TlačPoštaZväčšiZmenši

290/2005 Z. z.

14.3. 2011, 19:29 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

I.

Proces vyvlastňovacieho konania upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) ako všeobecný právny predpis pre vyvlastnenie. Obsahuje aj procesnú úpravu konania o vyvlastnení s odlišnosťami oproti všeobecnej úprave správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), ktorý sa v konaniach podľa stavebného zákona používa subsidiárne (§ 140 stavebného zákona). V zmysle uvedenej právnej úpravy vykonáva vyvlastňovacie konanie obec ako stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v prvom stupni a krajský stavebný úrad v druhom stupni. Právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení je v zmysle Občianskeho súdneho poriadku preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby.

Doterajšia prax poukazuje na skutočnosť, že súčasná legislatívna úprava konania o vyvlastnení v niektorých prípadoch (realizácia významnej investície, výstavba diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov) pokiaľ ide o samotný proces, je spojená s problémami, ktoré súvisia najmä s dĺžkou konania. Predlžovanie procesu vyvlastnenia je spôsobené problémami s doručovaním, so vznášaním námietok zaujatosti a iných procesných námietok, ako aj s nečinnosťou obce ako stavebného úradu. Ďalšie zdržanie celého procesu môže byť spôsobené možnosťou predsedu senátu rozhodnúť o odložení vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia o vyvlastnení, ak bude podaná proti tomuto rozhodnutiu správna žaloba.

II.

Navrhovaný zákon je vypracovaný v intenciách uznesenia vlády č. 260 zo 6. apríla 2005 s cieľom riešiť najmä zmenu vecnej príslušnosti na konanie o vyvlastnení z obce na orgány štátnej správy pri dvoch účeloch vyvlastnenia podľa osobitných predpisov (zák. č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zámerom je dosiahnuť väčšiu efektivitu vyvlastňovacieho konania v uvedených prípadoch a tiež vylúčiť možnosť orgánov súdu rozhodnúť o odložení vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia o vyvlastnení, ak bude proti nemu podaná správna žaloba. Návrh zákona je zameraný na zrýchlenie vyvlastňovacieho konania bez zásahu do procesných práv účastníkov konania, najmä vyvlastňovaných vlastníkov pozemkov a stavieb.

III.

Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republikay viazaná.

IV.

Doložka

finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad dopadov na verejné financiea :

Prijatím tohto návrhu vzniknú nároky na štátny rozpočet v súvislosti s potrebou zabezpečiť výkon činnosti stavebného úradu v prvom stupni na krajskom stavebnom úrade a výkon odvolacieho orgánu v druhom stupni na ministerstve, čo predstavuje nárast počtu štátnozamestnaneckých miest a výdavkov s tým spojených:

Odhad - po 2 funkčné miesta na 8 krajských stavebných úradoch (spolu 16 funkčných miest na

krajských stavebných úradoch),

- 2 funkčné miesta na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Odhad spolu : 18 funkčných miest a s tým spojené finančné prostriedky.

D o p a d do štátneho rozpočtu v roku 2005 z prechodu pôsobnosti v oblasti vyvlastňovania:

Kapitola MVRR SR spolu od 1.6.2005 + 6 170 tis. Sk

z toho:

mzdy + 2 471 tis. Sk

odvody do poistných fondov + 864 tis. Sk

tovary a služby + 1 260 tis. Sk

kapitálové výdavky + 1 575 tis. Sk

Počet zamestnancov + 18 funkčných miest (štátna služba)

Rozdelenie na: úrad ministerstva

+ 2 zamestnanci štátnej služby

mzdy + 357 tis. Sk

odvody do poistných fondov + 124 tis. Sk

tovary a služby + 140 tis. Sk

kapitálové výdavky + 175 tis. Sk

Krajské stavebné úrady

+ 16 zamestnancov štátnej služby

mzdy + 2 114 tis. Sk

odvody do poistných fondov + 740 tis. Sk

tovary a služby + 1 120 tis. Sk

kapitálové výdavky + 1 400 tis. Sk

Na roky 2006-2008 sa nároky na štátny rozpočet zapracujú do návrhu štátneho rozpočtu kapitoly MVRR SR upravené o valorizáciu a infláciu za výdavky celkom takto:

rok 2006 + 11 000 tis. Sk

z toho mzdy + 4 405 tis. Sk

rok 2007 + 11 440 tis. Sk

z toho mzdy + 4 581tis. Sk

rok 2008 + 11 900 tis. Sk

z toho mzdy + 4 764 tis. Sk

Návrh nebude mať dopad na verejné financie, na plán práce, ani na práva a povinnosti podnikateľov, pretože sa ním nemenia základné kompetencie verejnej správy, ani postavenie podnikateľov.

Návrh nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest ani na životné prostredie.

Navrhované úpravy procesu pri uplatňovaní stanovísk dotknutých orgánov, ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov v povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona nemenia ich postavenie, ani právomoci, ktoré majú podľa osobitných predpisov.

Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb :

Návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľov, ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Odhad dopadov na životné prostredie :

Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.

Odhad dopadov na zamestnanosť:

Návrh zákona bude mať dopad na tvorbu pracovných miest.

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona je v súlade s aktuálnou legislatívou formujúcou podnikateľské prostredie.

V.

(doložka zlučiteľnosti

) Doložka

zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev

a s právom Európskej únie

1. 1. Navrhovateľ právneho predpisu:

Vvláda Slovenskej republiky.

2. 2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých predpisov

.

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám: nie sú.

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Pre Slovenskú republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii v predmetnej oblasti

nevyplývajú žiadne záväzky.

Pre navrhovateľa z materiálov o určení gestorstva smerníc v predmetnej oblasti nevyplývajú

žiadne povinnosti.

4. Problematika návrhu právneho predpisu

Nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev.:

nie je upravená.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu s právom Európskych spoločenstiev: Bezpredmetné.

6. Gestor: Bezpredmetné.

7. Účasť expertov pri príprave návrhu: Experti neboli prizvaní.

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1: Zdržanie v konaní spôsobujú námietky predpojatosti, v mnohých prípadoch uplatňované účelovo s cieľom spomaliť priebeh konania. V záujme urýchlenia konania sa navrhuje explicitne ustanoviť, že nie je možné podávať námietky opätovne proti tým istým osobám, resp. z rovnakých dôvodov.

K bodu 2: V stavebnom zákone ako osobitnom predpise sa navrhuje vylúčenie možnosti súdu rozhodnúť o odložení vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia o vyvlastnení, ak bude proti nemu podaná správna žaloba, z dôvodu, že takýmto rozhodnutím sa môže podstatne ovplyvniť aj dĺžka vyvlastňovacieho konania.

K bodu 3: Návrhom zákona sa mení vecná príslušnosť na konanie o vyvlastnení z obce na orgán štátnej správy s cieľom dosiahnuť väčšiu efektivitu vyvlastňovacieho konanianerealizovateľné. Pokiaľ ide o rozsah, prenesie sa výkon pôsobnosti stavebného úradu len vo veciach vyvlastňovacieho konania a len ak ide o realizáciu významnej investície a výstavbu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.

K bodu 4: Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby z dôvodu efektívnosti už začaté vyvlastňovacie konania boli dokončené podľa novej právnej úpravy.

Čl. II

Navrhovanou zmenou zákona sa prenesie výkon pôsobnosti stavebného úradu vo veciach vyvlastňovacieho konania pri významných investíciách a výstavbe diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov z obce na orgán štátnej správy, ktorým je krajský stavebný úrad.

K bodu 70: Ide o terminologické zjednotenie so správnym poriadkom (s § 21).

K bodu 71: Ide o terminologické zjednotenie s novým atómovým zákonom.

K bodom 4, 6 a 7 (§ 61 ods. 1, § 73 ods. 3 a 15): V ustanoveniach sa vynímajú z režimu správneho konania činnosti vo vzťahu ku konaniam podľa stavebného zákona, ktoré sú upravené v § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona.

K bodu 8 (§ 73 odsek 18): V súlade s hlavným zámerom navrhovanej novely sa upravuje aj postavenie orgánov štátnej vodnej správy v územnom konaní a v stavebnom konaní ako dotknutých orgánov podľa § 140a stavebného zákona.

V týchto konaniach budú vydávať záväzné stanoviská podľa § 140b stavebného zákona. V ostatných prípadoch ich kompetencie zostávajú nedotknuté.

Čl. III

Nová úprava v § 250c OSP umožňuje, aby v osobitnom predpise bola odlišná úprava týkajúca sa odloženia vykonateľnosti rozhodnutia súdom.

Čl. IV

Vzhľadom na dôležitosť a naliehavosť potreby urýchliť vyvlastňovacie konanie sa navrhuje účinnosť 1. 6. 2005.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 302 zo dňa 20. apríla 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

László Gyurovszky v. r.

minister výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1065
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: