Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

302/2012 Z. z.

najpravo.sk • 29.1. 2013, 16:51

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 schválená uznesením vlády SR č. 96 zo dňa 3. 2. 2010, ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2015 stanovila základné pôsobnosti štátu v oblasti rozvoja bývania. V rámci týchto pôsobností patrí k základným úlohám štátu úloha vo vytváraní systému ekonomických nástrojov na rozvoj bývania.

V Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 bola prijatá úloha aj zacielenie podpory na prioritné oblasti s integrovaním nových nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo najširší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje ustanovenia týkajúce sa nástrojov finančného inžinierstva je predpokladom na úspešnú realizáciu „Návrhu implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2007-2013". Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania novelizovaný v zmysle predloženého znenia môže byť významným zdrojom pozitívnych skúseností pre podporu infraštruktúry bývania a využívanie inovatívnych foriem financovania na Slovensku v ďalšom programovom období 2014-2020.

V liste DG REGIO/F3/CT/io je uvedené, že na to, aby bolo možné priame zadanie grantu Štátnemu fondu rozvoja bývania, musia byť splnené tri podmienky:

1) legislatíva určí ŠFRB ako finančnú inštitúciu

2) legislatíva predstaví ciele verejného záujmu, ktoré odôvodňujú priame zadanie grantu ŠFRB

3) legislatíva doloží existenciu odborných znalostí potrebných pre úspešné plnenie úloh ŠFRB v rámci tejto finančnej inštitúcie.

Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje splnenie uvedených podmienok.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Štátny fond rozvoja bývania je právnickou osobou, ktorá bola zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní bytového fondu, ktorým je nová bytová výstavba realizovaná v bytových alebo rodinných domoch a zveľaďovaní bytového fondu, ktorým je obnova bytového fondu realizovaná obnovou alebo modernizáciou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.

Pre potreby implementácie nástrojov finančného inžinierstva a zároveň v zmysle pravidiel legislatívneho rámca EÚ je navrhovaná zmena znenia ustanovenia odseku 1 a je doplnený odsek 3, ktorý upravuje postavenie fondu ako finančnej inštitúcie.

Štátny fond rozvoja bývania ako finančná inštitúcia na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva, ktorá bude o.i. implementovať finančné zdroje z Európskej únie v zmysle schválených princípov a priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR naposledy v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015.

Cieľom štátnej bytovej politiky, pri realizácii ktorého zohráva Štátny fond rozvoja bývania jednu z kľúčových úloh, je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. V tomto duchu je potrebné vytvárať rámec pre zapojenie všetkých subjektov procesu rozvoja bývania pri riešení čiastkových úloh, vytvárať priestor pre participáciu všetkých úrovní rozhodovania a posilňovať partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom na horizontálnej i vertikálnej úrovni, a to pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja, energetickej a ekonomickej efektívnosti a sociálnej solidarity. V oblasti kvality bývania je prvoradou úlohou zlepšiť technický stav jestvujúceho bytového fondu a s použitím vhodných nástrojov obnovy prispieť k predĺženiu jeho životnosti a zníženiu energetickej náročnosti aj využitím prostriedkov EÚ prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Podpora bývania zo štrukturálnych fondov EÚ by mala vytvoriť spolu s existujúcimi nástrojmi štátnej bytovej politiky vzťah logickej komplementarity, nie konkurencie. Aj táto skutočnosť bude najlepšie zabezpečená prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania ako inštitúciou, ktorá je integrálnou súčasťou celého systému štátnej bytovej politiky SR.

Štátny fond rozvoja bývania ako verejná inštitúcia správajúca sa striktne v medziach ustanovujúcej národnej legislatívy má s poskytovaním úverových zdrojov v oblasti bývania dlhoročné skúsenosti. Existujúce účely podpory sú osvedčené a z hľadiska najbližších rokov vyžadujú veľký objem finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu na účel „zateplenie bytovej budovy" bude vhodné aj využitie finančných prostriedkov EÚ, ako nástroja na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových budov. Štátny fond rozvoja bývania je najvhodnejšia inštitúcia aj vzhľadom na minimalizáciu finančných, administratívnych a časových nákladov na prípravu a implementáciu pilotného prístupu, s potenciálom jeho rozsiahlejšieho využitia v ďalšom programovom období 2014-2020. Vzhľadom na existenciu Štátneho fondu rozvoja bývania nie je potrebné vytvárať novú inštitúciu, resp. nástroj, ktorý bude implementovať finančné prostriedky z EÚ.

Štátny fond rozvoja bývania pôsobí na Slovensku už 15 rokov a poskytuje úvery na viaceré účely podpory (výstavba nájomných bytov, výstavba a obnova bytov pre fyzické osoby, obnova bytovej budovy). Medzi inými sú to aj účel obnova bytovej budovy a od roku 2009 aj vládny program zatepľovania, na ktorý v roku 2009 boli poskytnuté Štátnym fondom rozvoja bývania úvery 347 žiadateľom v objeme finančných prostriedkov cca 71 mil. eur. Na obnovu je to od roku 2000 takmer 2 300 žiadostí v objeme finančných prostriedkov 231 mil. eur. Všetky uvedené informácie je možné podložiť údajmi uvedenými vo Výročných správach Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré je povinný vypracovávať v zmysle článku 5 ods. 1 písm. d) Štatútu fondu.

K bodu 2

V zmysle § 3 písm. k) sú príjmami fondu finančné prostriedky Európskej únie. Tieto prostriedky budú využité iba na poskytovanie podpory na účel „zatepľovanie bytovej budovy". Z financovania správy fondu sú tieto prostriedky vylúčené (viď § 4 ods. 4 „Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a iné bankové činnosti nesmú ročne presiahnuť 3 % z ročných príjmov fondu uvedených v § 3 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis"). Preto dohoda o financovaní, ktorá bude uzatvorená medzi MPRV SR a ŠFRB nebude zákazkou na poskytnutie služby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a MPRV SR môže poskytnúť ŠFRB grant v zmysle druhej časti písmena b) článku 44 nariadenia Rady 1083/2006.

K bodu 3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 v článku 43 bod 3 upravuje: „Keď sa nástroj finančného inžinierstva vytvorí v rámci finančnej inštitúcie, ustanoví sa ako osobitný finančný blok, podliehajúci špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie, ktorými sa ustanovuje najmä to, že sa vedú osobitné účty na odlíšenie nových zdrojov investovaných do nástroja finančného inžinierstva, vrátane zdrojov z príspevku operačného programu od zdrojov, ktoré mala inštitúcia pôvodne k dispozícii." V nadväznosti na uvedené je potrebné novelizovať aj znenie § 6 ods. 5.

K bodu 4

Pri využívaní zdrojov Európskej únie je nevyhnutná spoluúčasť na financovaní predmetu podpory aj zo zdrojov žiadateľa. Vzhľadom na to sa navrhuje znížiť podiel zo 100% na 80 %.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na bod 4.

K bodu 6

V zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je ustanovené, že sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov, pričom za verejné zdroje sa považujú aj zvýhodnené úvery z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Vzhľadom na uvedené je žiaduce aj do tohto zákona doplniť túto podmienku.

Zdroje poskytnuté z prostriedkov EÚ je možné poskytnúť len na stanovený účel, ktorým je zateplenie bytovej budovy a to pre žiadateľa, ktorý túto obnovu realizuje v meste. Vzhľadom na uvedené, je nevyhnutné túto podmienku doplniť do zákona.

K bodu 7

Na účel na obstaranie nájomného bytu je možné v rozpočte fondu vyčleniť osobitne finančné prostriedky, a to z dôvodu, aby sa zabezpečilo financovanie pripravených projektov tak z dotačných ako aj úverových zdrojov.

V rozpočte fondu je možné osobitne vyčleniť finančné prostriedky aj na stavby spolufinancované zo zdrojov EÚ (výstavba nájomných bytov) a na účel zateplenie bytovej budovy, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ (JESSICA). Na účel zateplenie bytovej budovy budú osobitne vyčlenené finančné prostriedky ďalej rozdelené podľa samosprávnych krajov.

Čl. II

Pre možnosť využitia zdrojov EÚ je nevyhnutné, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. októbra 2012.

Bratislava 06. júl 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1101

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: