TlačPoštaZväčšiZmenši

301/2012 Z. z.

29.1. 2013, 16:50 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona") ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť nedostatky v implementácii smernice 2009/22/ES zo dňa 24. 4. 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (ďalej len „smernica"), pre implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (ďalej len „nariadenie") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (ďalej len „nariadenie o označovaní pneumatík").

Problematiku ochrany kolektívnych práv spotrebiteľa a súdnych príkazov upravovala pôvodne smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktorú Slovenská republika plne transponovala do zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko došlo k rozšíreniu pôsobnosti tejto smernice aj na ďalšie komunitárne právo, bola vydaná pod novým číslom, k iným zásadným zmenám však v jednotlivých článkoch smernice nedošlo.

V súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ministerstvo zodpovedné za ochranu spotrebiteľa. Cieľom smernice je zabezpečiť ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, t. j. veľkého počtu spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené.

Predmetom navrhovanej právnej úpravy je doplnenie definície kolektívnych práv spotrebiteľov a zefektívnenie systému ich vymáhania. Zároveň sa explicitne rozširuje aplikácia týchto ustanovení aj na zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijatím nariadenia sa zrušila smernica 2008/121/ES o názvoch textílií, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z. Úpravu už nie je potrebné preberať do právneho poriadku Slovenskej republiky, ale treba zabezpečiť správnu implementáciu nariadenia. Navrhovanou úpravou sa stanovuje Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru a kontroly pre nariadenie, ktorá bola určená aj pre smernicu 2008/121/ES. Podobne je to aj v prípade nariadenia o označovaní pneumatík, ktoré je súčasťou Balíčka energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti. Týka sa vytvorenia systému označovania pneumatík, ku ktorým patrí palivová úspornosť, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk valenia, pre kategórie pneumatík C1,C2 a C3. Nariadenie o označovaní pneumatík stanovuje povinnosti pre dodávateľov a distribútorov v článkoch 4 až 6 zabezpečiť štítok na behúni pneumatiky typu C1, C2, ktorý by zobrazoval triedu palivovej úspornosti, triedu a nameranú hodnotu vonkajšieho hluku valenia a triedu priľnavosti za mokra. V prípade, že pneumatiku nie je možné vidieť (internetový predaj), dodávatelia a distribútori poskytnú tieto informácie konečným užívateľom, prostredníctvom propagačných technickým materiálov aj na svojich webových stránkach. Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za trhový dohľad overovali dodržiavanie týchto ustanovení.

Ministerstvo nezaslalo návrh zákona na predbežné pripomienkové konanie v súlade s čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR, nakoľko návrhom zákona sa má odstrániť transpozičný deficit, ktorý bol Slovenskej republike oznámený formálnym oznámením Európskej komisie a návrhom sa tak iba preberajú netransponované ustanovenia smernice, a implementovať nariadenie Návrh zákona nemá pozitívne ani negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 a 3

Ide o aktualizáciu zákonných ustanovení, ktoré určujú príslušný orgán dohľadu. Nakoľko došlo k zrušeniu pôvodne citovaných právnych predpisov, t. j. zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné určiť príslušné orgány dohľadu v zmysle platnej právnej úpravy.

K bodu 2

Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Kolektívne záujmy sú záujmy, ktoré nie sú len jednoduchou kumuláciou záujmov jednotlivcov poškodených neoprávneným zásahom, a ich porušovanie je spôsobilé poškodiť širšiu, bližšie neurčenú skupinu spotrebiteľov. Domáhanie sa ochrany týchto práv neovplyvňuje právo neoprávneným zásahom jednotlivo poškodených spotrebiteľov na individuálne konania.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

K bodu 5

Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoc okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Orgán dozoru bude oprávnený vydať predbežné opatrenie voči každej osobe, ktorá je súčasťou distribučného reťazca, a ktorá sa podieľa na neoprávnenom zásahu do spotrebiteľských práv. Ak je takýto zásah spôsobilý poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov, vydá orgán dozoru predbežné opatrenie, ktorým nariadi zastavenie takéhoto zásahu a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie. Vydaním predbežného opatrenia pritom nie je nijakým spôsobom dotknuté oprávnenie súdu vydať predbežné opatrenie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Smernice 2009/22/ES. Reaguje sa na aplikačnú prax – predovšetkým praktiky niektorých prevádzkovateľov rôznych internetových stránok, ktorých konanie v poslednom období poškodzuje veľkú skupinu spotrebiteľov.

K bodu 6

Ide o rozšírenie pôsobnosti ustanovenia o sankciách, čím sa ustanovuje možnosť uložiť sankciu za porušenie povinností podľa nariadenia, ktoré sa týka označovania textilných výrobkov a nariadenia o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre.

K bodu 7

Spresňuje sa oprávnenie spotrebiteľských združení podávať návrh na vydanie predbežného opatrenia správnemu orgánu a oprávnenia spotrebiteľských združení na začatie konania na súde a ich účasti na súdnom konaní.

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

K bodu 9

Zrušuje sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý transponoval smernicu 2008/121/ES.

K bodu 10 a 12

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava.

K čl. II

K bodu 1 a 2

Ide o rozšírenie kontrolnej pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie na nariadenie o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre a nariadenie, ktoré sa týka označovania textilných výrobkov.

K bodu 3

Zrušuje sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý transponoval smernicu 2008/121/ES.

K čl. III

Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoci okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Podľa názoru Európskej komisie, SR nedostatočne zabezpečilo ochranu spotrebiteľov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov prostredníctvom súdnych príkazov.

K čl. IV

Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoci okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Podľa názoru Európskej komisie, SR nedostatočne zabezpečilo ochranu spotrebiteľov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov prostredníctvom súdnych príkazov.

K čl. V

Legislatívno-technická úprava – nadobudnutie účinnosti zákona.

Bratislava 6. júla 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Malatinský v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 838
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Dobromyseľnosť držiteľa

Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným; pri ...

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort školstva: Diskusie o novele vysokoškolského zákona prebiehajúhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-skolstva-diskusie-o-novele-vyso/541055-clanok.html

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona vznikla kontaktná skupina, ktorá je zložená zo ...

Zbraňová amnestia sa blíži ku koncu, medzi odovzdanými kúskami sa našli aj zaujímavostihttps://www.webnoviny.sk/zbranova-amnestia-sa-blizi-ku-koncu-medzi-odovzdanymi-kuskami-sa-nasli-aj-zaujimavosti/

Od začiatku zbraňovej amnestie v novembri 2020 odovzdali občania Policajnému zboru 860 zbraní a ...

K novele školského zákona sa zapracúvajú pripomienky, potvrdilo MŠVVaŠhttps://www.teraz.sk/slovensko/k-novele-skolskeho-zakona-sa-zapracu/540890-clanok.html

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú ...

Súdna rada zatiaľ vypočula 15 uchádzačov na sudcov NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zatial-vypocula-15-uchadz/540793-clanok.html

Do výberového konania sa ich prihlásilo pôvodne 36, ale po tom, ako niektorí nesplnili ...

MS aktualizovalo metodiku na určovanie počtu miest sudcov na OS a KShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-aktualizovalo-metodiku-na-urcovanie/540789-clanok.html

Prideľovanie sudcov prebieha dvakrát ročne, konkrétne v marci a septembri.

NKÚ: Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočnáhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nku-legislativna-ochrana-nerastneho/540684-clanok.html

Legislatívna ochrana nerastného bohatstva v SR je nedostatočná.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: