TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 11/2011

16.12. 2011, 13:01 |  Edmund Horváth

Obsah Justičnej revue č.11/11

Štúdia

OROSZ, L.:

Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (II.);

(Re-codification of electoral legislation and court review of election (Part II.))

[strana 1421]

Články

ŠIMALA, M.:

Otázka zrušenia rozhodnutia o amnestii ústavným zákonom;

(Issue of cancelation of decision on amnesty by a constitutional law)

V roku 1998 boli na Slovensku udelené predsedom vlády Slovenskej republiky kontroverzné rozhodnutia o amnestii. Už vyše desaťročia sa pokúšame nájsť ústavný a zákonný spôsob zrušenia týchto rozhodnutí o amnestii. Posledný pokus o zrušenie týchto sporných rozhodnutí o amnestii predstavuje návrh na prijatie ústavného zákona o zrušení rozhodnutí o amnestii. V článku sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, či je možné zrušiť rozhodnutie o amnestii ústavným zákonom.

[strana 1436]

SURMAJOVÁ, Ž. - BALOG, B.:

Neurčité právne pojmy;

(Equivocal legal terms)

Príspevok sa zaoberá vzťahom medzi jazykom a právom z pohľadu právneho jazyka a jeho určitosti, či neurčitosti. Téma právneho jazyka je zameraná špeciálne na neurčité, resp. vágne právne pojmy. Autori si uvedomujú, že neurčité právne pojmy sú súčasťou právneho poriadku, ale na druhej strane pripomínajú, že ich používanie je v rozpore s požiadavkami na presnosť a zrozumiteľnosť právnej úpravy ako nevyhnutného predpokladu právnej istoty, jedného z princípov právneho štátu.

[strana 1444]

JURIŠTA, O.:

K prvej novele tlačového zákona;

(To the first amendment of the Press Act)

Autor v článku kriticky analyzuje vybrané aspekty prvej novely zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), a to s ohľadom na doterajšie poznatky právnej teórie a praxe. Zároveň prezentuje názory de lege ferenda na súčasnú právnu úpravu, pričom poukazuje aj na nedostatky, ktorých odstránenie sa zrejme nezaobíde bez ďalšej zmeny právnej úpravy.

[strana 1453]

SMITS, J. M.: preklad: JANČO, M.

O jedinečnej legitimite voliteľného kódexu;

(On unique legitimacy of optional code)

Predmetom tohto príspevku je otázka vhodnosti a legitimity voliteľného nástroja európskeho zmluvného práva. Základnou myšlienkou tohto príspevku je, že voliteľné systémy majú jedinečný potenciál: poskytujú významné výhody v porovnaní s tradičnejšími formami právnej regulácie. Táto téza je v tomto príspevku rozobratá z hľadiska hodnoty voliteľných systémov vo všeobecnosti, z hľadiska otázky ideálnej formy voliteľného systému zmluvného práva a napokon z hľadiska jeho demokratickej legitimity.

[strana 1464]

TKÁČ, J.:

Riešenie sporov zo zmluvy o dielo, uzatvorenej v zmysle FIDIC zmluvných podmienok;

(Resolution of disputes resulting from a contract for work concluded in the meaning of FIDIC contractual conditions )

FIDIC zmluvné podmienky upravujú otázky potrebné pre investičnú výstavbu. Jednou z kľúčových otázok je riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej v zmysle FIDIC zmluvných podmienok. Autor v článku analyzuje otázku procesného postupu riešenia sporov, postavenie a právomoc jednotlivých subjektov, oprávnených rozhodovať vzniknuté spory, ako aj vykonateľnosť týchto rozhodnutí s poukazom na slovenský právny poriadok.

[strana 1471]

ŠAMKO, P.:

Niekoľko poznámok k trestnoprávnej problematike predaja majetku právnických osôb;

(Some notes to the criminal issues of sale of legal persons´ property)

Autor príspevku sa zaoberá vybranými problémami predaja majetku právnických osôb z trestnoprávneho hľadiska, a to aj v súvislosti s prípustným rizikom v komerčnej sfére a so spoluzavinením poškodeného.

[strana 1483]

Diskusia

TOTH-VAŇO, P.:

Investície do spoločnej veci - 1. časť;

Otázka investícii do veci v podielovom spoluvlastníctve dvoch a viacerých osôb je v Občianskom zákonníku riešená všeobecne a stručne. Z tohto dôvodu je právne posúdenie investícii do spoločnej veci odvodené najmä od rozhodovacej praxe súdov. Preto je pomerne prekvapujúce, že uvedená problematika nie je v právnej teórii prakticky vôbec diskutovaná, najmä s poukazom na komplikovanosť a variabilitu právnych vzťahov, ktoré pri investíciách do spoločnej veci vznikajú. Snahou autora príspevku je - v rámci možností komplexnejšie zosumarizovať podstatnú rozhodovaciu činnosť súdov v oblasti investícii do spoločnej veci a s použitím konkrétnych príkladov upozorniť takisto na situácie, ktorých právne posúdenie zo strany súdnej praxe nie je, podľa názoru autora, v súlade s platným právnym stavom, resp. ktorých právne riešenie je sporné. Predmetom prvej časti príspevku sú primárne otázky vyplývajúce z hmotného práva.

[strana 1497]

Zo zahraničia

DZURENDOVÁ, L.:

„Pomoc Grécku a Záchranný padák eurozóny" - Nález Spolkového ústavného súdu SRN zo 7. 9. 2011

[strana 1543]

FABIÁN, A.:

Ustanovenia Základného zákona Maďarska, vzťahujúce sa na miestne samosprávy;

Miestne samosprávy, ako dôležité zložky demokracie, patria medzi imanentné prvky maďarského štátneho zriadenia. V posledných dvadsiatich rokoch na území Maďarska viacerí odborníci z teórie i praxe, ako aj politici na miestnej, či celoštátnej úrovni poukazovali na ústavné pravidlá, na ich garančný charakter, prípadne na ich diskutabilnú, ťažko zrozumiteľnú, nepresnú úpravu. Vzhľadom na spomínanú dôležitú rolu a postavenie miestnych samospráv, Ústava (účinná do 1. 1. 2012) a aj nová ústava (Základný zákon Maďarska) (účinná od tohto dátumu) sa detailne zaoberajú aj touto problematikou. Účelom nášho článku je skúmať, v čom prekonáva nová ústavnoprávna regulácia svojho predchodcu, v čom zostáva nezmenená, no tiež to, čo by bolo potrebné riešiť iným spôsobom, než sa dostalo do nového znenia.

[strana 1548]

Adspirantes legum

ČOLLÁK, J.:

Zodpovednosť športovca za (ne)úmyselne ublíženie na zdraví;

Autor sa v príspevku venuje problematike zodpovednosti športovca za spôsobený úraz, ublíženie na zdraví druhej osobe počas výkonu športovej činnosti. V prvej časti príspevku hodnotí vývoj chápania tohto inštitútu, pričom v druhej sa zameriava na jej aktuálny stav v podmienkach Slovenskej republiky a zamýšľa sa taktiež nad tým, či je potrebná alebo prínosná prípadná osobitná zákonná úprava spomenutej oblasti vzťahov aktivizujúcich sa v množine zodpovednostných vzťahov v športovej oblasti.

[strana 1558]

Za a proti

MAZÁK, J.:

Ad: Glosa k rozhodnutiu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 16/2011, alebo quo vadis ústavný súd?

[strana 1524]

ĽALÍK, T.:

Ad) Odpoveď J. Mazákovi alebo je judikatúra ústavného súdu správna?

[strana 1530]

Úvaha

DANČIŠIN, V.:

Paradoxy volebných výsledkov na príklade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky;

Demokratická volebná logika by mala byť založená na predpoklade, že so zvyšujúcim sa počtom voličov, podporujúcich vo voľbách určitú alternatívu (kandidáta), sa priamo úmerne zvyšujú aj jej šance na úspech. Štúdia analyzuje volebné paradoxy a anomálie, ktoré za určitých okolností produkuje volebná metóda používaná na prerozdeľovanie hlasov na mandáty pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, na príkladoch volebných výsledkov z roku 2002 a 2010.

[strana 1517]

Informácie

MASLEN, M.:

Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty

[strana 1570]

Recenzie - anotácie

GIERTL, A.:

Klučka Ján: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Druhé, doplnené a podstatne prepracované vydanie. Iura Edition 2011, strán 725

[strana 1573]

MAREK, K.:

Ovečková, O.: Zmluvná pokuta, 2. prepracované a doplnené vydanie. Iura edition Bratislava, 2011, strán 353

[strana 1575]

PAULIČKOVÁ, A.:

Matyášová, L. - Grossová, E. M.: Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb., Praha, LEGES, 2011, strán 928

[strana 1577]

Príloha

Judikatúra súdov SR - Správne právo (CD)

[strana 0] 

Zdroj: wwwold.justice.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 765
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Poslanci odmietli správu o činnosti ÚŠP za rok 2019https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-odmietli-spravu-o-cinnosti-u/510591-clanok.html

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní odmietli správu špeciálneho prokurátora o ...

NKÚ: Elektronizácia súdnictva môže zlepšiť podnikateľské prostrediehttps://www.teraz.sk/slovensko/nku-elektronizacia-sudnictva-moze/510572-clanok.html

Jednou z významných výziev je zlepšenie služieb obchodného registra.

Poslanci neodobrili správu GP o činnosti prokuratúry za rok 2019https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-neodobrili-spravu-gp-o-cinnos/510584-clanok.html

Najčastejším spôsobom skončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo podľa slov ...

Plénum schválilo novelu, upravuje pravidlá pri rezervách v rozpočtehttps://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-novelu-upravuje-prav/510579-clanok.html

Transparentnosť verejných financií sa má posilniť.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: