Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietky proti exekúcii - zamietnutie § 50 ods. 1 EP (vzor uznesenia)

Stanislava Ďurišová • 2.3. 2011, 21:26

3Er/861/2010-37

EX 252/2010

1239548569

U z n e s e n i e

Okresný súd Rimavská Sobota vo veci exekúcie oprávneného: Dušan Lúčny, nar.22.04.1958, bytom Ul. kpt. Nálepku č. 225/45, Košice – Staré Mesto, p r o t i povinnej: Gabriela Pisárová, nar.04.10.1954, L. Svobodu 5/49, Rimavská Sobota, o vymoženie: 500 € s prísl. o námietkach povinnej proti exekúcii takto

r o z h o d o l:

Súd námietky povinnej proti exekúcii z a m i e t a.

O d ô v o d n e n i e

Okresný súd Rimavská Sobota poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora: JUDr. Ernesta Vávru, sídlo exekútorského úradu: Moyzesova 28, Rimavská Sobota, číslo poverenia: 5609 - 025459 Exekučný titul: rozsudok 8C/45/2009-68, zo dňa 09.06.2009, vydaný Okresným súdom Rimavská Sobota, v spojitosti s uznesením 15Co/163/2009, zo dňa 24.11.2009, vydaným Krajským súdom v Banskej Bystrici.

Súdny exekútor doručil povinnej upovedomenie o začatí exekúcie. Povinná upovedomenie o začatí exekúcie prevzala dňa 08.11.2010.

Povinná v zákonnej lehote na podanie námietok proti exekúcii, podala osobne u súdneho exekútora námietky proti exekúcii, dňa 10.11.2010, pričom vo svojom podaní uvádza, že je nezamestnaná, poberá sociálnu dávku, je v hmotnej núdzi a okrem toho má v opatere dve maloleté deti. Každý mesiac je vraj schopná a ochotná zaplatiť oprávnenému sumu 16 €. S poukazom na svoje zlé majetkové pomery navrhuje súdu, aby jej námietkam vyhovel a exekúciu vedenú voči nej zastavil. Ku svojmu podaniu nepripojila žiadny písomný dôkaz.

Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

Námietky povinnej nie sú dôvodné, lebo nespĺňajú podmienky uvedené v § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. Súd preto námietky zamietol. Povinná uvádza, ako už bolo vyššie uvedené, že dôvodom na podanie jej námietok proti exekúcii je fakt, že je nezamestnaná, poberá sociálnu dávku, je v hmotnej núdzi a má v opatere dve maloleté deti. Povinná teda uvádza ako dôvod, pre ktorý navrhuje zastaviť exekúciu, svoju zlú finančnú situáciu a nezamestnanosť. Uvádza tiež, že je oprávnenému ochotná a schopná platiť 16 € mesačne, čím tiež odôvodňuje to, prečo by mal súd jej námietkam vyhovieť a exekúciu následne zastaviť.

Majetkové pomery povinného (nedostatok peňažných prostriedkov, insolventnosť) nie sú dôvodom na zastavenie exekúcie. Podľa § 63 ods. 1 Exekučného poriadku, ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať rôznymi spôsobmi (zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu). Podľa § 64 Exekučného poriadku určí spôsob vykonania exekúcie exekútor. Preskúmanie majetkových pomerov povinného je vecou súdneho exekútora, ktorý na základe toho určí, akým spôsobom exekúciu vykoná. Ako už bolo vyššie uvedené, exekúciu je možné vykonať rôznymi spôsobmi, nielen zrážkami zo mzdy a iných príjmov. Objektívne zhodnotenie majetkových pomerov povinného, podloženie zistených skutočností písomnými dôkazmi a vyvodenie záveru o možnosti či nemožnosti vykonania exekúcie v závislosti od majetkových pomerov povinného, patrí do kompetencie súdneho exekútora.

Vzhľadom na tieto skutočnosti súd námietky povinnej proti exekúcii zamietol.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

V Rimavskej Sobote, dňa 25.02.2011

JUDr. Ľudmila Silná

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Emília Slabá 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1796

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: