Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozšíria sa práva spotrebiteľov pri podomovom a zásielkovom predaji?

najpravo.sk • 4.7. 2012, 06:10

Poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská (OĽaNO) predložila národnej rade návrh novely zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Navrhované zmeny spočívajú v:

  • predĺžení zákonnej lehoty na odstúpenie pre spotrebiteľa,
  • zavedení povinnosti dodávateľa vrátiť spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odstúpení od zmluvy,
  • zákaze podmieňovať uzavretie zmluvy predchádzajúcim zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti,
  • explicitnom vymedzení novej formy podomového predaja,
  • zavedení povinnosti predávajúceho pri tovare a službách, na ktorých predaj a poskytovanie je potrebná iná licencia ako koncesovaná živnosť, uzavierať zmluvu so spotrebiteľom v zastúpení zamestnancom s adekvátnou odbornou praxou a minimálne stredným odborným vzdelaním.

Nová forma podomového predajaMgr. Helena Mezenská (OĽaNO)

Poslankyňa má záujem zaviesť ďalšiu formu tzv. podomového predaja, pri ktorom požíva spotrebiteľ vyššiu zákonnú ochranu, za ktorý by sa považoval aj predaj tovaru v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku hneď po tom, ako bol spotrebiteľ oslovený na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka. Túto zmenu poslankyňa odôvodňuje s ohľadom na dikciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 83/2011/EÚ o právach spotrebiteľov a praktické skúsenosti.

Vzdelanejší predávajúci?

Poslankyňa ďalej navrhuje právnu úpravu, podľa ktorej ak ide o podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, na ktorých predaj alebo poskytovanie sa vyžaduje iné oprávnenie, povolenie alebo oznámenie podľa osobitného predpisu, musí zmluvu so spotrebiteľom uzavrieť osoba, ktorá má aspoň úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax v oblasti, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu, a je obchodným zástupcom predávajúceho. V prípade, ak nebude táto podmienka splnená zavádza sa sankcia neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Navrhované ustanovenie reaguje na praktiky zneužívajúce spotrebiteľa pri uzavieraní zmlúv, kedy boli spotrebitelia uvádzaní omylu – nekvalifikovanými zástupcami predávajúceho.

Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v prípade podomového predaja ako aj v prípade zásielkového predaja napríklad prostredníctvom internetových obchodov v súčasnosti právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní. Novela by mohla túto lehotu aj v prípade podomového predaja aj v prípade zásielkového predaja predĺžiť na 14 dní. Po odstúpení od zmluvy by mal mať spotrebiteľ – zákazník právo na bezodkladné vrátenie kúpnej ceny. V súčasnosti je stanovená 15 dňová lehota na vrátenie kúpnej ceny predávajúcim.

Zákaz platby vopred

Poslankyňa navrhuje taktiež pri obidvoch vyššie spomínaných formách predaja zaviesť úpravu podľa ktorej by predávajúci nesmel predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim zaplatením ceny za tovar alebo službu.

Odopretie vrátenia tovaru

S odkazom na ustanovenia § 560 Občianskeho zákonníka sa novelou mieni zaviesť oprávnenie spotrebiteľa, podľa ktorého, ak predávajúci nevráti spotrebiteľovi cenu alebo preddavok zaplatený za tovar alebo za službu v lehote podľa § 8 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z., je spotrebiteľ oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu vráti.

Podľa § 560 Občianskeho zákonníka ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť. I ten, kto je povinný plniť vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do tej doby, keď bude poskytnuté alebo zabezpečené vzájomné plnenie, ak je plnenie druhého účastníka ohrozené skutočnosťami, ktoré nastali u druhého účastníka a ktoré mu neboli známe, keď zmluvu uzavrel.

Osud novely zatiaľ nejasný

Poslankyňa predložila návrh novely do parlamentu len minulý týždeň, či sa s jej návrhom stotožní väčšina poslancov a posunú návrh do druhého čítania, sa však ukáže až na najbližšom rokovaní národnej rady.

Zdroj a foto: Národná rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1712

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: