Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

356/2011 Z. z.

najpravo.sk • 27.10. 2011, 14:43

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Zo správy Ústavnoprávneho výboru NRSR

A. Všeobecná časť

Predkladaný návrh novely Ústavy Slovenskej republiky reaguje na aktuálny právny a faktický stav, ktorý vznikol vyslovením nedôvery vláde Slovenskej republiky a ktorý vznikne v prípade odvolania vlády, ktorá nemá politickú podporu Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa čl. 115 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky vládu odvolá, ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery. V texte Ústavy Slovenskej republiky v súčasnosti absentuje možnosť, aby vláda, ktorej nebola vyslovená dôvera, bola poverená vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.

Účelom predkladaného návrhu ústavného zákona je doplniť právnu úpravu čl. 102 o nové písmeno u) a čl. 115 o nový odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky tak, aby prezident mohol poveriť vládu, ktorú odvolá vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády v ustanovenom rozsahu a súčasne v určených prípadoch dávať súhlas na výkon jej pôsobnosti.

Návrh ústavného zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Predkladaný návrh ústavného zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyv, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 a 2

Navrhované doplnenie čl. 115 o nový odsek 3 umožní prezidentovi Slovenskej republiky poveriť odvolanú vládu vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, pričom mandát takto poverenej vlády bude vyplývať priamo z Ústavy Slovenskej republiky. Doplnenie čl. 102 o nové písmeno u) je zmenou, ktorú vyvoláva doplnenie čl. 115, keďže je potrebné explicitne vyjadriť oprávnenie prezidenta poverovať odvolávanú vládu a dávať súhlas na výkon jej pôsobnosti.

K čl. II.

Vzhľadom na dôvody uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy nie je potrebné ustanoviť legisvakančnú lehotu. Z toho dôvodu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti ústavného zákona dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Zo správy Ústavnoprávneho výboru NRSR

Gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona na svojej 47. schôdzi 21. októbra 2011. Uznesením č. 326 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh ústavného zákona (tlač 548) schváliť so zmenami:

„1. V čl. 1 v 2. bode sa v časti pred bodkočiarkou za písm. e) dopĺňa písm. f) a pred písm. n) sa dopĺňa písm. m).

V čl. 1 v 2. bode v časti za bodkočiarkou pred písm. r) dopĺňa písm. m)."V čl. 1 v 2. bode časť za bodkočiarkou znie: „výkon pôsobnosti vlády podľa čl. 119 písm. m) a r) je viazaný na predchádzajúci súhlas prezidenta Slovenskej republiky, a to v každom jednotlivom prípade, ak prezident nerozhodne inak.".

Navrhuje sa spresnenie predloženého návrhu ústavného zákona. 


Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1174
PoUtStŠtPiSoNe
: