TlačPoštaZväčšiZmenši

38/2011 Z. z.

17.2. 2011, 19:13 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa k zákonu č. 38/2011 Z. z. (k pôvodne predloženému návrhu zákona)

A. Všeobecná časť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá materiál do legislatívneho procesu na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.

Účelom návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je najmä upraviť podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby v oblasti regionálneho školstva.

Na základe poznatkov z praxe sa navrhuje upraviť poskytovanie finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súvislosti so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje poskytovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie, určených na starostlivosť o pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Ďalej sa navrhuje:

- vychádzajúc z praktických poznatkov doplniť účel použitia všetkých finančných prostriedkov poskytovaných z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

- zverejňovať zoznamy právnických osôb, fyzických osôb a výšky finančných objemov poskytnutých z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu nad finančnými prostriedkami,

- v súvislosti so zberom údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam určiť kompetencie zriaďovateľom škôl, školských zariadení a obciam,

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Úvodné ustanovenie zákona § 1 ods. 1 sa navrhuje doplniť o poskytovanie dotácií. Táto úprava súvisí s § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia zákona sa dotácie poskytujú len na základe osobitného zákona, v našom prípade podľa tohto zákona.

Do konca kalendárneho roku 2010 postupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") pri poskytovaní dotácií podľa Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR.

Okruh žiadateľov o poskytnutie dotácie a podmienky poskytovania dotácií v oblasti regionálneho školstva sú upravené v § 6c.

K bodu 2

Navrhuje sa doplniť ďalší zdroj financovania neštátnych škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie. Ide o prostriedky od iných právnických osôb a fyzických osôb za prenájom priestorov a zariadení škôl. Priestory škôl a ich zariadení sa prenajímajú v čase mimo vyučovania. Tento zdroj financovania škôl sa sleduje aj pri štátnych školách v správe o hospodárení.

K bodu 3

V ustanovení sa navrhuje spresniť použitie normatívnych výdavkov na účely odvodov do poisťovní za zamestnanca a zamestnávateľa.

K bodu 4

V ustanovení § 2 ods. 4 sa navrhuje upraviť účel použitia finančných prostriedkov z ostatných zdrojov financovania štátnych škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení podľa § odseku 1písm b) až i).

K bodu 5

Úprava ustanovenia súvisí s poskytovaním dotácií v oblasti regionálneho školstva podľa tohto zákona. V tejto súvislosti sa navrhujú vyčleniť v kapitole ministerstva finančné prostriedky.

K bodu 6

Úprava znenia ustanovenia súvisí s doplnením poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami popísanom v § 4e.

Doplnenie tohto ustanovenia súvisí s poskytovaním dotácií v oblasti regionálneho školstva.

Cieľom tejto zmeny je osobitne sledovať účelnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a účelnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci dotácií podľa § 6c.

K bodu 7

Ustanovenie § 4 ods. 12 sa vypúšťa z toho dôvodu, že finančné prostriedky na tento účel sa nepovažujú za normatívne finančné prostriedky.

Finančné prostriedky podľa tohto ustanovenia sa budú naďalej poskytovať zriaďovateľom škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie. Znenie ustanovenia je presunuté do § 7 ods. 16.

Táto zmena súvisí aj s poskytovaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Tieto finančné prostriedky sa budú poskytovať tiež podľa § 7 ods. 16. Táto úprava súvisí s § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o náklady súvisiace s rekondičným pobytom alebo liečebným pobytom a s úhradou nákladov za vakcínu proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B, ak nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

K bodu 8

Návrh zmeny súvisí s úpravou navrhnutou v 7. bode a s vložením nového ustanovenia § 4e.

K bodu 9

Navrhujú sa upraviť podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na špecifiká. Súčasne sa dopĺňajú aj kritériá podľa ktorých bude ministerstvo rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním vrátane poistného a príspevku zriaďovateľa do poisťovní. Úprava ustanovenia súvisí s praktickými skúsenosťami z predchádzajúcich období. Navrhuje sa zverejňovať zoznam žiadateľov, ktorým boli finančné prostriedky poskytnuté a výška poskytnutých finančných prostriedkov.

V odseku 7 sa navrhuje, aby sa zverejňoval zoznam zriaďovateľov škôl a výška poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl podľa odseku 1 písm. b) na internetovej stránke ministerstva.

K bodom 10 a 11

Určuje sa účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov. Úprava súvisí s požiadavkami škôl a ich zriaďovateľov. Úprava odseku 1 súvisí s podrobnejším určením účelu použitia finančných prostriedkov v odseku 6.

K bodu 12

Navrhuje sa, aby sa zverejňoval zoznam zriaďovateľov škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií, a výška pridelených finančných prostriedkov.

K bodu 13

Úprava ustanovenia § 4d ods. 1 súvisí s doplnením ďalších oblastí, prostredníctvom ktorých môže ministerstvo podporiť rozvoj škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie, (bez rozdielu zriaďovateľa) štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.

Súčasne sa navrhuje, aby sa aj materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov mohli poskytovať finančné prostriedky na rozvoj.

Na šport budú prideľované finančné prostriedky prostredníctvom zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese.

K bodu 14

Navrhuje sa, aby sa zverejňoval zoznam zriaďovateľov škôl a škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na rozvoj a výška pridelených finančných prostriedkov.

.

K bodu 15

Navrhuje sa v kapitole ministerstva financovať príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom nenormatívneho výdavku.

Príspevok sa bude poskytovať zriaďovateľom týchto škôl v súlade s § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia finančných prostriedkov pridelených v rámci príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V tomto ustanovení sa určuje spôsob prideľovania finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súčasne sa určujú lehoty, dokedy krajský školský úrad oznámi zriaďovateľom škôl výšku poskytnutých finančných prostriedkov na začiatku kalendárneho roka a úpravu poskytnutých finančných prostriedkov v súvislosti so zmenou počtu žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia v novom školskom roku a zriaďovateľ školy jednotlivým školám. Zriaďovateľovi školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa určuje povinnosť použiť 50 % poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy asistentov učiteľa a odvody do poistných fondov. Cieľom tejto úpravy je zvýšiť počet asistentov na školách a zlepšiť starostlivosť o žiakov.

K bodom 16 a 17

Úprava súvisí s poskytovaním príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 4e. Tieto finančné prostriedky sa navrhujú poskytovať aj zriaďovateľom cirkevných škôl a súkromných škôl.

K bodu 18

Navrhuje sa vložiť nadpis pod § 6b.

K bodu 19

Určuje sa účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 6b. Účel použitia finančných prostriedkov sa dopĺňa na základe požiadaviek riaditeľov materských škôl a ich zriaďovateľov, vychádza z poznatkov z praxe.

K bodu 20

V tomto ustanovení sa určujú podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, žiakov a poslucháčov v školách a v školských zariadeniach (v oblasti regionálneho školstva). Dotácie podľa tohto zákona sa nebudú poskytovať na aktivity v oblasti športu, práce s mládežou, študentmi vysokých škôl a pod. Problematika poskytovania dotácií na aktivity v oblasti športu, práce s mládežou, študentmi vysokých škôl bude upravená v príslušných zákonoch ministerstva.

Určujú sa aktivity, na ktoré sa budú poskytovať dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva, obsah žiadosti o poskytnutie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám a obsah zmluvy medzi úspešným žiadateľom a ministerstvom.

Súčasne sa navrhuje, aby sa zverejňoval zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytne dotácia podľa tohto zákona, a výška poskytnutej dotácie na internetovej stránke ministerstva.

K bodu 21

Úprava ustanovenia súvisí s tým, aby výsledky hospodárenia predkladali aj zriaďovatelia materských škôl, ktorým sa z rozpočtovej kapitoly ministerstva poskytuje iba príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výsledky hospodárenia sa predkladajú prostredníctvom správy o hospodárení do 15. apríla kalendárneho roka. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení zverejňuje ministerstvo na internetovej stránke najneskôr do 31. augusta.

K bodu 22

V tomto ustanovení sa upravuje zverejňovanie postupu a údajov, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia financované podľa tohto zákona na normatívne výdavky pre školy (bez rozdielu zriaďovateľa), školské zariadenia a príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl podľa § 6b na začiatku kalendárneho roka (do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte).

K bodu 23

Úprava tohto ustanovenia súvisí s § 4e, na účely ktorého sa budú finančné prostriedky prideľovať z rezervy kapitoly ministerstva.

K bodu 24

Do ustanovenia sa dopĺňa, aby vláda nariadením určila podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 4a ods. 1 písm. b) na mzdy a odvody asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním.

K bodu 25

Upravujú sa kompetencie v procese poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam. Údaje bude poskytovať obci zriaďovateľ základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území obce. Určuje sa lehota, dokedy je zriaďovateľ povinný oznámiť údaje za školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Obciam sa určuje lehota, dokedy je obec povinná zhromaždiť údaje za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území a poskytnúť krajskému školskému úradu. Súčasne sa určuje lehota, dokedy je povinný krajský školský úrad údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti poskytnúť ministerstvu. Údaje sa poskytujú za všetky školy a školské zariadenia zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva financované z výnosu dane obcí.

K bodu 26

V tomto ustanovení sa ukladajú povinnosti krajským školským úradom a zriaďovateľom škôl a školských zariadení vo vzťahu k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých v rámci špecifík, mimoriadnych výsledkov žiakov, riešenia havarijných situácií, rozvojových projektov, príspevku na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy) a v rámci dohodovacieho konania.

Zriaďovateľom škôl sa ukladá povinnosť oznámiť krajskému školskému úradu ako rozpísali finančné prostriedky školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci dohodovacieho konania (§ 8c).

Podľa odseku 16 sa budú poskytovať finančné prostriedky, ktoré sa doposiaľ poskytovali podľa § 4 ods. 12 a finančné prostriedky súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Táto úprava súvisí s § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o náklady súvisiace s rekondičným pobytom alebo liečebným pobytom a s úhradou nákladov za vakcínu proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B, ak nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.

K bodu 27

Dopĺňa sa ustanovenie o dohľade nad dodržiavaním tohto zákona z dôvodu doplnenia účelu poskytovania finančných prostriedkov podľa tohto zákona (napr. § 4d, 6b), kontroly údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam a podobne.

K bodom 28 a 29

Vzhľadom na nové povinnosti sa upravujú aj sankcie za ich nedodržanie. Zmena súvisí s bodom 26.

K bodu 30

Navrhujú sa pokuty pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení a obciam za nedodržanie povinnosti uložených v § 7 ods. 12 zákona.

K bodu 31

Ustanovení § 8c ods. 6 sa vypúšťa z toho dôvodu, že sa komplexne zabezpečuje povinnosť rozpísať finančné prostriedky školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Táto povinnosť sa ustanovila v § 7 v novom odseku 14 a 15.

K bodu 32

Navrhuje sa, aby zriaďovatelia stredných odborných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov v odboroch vzdelávania nad rozsah plánu potrieb trhu práce, neposkytovali finančné prostriedky poskytnuté v rámci dohodovacieho konania pre tieto odbory vzdelávania.

Navrhuje sa, aby sa zverejňoval zoznam zriaďovateľov škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania a výška pridelených finančných prostriedkov.

K bodu 33

Navrhuje sa zrušenie právneho predpisu ministerstva, podľa ktorého sa budú poskytovať dotácie do 31. 12. 2010.

K bodu 34

V celom zákone sa navrhuje terminológia súvisiaca so zverejňovaním údajov dať do súladu s terminológiou zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2011.

Bratislava 22. septembra 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Eugen Jurzyca v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 766
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: