TlačPoštaZväčšiZmenši

Ustanovenie § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka bolo napadnuté na Ústavnom súde SR

1.8. 2020, 12:06 |  najpravo.sk

Okresný súd Martin (sudca Mgr. Jozef Chovan) podal na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky.

V priebehu konania súd dospel k záveru, že žalobou uplatnené právo žalobcu zo spotrebiteľskej zmluvy je v zmysle ust. § 100 ods. 1, § 101 a § 103 veta druhá Občianskeho zákonníka premlčané.

Všeobecná úprava následkov premlčania práva v občianskoprávnych vzťahoch a prihliadania naň je obsiahnutá v ust. § 100 ods. 1 veta druhá a tretia Občianskeho zákonníka, a to tak, že na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

Osobitná úprava následkov premlčania práva zo spotrebiteľských zmlúv a prihliadania naň je obsiahnutá v ust. § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka, a to tak, že premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať.

Z uvedenej úpravy následkov premlčania práva a prihliadania naň vyplýva, že v občianskoprávnych vzťahoch prihliada súd na premlčanie práva len na námietku vznesenú dlžníkom počas súdneho konania a v takomto konaní potom súd nemôže premlčané právo priznať, zatiaľ čo vo vzťahoch založených spotrebiteľskou zmluvou premlčané právo nemožno vôbec vymáhať, teda uplatniť na súde, a súd prihliada na takúto nevymáhateľnosť práva aj bez námietky dlžníka.

Súd dospel k záveru, že uvedená úprava následkov premlčania práva a prihliadania naň nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a to s jej ust. čl. 47 ods. 3, čl. 46 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 1 ods. 1.

Súd preto uznesením konanie prerušil a podáva Ústavnému súdu Slovenskej republiky tento návrh na začatie konania.


 

Znenie napadnutého ustanovenia

§ 54a

Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel.

 


 

Súd vidí nesúlad ust. § 54a veta prvá Občianskeho zákonníka, ktoré má vo veci použiť, s ust. čl. 47 ods. 3, čl. 46 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v tom, že jeho použitie spôsobuje nerovnosť veriteľov v súdnych konaniach neumožnením prístupu k súdu a neposkytnutím ochrany majetku niektorým z nich výlučne na tom základe, že sú veriteľmi zo spotrebiteľskej zmluvy.

Aj premlčané právo totiž požíva súdnu ochranu a predstavuje majetkové právo, aj keď s tým obmedzením, že v prípade vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka sa takéto právo v súdnom konaní neprizná.

Predmetom spotrebiteľskej zmluvy pritom nie sú práva a povinnosti odlišné od iných občianskoprávnych zmlúv, spotrebiteľská zmluva je definovaná výlučne na základe postavenia jej strán ako dodávateľa a spotrebiteľa.

Aj ked' súd uznáva, že v niektorých prípadoch je možné právnymi predpismi robiť rozdiely medzi subjektmi práva a tieto subjekty rôznym spôsobom zvýhodňovať, takéto zvýhodňovanie musí byť v súlade s ústavnými princípmi, predovšetkým musí byť nevyhnutné  a proporcionálne vo vzťahu k právam iných subjektov práva, ktoré sú tým znevýhodnené.

V danom prípade však súd dospel k záveru, že zvýhodňovanie dlžníkov zo spotrebiteľských zmlúv v porovnaní s dlžníkmi z iných občianskoprávnych zmlúv spôsobom, aký vyplýva z predmetného ustanovenia, nie je nevyhnutné a proporcionálne. Dlžníci zo spotrebiteľských zmlúv majú rovnaké možnosti obrany proti uplatňovaniu premlčaných práv ako dlžníci z ostatných občianskoprávnych zmlúv.

Ani princíp ochrany spotrebiteľa neodôvodňuje také zvýhodňovanie dlžníka zo spotrebiteľských zmlúv, ktorým je spotrebiteľ, v porovnaní s dlžníkmi z iných občianskoprávnych zmlúv, aby súd aj bez námietky prihliadal na premlčanie práva, ktoré má byť (avšak nemôže byť) proti nemu uplatnené. Uvedené podľa súdu jednoznačne vyplýva z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. februára 2018, sp. zn. PL. ÚS 11/2016-60, ktorým vyslovil nesúlad ust. §5b zákona č. 250/2007 Z, z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a v zmysle ktorého nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky nielen takéto zvýhodňovanie dlžníka-spotrebiteľa v porovnaní s veriteľom-dodávateľom, ale aj v porovnaní s dlžníkom z inej ako spotrebiteľskej zmluvy. Navyše zvýhodňovanie dlžníka zo spotrebiteľských zmlúv, ktorým je dodávateľ, v porovnaní s dlžníkmi z iných občianskoprávnych zmlúv nemožno odôvodniť ani princípom ochrany spotrebiteľa, teda na toto zvýhodňovanie takéhoto dlžníka nie je daný žiadny rozumný dôvod.

Nesúlad predmetného ustanovenia s ust. čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vidí súd v tom, že je v právnom štáte neprijateľné a v rozpore s jeho základnými princípmi, predovšetkým s princípom trojdelenia štátnej moci, aby zákonodarca konal v zjavnom rozpore s rozhodnutím ústavného súdu.

Ako sám zákonodarca v dôvodovej správe k predmetnému ustanoveniu uvádza, prijatím tohto ustanovenia reagoval na už spomenutý nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. februára 2018, sp. zn. PL. ÚS 11/2016-60.

V zmysle tohto nálezu, ako už tiež bolo spomenuté, nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky nielen zvýhodňovanie dlžníka-spotrebiteľa v porovnaní s dlžníkom z inej ako spotrebiteľskej zmluvy spôsobom, aký vyplýva z predmetného ustanovenia. Napriek tomu zákonodarca ako reakciu na tento nález prijal úpravu, ktorá ešte viac zvýhodňuje dlžníka-spotrebiteľa v porovnaní s dlžníkom z inej ako spotrebiteľskej zmluvy a neodôvodnene dokonca zvýhodňuje aj dlžníka-veriteľa.

Zákonodarca teda nerešpektoval právne závery Ústavného súdu Slovenskej republiky v tomto náleze, a to napriek tomu, že tento vo svojom náleze načrtol aj vhodné spôsoby nápravy situácie spotrebiteľov v sporoch s dodávateľmi inými formami.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 19
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kto je sudca Ján Hrubala?https://video.sme.sk/c/22463145/kto-je-sudca-jan-hrubala.html

Do motivačného listu napísal veľkým ZMENA.

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Disciplinárne konanie s D. Trnkom bude pokračovať v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/disciplinarne-konanie-s-d-trnkom-bude/485076-clanok.html

Trnka je okrem toho obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže ...

ANALÝZA:Nový návrh zákona o štátnom občianstve nerieši situáciu menšínhttps://www.teraz.sk/slovensko/imb-navrh-novely-zakona-o-statnom-o/485070-clanok.html

Vládny návrh je podľa Inštitútu Mateja Bela IMB zbytočne komplikovaný a tvorí výnimky zo ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: