TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 12/2011

18.1. 2012, 19:27 |  najpravo.sk

Obsah Justičnej revue č.12/2011

Články

HOFFMANN, M.:

Hlavný kontrolór obce; 

(Main controller of a municipality)

Autor analyzuje platnú právnu úpravu postavenia a oprávnení hlavného kontrolóra obce v podmienkach Slovenskej republiky. V článku sa ďalej zameriava na riešenie niektorých aplikačných problémov súvisiacich s uvedenou problematikou.

[strana 1579]

REPA, O.:

Právo svedka odoprieť výpoveď v trestnom konaní (praktické problémy);

(Right of a witness to withhold a testimony in criminal proceedings (practical issues))

Autor sa v príspevku venuje otázke zákonných možností osoby vystupujúcej v procesnom postavení svedka, odoprieť výpoveď v trestnom konaní, s prihliadnutím na možnosť svedka odoprieť výpoveď v prípadoch, ak tento pociťuje obavu o svoj život alebo zdravie. V závere autor uvažuje nad možným procesným postupom v nastolených prípadoch, ktoré by zároveň viedli k naplneniu hlavného účelu trestného konania.

[strana 1594]

MANDALÍK, R.:

Prečiny a konanie o prečinoch;

(Minor offences and legal proceedings on minor offences)

V príspevku sa autor zaoberá problematikou prečinov so zvláštnym zreteľom na konanie o prečinoch. Rozoberá a porovnáva predchádzajúcu a súčasnú trestno-procesnú úpravu týkajúcu sa prečinov, resp. skráteného vyšetrovania, načrtáva niektoré aktuálne praktické problémy predsúdneho konania a konania pred súdom prvého stupňa. V závere sa pokúša nájsť odpoveď na otázku, či súčasná forma konania o prečinoch zodpovedá nápadu tohto druhu trestnej činnosti požiadavkám zjednodušeného a zrýchleného konania a načrtáva spôsoby a možnosti riešenia vybraných otázok.

[strana 1603]

PROKEŠ, J.:

Praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste;

(Practical issues of application of a plea bargaining agreement)

Autor sa načrtnutím praktických aplikačných problémov pokúša zistiť dôvody pomerne nízkej miery používania inštitútu dohody o vine a treste. Zároveň je jeho cieľom naznačiť možné spôsoby ich riešenia.

[strana 1611]

PERHÁCS, Z.:

Oprávnenie a realizácia práva nazerať do trestných spisov;

(Authorisation and realisation of a right to access to criminal case files)

Inštitút nazeranie do trestných spisov predovšetkým vymenúva subjekty oprávňujúce nazerať do spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, obstarávať si kópie spisov a ich častí. Autor charakterizuje a rozoberá oprávnenie a zákonné podmienky na realizáciu práva nazerať do trestných spisov. Poukazuje aj na aplikačné ťažkosti súvisiace s realizáciou tohto práva inými štátnymi orgánmi, ktoré nemajú osobitné zákonné zmocnenie na nazeranie do spisov.

[strana 1621]

ĎURIŠIN, V.:

Odlišnosti v interpretácii kriminalistického skúmania ľudských pachových stôp;

(Differences of interpretation of criminalistic examination of human scents )

Autor sa v príspevku venuje rozhodnutiu súdu v známej a medializovanej kauze Romana Č. Autor považuje odôvodenie, ktoré vychádzalo zo znaleckého posudku znalkyne v odbore veterinárstvo - kynológia, za nesprávne. Pri svojej argumentácii vychádza zo súčasného stavu poznania v danom predmete skúmania, z výsledkov vedeckých štúdií a odborných monografií. Spracovateľ článku dopĺňa text citáciami príslušných odborných prameňov.

[strana 1631]

Diskusia

IKRÉNYI, I.:

Vplyv poklesu počtu členov poslaneckého klubu na jeho ďalšie trvanie;

Ústavnoprávny výbor NR SR opakovane analyzoval otázku vplyvu poklesu počtu členov poslaneckého klubu na jeho ďalšie trvanie. Jeho závery vychádzajúce výlučne zo zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov však vždy ostali nejednoznačné. Autor článku preto posudzuje právnu úpravu poslaneckého klubu v kontexte volebného práva a na uvedenú problematiku sa snaží aplikovať ústavne konformný výklad.

[strana 1633]

SYROVÝ, I.:

Dôvody na mimoriadne zníženie trestu;

Autor sa venuje v článku téme, ktorá môže mať pre obvineného zásadný význam, a ktorej sa, podľa autora, nevenuje dostatočná pozornosť. Autor si kladie otázku, či má byť daný inštitút odpoveďou na trestné činy, ktoré sa svojou intenzitou a charakterom odlišujú od iných prípadov s rovnakou trestnou sadzbou.

[strana 1639]

TOTH-VAŇO, P.:

Investície do spoločnej veci - 2. časť; .

V tejto (druhej) časti príspevku sa autor primárne zaoberá základnými procesnými otázkami, ktoré vznikajú pri uplatňovaní investícií do veci v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých osôb. Analyzuje najmä najobvyklejšiu situáciu, ku ktorej v praxi dochádza, kedy je na investície do spoločnej veci poukazované až v rámci konania o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na návrh niektorého zo spoluvlastníkov, podaný v zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Napriek už pomerne ustálenej judikatúre v uvedených procesných otázkach upozorňuje, že rozhodnutia súdov nižších stupňov nie sú vždy konzistentné so závermi vyplývajúcimi z tejto judikatúry, ktorá je prakticky jediným prameňom práva v tejto oblasti spoločenských vzťahov. Na záver autor sumarizuje závery vyplývajúce z celého článku v tabuľkovej forme

[strana 1644]

Zo súdnej praxe

Rozhodnutia Ústavného súdu SR

Reštitučné konanie Splnenie požiadavky minimálnej konkretizácie nehnuteľnosti

[strana 1686]

Recenzie - anotácie

DOBRÍK, Ľ.:

Hrdina, J. A. - Masopust, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva. Praha, Leges 2011, strán 432

[strana 1692]

MAXINA, Ľ.:

Pauličková Alena: PENIAZE. Ako ich získať? Bratislava, EUROUNION - IKARUS.SK, 2011, strán 148

[strana 1696]

MAREK, K.:

Klee, L.: Smluvní podmínky FIDIC. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, strán 456

[strana 1698]

Európska únia a Slovensko

ŠVEC, M. - BULLA, M.:

K otázke pôsobnosti dohôd sociálnych partnerov v prostredí nadnárodného pohybu zamestnancov a služieb;

Autor analyzuje možnosť použitia európskych nariadení na oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov ako odpoveď na aktuálnu prax nadnárodných spoločností dosiahnuť unifikovanú úpravu pracovných podmienok prostredníctvom rôznych typov dohôd európskych sociálnych partnerov. Zameriava sa predovšetkým na posúdenie tzv. nadnárodných podnikových dohôd (TCAs), ktoré dodnes predstavujú najvýznamnejší počin v uvedenej oblasti.

[strana 1662]

Nad jedným rozhodnutím

DOBRÍK, Ľ.:

Trojdelenie moci, teória a prax v realite jedného ústavného konania;

Porušenie princípu trojdelenia moci v ústavnom poriadku môže viesť k absurdnej situácii, ktorá dokáže, že princípy právneho štátu sú realitou a základným kameňom výstavby demokratického a právneho štátu a odklonenie od nich môže navodiť situácie, aké samotná teória štátovedy nemôže ani predpokladať. Autor poukazuje na rozhodnutie ústavného súdu, ktoré bolo zmenené (preklenuté) ústavným zákonom a praktické situácie, ktoré nastali a potvrdzujú názor pléna

[strana 1652]

Príloha

Obsah ročníka 2011

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (CD)

Fruni proti Slovenskej republike

(nespravodlivá a neprimeraná väzba; nespravodlivé súdne konanie nezákonným súdom)

Informácia o ďalších prípadoch Európskeho súdu pre ľudské práva prejednávaných v období od 1. septembra do 31. októbra 2011

Jaroslav Hagara proti Slovenskej republike

(právo na prerokovanie veci v primeranej lehote vo vykonávacom konaní a v konaní o náhradu škody)

Karlin proti Slovenskej republike

(absencia urýchlenosti konania o sťažovateľovej žiadosti o prepustenie z väzby a absencia vymožiteľného práva na odškodnenie v tomto ohľade)

Karol Mihal proti Slovenskej republike (č. 23360/08)

(podrobenie nútenej alebo povinnej práce súdneho exekútora; ochrana majetku)

Karol Mihal proti Slovenskej republike (č. 31303/08)

(podrobenie nútenej alebo povinnej práce súdneho exekútora; ochrana majetku)

Kristína Šarišská proti Slovenskej republike

(rozhodnutie o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu sťažností vedenom ESĽP v dôsledku zaslania jednostranného vyhlásenia vlády)

L. Z. proti Slovenskej republike

(právo na rešpektovanie súkromného života v súvislosti s pomenovaním ulice po Dr. Jozefovi Tisovi; právo na prerokovanie veci v primeranej lehote)

Marián Slovák proti Slovenskej republike

(neprimeraná dĺžka konania)

Mihal proti Slovenskej republike

(pozbavenie práva na odvolanie voči uzneseniam vyšších súdnych úradníkov)

RF spol. s r.o. proti Slovenskej republike

(právo na prístup k súdu v súvislosti s exekúciou súdnych rozhodnutí)

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike

(ochrana osobnosti)

Štefan Bucha proti Slovenskej republike

(zákaz nútenej práce v súvislosti s náhradou trov právnej pomoci)

Tibor Šafárik proti Slovenskej republike

(právo na pokojné užívanie majetku) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 622
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Soudy nebudou muset přerušovat vězení všem ženám, které otěhotníhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soudy-nebudou-muset-prerusovat-vezeni-vsem-zenam-ktere-otehotni_541756.html

Soudy nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte ...

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: