníka budovy v súvislosti so zabezpečením kontroly a nakladania so správou z kontroly.

Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastník budovy alebo správca budovy alebo správca vykurovacieho systému alebo správca klimatizačného systému alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov objednaním výkonu kontroly u oprávnenej osoby. Vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom sa riešia podľa všeobecne platných právnych predpisov (napr. Obchodný zákonník).

Cieľom tohto ustanovenia je aj zadefinovanie povinnosti vlastníka budovy voči ostatným účastníkom pri predaji budovy alebo prenájme budovy alebo zariadenia tak, aby dostali potrebné informácie vyplývajúce zo správy z kontroly, resp. aby uvedené správy boli uchovávané aj u vlastníka.

odsek 2: možnosť zmluvne previesť povinnosti vlastníka budovy na správcu budovy resp. správcu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

odsek 3: spoločnú a nerozdielnu zodpovednosti pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktorí neprevedú povinnosti na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo na iného správcu bytového domu.

K § 4

Ustanovenie vymedzuje v odsekoch:

odsek 1: intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích systémov v závislosti od menovitého výkonu kotlov, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy, hodnoty sú uvedené v prílohe č. 1 zákona.

V porovnaní so zákonom č. 17/2007 Z. z. sú niektoré z navrhovaných intervalov pravidelnej kontroly vykurovacích systémov skrátené. Úprava bola vykonaná na základe požiadavky Európskej komisie.

odsek 2: požiadavku na individuálnu špeciálnu kontrolu vykurovacieho systému, ak je jeho súčasťou kotol starší ako 15 rokov.

Požiadavka vychádza z praktických skúseností, že na základe stavu techniky je možné po 15 rokoch očakávať nové účinnejšie výrobky a technické riešenia spĺňajúce hľadisko energetickej hospodárnosti, ktoré by mala oprávnená osoba poznať a uviesť ich v návrhu opatrení v správe z kontroly. Taktiež je potrebné zohľadniť prípadné zmeny v oblasti stavebných konštrukcií budovy resp. spôsobu využitia budovy z hľadiska nadimenzovania kotlov.

Postup pri kontrole vykurovacieho systému bude uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva SR.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje v odsekoch:

odsek 1: intervaly pravidelnej kontroly klimatizačných systémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému, hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2 zákona.

odsek 2: stanovuje, že postup pri kontrole klimatizačného systému bude uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

Požiadavka vychádza z praktických skúseností, že na základe stavu techniky je možné očakávať nové účinnejšie výrobky a technické riešenia spĺňajúce hľadisko energetickej hospodárnosti, ktoré by mala oprávnená osoba poznať a uviesť ich v návrhu opatrení v správe z kontroly. Taktiež je potrebné zohľadniť prípadné zmeny v oblasti stavebných konštrukcií budovy resp. spôsobu využitia budovy z hľadiska nadimenzovania chladiaceho zariadenia pre potreby klimatizačného systému.

K § 6

Ustanovenie upravuje v odsekoch:

odsek 1: požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly a stanovuje oznamovaciu povinnosť oprávnených osôb o pripravovanom vykonaní kontroly s dostatočným časovým predstihom.

Ustanovenie umožňuje vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy alebo správcovi vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému alebo spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pripraviť zariadenie na výkon kontroly tak, aby bol napr. zabezpečený dostatočný odber tepla (chladu), nevykonávala sa pravidelná oprava a pod.

odsek 2: vymedzujú sa zariadenia, na ktorých oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu.

odsek 3: vymedzujú sa zariadenia slúžiace na zabezpečenie bezpečnosti štátu a vybrané objekty a zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V týchto zariadeniach vykonávajú pravidelné kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov odborne spôsobilé osoby rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

odsek 4: určuje údaje, ktoré musia byť uvedené oprávnenou osobou v správe z kontroly.

odsek 5: určuje počty a podobu vyhotovenia správy z kontroly, termíny a adresátov, ktorým oprávnená osoba odošle správy z kontroly. Správa z kontroly musí byť vyhotovená v štátnom jazyku, nakoľko oprávnenou osobou na vykonanie kontroly môže byť aj osoba z iného členského štátu Európskej únie.

Elektronická podoba je vyžadovaná z hľadiska zjednodušenia a urýchlenia vkladania údajov do monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie. Príspevkovou organizáciou ministerstva, ktorá podľa zriaďovacej listiny získava, spracováva a umiestňuje informácie o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie a vydáva osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly zariadení je v súčasnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra.

odsek 6: stanovuje povinnosť pre príspevkovú organizáciu ministerstva v súvislosti s overovaním správ z kontroly.

Overuje sa štatisticky významný percentuálny podiel odovzdaných správ z kontroly, minimálne však jedna správa z kontroly od každej oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala.

odsek 7: stanovuje povinnosť vypracovania ročnej hodnotiacej správy príspevkovou organizáciou ministerstva.

Na základe hodnotiacich ročných správ bude môcť ministerstvo posúdiť cieľ napĺňania smernice a prípadne prehodnotiť mechanizmy kontroly.

Odsek 8: splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vyhlášky ministerstva.

Postup pravidelnej kontroly je navrhnutý v súlade s príslušnými technickými predpismi ako napr. Napríklad STN EN 15378 Systémy vykurovania v budovách – Inšpekcia kotlov a vykurovacích sústav, Napríklad STN EN 25240 Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov.

K § 7

Ustanovenie upravuje v odsekoch:

odsek 1: pravidelná kontrola zariadení je živnosťou. Osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je však aj osvedčenie.

odsek 2: upravuje kto vydáva osvedčenie na výkon kontroly zariadení a kto môže byť odborne spôsobilou osobou.

odsek 3: upravuje obsahové náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia.

odsek 4: upravuje, aké prílohy musí mať žiadosť o vydanie osvedčenia.

odsek 5: ustanovuje typy osvedčení, ktoré je možné vydať.

odsek 6: ustanovuje obsahové náležitosti osvedčenia.

odsek 7: upravuje podmienky zániku platnosti osvedčenia.

odsek 8: stanovuje, kto vedie evidenciu oprávnených osôb a údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu.

odsek 9: stanovuje, kto vedie zoznam odborne spôsobilých osôb a požadované údaje, ktoré majú byť evidované.

K § 8

Ustanovenie upravuje v odsekoch:

odsek 1: stanovuje kto a v akom časovom intervale sa organizuje skúška.

odsek 2: deklaruje výkon skúšky na základe písomnej žiadosti uchádzača.

odsek 3: upravuje vzdelanostné predpoklady uchádzača o vykonanie skúšky.

odsek 4: upravuje náležitosti žiadosti o vykonanie skúšky.

odsek 5: upravuje povinnosť priložiť kópiu dokladu o ukončení vzdelania

odsek 6: upravuje lehotu na vydanie dokladu o úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti a zápise odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb.

odsek 7: upravuje obsah skúšky odbornej spôsobilosti s tým, že ďalšie podrobnosti o skúške budú uvedené v osobitnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.

K § 9

Ustanovenie upravuje v odsekoch:

odsek 1: zápis odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na základe uznávania kvalifikácie na výkon kontroly zariadení podľa predpisov iných členský ch štátov EÚ.

odsek 2: povinnosť pravidelnej aktualizačnej odbornej prípravy pre odborne spôsobilé osoby raz za päť rokov.

odsek 3: vyčiarknutie odborne spôsobilej osoby zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.

odsek 4: opakované zapísanie odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb po vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti.

Ustanovenie sa využije v prípade, že odborne spôsobilá osoba bola zo zákonom stanovených dôvodov z predmetného zoznamu vyčiarknutá.

K § 10

Ustanovuje sa, že dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia.

K § 11 a 12

Vymedzuje sa skutková podstata priestupkov a správnych deliktov, ktorých sa môže dopustiť vlastník budovy, resp. správca budovy, na ktorého vlastník budovy preniesol povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

Porušenie povinností vyplývajúcich pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby rieši Štátna energetická inšpekcia, ktorá môže uložiť pokutu až do výšky 1 600 eur.

K § 13

Ustanovuje podmienenú platnosť a použiteľnosť správneho poriadku a všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu na konanie upravené týmto zákonom, okrem ako aj možnosť preniesť výkon pôsobnosti podľa vybraných ustanovení zákona na ministerstvom zriadenú osobu.

K § 14

Uznáva platnosť dokladov vydaných podľa zákona č. 17/2007 Z. z. do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

K § 15

Ustanovením sa plní povinnosť uvádzať transpozičný odkaz.

K § 16

Ustanovením sa zrušuje zákon č. 17/2007 Z. z., ktorý je predloženým návrhom zákona úplne nahradený, ako aj vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 195/2008 Z. z. a č. 548/2008 Z. z.

K čl. II

Upravuje sa spôsob zmeny a doplnenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K čl. III

Navrhovaná účinnosť nadväzuje na termín povinnej transpozície smernice 2010/31/EÚ, ktorým je 9. júl 2012 a v zmysle čl. 28 smernice bola stanovená na 1. január 2013.

Bratislava 6. júla 2012

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský

minister hospodárstva Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 129) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 129) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. júla 2012 č. 137 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. septembra 2012 č. 76.

• Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením zo 6. septembra 2012 č. 59.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením zo 6. septembra 2012 č. 25.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „z hľadiska energetickej účinnosti".

Vzhľadom na účel smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov sa predmet návrhu zákona odlíši od inej kontroly a jej vecného zamerania.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa poznámka pod čiarou 1 vrátane odkazu na ňu. Doterajšie poznámky pod čiarou 2 až 12 sa označujú ako 1 až 11.

Z dôvodu zadefinovania pojmu budova pre účely tohto zákona nie je potrebný odkaz na osobitný právny predpis.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I § 2 písmeno a) znie:

„a) kotlom zariadenie na výrobu tepla, najmä teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,".

Z dôvodu bližšej špecifikácie pojmu kotol.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I § 2 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:

„f) budovou zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia; budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.".

Z dôvodu zadefinovania pojmu budova pre účely tohto zákona.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zabezpečiť" vkladajú slová „na vlastné náklady".

Úprava je žiaduca z dôvodu konkretizácie, na koho náklady sa zabezpečí kontrola.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I § 6 ods. 4 písm. a) sa slovo „výkonu" nahrádza slovom „vykonania".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému (ďalej len „osvedčenie").".

Úprava z dôvodu zjednotenia pojmu „osvedčenie".

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním jeho osobných údajov.7)

Vkladá sa nová poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.".

Doterajšie odkazy k poznámkam pod čiarou 7 až 12 sa označujú ako 8 až 13.

Úprava z dôvodu zabezpečenia ochrany spracúvaných údajov.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I v § 7 ods. 7 písm. a) v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)".

Je potrebné uvádzať skrátené citácie zákonov, ktoré už boli citované v predchádzajúcich poznámkach pod čiarou (v poznámke 6).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I § 8 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

Z legislatívno – technického dôvodu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V čl. I § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

Legislatívno – technická úprava pôvodného ustanovenia § 8 ods. 7, ktorý bol rozdelený do dvoch ustanovení z dôvodu prehľadnosti.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V čl. I § 9 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

Z legislatívno – technického dôvodu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. V čl. I § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako 4 a 5.

Legislatívno – technická úprava pôvodného ustanovenia § 9 ods. 2, ktorý bol rozdelený do dvoch ustanovení z dôvodu prehľadnosti.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V čl. I § 9 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a)" nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a)".

Legislatívno – technická úprava.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V čl. I § 9 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. d)" nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d)".

Legislatívno – technická úprava.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. V čl. I v § 10 poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 89 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon o energetike bol schválený 31. júla 2012 (tlač 66) a nadobudol účinnosť 1. septembra 2012, preto je potrebné citovať príslušné ustanovenie z tohto zákona.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Gestorský výbor odporúča schváliť

17. V čl. I § 11 odsek 2 sa slová „môže uložiť" nahrádzajú slovom „uloží".

Pôvodne navrhované ustanovenie malo dispozitívny charakter, čo nevyhovovalo účelu zákona. Takto sa zabezpečí povinnosť Štátnej energetickej inšpekcie uložiť pokutu.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

18. V čl. I § 11 odsek 2 sa slovo „do" nahrádza slovami „vo výške".

Navrhovaná úprava nadväzuje na pozmeňujúci bod č. 12 a je potrebná z dôvodu gramatickej úpravy ustanovenia.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V čl. I § 13 ods. 3 sa za slová „a § 9" dopĺňajú slová „ods. 1, 2, 4 a 5".

Navrhované doplnenie je nutné z dôvodu legislatívnej úpravy pôvodného ustanovenia § 9 ods. 2.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. V čl. I § 14 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.".

Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia, ktoré na základe navrhovanej úpravy určia povinnosť dokončiť začaté konania podľa predpisu platného a účinného v čase ich začatia.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. Nadpis pod prílohou č. 1 znie:

„Interval pravidelnej kontroly vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy".

Vzhľadom na účel smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov sa predmet návrhu zákona odlíši od inej kontroly a jej vecného zamerania.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. Nadpis pod prílohou č. 2 znie:

„Interval pravidelnej kontroly klimatizačných systémov z hľadiska energetickej účinnosti v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému".

Vzhľadom na účel smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov sa predmet návrhu zákona odlíši od inej kontroly a jej vecného zamerania.

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 22 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 11. septembra 2012 č. 66.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 11. septembra 2012

Ján H u d a c k ý, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárske záležitosti 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1140

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: