TlačPoštaZväčšiZmenši

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov schválená

23.4. 2020, 19:10 |  najpravo.sk

​Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením Márie Kolíkovej prichádza s druhým balíkom legislatívnych zmien. Kľúčovými zmenami sú dočasná ochrana podnikateľov (tzv. moratórium), ochrana nájmov, predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku a možnosť žiadať o mimoriadny odklad exekúcie.

K jednotlivým zmenám podrobnejšie:

Dočasná ochrana podnikateľov

Kto, odkedy a na ktorých súdoch môže o dočasnú ochranu žiadať?

Podnikatelia (fyzické ako aj právnické osoby) so sídlom v Slovenskej republike, postihnutí následkami pandémie, budú môcť od 12.mája 2020 požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.

Príslušnými súdmi podľa sídla podnikateľa sú:

  • Okresný súd Trnava (obvod Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave),
  • Okresný súd Žilina (obvod Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne),
  • Okresný súd Banská Bystrica (obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Nitre),
  • Okresný súd Prešov (obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach).

Ako je potrebné o ochranu žiadať?

O dočasnú ochranu bude možné žiadať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý bude dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Podnikatelia - fyzické osoby budú môcť podať žiadosť výnimočne aj písomne.

Aké vyhlásenia musí podnikateľ žiadajúci dočasnú ochranu poskytnúť?

- je oprávnený podať žiadosť a žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany

- došlo k značnému zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku

- k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,

- ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,

- k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,

- vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,

- v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,

- v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,

- vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Ako rýchlo súd vybaví žiadosť?

Súd koná bezodkladne.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch pod dočasnou ochranou?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.

Dokedy bude trvať dočasná ochrana?

Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020. Vláda SR môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020

Čo je obsahom dočasnej ochrany?

- ochrana pre veriteľskými návrhmi na konkurz

- odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz

- prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)

- nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.

- zákaz započítania spriaznených pohľadávok

- zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera

- predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou

- možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku

- podpora financovania čerstvým kapitálom

Aké povinnosti má podnikateľ pod dočasnou ochranou?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Aké sú následky porušenia povinnosti?

Ide o právnu neúčinnosť (odporovateľnosť priamo zo zákona).

Môže byť dočasná ochrana predčasne zrušená?

Súd môže aj bez návrhu zrušiť dočasnú ochranu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kto môže dať podnet na zrušenie dočasnej ochrany?

Podnet môže dať každý. Musí ísť však o tzv. kvalifikovaný podnet. Súčasťou podnetu však aj dôvodné pochybnosti o predpokladoch ochrany, jej trvaní alebo dodržiavaní povinností.

Čo bude nutné predložiť v konaní o zrušení dočasnej ochrany?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí byť pripravený do piatich pracovných dní od výzvy súdu predložiť mu (podobne ako pri konkurznom konaní) zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Kde sa zverejnia informácie o podnikateľoch, ktorým súd zruší dočasnú ochranu?

Informácie budú zverejnené v Obchodnom vestníku.

Ochrana nájmov

Ak sa nájomca (bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie) v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 omešká s platením nájmu a prípadne s tým súvisiacich úhrad, nebude môcť prenajímateľ z tohto dôvodu s ním jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti.

Omeškanie nájomcu však musí mať bezprostredný súvis s pandémiou a nájomca musí byť pripravený takýto súvis (pre prípad sporu) osvedčiť.

“Mimoriadny“ odklad exekúcií

V exekučných konaniach začatých po 12. marci 2020 bude môcť povinný požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie na 6 mesiacov resp. maximálne do 1. decembra 2020. Nesmie však ísť o prípad, kedy

- ide o opätovný odklad,

- povinnému už boli povolené splátky,

- exekúciu na vymoženie výživného,

- povinný má splniť inú ako peňažnú povinnosť.

Povinný musí k žiadosti pripojiť aj tzv. vyhlásenie o majetku. Ide o tzv. odklad s blokovaním a teda odklad nebráni súdnemu exekútorovi vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúceho exekúcii

Ďalšie schválené zmeny

Už v prvom balíku zmien schválené dočasné (do 30. apríla 2020) obmedzenia pre zákaz výkonu záložného práva, ale aj núteného speňaženia majetku dražobníkom, súdnym exekútorom, či správcom (dražby, ponukové konania a pod.) sa predlžujú do 31. mája 2020.

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 27
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa šéf prokurátorov. Koalícia chce diskutovať, ale odborníkov nepočúvahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553597-hlada-sa-sef-prokuratorov-koalicia-chce-diskutovat-ale-odbornikov-nepocuva/

Výber nového generálneho prokurátora je už na pôde Národnej rady.

Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-prezident-sa-podiela-na-ur/472202-clanok.html

Prezidentka poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na ...

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: