TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 2/2012

7.3. 2012, 20:06 |  najpravo.sk

Obsah Justičnej revue č.2/12

Štúdia

DRGONEC, J.:

Základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom;

(Fundamental right to damage caused by unlawful decision or erroneous official procedure)

Základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, aj základné právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa v Slovenskej republike priznáva v rozdielnom rozsahu podľa Ústavy SR a podľa Listiny základných práv a slobôd. Ústava SR dostupnosť oboch základných práv obmedzuje zákonom č. 514/2003 Z. z., ktorý sa v zaužívanej súdnej praxi ďalej obmedzuje zaužívanou judikatúrou k predchádzajúcemu zákonu č. 58/1969 Zb. Obe základné práva v režime ochrany poskytnutej Listinou základných práv sa zaručujú bez vtesnávania do medzí zákona, a preto sa ich podľa Listiny možno domáhať aj vtedy, ak Ústavou SR priznaná ochrana je nedostupná. To zložitosť uplatnenia základných práv a slobôd priznaných čl. 46 ods. 3 ústavy skôr zvyšuje, ako redukuje.

[strana 179]

Články

ŠRAMEL, B.:

Prokuratúra SR vo svetle medzinárodnoprávnych dokumentov;

(Prosecution of the Slovak Republic in the light of international documents)

Autor vo svojom článku analyzuje vybrané medzinárodnoprávne dokumenty Rady Európy, OSN a Medzinárodnej asociácie prokurátorov, zaoberajúce sa postavením a úlohami orgánov verejnej žaloby, a načrtáva ako sa ustanovenia týchto dokumentov premietli do postavenia a úloh prokuratúry v slovenskom právnom poriadku. Autor zároveň poukazuje i na existujúce nedostatky súčasnej právnej úpravy, resp. nesúlad určitých ustanovení právnej úpravy s uvedenými dokumentmi.

[strana 208]

POTÁSCH, P.:

K inštitútu precedenčnej zásady v správnom konaní;

(To the institution of precedential principle in administrative proceedings)

Článok poskytuje krátky exkurz k právnemu inštitútu precedenčnej zásady v správnom konaní (aj v podmienkach Slovenskej republiky). Autor osobitne skúma ustanovenie § 3 ods. 5 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a poukazuje na záväznosť tohto inštitútu vo všeobecnej právnej úprave správneho konania v Slovenskej republike. Osobitný priestor venuje tiež niektorým elementom správnych precedensov v Spojených štátoch amerických, a to tak na úrovni federálnej, ako aj na úrovni štátnej. V závere príspevku autor poukazuje na možnosť implementácie niektorých prvkov právnej úpravy precedenčnej zásady v správnom konaní (USA) do právneho poriadku SR (generalizácia).

[strana 224]

SOBIHARD, J.:

Rozklad v správnom konaní;

(Appeal in administrative proceedings)

Autor článku vo vzťahu k rozkladu, ako riadnemu opravnému prostriedku v správnom konaní, poukazuje na jeho historický vývoj a teoretické súvislosti. Ťažisko článku je zamerané na analýzu právnych predpisov, pri ktorých dochádza k rozšíreniu tohto inštitútu na ďalšie orgány nad rámec vymedzený v správnom poriadku, ako aj na absenciu právnej regulácie pri konštituovaní osobitných (rozkladových) komisií a procesného postupu pri ich rokovaní.

[strana 234]

KOTIRA, P.:

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky zachovanie alebo zrušenie?;

(Minimum wage and minimum wage claims maintenance or abolition?)

V príspevku autor spracúva problematiku minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov zo všeobecnej perspektívy a mechanizmov, ktoré pôsobia pri určovaní minimálnej mzdy. Rozoberá účel a funkciu minimálnej mzdy ako významného, no nielen právneho, ale aj ekonomického nástroja. Poukazuje na neutíchajúce protichodné názory na minimálnu mzdu a jej vplyv na zamestnanosť. Rovnako sa vyjadruje aj k významu minimálnych mzdových nárokov a k potrebe ich zachovania, prípadne zrušenia. V záverečnej časti sa venuje možnému nahradeniu minimálnej mzdy kolektívnymi zmluvami a nedostatkom, ktoré tomu bránia v slovenských podmienkach.

[strana 242]

IVANKO, D.:

Trovy povinného v exekučnom konaní a v exekúcii;

(Costs of debtor in execution proceedings and in execution)

Absencia legislatívnej úpravy v Exekučnom poriadku tých trov (nákladov) konania, ktoré vznikajú v exekučnom konaní a exekúcii povinnému, spôsobuje praxi aplikačné problémy. Príspevok si dal za cieľ poukázať na súvisiace problémy a v medziach platnej právnej úpravy navrhnúť ich riešenie.

[strana 251]

JAKUBÍK, A. - BATISOVÁ, K.:

Uznanie cudzieho rozhodnutia a jeho podmienky;

(Recognition of a foreign decision and its conditions)

Trestné právo Slovenskej republiky, podobne je to aj v iných štátoch, je založené na klasickom princípe štátnej suverenity. Preto cudzie rozhodnutie v trestnej veci môže mať účinky v Slovenskej republiky len vtedy, ak takýto účinok vyplýva z jej medzinárodného záväzku alebo zákona. Pre výkon cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike sa vyžaduje vždy jeho uznanie za podmienok uvedených v § 516 Trestného poriadku, účinného od 1. januára 2006 (predtým § 409 Trestného poriadku, účinného do 1. januára 2006).

[strana 259]

KOPANIČÁKOVÁ, M.:

Právna úprava dovolania po novele Trestného poriadku;

(Legal regulation of appeal on points of law after the amendment of the Criminal Procedure Code)

Autorka v príspevku analyzuje zákonnú úpravu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku v trestnom konaní. Pozornosť venuje predovšetkým zmenám právnej úpravy, ktoré boli vykonané zákonom č. 262/2011 Z. z. a ktoré významným spôsobom zasiahli do existujúcej úpravy tohto inštitútu.

[strana 262]

PFUNDTNER, E. - ŠANTA, J.:

Nebezpečné prenasledovanie - stalking;

(Dangerous harassment - stalking)

V predkladanom článku autori analyzujú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného prenasledovania - stalkingu, ktorý bol do Tr. zákona zakotvený zákonom č. 262/2011 Z. z., účinným od 1. septembra 2011, preto aplikačná prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov je doposiaľ v tomto smere zrejme minimálna. Autori približujú túto problematiku z historického, psychiatrického a kriminologického hľadiska, v závere porovnávajú slovenskú právnu úpravu s právnou úpravou českou, maďarskou, rakúskou a nemeckou. Podstatou článku je objasnenie pojmov „dlhodobosť", „vzbudenie dôvodnej obavy" a „zhoršenie kvality života prenasledovanej osoby podstatným spôsobom", ale aj ďalších pojmov a vysvetlenie vzťahu tohto trestného činu s inými súvisiacimi trestnými činmi. Autori dospeli k záveru o dôvodnosti a aktuálnosti zakotvenia tejto skutkovej podstaty trestného činu do Tr. zákona SR.

[strana 271]

PROKEŠ, J.:

Prečin ohovárania podľa § 373 Trestného zákona a proporcionalita uplatnenia trestnej represie;

(Minor offence of defamation pursuant to Section 373 of the Criminal Code and proportionality of application of criminal repression)

Článok analyzuje zákonné znaky prečinu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona a načrtáva uplatnenie testu proporcionality pri subsumpcii konania páchateľa pod túto skutkovú podstatu.

[strana 281]

Diskusia

STRÁŽNICKÁ, A.:

Zákonná aprobácia prejavov náboženskej slobody;

Autorka sa v prvej časti článku snaží poukázať na viaceré otázky súvisiace s mierou prípustných zásahov do náboženskej slobody, a to jednak z pohľadu štátu, resp. štátnych orgánov, a jednak z pohľadu jednotlivca, v spoločnosti zastávajúceho svoje vlastné subjektívne názory. Druhá časť článku je zameraná na porovnanie vzájomného vzťahu, resp. konfliktu náboženských záujmov a zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia. Vzájomný konflikt týchto záujmov vyplýva najmä zo skutočnosti, že niektoré náboženstvá sa nestotožňujú s princípom rodovej rovnosti.

[strana 289]

Recenzie - anotácie

ANGELOVIČOVÁ, A.:

Ján Mazák, Martina Jánošíková: „Lisabonská zmluva" - „Ústavný systém a súdna ochrana". Iura Edition 2011, strán 306

[strana 313]

DOMIN, M.:

Procházka, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2011, strán 140

[strana 317]

KROŠLÁK, D.:

Gábriš, Tomáš: Zmluvné záväzky a základné práva športovcov. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2011, strán 196

[strana 319]

Európska únia a Slovensko

CHABREČEK, L.:

Realizácia voľného pohybu osôb cez vnútorné hranice členských štátov Európskej únie;

Príspevok pojednáva o praktických problémoch súvisiacich so zrušením kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov Európskej únie. Aj keď realizácia voľného pohybu osôb cez vnútorné hranice členských štátov Európskej únie sa začala uplatňovaním tzv. schengenských dohôd už v roku 1995, ešte stále existujú problémy a nedostatky v (ne)činnosti členských štátov, ktoré obmedzujú, resp. bránia vo voľnom pohybe osôb cez vnútorné hranice.

[strana 294]

KLIMEK, L.:

Ne bis in idem v konaní o európskom zatýkacom rozkaze;

V konaní o európskom zatýkacom rozkaze je aplikovateľná zásada ne bis in idem, ktorá je dôvodom na jeho nevykonanie. Litera zákona o európskom zatýkacom rozkaze podáva minimálne poznatky týkajúce sa tejto zásady na účely konania o európskom zatýkacom rozkaze. Prostredníctvom príspevku autor otvára širší priestor poznatkom, ktoré sú prezentované za účelom hlbšieho poznania sledovanej problematiky, a popri tom sa nevyhýba ani aplikačným otázkam.

[strana 304]

Oznamy

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 4/2011

[strana 322]

Príloha

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Bruncko proti Slovenskej republike

(nezákonnosť väzby z dôvodu absencie rozhodnutia o predĺžení väzby po podaní obžaloby)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

František Šupín proti Slovenskej republike

(právo na obnovu konania)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Informácia o ďalších prípadoch prejednávaných pred Európskym súdom pre ľudské práva v období od 1. novembra do 31. decembra 2011

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Kormoš proti Slovenskej republike

(nezákonná väzba a neprimerane dlhé rozhodovanie o jej zákonnosti)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Kováčik proti Slovenskej republike

(nezákonná väzba)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Peter Kobida proti Slovenskej republike

(zákaz diskriminácie z dôvodu nezabezpečenia vegetariánskej stravy v domove sociálnych služieb a povinnosti platiť za poskytnutú nevegetariánsku stravu)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

V. C. proti Slovenskej republike

(neľudské a ponižujúce zaobchádzanie z dôvodu sterilizácie bez úplného informovaného súhlasu)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Viskupová a ďalší proti Slovenskej republike

(neúčinný výkon rozhodnutia)

[strana 0]

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - CD

Žúbor proti Slovenskej republike

(nezákonná väzba)

[strana 0] 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 527
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

A. Baránik navrhuje zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/a-baranik-navrhuje-zrusit-zakaz-zve/424706-clanok.html

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) navrhuje viaceré opatrenia v ...

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní by sa mohol ešte upravovaťhttp://www.teraz.sk/ekonomika/navrh-novely-zakona-o-verejnom-obstar/424686-clanok.html

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, ...

Ústavní soud se podruhé zastal muže, kterého exekutor připravil o bythttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-se-podruhe-zastal-muze-exekuce-bytu.A191017_115146_domaci_cern

Ústavní soud se podruhé zastal muže, který kvůli nevelké pohledávce přišel o družstevní ...

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: