TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietky proti trovám exekúcie - zamietnutie oneskorené § 201 ods. 2 EP (vzor uznesenia)

1.3. 2011, 18:57 |  Stanislava Ďurišová

3Er/156/2010-12

EX 75/2010

6905204923

U z n e s e n i e

Okresný súd Trenčín vo veci exekúcie oprávneného: Barbara Hladká, nar.22.07.1990, trvale bytom Levočská 1767/2, Trenčín, občan SR, p r o t i povinnému: Zoltán Hladký, nar.23.05.1960, trvale bytom Hviezdoslavova 15/4, Trenčín, občan SR, na vymoženie: zameškaného a bežného výživného o námietkach povinného proti trovám exekúcie, takto

r o z h o d o l:

Súd námietky povinného proti trovám exekúcie   z a m i e t a.

O d ô v o d n e n i e

Okresný súd v Trenčíne poveril vykonaním exekúcie súdnu exekútorku: Mgr. Ninu Malú, sídlo exekútorského úradu: Nám. sv. Egídia č. 22, Púchov číslo poverenia: 5609 - 025631 Exekučný titul: rozsudok 5NcP 185/2006, zo dňa 04.12.2006, vydaný Okresným súdom Trenčín, v spojení s rozsudkom 8 CoP 5/07-12, zo dňa 22.06.2007, vydaným Krajským súdom v Trenčíne.

Súdna exekútorka doručila povinnému upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný upovedomenie o začatí exekúcie prevzal dňa 08.11.2010.

Povinný podal na pošte dňa 11.11.2010 podanie, ktorého súčasťou sú aj námietky proti trovám exekúcie, ktoré bolo súdnej exekútorke doručené dňa 15.11.2010. Deň 11.11.2010 však nemožno považovať za deň podania námietok proti trovám exekúcie, pretože v čase podania námietok povinného proti trovám exekúcie tieto námietky neboli povinným podpísané, t.j. neobsahovali všetky nevyhnutné náležitosti, ktoré musí obsahovať úplné a bezvadné podanie. Súdna exekútorka vo svojom postúpení podania povinného súdu na rozhodnutie uvádza, že podanie povinného bolo doručené neplatne, pretože podanie nebolo podpísané povinným, deň podpísania je až 19.11.2010, kedy povinný pred súdnou exekútorkou svoje podanie podpísal, teda až dňom 19.11.2010 bolo podanie kompletné. Za deň podania námietok proti trovám exekúcie sa teda z uvedeného dôvodu považuje 19.11.2010.

Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

Podľa § 201 ods. 2 Exekučného poriadku môže účastník konania vzniesť u exekútora do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.

Povinný nepodal námietky proti trovám exekúcie v zákonnej lehote, t. j. do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Upovedomenie o začatí exekúcie, zo dňa 03.11.2010, bolo povinnému doručené dňa 08.11.2010. Tento dátum doručenia je uvedený na fotokópii doručenky, zaslanej súdu súdnou exekútorkou. Námietky povinného proti trovám exekúcie boli podané na pošte dňa 11.11.2010, súdnej exekútorke boli doručené dňa 15.11.2010, podpísané však boli povinným až dňa 19.11.2010, teda až týmto dňom sa podanie povinného stalo kompletným a bezvadným, preto tento deň je dňom podanie námietok proti trovám exekúcie. Lehota, ktorá uplynula medzi doručením upovedomenia o začatí exekúcie povinnému (08.11.2010), do podania kompletných a bezvadných námietok proti trovám exekúcie (19.11.2010) je teda dlhšia ako tri dni.

Vzhľadom na túto skutočnosti súd námietky povinného proti trovám exekúcie zamieta.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

V Trenčíne, dňa 25.02.2011

JUDr. Alica Kováčová

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Sladká 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1595
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: