TlačPoštaZväčšiZmenši

469/2011 Z. z.

18.1. 2012, 18:46 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Účelom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť transparentnosť výkonu inšpekcie práce. Zlepšenie výkonu inšpekcie práce a jeho prednostne preventívne pôsobenie sa navrhuje dosiahnuť úpravou príslušných ustanovení tak, že sa umožní vo výnimočnom a odôvodnenom prípade výkon inšpekcie práce inšpektorátu práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti, zavedie sa povinné ukladanie peňažných pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov a upraví sa predpoklad doručenia písomností z výkonu inšpekcie práce poštou. Návrh zákona reaguje aj na požiadavku inšpektorov práce preukazovať sa pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce a na cestách služobnou rovnošatou. Zároveň sa návrhom precizujú kompetencie v oblasti trhového dohľadu.

Súčasťou návrhu zákona je spresnenie znenia jeho ustanovení so zreteľom na ostatné zmeny súvisiacich právnych predpisov a poznatky z aplikačnej praxe.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona bude mať vplyv na štátny rozpočet, pričom sa zabezpečí zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva v dôsledku efektívnejšieho výkonu inšpekcie práce. Bude mať pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie. Na podnikateľské prostredie bude mať návrh zákona pozitívne aj negatívne vplyvy.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ustanovuje sa legislatívna skratka pre „trhový" dohľad podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa ustanovenie terminologicky zosúlaďuje so zákonom č. 355/2007 Z. z.

K bodu 3

Na účely zákona č. 125/2006 Z . z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") sa ustanovuje, že fyzická osoba a právnická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, je zamestnávateľom podľa tohto zákona, a to na účely transparentného konania orgánov inšpekcie práce pri kontrole a ukladaní pokút za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

K bodu 4

Ide o zosúladenie textu so zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

K bodu 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 3.

K bodu 6

Návrhom sa aktualizujú predpisy uvedené v poznámke pod čiarou k odkazu 10 v nadväznosti na čl. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať správy o vykonávaní v praxi.

K bodu 7

Upravuje sa text v § 6 ods. 1 písm. i) vzhľadom na navrhovaný bod 41.

K bodu 8

Návrh spresňuje ustanovenie v nadväznosti na kompetenciu Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP") upravenú v § 6 ods. 1 písm. d) zákona.

K bodu 9

Návrh vychádza z aplikačnej praxe. Ustanovuje sa výnimka pri výkone inšpekcie práce z uplatnenia základného princípu miestnej príslušnosti inšpektorátov práce na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa NIP, ktorým v písomnom poverení vymedzí subjekt a predmet takého preneseného výkonu inšpekcie práce. Táto kompetencia bude použitá vo výnimočných prípadoch.

K bodu 10

Precizuje sa text ustanovenia v súvislosti s bodom 1.

K bodu 11

Uvedeným návrhom sa z predmetného ustanovenia vypúšťa neplatný termín „profesionálna otrava".

K bodu 12

Upravuje sa legislatívna skratka.

K bodu 13

Návrh vychádza z aplikačnej praxe. Upravuje sa povinnosť inšpektorátu práce vydávať na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom potvrdenie o tom, že u nich vznikla udalosť (pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie, závažná priemyselná havária, choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania), ak vyšetroval príčiny vzniku tejto udalosti.

K bodu 14

V zmysle zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. inšpektorát práce preskúmava odbornú kvalifikáciu cezhraničného poskytovateľa služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o výsledku preskúmania vydáva rozhodnutie.

K bodu 15

Navrhovanou úpravou sa podrobnejšie upravujú kompetencie inšpektorátov práce v oblasti výkonu „trhového" dohľadu, ktorého podstatu upravujú osobitné predpisy.

K bodu 16

Navrhuje sa oproti súčasnej úprave preukazovanie príslušnosti inšpektora práce pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce tak, že inšpektor práce nesmie vydať preukaz z rúk. Zároveň sa navrhuje preukazovanie príslušnosti inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly aj služobnou rovnošatou. Rovnošata je prostriedkom na preukázanie identity a autority kontrolného orgánu na ceste a príslušnosti k inšpekcii práce a tiež má zabezpečiť ochranu pred poveternostnými vplyvmi a zvýšenie viditeľnosti inšpektora práce na ceste a v cestnej premávke.

K bodu 17

Navrhuje sa, že inšpektor práce určí primeranú lehotu na vykonanie opatrení ustanovených v § 12 ods. 1 zákona, pri ktorých nie je uvedená. Inšpektorovi práce sa ustanovuje možnosť nariadiť opatrenia na základe výsledkov inšpekcie práce za účelom efektívneho a rýchleho konania aj ústne. Ústne oznámenie následne uvedie v protokole o výsledku inšpekcie práce.

K bodu 18

Ide o legislatívno – technickú úpravu.

K bodu 19

Na základe navrhovanej úpravy je inšpektor práce povinný zaoberať sa pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré mu predložili počas výkonu inšpekcie práce u kontrolovaného zamestnávateľa za účelom objektívneho výkonu inšpekcie práce.

K bodu 20

Ide o úpravu, ktorá súvisí s návrhom podľa bodu 12 a s úpravou dokumentov o výsledku inšpekcie práce podľa bodu 23.

K bodu 21

Upresňuje sa, ktoré náležitosti a do kedy je inšpektor práce povinný zohľadniť v protokole o výsledku inšpekcie.

K bodu 22

Ustanovuje sa, že ak pri inšpekcii práce neboli zistené žiadne nedostatky, tak inšpektor práce vypracuje záznam o výsledku inšpekcie práce.

K bodu 23

Spresňujú sa náležitosti protokolu a záznamu o výsledku inšpekcie práce. Účelom je zabezpečiť transparentnosť konania inšpektorátov práce. Doplňujú sa obsahové náležitosti protokolu pri vyšetrovaní udalostí a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Upravuje sa dodatok k protokolu a jeho náležitosti. Doplňuje sa povinnosť odovzdať jedno vyhotovenie protokolu aj zamestnancovi, ktorého poškodenie zdravia bolo vyšetrované.

K bodu 24

Návrh vychádza z aplikačnej praxe, keď v záujme zníženia zaťaženia zamestnávateľov sa vypúšťa doterajšia predmetná povinnosť.

K bodu 25

Úpravou sa ustanovuje povinnosť orgánov štátnej správy, obcí a organizácií spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.

K bodu 26

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s návrhom upraveným v bode 30.

K bodu 27

Pri presadzovaní ochrany zamestnancov pri práci sa vo výkone inšpekcie práce uplatňuje prevencia pred sankciami. Z toho dôvodu sa návrhom precizuje text a ponecháva sa fakultatívne rozhodovanie inšpektorátu práce v správnom konaní o uložení pokuty v súlade s podmienkami ustanovenými § 19 ods. 5 zákona.

K bodu 28

Znížením sa upravuje výška pokuty, ktorú je oprávnený uložiť inšpektorát práce vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu.

K bodu 29

Navrhuje sa vypustiť písmeno d) so zreteľom na jeho vymedzenie v bode 30.

K bodu 30

Cieľom úpravy je podpora preventívneho charakteru výkonu inšpekcie práce. Ustanovuje sa pre inšpektorát práce povinnosť uložiť pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za závažné porušenie predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona, nesplnenie povinnosti uloženej podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) zákona a za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe. Zároveň sa ustanovuje rozsah pokút.

K bodu 31

Navrhovanou úpravou sa vymedzuje, ktoré porušenia predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) sú závažným porušením predpisov, pri ktorých je inšpektorát práce povinný uložiť pokutu.

K bodu 32

Ide o úpravu nadväzujúcu na zavedenie legislatívnej skratky „protokol" v bode 12.

K bodu 33

Návrhom sa ustanovuje, že výnos pokút uvedených v § 19 je príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 34

Ustanovuje sa, že inšpektorát práce nebude ukladať poriadkové pokuty, ak nebol bezodkladne ohlásený vznik choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v nadväznosti na navrhované vypustenie tejto oznamovacej povinnosti v § 17 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 35

Navrhuje sa, že výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

K bodu 36

Predložený návrh vychádza z aplikačnej praxe orgánov inšpekcie práce. Cieľom je spružniť výkon povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj výkon inšpekcie práce, keď vo viacerých prípadoch sa zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vyhýba zodpovednosti za plnenie právnych predpisov tým, že neprevezme písomnosti orgánov inšpekcie práce, ktoré jej boli adresované. Ide napríklad o protokol z výkonu inšpekcie práce.

K bodu 37

Ide o úpravu nadväzujúcu na úpravu § 14 ods. 2 návrhu zákona.

K bodu 38

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 39

Upravuje sa prechodné ustanovenie vo vzťahu ku konaniu začatému a právoplatne neukončenému ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

K bodu 40

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhovanú úpravu bode 41.

K bodu 41

Návrhom sa ustanovuje vzor preukazu inšpektora práce.

K bodu 42

Príloha sa zosúlaďuje vzhľadom na aktuálne názvy a publikačné zdroje predmetných právne záväzných aktov EÚ.

K čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje na vyhlásenie úplného znenia zákona o inšpekcii práce.

K čl. III

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona.

Bratislava 10. augusta 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál v. r.

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 680
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Čiastková dohoda o vyporiadaní majetku v BSM a vyporiadanie BSM súdom

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí týkať všetkého majetku existujúceho ku dňu jeho zániku. Pokiaľ došlo medzi ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Š. Holý: Zmeny v stavebnom zákone nie sú len o potrebách ZMOS-uhttps://www.teraz.sk/slovensko/s-holy-zmeny-v-stavebnom-zakone-nie/586489-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nový zákon má napríklad ukončiť toxickú prax dodatočnej legalizácie čiernych stavieb.

Odborový zväz justície nesúhlasí ani s tretím návrhom súdnej mapyhttps://www.teraz.sk/slovensko/justicia-odborari-nesuhlasia-ani-s-t/586462-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Odborári tvrdia, že v rozporovom konaní k druhému návrhu súdnej mapy neboli akceptované ...

Súdna rada: Okresný sú Bratislava I trpí nedostatkom sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-okresny-sud-bratislava-i/586425-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BtopArticle

Členka Súdnej rady Marcela Kosová je presvedčená, že nestačí naplniť tabuľkové miesta ...

Remišová: Od GP čakáme spravodlivý prístup ku všetkým kauzámhttps://www.teraz.sk/slovensko/remisova-od-generalnej-prokuratury/586368-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Veronika Remišová reagovala na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý dal preveriť ...

Súdna rada navrhuje na vymenovanie za sudcu ŠTS M. Cisarikahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-navrhla-na-vymenovanie-za-su/586400-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súdna rada navrhla na vymenovanie za sudcu ŠTS v Pezinku prokurátora M. Cisarika

NSS SR: O dve voľné miesta sudcov sa uchádzajú štyria kandidátihttps://www.teraz.sk/slovensko/nss-sr-o-dve-volne-miesta-sudcov-sa-u/586204-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie z písomnej časti. Tá sa skladá z ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 5/2021

Právny obzor 5/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: