TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietky proti exekúcii - vyhovenie § 50 ods. 1 EP (vzor uznesenia)

9.3. 2011, 22:12 |  Stanislava Ďurišová

3Er/1923/2010 - 32

EX 147/2010

U z n e s e n i e

Okresný súd Zvolen vo veci exekúcie oprávneného: VEMAX, a. s., Hviezdoslavova 12, 012 48 Banská Bystrica, IČO: 36 423 210, v zast.: Mgr. Roman Zlý - usadený euroadvokát, Zámočná ul. č. 36/5, 012 48 Banská Bystrica, p r o t i povinnému: Ján Plachý, nar.20.11.1956, L. Svobodu č. 3/222, 090 03 Zvolen, o vymoženie: 33,19 € s prísl. o námietkach povinného proti exekúcii takto

r o z h o d o l:

Súd námietkam povinného v plnom rozsahu v y h o v u j e .

O d ô v o d n e n i e

Okresný súd Zvolen poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora: Mgr. Miroslava Nováka, sídlo exekútorského úradu: Hollého 6/12, 090 03 Zvolen, číslo poverenia: 5609 - 562895; Exekučný titul: platobný rozkaz 3Ro/728/2009-10, zo dňa 03.01.2010, vydaný Okresným súdom Zvolen.

Súdny exekútor doručil povinnému upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný upovedomenie o začatí exekúcie prevzal dňa 08.02.2011.

Povinný v zákonnej lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podal námietky proti exekúcii s nasledujúcim odôvodnením: Výrokom platobného rozkazu Okresného súdu Zvolen pod spis. zn.: 3Ro/728/2009-10, zo dňa 03.01.2010, ktorý je exekučným titulom v tomto exekučnom konaní, bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť sumu 255,73 € spolu s 12,5 % úrokom z omeškania p. a. zo sumy 111,27 € od 21.12.2007 až do zaplatenia, spolu s 12,0 % úrokom z omeškania p. a. zo sumy 111,27 € od 21.01.2008 až do zaplatenia, trovy konania vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 63,20 €.

Povinný z tejto sumy zaplatil dňa 18.04.2010 sumu 111,27 € a dňa 14.05.2010 sumu 111,27 €, t.j. tieto sumy uhradil ešte pred podaním návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie, teda pred začatím exekučného konania.

Povinný ďalej uvádza, že oprávnený svojim návrhom na vykonanie exekúcie žiada vymôcť už len zvyšok svojej pohľadávky a to: istinu 33,19 €, úroky z omeškania vo výške 12,5 % zo sumy 111,27 € od 21.12.2007 do 18.04.2010, úroky z omeškania vo výške 12,0 % zo sumy od 21.01.2008 do 14.05.2010, trovy konania vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 63,20 €.

Po vypočítaní dlhovanej sumy: istina 33,19 €, úroky z omeškania vo výške 12,5 % zo sumy 111,27 € od 21.12.2007 do 18.04.2010 (32,39 €), úroky z omeškania vo výške 12,0 % zo sumy 111,27 € od 21.01.2008 do 14.05.2010 (30,91 €), trovy konania vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 63,20 €, vyšla povinnému celková výška jeho dlhu na sumu 176,29 €.

Túto sumu povinný uhradil dňa 31.10.2010 na účet oprávneného č.: 2549652352/4523, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., čím považoval svoj dlh za uhradený v plnej výške.

Súdnemu exekútorovi povinný zaslal svoju žiadosť o preskúmanie a oboznámenie podlžnosti, zo dňa 19.12.2010, ktorej fotokópia je tiež prílohou jeho námietok proti exekúcii, ktorou exekútorovi oznámil, že považuje svoj dlh za uhradený oprávnenému v plnej výške, požiadal ho o oznámenie toho, či mu predsa ešte niečo nezostáva uhradiť a ak áno za čo, v akej sume a na aký účet má sumu uhradiť. Keďže pohľadávku oprávneného povinný považoval za uhradenú v plnej výške, požiadal súdneho exekútora o to, aby podal na súd podnet na zastavenie exekúcie bez návrhu podľa § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku.

Namiesto toho mu bolo dňa 08.02.2011 doručené upovedomenie o začatí exekúcie, súčasťou ktorého je špecifikácia položiek, ktoré má zaplatiť. Z toho, čo je v tejto špecifikácii uvedené povinnému vyplynulo, že súdny exekútor čiastočne aj prihliadol na to, že povinný dňa 31.10.2010 uhradil oprávnenému zvyšok jeho pohľadávky v sume 176,29 €, pretože na istine nemá zaplatiť nič, taktiež nemá nič zaplatiť ani na predbežne vyčíslenom úroku z omeškania, ani na trovách prvostupňového konania a z trov právneho zastúpenia v prvostupňovom konaní má povinný podľa jeho tvrdenia zaplatiť už len sumu 26,92 €. Zvyšné sumy uvedené v špecifikácii položiek sú trovy exekučného, nie prvostupňového konania.

Po sčítaní súm, na zaplatenie ktorých súdny exekútor prihliadol a to istiny 33,19 €, predbežne vyčísleného úroku z omeškania (32,39 € + 30,91 € = 63,30 €), trov konania 16,50 € a časti trov právneho zastúpenia (63,20 € – 26,92 € = 36,28 €), vyšla povinnému výsledná suma na 149,37 €. Keď zo sumy 176,29 €, ktorú povinný oprávnenému dňa 31.10.2010 zaplatil, odčítal sumu 149,37 €, vyšla mu suma 26,92 €, na zaplatenie ktorej súdny exekútor neprihliadol a žiadal preto povinného o zaplatenie trov právneho zastúpenia v prvostupňovom konaní vo výške 26,92 €, hoci táto suma je už uhradená. Povinný preto namietol, že on už z pohľadávky oprávneného, ktorej zaplatenia sa oprávnený domáha v rámci tohto exekučného konania na podklade exekučného titulu, nedlhuje nič.

Povinný vo svojich námietkach ďalej uvádza, že v tej časti upovedomenia o začatí exekúcie, v ktorej je uvedené, že súdny exekútor vyzýva povinného, aby do 14 dní od doručenia upovedomenia uspokojil pohľadávku oprávneného a jej príslušenstvo, ako aj trovy exekúcie v celkovej výške 538,31 €, je nesprávne uvedená táto suma 538,31 €, ktorá vôbec nezohľadňuje ním uhradenú výšku pohľadávky oprávneného a na iných miestach upovedomenia je všade celková dlžná suma uvedená ako 389,48 € a nie 538,31 €. Podľa názoru povinného ide v tejto časti upovedomenia o začatí exekúcie len o chybu v písaní.

Okrem trov právneho zastúpenia v prvostupňovom konaní vo výške 26,92 (ktorá je už v skutočnosti zaplatená), súdny exekútor vyzýva povinného aj na zaplatenie sumy 16,50 €, ktorá bola oprávneným zaplatená ako súdny poplatok za žiadosť o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní v sume 27,48 € a predbežných trov exekúcie v sume 318,48 €. Tieto sumy sú však podľa tvrdenia povinného už trovami exekúcie oprávneného a súdneho exekútora, nie jeho dlhom vyplývajúcim z prvostupňového konania. Trovy exekúcie súdneho exekútora a oprávneného znáša povinný v prípade, že uhradí svoj dlh až potom, ako mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný uvádza, že keďže upovedomenie o začatí exekúcie mu bolo doručené dňa 08.02.2011, pričom celý zvyšok svojho dlhu z prvostupňového konania oprávnenému zaplatil už dňa 31.10.2010 a v súčasnosti mu už na podklade exekučného titulu nič nedlhuje, nie sú splnené podmienky na to, aby hradil aj trovy exekúcie súdneho exekútora a oprávneného. Celý jeho dlh bol oprávnenému uhradený predtým, ako mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, čo sa považuje za úhradu mimo exekučného konania a povinný preto tvrdí, že nemá trovy exekúcie súdneho exekútora ani oprávneného uhradiť on.

V závere svojich námietok povinný uvádza, že keďže na pohľadávke oprávneného z prvostupňového konania nedlhuje nič a trovy exekúcie súdneho exekútora a oprávneného nie je povinný hradiť, žiada súd o to, aby jeho námietkam vyhovel a exekúciu v celom rozsahu zastavil a to tak vo vzťahu k vymáhaniu pohľadávky oprávneného z prvostupňového konania, ako aj vo vzťahu k vymáhaniu trov exekúcie súdneho exekútora a oprávneného.

Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§46), o námietkach netreba rozhodnúť.

Súd pri rozhodovaní o námietkach povinného zohľadnil námietky povinného, spolu s ich prílohami a to spolu so žiadosťou o preskúmanie a oboznámenie podlžnosti, zo dňa 19.12.2010, adresovanou súdnemu exekútorovi, tiež spolu s fotokópiou hromadného príkazu na úhradu sumy 111,27 €, zo dňa 04.04.2010, spolu s fotokópiou príkazov na úhradu sumy 111,27 €, zo dňa 13.04.2010 a zo dňa 11.05.2010, spolu s fotokópiou príkazu na úhradu sumy 176,29 € zo dňa 31.10.2010, zohľadnil vyjadrenie sa oprávneného k námietkam povinného, zo dňa 27.02.2011, preštudoval tiež exekučný spis súdneho exekútora č. EX 147/2010, z neho prihliadol najmä na podanie oprávneného, zo dňa 18.12.2010, označené ako čiastočné späťvzatie exekúcie a rozhodol tak, že námietkam povinného v plnom rozsahu vyhovel.

Povinný vo svojich námietkach uviedol, že svoj dlh z prvostupňového konania uhradil oprávnenému v plnej výške a to vo výške 176,29 €, čoho dôkazom je priložená fotokópia príkazu na úhradu sumy 176,29 € zo dňa 31.10.2010 a tiež obsah podania oprávneného, zo dňa 18.12.2010, ktoré je označené ako čiastočné späťvzatie exekúcie. Oprávnený vo svojom podaní uvádza, že povinný uhradil na účet oprávneného dňa 02.11.2010 sumu 176,29 € - z toho 33,19 € na istinu (istina je teda 0 €), 62,74 € na úrok (úrok je teda 0 €), 16,50 € na trovy konania, 63,20 € na trovy právneho zastúpenia a 0,56 € na trovy právneho zastúpenia v exekúcii. Oprávnený navrhol, aby súd v týchto častiach exekúciu zastavil, pretože povinnému zostáva uhradiť už len poplatok za poverenie vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia v exekúcii vo výške 26,92 €. Toto podanie oprávneného, ktoré je návrhom na čiastočné zastavenie exekúcie, však súdny exekútor súdu nezaslal a súd sa o ňom dozvedel až z exekučného spisu súdneho exekútora predloženého súdu na rozhodnutie o námietkach. Aj vo svojom vyjadrení sa k námietkam povinného, zo dňa 27.02.2011 oprávnený uvádza, že povinný uhradil časť istiny ešte pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, a to 18.04.2010 sumu 111,27 € a 14.05.2010 sumu 111,27 €, preto táto časť istiny ani nebola predmetom exekúcie. Dňa 04.10.2010 bol doručený návrh na vykonanie exekúcie na exekútorský úrad. Taktiež je podľa tvrdenia oprávneného pravda, že dňa 02.11.2010 uhradil povinný sumu 176,29 €, čo oprávnený na exekútorský úrad Mgr. Miroslava Nováka dňa 18.12.2010 aj oznámil. Podľa evidencie oprávneného táto suma zahŕňa zostatok istiny vo výške 33,19 €, úroky vo výške 62,74 €, 16,50 € trovy prvostupňového konania, 63,20 € trovy právneho zastúpenia v prvostupňovom konaní a 0,56 € na trovy právneho zastúpenia v exekúcii. Oprávnený ďalej uvádza, že povinný uhradil sumu 176,29 € až po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, preto oprávnený navrhol v exekučnom konaní ďalej pokračovať.

Súd po preštudovaní celého spisu 3Er/1923/2010 a exekučného spisu súdneho exekútora č. EX 147/2010 dospel k záveru, že povinný uhradil celý zvyšok svojho dlhu z prvostupňového konania, vymáhaný oprávneným na podklade exekučného titulu, dňa 31.10.2010, pričom táto suma 176,29 €, zahŕňajúca už dokonca aj 0,56 € trov právneho zastúpenia oprávneného v exekúcii, bola oprávnenému pripísaná na účet dňa 02.11.2010. Povinný sa o tom, že sa voči nemu vedie exekučné konanie nedozvedel až z upovedomenia súdneho exekútora o začatí exekúcie, ale už z uznesenia súdu o pripustení zmeny účastníkov konania na strane oprávneného. Toto uznesenie, zo dňa 23.11.2010, bolo povinnému doručené dňa 07.12.2010, čoho dôkazom je doručenka o prevzatí predmetného uznesenia povinným, ktorá je súčasťou nášho spisu 3Er/1923/2010. Povinný sa teda o skutočnosti, že sa voči nemu vedie exekučného konanie dozvedel až dňa 07.12.2010, pričom celý zvyšok jeho dlhu z prvostupňového konania bol uhradený už dňa 31.10.2010, na účet oprávneného pripísaný dňa 02.11.2010. Povinný teda v čase, keď uhradil celý zvyšok svojho dlhu z prvostupňového konania, nevedel o tom, že sa voči nemu vedie exekučné konanie. Zvyšok svojho dlhu z prvostupňového konania teda uhradil dobrovoľne, mimo exekučného konanie, nie pod ťarchou exekúcie a z tohto dôvodu nemá hradiť trovy exekúcie oprávneného ani trovy exekúcie súdneho exekútora. Tieto trovy by hradil len v prípade, že by svoj dlh z prvostupňového konania zaplatil pod ťarchou exekúcie, v čase keď by už vedel o exekučnom konaní vedenom voči nemu, teda potom ako by sa o exekúcie voči nemu dozvedel buď z uznesenia súdu o pripustení zmeny účastníkov konania na strane oprávneného alebo z upovedomenia súdneho exekútora o začatí exekúcie, pričom ak by svoj dlh uhradil skôr, ako by mu uplynula lehota na podanie námietok, mal by súdny exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie. Týmto osobitným predpisom je vyhláška č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, kde podľa § 5 ak exekútor upustí od vykonávania exekúcie podľa § 46 ods. 3 zákona, patrí mu 50 % z odmeny vypočítanej podľa odseku 1. V tomto prípade však nie je dôvodné aby trovy oprávneného v exekučnom konaní a trovy exekúcie súdneho exekútora uhradil povinný, keďže celý svoj dlh z prvostupňového konania mal uhradený dobrovoľne, v čase mimo exekučného konania, teda skôr ako sa dozvedel o exekučnom konaní vedenom voči nemu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti súd námietkam povinného v plnom rozsahu vyhovel.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísanom súde ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, v štyroch vyhotoveniach, pričom odvolanie musí obsahovať náležitosti podľa §-u 205 a 205a Občianskeho súdneho poriadku. § 205 (1) V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (2) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. (3) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie. § 205a (1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu, b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa. (2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v konaniach podľa § 120 ods. 2.

Vo Zvolene, dňa 08.03.2011

JUDr. Marta Nová

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Šikovná 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1779
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcamihttps://www.teraz.sk/slovensko/zacal-fungovat-najvyssi-spravny-s/567103-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=undefined

Prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR. Hierarchicky má postavenie ako ...

Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 o viac ako štvrtinuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-pocet-pracovnych-sporov-stupol-v/567109-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyplýva to zo správy Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR k vývoju na súdoch ...

Nové časopisy

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: