Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

258/2001 Z. z.

najpravo.sk • 26.6. 2018, 09:41

Všeobecná časť

 Nákup výrobkov a služieb s využitím úveru predstavuje pre spotrebiteľov, ale aj pre predávajúcich perspektívny spôsob financovania. Spotrebiteľom sa jeho prostredníctvom rozširuje hranica finančných možností, predávajúcim predaj tovaru s využitím úveru prináša viac zákazníkov, čo sa premieta vo zvýšení maloobchodného obratu a v konečnom dôsledku aj zisku. Vývoj v Európe a vo svete v poslednom období dokumentuje, že nákup tovaru s využitím úveru má veľkú perspektívu aj na Slovensku. Problematika spotrebiteľských úverov nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky špecificky upravená. Poskytovanie a správa spotrebiteľských úverov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších predpisov. Základom predkladaného návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch je smernica Európskej únie 87/102/EEC pre aproximáciu právnych predpisov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru v znení smerníc 90/88/EEC a 98/7/EC. Smernica v záujme ochrany spotrebiteľa proti nekalým praktikám pri poskytovaní spotrebiteľského úveru zjednocuje právne a správne predpisy v rámci európskeho trhu zameraného na spotrebiteľa, zabraňuje skresľovaniu hospodárskej súťaže medzi veriteľmi a v neposlednom rade zabezpečuje podporu slobody trhu výrobkov a služieb. Schválením návrhu zákona nevzniknú žiadne požiadavky na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ani na vytváranie pracovných miest vo verejnej správe. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou spotrebiteľských úverov sa nepredpokladá vytvorenie nových orgánov dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona. Návrh zákona je v súlade s Ústavou a s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K § 1

Účel zákona je regulácia vzťahu medzi veriteľom a spotrebiteľom, stanovenie povinných náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa na úver a ustanovenie ďalších opatrení na ochranu spotrebiteľa. Z pôsobnosti zákona sú vylúčené zmluvy o poskytnutí úveru na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu, zmluvy o nájme, ktoré nezabezpečujú prevod právneho nároku na nájomcu, zmluvy o poskytnutí úveru bez platby úroku a poplatkov, ktoré zabezpečujú splatenie úveru jednou splátkou. Zákon sa ďalej nevzťahuje na zmluvy o poskytnutí úveru s dlžnou čiastkou pod hodnotu v Sk zodpovedajúcu 200 ECU a nad hodnotu zodpovedajúcu 20 000 ECU a na zmluvy, na základe ktorých sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov. Zákon sa ďalej nevzťahuje na úver formou preddavku na bežný účet, poskytovaný bankou iným spôsobom, ako na kreditné karty.

K § 2

Podstatný z hľadiska predkladaného návrhu zákona je výklad pojmov „spotrebiteľský úver" a „zmluva o spotrebiteľskom úvere". Spotrebiteľským úverom sa na účely tohto zákona, v súlade so smernicou EU, rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo v inej právnej forme. Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené s úverom. V právnom poriadku Slovenskej republiky je úverová zmluva upravená v Obchodnom zákonníku, ktorý možno aplikovať bez ohľadu na to, či je úver poskytovaný spotrebiteľovi alebo podnikateľskému subjektu. Predmetný návrh zákona definuje úverovú zmluvu v prípade, keď je úver poskytovaný spotrebiteľovi mimo jeho podnikateľskej činnosti alebo povolania. Pojmy „celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom" a „ročná percentuálna miera nákladov" sú definované v súlade so smernicou EÚ. Ročnou percentuálnou mierou nákladov je sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočte podľa prílohy tohto zákona z hodnoty celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom a výšky nominálnej hodnoty poskytnutého spotrebiteľského úveru.

 K § 3

Ustanovenie vymedzuje pojmy veriteľ a spotrebiteľ, ktoré sú z obsahového hľadiska pre právnu úpravu dôležité. Pojmy sú definované tak, aby sa právna úprava v Slovenskej republike priblížila k právnej úprave platnej v Európskej únii. Definícia pojmu spotrebiteľ podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov nie je v súlade so smernicou Európskej únie 87/102/EEC o spotrebiteľských úveroch a doplňujúcimi smernicami 90/88/EHS a 98/7/EHS. V predkladanom návrhu zákona je už definícia spotrebiteľa zosúladená so smernicou, spotrebiteľ je definovaný ako fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ustanovenie ďalej obsahuje niektoré obmedzenia a povinnosti veriteľa spojené s ponukou a reklamou spotrebiteľského úveru. Pred uzatvorením zmluvy o úvere má veriteľ povinnosť oboznámiť spotrebiteľa so zmluvnými podmienkami a na požiadanie sprístupniť spotrebiteľovi informácie o ďalších dodatočných podmienkach. Ak veriteľ ponúka úvery tomu istému spotrebiteľovi za rôznych podmienok, musí byť ročná percentuálna miera nákladov uvedená na výpočte podľa prílohy tohto zákona.

K § 4

Základná požiadavka je, aby zmluva o úvere mala písomnú formu, inak je neplatná. Ustanovenie stanovuje povinné náležitosti zmluvy o úvere nad rámec všeobecných náležitostí, ktorými je aj ročná percentuálna miera nákladov, frekvencia, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, výpočet celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom. Pri nesplnení podmienok podľa odstavca 1 a 2 je zmluva platná ak spotrebiteľovi bol už úver poskytnutý alebo tovar dodaný. Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Veriteľ môže postúpiť pohľadávku, len ak to pripúšťa osobitný predpis. Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky z veriteľa na tretiu osobu, postupuje sa podľa § 524 Občianskeho zákonníka. Ak použije spotrebiteľ na splácanie úveru zmenky alebo šeky, zostávajú mu voči tretej osobe zachované všetky práva, ktoré mal voči veriteľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Je stanovená maximálna hranica ročnej percentuálnej miery nákladov. Výška ročnej percentuálnej miery nákladov nesmie prekročiť priemernú úverovú úrokovú sadzbu úverov rovnakej povahy aplikovanú v bankovom sektore na Slovensku v predchádzajúcom štvrťroku zvýšenú o 60 %. Ide o úverovú úrokovú sadzbu zo všetkých druhov úverov čerpaných v danom roku, ktorá je dostupná v štatistike Národnej banky Slovenska.

K § 5

V dôsledku neplnenia splátok zo strany spotrebiteľa, veriteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a má právo získať späť vlastníctvo k tovaru. V takomto prípade musí dôjsť k finančnému vysporiadaniu medzi spotrebiteľom, veriteľom, prípadne treťou stranou - dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služieb v súlade s § 48 Občianskeho zákonníka. K § 6 Spotrebiteľ má v súlade so smernicou EÚ právo splatiť úver pred dátumom splatnosti. V takomto prípade mu vzniká nárok na zníženie úplných nákladov spojených s úverom uvedených v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Spotrebiteľ má povinnosť uhradiť úrok len za dobu od poskytnutia úveru do jeho splatenia. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na nájomné zmluvy s právom kúpy prenajatej veci.

K § 7

Ak nedošlo k plneniu dodávky tovaru alebo služby, na kúpu ktorých bol poskytnutý úver alebo plnenie bolo vadné, spotrebiteľ má právo na pozastavenie splácania splátok úveru až do doriešenia reklamácie voči predávajúcemu bez zvýšenia ceny úveru, právo na vrátenie alikvotnej časti splátok uhradených platieb a právo na dohodnutie nového splátkového kalendára. Ustanovením sú konkretizované podmienky, za ktorých má spotrebiteľ v prípade vadného plnenia zmluvy právo požadovať od veriteľa náhradu škody. Toto právo vzniká spotrebiteľom za predpokladu, že predávajúci a veriteľ uzavreli zmluvu o výlučnom poskytovaní spotrebiteľského úveru a na základe tejto zmluvy spotrebiteľ získal úver. Druhou podmienkou je, že spotrebiteľovi sa nepodarilo získať plnenie alebo náhradu škody, na ktoré má právo. Práva spotrebiteľa voči dodávateľovi tovaru alebo služieb nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že na zaplatenie ceny tovaru alebo služby bol spotrebiteľovi poskytnutý úver.

K § 8

Na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch sa nezriaďujú osobitné orgány; táto činnosť sa zveruje Slovenskej obchodnej inšpekcii. Spory o platnosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy rozhoduje súd.

K čl. II

Navrhuje sa doplnenie zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii z dôvodu, že dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona sa zveruje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

K čl. III

Účinnosť zákona sa vzhľadom na ďalší legislatívny proces navrhuje od 1. júna 2001. Bratislava 11. apríla 2001

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 702
PoUtStŠtPiSoNe
: