Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

231/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 8.8. 2011, 06:14

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je úprava podmienok poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov, postup a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia s dôrazom na zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov, ako aj na transparentnosť poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike.

Navrhovaná právna úprava zachováva kontinuitu poskytovania investičnej pomoci, inkorporuje Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007-2013 a regionálnu mapu pomoci na roky 2007-2013, ktorú schválila Európska komisia.

Návrh zákona predstavuje prehľadný právny rámec poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike a bude prispievať k vytváraniu dôveryhodného podnikateľského prostredia pre domácich a zahraničných investorov.

Návrh zákona svojím obsahom zasahuje do viacerých oblastí hospodárskeho života, na procese posudzovania investičnej pomoci sa bude podieľať niekoľko orgánov verejnej správy, konečné schvaľovanie je na vláde Slovenskej republiky.

Navrhovaná úprava neporušuje definičné znaky transparentnej schémy regionálnej investičnej pomoci a do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti navrhovaných zmien budú tieto oznámené Európskej komisii v zmysle čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 800 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

Priamo na základe návrhu zákona bude možné poskytovať investičnú pomoc bez nutnosti schvaľovania jednotlivých prípadov investičnej pomoci Európskou komisiou, pretože investičná pomoc poskytovaná za podmienok uvedených v návrhu zákona je považovaná za štátnu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom.

Podmienky a limity pri poskytovaní jednotlivých foriem investičnej pomoci sú v návrhu zásad upravené diferencovane, podľa odvetvia a regiónu, tak, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou a zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona s § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa poskytuje na princípe „ex –post."

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona s § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu. Medzi poskytovateľov investičnej pomoci sa dopĺňa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.

K bodu 4

Vzhľadom na to, maximálna výška oprávnených nákladov, ktoré budú vynaložené v súvislosti s investičným zámerom nie je v návrhu zákona obmedzená, navrhuje sa z definície investičného zámeru lehotu na zrealizovanie investičného zámeru vypustiť.

Lehota do kedy musí žiadateľ začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere je v návrhu upravená v § 15 ods. 4 diferencovane v závislosti od výšky investície.

K bodu 5

V návrhu sa spresňuje terminológia miery evidovanej nezamestnanosti zverejňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

K bodu 6

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 7

Vzhľadom na to, že všetky strojné a technologické zariadenia musia byť nové, odkaz na kapitoly 84, 85 a 90 prílohy č. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku pod čiarou sa vypúšťa.

K bodu 8

S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, ktorí uvažujú o realizácií investičných zámerov v priemyselnej výrobe, navrhuje sa minimálnu výšku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku znížiť na 14 000 000 eur.

K bodom 9 a 10

S cieľom zohľadniť mieru nezamestnanosti okresu, kde sa predpokladá realizácia investičného zámeru, navrhuje sa minimálnu výšku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (jedna zo všeobecných podmienok na to, aby investičný zámer v priemyselnej výrobe mohol byť podporený investičnou pomocou) znížiť na polovicu.

Navrhuje sa zníženie hodnoty (podielu) nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v odvetviach priemyselnej výroby v závislosti od miery nezamestnanosti.

Uvedené oparenie umožní podporiť aj menej sofistikované investičné projekty, v okresoch, kde je priemerná miera nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bol predložený investičný zámer ministerstvu.

S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru, ktorý bude realizovať malý alebo stredný podnik sa navrhuje znížiť minimálnu výšku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v závislosti od miery nezamestnanosti okresu na polovicu.

K bodu 11

S cieľom vytvoriť predpoklady na vytváranie technologických centier s podporou investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, minimálna suma na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa navrhuje znížiť na hodnotu 500 000 eur.

K bodu 12

S cieľom vytvoriť predpoklady na vytváranie centier strategických služieb s podporou investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, minimálna suma na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa navrhuje znížiť na hodnotu 400 000 eur.

K bodu 13

S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, ktorí uvažujú o realizácií investičných zámerov v oblasti cestovného ruchu, navrhuje sa minimálnu výšku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku znížiť na 10 000 000 eur.

K bodu 14

S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, navrhuje sa minimálnu výšku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (jedna zo všeobecných podmienok na to, aby investičný zámer mohol byť podporený investičnou pomocou) znížiť v závislosti od miery nezamestnanosti okresu na polovicu.

Navrhuje sa zníženie hodnoty (podielu) nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v odvetví priemyselnej výroby v závislosti od miery nezamestnanosti.

Uvedené oparenie umožní podporiť aj menej sofistikované investičné projekty, v okresoch, kde je miera nezamestnanosti zverejnená ústredím práce za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bol predložený investičný zámer ministerstvu.

K bodu 15

Navrhuje sa nové znenie § 8 ods. 1 písmeno a), ktoré umožní započítavanie nových strojných a technologických zariadení obstaraných od majetkovo a personálne prepojených spoločností do oprávnených nákladov za predpokladu, že budú obstarané za trhovú cenu.

Navrhovaná úprava je v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala, že bude dôsledne uplatňovať pravidlo, že pri transponovaní európskej legislatívy do slovenského poriadku by s výnimkou odôvodnených prípadov nemali byť zavádzané administratívne a regulačné prekážky nad rámec úrovne stanovenej legislatívnymi predpismi EÚ.

K bodom 16 a 17

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 18

Navrhuje sa nové znenie § 10 ods. 4, ktoré upravuje postup ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

Do 10 dní od doručenia posudku ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadateľovi písomne potvrdí, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a do 30 dní vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci .

Písomné potvrdenie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby žiadateľ mohol začať vykonávať práce na realizácií investičného zámeru.

K bodom 19 a 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 21

Ide o systematickú úpravu súvisiacu s bodom 17.

K bodom 22 až 24

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 25

Navrhovaná úprava nadväzuje na úpravu v bode17.

K bodu 26

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodom 27 a 28

Ide o precizovanie ustanovení tak, aby bolo jednoznačné, že ak prijímateľom pomoci nebude žiadateľ, prijímateľ musí byť založený v čase podania žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

K bodu 29

Vzhľadom na to, že písomné potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci sa vydáva po doručení posudku, navrhuje sa skrátiť lehotu o polovicu, do kedy musí žiadateľ začať obstarávať dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok.

Lehota do kedy musí žiadateľ začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere je v návrhu stanovená diferencovane v závislosti od výšky investície.

Pri veľkom investičnom zámere, žiadateľ musí začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere v lehote do piatich rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.

Pri ostatných investičných zámeroch, žiadateľ musí začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere v lehote do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.

K bodom 30 až 33

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 34

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 35

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení

neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 36

Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje ustanovenie § 15 ods. 4 s ustanovením § 15 ods. 5 zákona o investičnej pomoci a ustanovuje sa lehota do kedy musí žiadateľ splniť podmienky

definované v zákone od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.

Lehota od kedy musí žiadateľ splniť podmienky definované v zákone je v návrhu stanovená diferencovane v závislosti od výšky investície.

K bodu 37

K odseku 8

Navrhovanou právnou úpravou sa upravujú povinnosti prijímateľa bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu v období realizácie investičného projektu, čerpania investičnej pomoci a po dobu minimálne päť rokov od skončenia realizácie investičného zámeru všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s realizáciou investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom realizácie investičného zámeru týkajú alebo môžu týkať.

K odseku 9

Prax ukázala, že je potrebné taxatívne vymedziť, aké zmeny prijímateľ nemôže uskutočniť počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer.

Ide o zmeny, ktoré

a) ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo

b) vyplývajú zo zmeny vlastníctva k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku alebo predčasného ukončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu.

K odseku 10

Za účelom zefektívnenia kontroly sa ustanovuje povinnosť a lehoty na predkladanie investičných správ.

K bodu 38

Navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňajú nové § 15a a 15b.

K § 15a

Za účelom zefektívnenia kontroly sa ustanovuje povinnosť poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 4 písm. c), d) a e) na základe žiadosti ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predkladať priebežné správy o poskytnutej investičnej pomoci za predchádzajúci rok.

K § 15b

Upravuje sa procesný postup pri posudzovaní zmien, ktoré prijímateľ oznámi ministerstvám podľa § 15 ods. 8.

Navrhovanou právnou úpravou sa taxatívne stanovuje, kedy ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší.

Ustanovuje sa postup, ak prijímateľ investičnú pomoc nevráti.

K bodu 39

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu.

K bodu 40

Navrhuje sa nové znenie § 16 odsekov 2 až 6

Navrhovanou právnou úpravou sa taxatívne stanovuje, kedy je prijímateľ povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť, upravuje sa postup ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti.

K bodu 41

Navrhuje sa nové znenie § 17 upravujúce kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.

Ide tiež o legislatívno-technickú úpravu, ktorá má za cieľ zosúladenie návrhu zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu a vzhľadom na to, sa medzi kontrolné orgány dopĺňa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Dopĺňa sa tiež lehota na vykonanie kontroly pri veľkých investičných projektoch. Navrhuje sa, že kontrolu pri veľkých investičných projektoch sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr do piatich rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.

K bodu 42

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 43

Vláda ustanoví nariadením maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.

Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví vzor žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci a tiež na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví vzor formulára na predkladanie správ podľa § 15 ods. 10.

K bodu 44

Navrhuje sa nové znenie § 19. V odseku 1 sa upravuje, kedy sa nebude na konanie aplikovať správny poriadok. V odseku 2 sa navrhuje umožniť investorom požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer až po skončení investičného zámeru, na ktorý bola schválená investičná pomoc.

K bodu 45

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 46

Navrhuje sa, aby sa podľa ustanovení tohto zákona posudzovali aj rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do účinnosti tohto zákona.

K Čl. II

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu, keďže ministerstvo hospodárstva podľa § 10 ods. 4 zákona o investičnej pomoci písomne potvrdí žiadateľovi, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

K bodu 2

Investičná pomoc sa bude prioritne poskytovať vo forme daňovej úľavy. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje predĺžiť nárok na daňovú úľavu pre príjemcov investičnej pomoci z obdobia piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období na desať zdaňovacích období a zároveň ponechať povinnosť odpočtu daňovej straty počas obdobia uplatňovania daňovej úľavy.

K bodu 3

Ustanovuje sa postup, ak daňovník nedodrží podmienky pre uplatnenie úľavy na dani ustanovené v zákone o dani z príjmov alebo v zákone o investičnej pomoci. V takomto prípade bude daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom úľavu na dani uplatnil. Vzhľadom na to, že v § 30a ods. 4 sa predlžuje obdobie nároku na uplatňovanie daňovej úľavy z päť až na desať po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, bolo potrebné upraviť aj prekluzívnu lehotu na vyrubenie dane.

Ustanovuje sa lehota, v ktorej je daňovník pri nedodržaní podmienok uvedených v § 30a ods. 9 zákona o dani z príjmov povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom úľavu na dani uplatnil, a v rovnakej lehote je daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní splatná. Uvedená úprava tiež nadväzuje na predĺženie lehoty na čerpanie úľavy na dani z piatich na desať po sebe idúcich zdaňovacích období a z tohto dôvodu sa predlžuje aj prekluzívna lehota na vyrubenie dane.

K Čl. III

Z dôvodu navrhovaných zmien v zákone č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa upravuje § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K Čl. IV

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje 1. augusta 2011.

Bratislava 20. apríla 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1300

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: