Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
Predplatné
Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doručovanie uznesenia o predbežnom opatrení

najpravo.sk • 17.4. 2013, 22:12

Platná právna úprava, ktorá je obsahom vyššie citovaných ustanovení O.s.p., vytvára priestor na to, aby sa ten, komu sa má predbežným opatrením uložiť nejaká povinnosť, o nariadenom predbežnom opatrení dozvedel až v okamihu, keď je voči nemu účinné, a to z dôvodu, aby nemohol zmariť jeho účel. Akceptuje teda aj stav, kedy je predbežné opatrenie (v dôsledku zmeny zamietajúceho uznesenia prvostupňového súdu v odvolacom konaní) nariadené až odvolacím súdom, proti rozhodnutiu ktorého nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Tento stav predpokladaný zákonom preto nemôže založiť odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. marca 2013, sp. zn. 6 Cdo 93/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava II uznesením z 9. januára 2012 č.k. 16 C 75/2005-335 zamietol návrh žalobkyne na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhala uloženia povinnosti žalovanej 3/ (v tom ešte nebola účastníkom konania) zdržať sa nakladania s presne špecifikovanými nehnuteľnosťami v rozsahu predaja, darovania, zámeny, založenia, zaťaženia vecným bremenom, vypožičania alebo vloženia do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Zamietnutie návrhu odôvodnil jeho predčasnosťou poukazujúc na to, že subjekt, voči ktorému návrh smeruje, sa ešte nestal účastníkom konania.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací uznesením z 27. júla 2012 sp.zn. 4 Co 276/2012 na odvolanie žalobkyne napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že nariadil predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti BRICOLER s.r.o., Ivánska cesta 10, Bratislava, IČO: 45 968 373. zakázal nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. X., k.ú. T., a to KN C parc. č. 15721 - zast. plochy a nádvoria o výmere 167 m2, parc. č. 15722/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2788 m2, parc. č. 15722/3 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1005 m2, KN C parc. č. 15722/7 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1339 m2, KN C parc. č. 15722/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 453 m2, KN C parc. č. 15722/11 - zast. plochy a nádvoria o výmere 230 m2, KN C parc. č. 15722/14 - zast. plochy a nádvoria o výmere 731 m2, KN C parc. č. 15722/15 - zast. plochy a nádvoria o výmere 86 m2, KN C parc. č. 15737/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 756 m2 a stavby, adm. prev. budova súp. č. X. stojaca na parcele č. 15722/8, prev. sklad. budova súp. č. 189 stojaca na parcele č. 15722/7, prev. sklad. budova súp.č. 190 stojaca na parcele č. 15721, sklady l, 2 a garáž súp. č. X. na parc. č. 15722/14 a stavba - sklad bez súp. č. stojaca na parc. č. 15737/2 v rozsahu predaja, darovania, zámeny, založenia, zaťaženia vecným bremenom, vypožičania alebo vloženia do obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to do skončenia konania vo veci samej. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa pre účely predbežného opatrenia dostatočne preukázala osvedčenosť svojho práva, pričom zohľadnil aj to, že v tomto štádiu konania nie je nevyhnutné preukázať skutočnú existenciu tvrdeného práva a skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť, z výťažku ktorej žalobkyňa navrhuje uspokojiť svoju pohľadávku, neustále mení vlastníkov, vyžaduje z dôvodu stabilizácie právneho stavu medzi účastníkmi vydanie požadovaného predbežného opatrenia tak, že by bolo možné vo veci vôbec rozhodnúť a nebolo potrebné neustále rozširovať okruh účastníkov na strane žalovaného. Dodal, že procesný dôvod, pre ktorý súd prvého stupňa návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, nebol na mieste, a že zohľadnil spresnenie žalobkyne (uvedené v odvolaní), že vychádzajúc z obsahu návrhu ho žiadala vydať proti spoločnosti BRICOLER s.r.o.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1233
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: