TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 10/2011

9.11. 2011, 23:15 |  najpravo.sk

Štúdia
OROSZ, L.:
Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (I.);   
(Recodification of the electoral legislation and election review by the court (I.))
Predmetom štúdie je analýza platnej ústavnej a zákonnej úpravy súdneho prieskumu volieb v Slovenskej republike, ako aj problémov súvisiacich s uplatňovaním právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s osobitným zreteľom na rozhodovanie o sťažnostiach smerujúcich proti neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí. V záujme zabezpečenia funkčnosti inštitútu súdneho prieskumu volieb autor formuluje aj námety de constitutione et lege ferenda.
[strana 1219]
Články
DOMIN, M.:
Zhromaždenia v blízkosti národnej rady a ústavného súdu;
(Rallies in the proximity to the National Council and the Constitutional Court)
Predmetom príspevku je analýza osobitného obmedzenia jedného zo základných práv a slobôd, práva pokojne sa zhromažďovať, ktoré spočíva v zákaze zhromaždení v zákonom stanovenej vzdialenosti od národnej rady a ústavného súdu. Po stručnom priblížení historického vývoja predmetného inštitútu upriamuje príspevok pozornosť predovšetkým na zodpovedanie otázky: ako má obec postupovať v prípade, ak sa zhromaždenie má konať alebo koná v dotknutom priestore? Nemenej dôležitým je aj posúdenie účelu a v nadväznosti na to i ústavnosti predmetného obmedzenia zhromažďovacieho práva. Na záver príspevok v stručnosti načrtáva aj návrhy vhodných legislatívnych zmien.
[strana 1234]
PIROŠÍKOVÁ, M.:
Aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, týkajúce sa práva na ochranu majetku;
(Current decisions of the European Court of Human Rights on the right to protection of property)
Autorka v článku upozorňuje na aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené proti Slovenskej republike týkajúce sa práva na ochranu majetku zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1. Prostredníctvom týchto rozhodnutí vysvetľuje obsah pojmov „majetok" a „primeranosť zásahu do majetkových práv", tak ako ich zadefinoval vo svojej judikatúre tento medzinárodný súdny orgán.
[strana 1246]
HOFFMANN, M.:
Medziobecná spolupráca;
(Cooperation betweeen municipalities)
V článku autor analyzuje platnú právnu úpravu medziobecnej spolupráce v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v medzinárodnej rovine. Článok sa ďalej zameriava na riešenie niektorých aplikačných problémov súvisiacich s uvedenou problematikou.
[strana 1257]
GYÁRFÁŠ, J.:
Vymáhanie štátnej pomoci a prevod podniku;
(Enforcement of the state aid and transfer of an enterprise)
Autor sa venuje otázke, či po prevode podniku, ktorému bola poskytnutá neoprávnená štátna pomoc, je potrebnú túto pomoc vymáhať od pôvodného vlastníka podniku (ktorý podnik medzitým predal) alebo od nového vlastníka (ktorý podnik v čase poskytnutia pomoci ešte nevlastnil). Uvedená otázka bola v Európe predmetom širokej diskusie, pričom autor analyzuje rozhodovaciu prax Európskej Komisie, judikatúru súdov, Oznámenie Komisie z roku 2007 a akademickú literatúru k tejto otázke. Výsledkom diskusie je, že rozhodujúcim kritériom je cena, za ktorú bol podnik predaný. Ak pôvodný vlastník získal trhovú hodnotu podniku, je potrebné štátnu pomoc vymáhať od neho. Ak bol podnik prevedený pod cenu, možno štátnu pomoc vymáhať od nadobúdateľa.
[strana 1267]
GRÚŇ, L.:
Burza a niektoré jej charakteristické črty v procese kreovania finančného trhu v Slovenskej republike;
(Stock exchange and some of its characteristic features in the process of creation of financial market in the Slovak Republic)
Finančný trh predstavuje široký okruh subjektov a vzťahov, ktoré medzi nimi vznikajú. K najdôležitejším subjektom, ktoré neprichádzajú na finančný trh za účelom obchodovania, tento proces však umožňujú, je burza. Menovite je to burza cenných papierov ako jeden z kľúčových faktorov diania na kapitálovom trhu. Inštitúcia burzy má za sebou už niekoľko storočí, účelom tohto príspevku je však demonštrovať postavenie burzy cenných papierov v Slovenskej republike, s poukazom na situáciu v Českej republike.
[strana 1275]
EWERLING, V.:
Dvojsečnosť doktríny ekonomického celku v kartelovom práve EÚ: sankcionovanie subjektov nezúčastnených na protiprávnom konaní;
(Double-barrelled doctrine of economic unit in the EU cartel law - sanctionning of subjects not participating in an illegal proceedings)
Autor sa zaoberá niektorými praktickými aspektmi vymedzenia pojmu podnik v európskom súťažnom práve, s ohľadom na doktrínu ekonomického celku a so zameraním na oblasť kartelového práva. Približuje relatívnosť pojmu podnik a judikatúrne tendencie extenzívneho výkladu tohto pojmu, presahujúcemu subjektivitu právnickej alebo fyzickej osoby, práve aplikáciou uvedenej doktríny. Analyzuje možnosť a legitimitu ukladania sankcií materskej spoločnosti za protiprávne - kartelové správanie jej dcérskej spoločnosti v prípade, ak sa sama na tomto porušení nepodieľa, prípadne o nej nemá ani vedomosť. Približuje tiež praxou zavedenú vyvrátiteľnú právnu domnienku pri vlastníctve 100 % podielu na základnom imaní a zvažuje faktickú reálnosť vyvrátiteľnosti tejto vyvrátiteľnej domnienky. V závere približuje viaceré následky, ktoré koncept prezumovanej jednoty spoločného podniku materskej a dcérskej spoločnosti v praxi prináša.
[strana 1287]
ČENTÉŠ, J. - KOLCUNOVÁ, M.:
Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí v prípravnom konaní;
(Reasoning of court judgments in a preliminary proceedings)
Autori v článku venujú pozornosť dôležitosti odôvodňovania rozhodnutí, ktoré vydáva súd v prípravnom konaní. Skúmaná problematika je posudzovaná z hľadiska právnej úpravy, rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,Ústavný súd") a všeobecných súdov, pričom sú naznačené aplikačné problémy.
[strana 1304]
KLIMEK, L.:
Európsky ochranný príkaz: vývoj trestného práva v oblasti ochrany obetí trestných činov;
(European Protective Order: development of the criminal law in the domain of protection of victims of criminal offences)
Európsky ochranný príkaz je zamýšľaným nástrojom trestného práva z dielne EÚ. Jeho účelom má byť ochrana obetí trestných činov. Pri skromnom odhade možno očakávať, že od obdobia rokov 2013 až 2014 by mohol byť zavedený do aplikačnej praxe. Úmyslom príspevku je prezentovanie východiskových poznatkov týkajúcich sa európskeho ochranného príkazu.
[strana 1312]
Diskusia
DRGONEC, J.:
Záväznosť rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky pro futuro;
S požiadavkou právnej istoty ako súčasti právneho štátu sa otázka o záväznosti rozhodnutí ústavného súdu pre budúce spory s rovnakou ústavnou podstatou ocitla v novom svetle a ďalšej fáze vývoja. Problematiku precedentného charakteru rozhodnutí Ústavného súdu SR možno rozčleniť na čiastkové otázky skladačky: 1. Je rozhodnutie ústavného súdu prameňom práva (má charakter precedensu)? 2. Má rozhodnutie ústavného súdu precedentný charakter vždy, alebo existuje rozdiel medzi váhou rozhodnutia vydaného pri abstraktnej a konkrétnej ochrane ústavnosti 3. Má precedentný charakter iba meritórne rozhodnutie ústavného súdu alebo aj ďalšie rozhodnutia (uznesenia o procesných otázkach) môžu byť precedensom? 4. Je záväzný iba právny názor uvedený vo výroku alebo aj v odôvodnení rozhodnutia?
[strana 1320]
HRUBALA, J.:
Súdne príkazy a rozhodnutia „sui generis", zasahujúce do súkromia - potenciálne pochybenia a potenciálne následky;
V článku je venovaná pozornosť vstupu do súkromia použitím informačno-technických prostriedkov zo strany štátnych orgánov, najmä z pohľadu použiteľnosti výsledkov takejto kriminalistickej činnosti v trestnom konaní; autor nadväzuje na svoj článok uverejnený v Justičnej revue č. 11, ročník 2009. Aj v tomto prípade v rámci nastolenia konkrétnych problémov a hypotetickej prípadovej štúdie, opierajúcej sa o konkrétne, v praxi sa vyskytujúce prípady, zaujíma stanovisko k vyhodnoteniu potenciálnych chýb v procese zabezpečovania takýchto dôkazov. Upozorňuje na to, že nie každé pochybenie v tomto procese (resp. okolnosť, ktorá za takéto pochybenie môže byť vyhodnotená) automaticky musí znamenať nemožnosť vykonania, s príslušným rozhodnutím súvisiaceho dôkazného prostriedku.
[strana 1346]
Zo zahraničia
MAREK, K.:
Nové INCOTERMS a povinnosti prodávajícího (podle českého obch. zák.);
Příspěvek se zabývá právy a povinnostmi prodávajícího u kupní smlouvy podle právní úpravy určené obchodním zákoníkem. Věnuje se i novým doložkám INCOTERMS® 2010, vydaným k 1. 1. 2011. V doložkám došlo totiž k řadě upřesnění. Čtyři doložky ze skupiny D byly pak vyřazeny a tato skupina byla doplněna dvěma novými doložkami. V textu se upozorňuje, že ke konci devadesátých let minulého století byly vznášeny pochybnosti, zda se používání INCOTERMS® hodí i pro použití v tuzemsku. Postupem doby se ukázalo, že tyto pochybnosti nejsou oprávněné. Doložky lze použít, i když některé z nich jsou vhodné jen pro použití při námořní dopravě.
[strana 1357]
Zo súdnej praxe
Rozhodnutia Ústavného súdu SR
Právna úprava ustanovujúca začatie plynutia zapieracej lehoty od momentu, keď sa manžel matky dozvedel o narodení dieťaťa, neprimerane oslabuje jeho záujmy.
Ustanovenie § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
[strana 1376]
Adspirantes legum
BORSÍK, D.:
Formovanie corporate governance v podmienkach SR;
Predkladaná práca sa zaoberá etablovaním corporate governance v podmienkach Slovenskej republiky. Jej zámerom je kriticky analyzovať: i) propedeutické východiská správy obchodných spoločností, ii) správu spoločností v transformačnom období, iii) reformy smerujúce k dobrej správe v post-transformačnom období a iv) vygenerované nástroje správy spoločností. Záver práce prináša zhodnotenie jej výstupov.
[strana 1385]
ČOLLÁK, J.:
Profesionálna športová činnosť ako závislá práca?;
V nasledujúcich riadkoch sa autor venuje otázke, či prípadné pertraktované začlenenie výkonu profesionálnej športovej činnosti pod explicitnú úpravu Zákonníka práce bude šťastným riešením, respektíve či sa núka možnosť inej formy úpravy tejto špecifickej oblasti výkonu „práce". Sekundárne sa venuje problematike, ktorej cieľom je jednoznačne (ak to je vôbec možné) odpovedať na otázku, či výkon profesionálnej športovej činnosti spĺňa prinajmenšom definíciu závislej práce, a to ako nevyhnutnú požiadavku spomenutého presunu úpravy.
[strana 1400]
Informácie
KUTLÍK, F.:
Skúsenosti s mediáciou na Slovensku a jej budúcnosť;
Autor sa zaoberá témou mediácie v systéme alternatívneho riešenia sporov z pozícií de lege lata a de lege ferenda. Hodnotí spektrum spoločenskej a právnej objednávky systému alternatívneho riešenia sporov ako jedného z kľúčových prostriedkov na odbremenenie súdov a zrýchlenie konania. Naznačuje niektoré pozície, ktoré by mal mať nový zákon o mediácii, a to nielen z hľadiska našich potrieb a záujmov, ale aj z hľadiska kompatibility s úniovým právom.
[strana 1409]
Recenzie - anotácie
PAULIČKOVÁ, A.:
Dulaková, D. - Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva, 1. vydanie. Praha, C. H. Beck 2011, strán 674
[strana 1412]
ŠOŠKOVÁ, I.:
Antalová, Blažena - Soliar, Ladislav (eds.): Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva, 2010, strán 194
[strana 1414]
BEZÁK, M.:
Polák, Peter: Svedok v trestnom konaní. Žilina, Eurokódex 2011, strán 296
[strana 1417]
Oznamy
Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2011
[strana 1419]
Príloha
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (CD)
Aydemir proti Slovenskej republike
(absencia účinného konania, prostredníctvom ktorého by sťažovateľ mohol napadnúť zákonnosť svojej väzby a absencia vymožiteľného práva na odškodnenie v tomto ohľade)
[strana 0]
Bubláková proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka súdneho konania a absencia účinného prostriedku nápravy v tomto ohľade)
[strana 0]
HEROLD TELE MEDIA, s. r. o. a ostatní proti Slovenskej republike
(právo na spravodlivé súdne konanie)
[strana 0]
Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. mája do 31. júla 2011
[strana 0]
Ivan Maričák proti Slovenskej republike
(mimoriadna prísnosť trestu)
[strana 0]
Michaela Huserová, správkyňa konkurznej podstaty Union banky, a. s. „v likvidácii" a STRODEN MANAGEMENT LIMITED proti Slovenskej republike
(právo na spravodlivé súdne konanie a právo na ochranu majetku)
[strana 0]
Slovenské telekomunikácie, š. p. a Herold Tele Media, s. r. o. proti Slovenskej republike
(právo na spravodlivé súdne konanie a právo na ochranu majetku)
[strana 0]
Stavebná spoločnosť TATRY Poprad, s. r. o. proti Slovenskej republike
(porušenie princípu rovnosti zbraní) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 522
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: