TlačPoštaZväčšiZmenši

349/2011 Z. z.

27.10. 2011, 14:34 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách v potravinovej oblasti. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány úradnej kontroly potravín stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona č. 152/1995 Z. z. s určitými problémami.

Predložený návrh zákona okrem iného upravuje novým spôsobom aj oblasť pokút a iných správnych deliktov, zavádza informačnú povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na vývesnej tabuli umiestňovať výsledky kontrol a vypúšťa ustanovenia, ktoré sú už upravené inými priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, značná časť pripomienok a odporúčaní je v predloženom znení zapracovaná. K uplatneným zásadným pripomienkam sa konali rozporové konania v dňoch 23. a 24. mája 2011.

Rozpory ostali nevyriešené s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Potravinárskou komorou Slovenska , Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou .

Návrh zákona nezakladá dopad na štátny rozpočet, bude mať pozitívny dopad z titulu dvojnásobného navýšenia pokút, ktoré sú príjmom štátneho. Toto tvrdenie vzalo na vedomie Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania aj medzirezortného pripomienkového konania. K doložke finančných vplyvov je doplnená analýza finančných vplyvov na štátny rozpočet.

Návrh zákona je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

OSOBITNÁ ČASŤ

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

Upravuje sa predmet úpravy zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. bol prijatý v roku 1995. Od roku 1995 došlo k podstatnej zmene pri tvorbe legislatívy, preto bolo potrebné predmet úpravy zmeniť a zosúladiť so súčasným stavom vzhľadom na to, že rozsiahla oblasť pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a ich kvalitu je riešená v súčasnosti priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie

K bodu 3

Vypúšťa sa odsek 2 vzhľadom na to, že úprava tabakových výrobkov bude riešená komplexne zákonom o tabakových výrobkoch.

K bodu 4

Upravuje sa komplexne § 2 v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie. Pojmy, ktoré sú upravené priamo aplikovateľnými aktmi EÚ sa vypúšťajú.

K bodu 5

V súlade s novou koncepciou, podrobnosti o bezpečnosti potravín, o výrobe, manipulácii a o umiestňovaní na trh budú upravené nariadeniami vlády SR, čím dôjde k postupnému zrušeniu potravinového kódexu. Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na novú právnu úpravu. zdravotná neškodnosť je v súčasnosti upravená priamo aplikovateľným právnym aktom ako bezpečnosť potravín.

K bodu 6

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa dopĺňa aj internetový predaj.

K bodu 7

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodom 8 až 10

Vzhľadom na cieľ predloženej novely sa zo zákona vypúšťajú dotknuté ustanovenia.

K bodom 11 a 12

Spresňuje sa § 5 ods. 2 a nadväzne na túto úpravu sa vypúšťajú odseky 3 a 4, uvedená oblasť je upravená priamo aplikovateľným právnym aktom EÚ.

K bodu 13

V § 6 sa spresňuje odsek 1.

K bodu 14

V § 6 odsek 3 sa ustanovuje aké potraviny môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňovať na trh, v súlade s priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie.

K bodu 15

V § 6 sa vkladá nový odsek 4, ktorý ustanovuje povinnosti subjektov pri uvádzaní na trh potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom internetového predaja.

K bodu 16

Ustanovenie sa dopĺňa v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 17

Ustanovuje sa systém rýchleho varovania a analýza rizika

K bodom 18 a 19

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 20

Nové odseky v § 7 ustanovujú povinnosti príjemcu zásielky potravín a príjemcu zásielky materiálov a predmetov určených na styk s potravinami.

K bodom 21 až 23

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 24

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

K bodom 25, 26 a 28

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 27

V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

K bodu 29

Precizujú sa odseky 1 a 2 v § 9a v nadväznosti na priamo aplikovateľné právne akty Európskej únie.

K bodu 30

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

K bodom 31 až 35

Spresňuje sa ustanovenie.

K bodu 36

Vypúšťa sa v § 12 ods. 1 písmeno o).

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 38 až 40

Spresňuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodu 41

Vypúšťa sa tretia časť a poznámka pod čiarou 9ac.

K bodom 42 a 43

Spresňuje sa doterajšie ustanovenie.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 45

Vypúšťa sa odsek 6 v § 18.

K bodom 46 až 48

Spresňujú sa ustanovenia v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie.

K bodom 49 až 51

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 52

Precizuje sa v súvislosti s cieľom novely.

K bodom 53 a 54

Vzhľadom k cieľu novely sa precizuje § 20.

K bodu 55

Vzhľadom k cieľu novely sa vypúšťajú krajské veterinárne a potravinové správy.

K bodu 56

Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

K bodu 57

Vypúšťa sa ustanovenie v § 21 odsek 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 14a.

K bodu 58

Precizovanie kompetencií a informovanosť voči Európskej komisii.

K bodu 59

Ustanovuje ktoré subjekty vykonávajú kontrolu potravín v rozsahu svojej pôsobnosti

K bodu 60

Ustanovenie kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti riadenia a výkonu kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín, odsek 2 precizuje jednotlivé činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v odseku 3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo zdravotníctva SR vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje spolupracujúce orgány Európskej komisii a informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o všetkých relevantných podrobných údajoch o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách týchto údajov

K bodu 61

Ustanovenia o výkone úradnej kontroly potravín orgánmi štátnej veterinárnej

a potravinovej správy.

K bodu 62

Ustanovenie o možnosti výkonu auditu.

K bodu 63

Vzhľadom na cieľ novely sa dopĺňa ustanovenie, rozširuje sa právomoc inšpektorov úradnej kontroly vykonávať kontrolu i v inom územnom obvode z dôvodu zvýšenia efektívnosti úradnej kontroly a ochrany spotrebiteľa.

K bodu 64

Precizuje sa ustanovenie v súlade s priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie, ustanovuje sa, že laboratóriá musia byť akreditované.

K bodu 65

Vypúšťajú sa ustanovenia a poznámka pod čiarok k odkazu 21d.

K bodu 66

Precizuje sa ustanovenie.

K bodom 67 až 69

Vzhľadom na cieľ novely sa precizuje ustanovenie.

K bodu 70

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 71

Vkladá sa nový § 29a ktorý odkazuje na prílohu, v ktorej je uvedený zoznam právne záväzných aktov Európskej únie.

K bodu 72

Vypúšťa sa vzhľadom k nahradeniu potravinového kódexu – nariadeniami vlády SR.

K bodu 73

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 74

Vzhľadom na cieľ novely sa vypúšťajú ustanovenia.

K bodu 75

Precizuje sa ustanovenie.

K bodu 76

Vkladá sa nový § 31aa – prechodné stanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 77

Vkladá sa nový § 31e – zrušovacieho ustanovenie od 1. októbra 2011.

K bodu 78

Úprava transpozičnej prílohy.

K Čl. II

Navrhovaná účinnosť od 1. októbra 2011.

Bratislava 8. júna 2011

Iveta R a d i č o v á, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Zsolt S i m o n, v. r.

minister pôdohospodárstva,

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 804
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: