TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 12/2012

14.1. 2013, 20:10 |  najpravo.sk

Obsah Justičnej revue č. 12/12

Štúdia

PRÍBELSKÝ, P.:

Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe

(Metamorphosis of the Proprietary Rights in the Postmodern Period )

Príspevok sa zaoberá vplyvom postmodernej situácie na inštitút vlastníckeho práva, a to či už na ústavnej alebo odvetvovej úrovni. Z teoreticko-právnej roviny sa snaží poukázať na niektoré možné problémy a zmeny; jednak v súvislosti so všeobecným zneistením a relativizáciou, a jednak s nástupom informačnej doby a tiež špecifickými skúsenosťami postsocialistických štátov.

[strana 1401]

Články

KMEŤOVÁ, O. – CZILLINGOVÁ, J.:

K niektorým otázkam poskytovateľov štátnej pomoci ako veriteľov v reštrukturalizácii podniku

(To some questions of Providers of State Aid as Creditors in Restructuring of Enterprise )

Autorky v predkladanom článku reagujú na aktuálnu problematiku poskytovateľov štátnej pomoci ako veriteľov v procese reštrukturalizácie podniku. Hodnotia celkovú legislatívnu úpravu, poukazujú na jej úskalia a snažia sa načrtnúť isté smery, ktorými by sa mohla v budúcnosti právna úprava regulácie poskytovateľov štátnej pomoci uberať. Autorky hľadajú odpoveď na otázku, či a za akých podmienok môžu poskytovatelia štátnej pomoci hlasovať za reštrukturalizačný plán.

[strana 1416]

SLÁVIK, M.:

Právne postavenie organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky v daňovo-právnych vzťahoch

(Legal Status of Organisational Branch of Enterprise of Foreign Legal Person on the Territory of the Slovak Republic in Tax-Legal Relations)

Autor analyzuje právne postavenie organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky v daňovo-právnych vzťahoch. Úvodom poukazuje na všeobecné postavenie organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby z pohľadu Obchodného zákonníka. V nadväznosti na daňové právne predpisy vymedzuje postavenie organizačnej zložky v daňovo-právnych vzťahoch a ucelený koncept článku dotvára analýza pôsobnosti organizačnej zložky v kontexte daňového inštitútu stálej prevádzkarne podľa vnútroštátnych daňových právnych predpisov a Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia.

[strana 1425]

HODÁS, M.:

Elektronizácia Zbierky zákonov Slovenskej republiky

(Electronization of the Collection of Laws of the Slovak Republic)

Dostupnosť práva pre jeho adresátov, reálna poznateľnosť právnych noriem je čoraz pálčivejším problémom dnešnej doby. Legislatívna technika umožňujúca existenciu tzv. prílepkov, rozsah a frekvencia zmien právneho poriadku v súčinnosti s formou publikácie právnych predpisov založenej na rakúskom koncepte papierovej zbierky zákonov neumožňuje adresátom právnych noriem efektívne poznať právo. Ako vhodné riešenie tohto problému sa javí zavedenie autentifikovanej elektronickej zbierky zákonov. V predloženom príspevku sa preto zaoberám nevýhodami súčasného systému promulgácie právnych predpisov v „papierovej" Zbierke zákonov Slovenskej republiky a niektorými potenciálnymi výhodami zavedenia autentifikovanej elektronickej zbierky zákonov a súvisiacimi rámcovými predpokladmi tohto kroku.

[strana 1436]

ŠIPULOVÁ, K. – MAREKOVÁ, M. – SMEKAL, H.:

Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko

(Non-refoulement Principle and Violation of Interim Measures: Labsi v. Slovakia)

Príspevok sa zaoberá analýzou právnej záväznosti a následkami nedodržiavania predbežných opatrení Európskeho súdu pre ľudské práva voči členským štátom. V rozbore judikatúry sleduje vývoj vzťahu medzi princípmi non-refoulement, ochrany základných ľudských práv a národnej bezpečnosti. Na tomto pozadí prináša rozbor jedného z najnovších prípadov porušenia predbežných opatrení, ktorého sa v prípade Mustafu Labsiho dopustila Slovenská republika.

[strana 1442]

Diskusia

ĽALÍKOVÁ, N.:

Nad prienikmi práva, filozofie a umenia

(Intersection of Law, Philosophy and Arts)

Predkladaný článok pojednáva o prieniku práva, kultúry a filozofie, poukazuje nielen na prapôvodnú podobnosť týchto troch odvetví, ale aj na isté divergencie, ktorými sa vyznačujú. Nazerá na právo z filozoficko-antropologického pohľadu, a tým ho predstavuje v trochu inom svetle. Predkladá tiež tézu kooperácie práva s umením, prostredníctvom ktorej môžeme uvažovať aj o interpretácii práva práve prostredníctvom umenia a jeho foriem.

[strana 1453]

Digesta

BLAHO, P. – SIPEKIOVÁ, N.:

LIBER XLI, TITULUS I: DE ADQUIRENDO RERUM DOMINIO (pars prima) - 41. kniha, 1. titul: O nadobudnutí vlastníctva k veciam (1. časť)

[strana 1505]

Zo zahraničia

BELOVICS, E.:

Spoločenská nebezpečnosť ako právne kritérium maďarskej definície trestných činov

(Social Danger as a Legal Criterion of the Hungarian Definition of Crimes )

Príspevok sa venuje pojmu nebezpečnosti činu pre spoločnosť, ako jednému z obligatórnych zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu. Autor v ňom poskytuje stručný prehľad historického vývoja pojmu nebezpečnosti činu pre spoločnosť, resp. jeho zaradenia do maďarského právneho poriadku. Poskytuje podrobnú analýzu vzájomných vzťahov pojmov nebezpečnosti činu pre spoločnosť a protiprávnosti konania. Súčasťou príspevku je aj analýza aktuálnych otázok aplikačnej praxe.

[strana 1476]

Z Karlovarských právnických dní

POLČÁK, R.:

Lex Informatica – užitečnost práva a budoucnost informační sítě

(Lex Informatica – Worth of Law and Future of Information Net )

Při realizaci práva na internetu se stát nemůže spoléhat na svůj tradiční monopol násilného donucení ani na to, co věda mezinárodního práva veřejného označuje jako územní výsost. Zřejmou překážkou efektivní realizace práva v realitě informační společnosti je i malá flexibilita právotvorných a právo aplikujících státních institucí a z ní pramenící neschopnost státu adekvátně reagovat na překotný technologický a společenský vývoj. Aktuální teleologická interpretace platného práva vzhledem k praktické efektivitě (tj. interpretace za užití argumentu effet utile) v této situaci nestačí a namísto státu tedy potenciál sporných vztahů na internetu stále více pokrývají fragmenty paraprávního řádu souhrnně označovaného jako lex informatica. Následující krátký text provádí diskusi fenoménu legis informaticae vzhledem k základním účelům práva a srovnání paraprávních regulativů informační společnosti se skutečným (chtělo by se říci plnotučným) státním právem. Na základě analýzy současných forem legis informaticae a standardních právních situací, které pokrývá, je pak provedena prognóza dalšího vývoje působnosti státního práva na internetu a úlohy právníků v rovnovážné ochraně právní jistoty, spravedlnosti a efektivity.

[strana 1487]

Recenzie - anotácie

KUBINEC, M.:

Ďurica, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 1. vydanie, C. H. Beck, Bratislava, 2012, strán 1148

[strana 1496]

ERDŐSOVÁ, A.:

Humeník, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. 1. vydanie, Bratislava, Eurokódex, s.r.o., 2011, strán 288

[strana 1499]

PAULIČKOVÁ, A.:

Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Iuridicum Olomoucense, o.p.s., Olomouc 2011, strán 203

[strana 1501]

Európska únia a Slovensko

KLIMEK, L.:

Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí a proti detskej pornografii (analýza novej právnej úpravy na úrovni EÚ)

(Fight against Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children and Child Pornography: Analysis of the New EU Legal Regulation )

Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí a proti detskej pornografii predstavuje jednu z oblastí legislatívnej činnosti EÚ v oblasti trestného práva. Nedávno bola prijatá nová právna úprava s pôsobnosťou pre jej členské štáty, a to Smernica 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, sú povinné prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. decembra 2013. Príspevok analyzuje ťažiskové otázky tejto smernice, ako aj jej porovnanie s predošlou právnou úpravou na úrovni EÚ. Osobitná pozornosť je venovaná právnej úprave v Slovenskej republike.

[strana 1461]

Oznamy

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 4/2012

[strana 1504]

Obsah ročníka

Obsah ročníka 2012

[strana 1519]

Príloha

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva – CD

[strana 0]

Koky a ďalší proti Slovenskej republike

(zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania)

[strana 0]

Komanický proti Slovenskej republike (č. 6)

(neprimeraná lehota súdneho konania a absencia účinného prostriedku nápravy v tomto ohľade)

[strana 0]

Laduna proti Slovenskej republike (č. 2)

(neprimeraná lehota súdneho konania)

[strana 0]

Maxian a Maxianová proti Slovenskej republike

(právo na primeranú lehotu súdneho konania)

[strana 0]

Pierre Wakil proti Slovenskej republike

(právo na urýchlené rozhodnutie žiadosti o prepustenie z väzby)

[strana 0]

Tresa proti Slovenskej republike

(neprimeraná lehota súdneho konania)

[strana 0]

Vojtěchová proti Slovenskej republike

(právo na spravodlivé konanie)

[strana 0]

Winkler proti Slovenskej republike

(nezákonné pozbavenie osobnej slobody)

[strana 0] 


Zdroj a foto: MS SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 557
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ by mohli voliť v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidata-na-sudcu-sudneho-dvora-eu-b/478248-clanok.html

Predseda súdnej rady Ján Mazák chce podľa nej otvoriť proces výberu kandidátov na tieto posty ...

O post ústavného sudcu sa uchádzajú L.Juszkó, M.Matulník a D.Krošlákhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchad/478154-clanok.html

Poslanci majú zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých má prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať ...

Zverejnili dátum výberu nového šéfa špecializovaného trestného súdu, posledné slovo bude mať ministerka Kolíkováhttps://www.webnoviny.sk/zverejnili-datum-vyberu-noveho-sefa-specializovaneho-trestneho-sudu-posledne-slova-ma-kolikova/

Výberové konanie, z ktorého má vzísť nový predseda Špecializovaného trestného súdu ...

Ministerka Kolíková predstaví reformný ústavný zákon v justíciihttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavi-reformny-ustavny-zakon-v-justicii/

Reformný ústavný zákon v justícii by chcelo ministerstvo spravodlivosti predstaviť a uviesť ...

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: