Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Osvedčenie nároku pri návrhu na nariadenie predbežného opatrenia

najpravo.sk • 19.8. 2013, 12:40

Zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov konania (nie s konečnou platnosťou), pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako aj tomu, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takej intenzity, aby prakticky znemožňovala ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Ide pritom o dočasné opatrenie, ktorého trvanie je obmedzené, ktoré môže byť na návrh zrušené a predbežným opatrením nie je prejudikovaný konečný výsledok sporu, ale ide o prostriedok, ktorým sa zabezpečuje, aby konečné rozhodnutie mohlo mať vôbec reálny význam.

Vyžaduje sa, aby žalobca osvedčil súdu základné skutočnosti, teda sám nárok a osvedčil aj pravdepodobnosť možného ohrozenia výkonu rozhodnutia. Samotný nárok nemusí byť teda preukázaný nepochybne. Súd je preto tieto okolnosti v rámci konania o nariadení predbežného opatrenia povinný zvážiť a rozhodnúť, pričom však pri rozhodovaní o predbežnom opatrení súd nie je povinný vykonávať dokazovanie ani výsluchom účastníkov. Musí vychádzať zo skutočností, preukázaných alebo osvedčených žalobcom. Pri osvedčovaní nároku nie je potrebné dbať na formálne požiadavky, inak platné pre dokazovanie, vrátane požiadavky, aby sa druhá strana sporu mohla vyjadriť k obsahu listín, ovplyvňujúcich úsudok súdu o splnení predpokladov pre nariadenie predbežného opatrenia.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2012, sp. zn. 5 Obdo 33/2012)

Z odôvodnenia:

Podaním z 27. februára 2012, doručeného súdu prvého stupňa 2. marca 2012 sa žalobca domáhal, aby súd určil, že zmluva o prevode obchodného podielu, uzatvorená medzi dlžníkom ako prevodcom a žalovaným v 1. rade a žalovaným v 2. rade ako nadobúdateľmi obchodného podielu, na základe ktorej dlžník na žalovaného v 1. rade previedol obchodný podiel v spoločnosti D. vo výške 50% a na žalovaného v 2. rade obchodný podiel v spoločnosti D. vo výške 50%, je voči žalobcovi právne neúčinná. Žalobca sa zároveň domáhal nariadenia predbežného opatrenia zakazujúceho žalovaným nakladať s ich obchodnými podielmi v spoločnosti D., ktoré nadobudli od dlžníka na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, a ďalej, aby im súd zakázal tieto obchodné podiely previesť na iné osoby, scudziť ich, podieľať sa s nimi na podnikaní inej obchodnej spoločnosti, ručiť nimi, alebo zriadiť k ním právo tretej osoby, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o odporovacej žalobe.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3369
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: