TlačPoštaZväčšiZmenši

116/2011 Z. z.

20.4. 2011, 19:46 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov je vypracovaný s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť procesu implementácie fondov Európskej únie, a to prostredníctvom umožnenia sprístupňovania správ o zistených nezrovnalostiach zo strany orgánov zodpovedných za implementáciu. Správa o zistenej nezrovnalosti je dokument obsahujúci údaje o zistenej nezrovnalosti, najmä popis nezrovnalosti, označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil, finančné vyčíslenie nezrovnalosti a popis stavu riešenia nezrovnalosti, pričom má predovšetkým informačný a evidenčný charakter voči príslušným orgánom na národnej úrovni ako aj voči Európskemu úradu boja proti podvodom. Čl. 37 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a čl. 68 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo však neumožňujú členskému štátu informácie zo správ o zistených nezrovnalostiach sprístupňovať tretím osobám (napríklad na základ žiadosti podanej podľa zákona o slobode informácií), pokiaľ k takému sprístupneniu neexistuje výslovný súhlas členského štátu. Zákon o slobode informácií zároveň stanovuje, že informácia sa nesprístupní, ak by to bolo v rozpore s právnymi aktmi Európskej únie. Pokiaľ teda nebude udelený výslovný súhlas Slovenskej republiky so sprístupňovaním informácií v správach o zistených nezrovnalostiach, tieto správy nie je možné na základe zákona o slobode informácií tretím osobám sprístupniť.

Vzhľadom ku skutočnosti, že správy o zistených nezrovnalostiach by mali byť sprístupňované zo strany štátnych orgánov, ktoré môžu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky konať len na základe zákona, je potrebné súhlas so sprístupňovaním informácií upraviť v zákone. Účelom predkladaného zákona je vyslovenie súhlasu Slovenskej republiky so sprístupňovaním informácií v správach o zistených nezrovnalostiach a stanovenie podmienok, za ktorých budú tieto správy sprístupňované.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec NR SR Ivan Štefanec

2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení,

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo v platnom znení.

b) nie je upravená v práve Európskej únie

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca

bezpredmetné

b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení (čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

proti Slovenskej republike nie sú vedené žiadne konania

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

Úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Čl. 37 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a čl. 68 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo neumožňujú sprístupňovať informácie zo správ o zistených nezrovnalostiach tretím osobám, pokiaľ k takému sprístupneniu neexistuje výslovný súhlas členského štátu. Ustanovuje sa výslovný súhlas Slovenskej republiky so sprístupňovaním informácií zo správ o zistených nezrovnalostiach. Ustanovuje sa, že subjekty, ktoré môžu sprístupňovať správy o zistených nezrovnalostiach sú certifikačný orgán (pre všetky operačné programy) a riadiaci orgán (pre operačný program v jeho kompetencii), nakoľko tieto subjekty majú komplexné informácie o nezrovnalostiach v rámci celého procesu riešenia a vysporiadania nezrovnalostí. Ostatné subjekty zapojené do implementácie fondov Európskej únie, ako napríklad platobná jednotka, orgán auditu atď. majú zväčša k dispozícií len úvodné správy o zistených nezrovnalostiach, avšak už nie ich aktualizácie. Pokiaľ budú o sprístupnenie požiadané ostatné subjekty zapojené do implementácie, v súlade s § 15 zákona o slobode informácií postúpia žiadosť na riadiaci orgán alebo certifikačný orgán.

Ustanovujú sa podmienky sprístupnenia, resp. fáza v ktorej je možné správy o zistených nezrovnalostiach sprístupniť, nakoľko nie je vhodné sprístupňovať automaticky všetky správy. Dôvodom pre toto obmedzenie je skutočnosť, že správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje informácie o zistenom porušení povinností prijímateľa, resp. porušení všeobecne záväzných právnych predpisov z jeho strany aj v stave podozrenia. Vypracovanie správy ešte neznamená, že je bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že k nezrovnalosti skutočne došlo, nakoľko riešenie nezrovnalosti je proces, v rámci ktorého sa môže ukázať, že o nezrovnalosť v konkrétnom prípade vôbec nejde. V tejto súvislosti čl. 27 písm. b) nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006 výslovne stanovuje, že prvý súdny alebo správny záver o vzniku nezrovnalosti neznamená, že je „dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu". Aj z toho dôvodu obsahujú právne predpisy Európskej únie pravidlo, že údaje v správach o zistených nezrovnalostiach nie je možné automaticky sprístupňovať tretím osobám.

Z uvedených dôvodov sa ustanovuje, že sprístupniť je možné len takú správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá už bola zo strany prijímateľa vysporiadaná postupom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28 alebo pre účely vysporiadania ktorej došlo podľa § 28a k uzatvoreniu dohody o splátkach medzi riadiacim orgánom a prijímateľom alebo o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný správny orgán (napríklad správa finančnej kontroly) alebo súd. Pri takýchto správach už totiž existuje predpoklad, že nezrovnalosť je potvrdená a sprístupnením správy o zistenej nezrovnalosti nebude ohrozený princíp prezumpcie neviny osôb, ktorí nezrovnalosť spôsobili.

Ustanovuje sa, že správy o zistených nezrovnalostiach sa sprístupňujú postupom podľa zákona o slobode informácií.

K bodu 2

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie pre správy o zistených nezrovnalostiach vzťahujúcich sa k programovému obdobiu 2004 až 2006. Na ich sprístupňovanie sa použijú nové ustanovenia § 26 ods. 12 a 13.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona k 1. marcu 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 834
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: