TlačPoštaZväčšiZmenši

Konkrétna skutočnosť vo vzťahu k dôvodom väzby

12.9. 2012, 09:24 |  najpravo.sk

V prípade slovného spojenia „konkrétna skutočnosť" sa v zákone síce neuvádza,čo si treba pod týmto pojmom predstaviť, ale v tomto prípade je posúdenie týchto skutočností vecou súdu, ktorý na základe skutkových okolností a dôkaznej situácie v konkrétnej trestnej veci v čase rozhodnutia o väzbe (čiže aj o zamietnutí žiadosti o prepustenie obvinenýchz väzby) posúdi, či vzatie obvinených do väzby a ich ďalšie držanie v nej, je opatrenímnevyhnutným na dosiahnutie účelu trestného konania a či tento účel nemožno dosiahnuť inak. Konkrétne skutočnosti zakladajúce väzobné dôvody upravené v ustanovení § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. môžu vyplývať z povahy a charakteru trestnej činnosti, ktorá je páchaná plánovite, organizovane a vyznačuje sa vysokým stupňom sofistikovanosti .

(Uznesenie NSSR zo 14. augusta 2012, sp. zn. 3 Tost 28/2012)

Z rozhodnutia:

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica uznesením zo dňa 19. júla 2012, sp. zn. BB-3T 13/2012, rozhodol tak, že podľa § 79 ods. 3 Tr. por. žiadosti obvinených A. P. a M. O. o prepustenie z väzby na slobodu zamietol.

Podľa § 80 ods. 1 písm. b/, písm. c/ Tr. por. neprijal písomný sľub obvineného A. P. a zamietol aj žiadosť o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným A. P..

Proti tomuto uzneseniu zahlásil ihneď po jeho vyhlásení sťažnosť obvinený P. ako aj obhajca obvineného O. v mene jeho klienta priamo do zápisnice o neverejnom zasadnutí, ktoré neskôr obaja obvinení písomne odôvodnili prostredníctvom svojich obhajcov (č.l. 14556 – 14557, 14561-14562).

Obvinený P., prostredníctvom svojho obhajcu, v písomných dôvodoch podanej sťažnosti uviedol v podstate tie isté dôvody, ktoré uviedol vo svojej žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, doručenej Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica dňa 3. júla 2012. Namietal tiež, že pri svojom výsluchu preukázal, že disponuje peňažnými prostriedkami a v prípade prepustenia na slobodu má možnosť sa okamžite zamestnať a aj keď má pozastavený výkon advokátskej činnosti, má možnosť zamestnať sa ako podnikový právnik.

Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil napadnuté uznesenie a sám vo veci rozhodol tak, že obvineného prepustí z väzby na slobodu, alternatívne prijme písomný sľub obvineného podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Tr. por., alternatívne využije možnosť nahradenia väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným podľa § 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por.

Obvinený O., prostredníctvom svojho obhajcu, uviedol vo svojej sťažnosti, že jeho trestná činnosť nie je dostatočne preukázaná. V obžalobe sú mu kladené prokurátorom za vinu len bagateľné skutky, pri ktorých obvinený nemal možnosť podať dostatočné vysvetlenie na objasnenie veci v prípravnom konaní. Dôvody pre ponechanie obvineného vo väzbe sa stále v jednotlivých rozhodnutiach súdov opakujú. Namieta tiež, že v jeho prípade dôvody útekovej ani preventívnej väzby nie sú dané. Navrhol preto, aby Najvyšší súd jeho žiadosti o prepustenie z väzby vyhovel.

Na základe podaných sťažností Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovatelia podali sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosti obvinených A. P. a M. O. nie sú dôvodné.

Z obsahu predloženého spisového materiálu Najvyšší súd zistil, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podal dňa 10. apríla 2012 pod sp. zn. VII/1 Gv 54/09-611 obžalobu okrem iných aj na obvinených A. P. v skutku I. obžaloby pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák.; v skutku II. obžaloby v bode č. 2/ a 5/ pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák., vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 4 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák.; v skutku III. obžaloby v bodoch 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/ pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák., vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 4 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák.; v skutku IV. obžaloby v bodoch 1/, 2/, 3/ pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák., vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 4 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák. a M. O. v skutku I. obžaloby pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák.; v skutku III. obžaloby v bode 4/ pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák., vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 4 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. zák. s poukazom na § 141 písm. a/ Tr. zák.; v bode V. obžaloby pre zločin prevádzačstva podľa § 356 Tr. zák. na tom skutkovom základe, ako je to uvedené vo vyššie uvedenej obžalobe prokurátora.

Obvinení A. P. i M. O. boli vzatí spolu s ďalšími spoluobvinenými do väzby uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 14. apríla 2010, sp. zn. Tp 35/2010, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2010, sp. zn. 2 Tost 11/2010, z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por., pričom lehota väzby im začala plynúť dňa 12. apríla 2010.

Väzba bola uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 21. októbra 2010, sp. zn. Tp 35/2010, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. októbra 2010, sp. zn. 5 Tost 36/2010, predĺžená do 12. apríla 2011 s tým, že obvinený A. P. sa ponecháva vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Väzba bola následne predĺžená uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 23. marca 2011, sp. zn. Tp 35/2010, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. marca 2011, sp. zn. 6 Tost 9/2011, do 12. septembra 2011.

Uznesením sudcu pre prípravne konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 23. januára 2012, sp. zn. Tp 35/2010, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2012 bola väzba obvineným predĺžená do 12. mája 2012.

Uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 4. apríla 2012, sp. zn. Tp 35/2010, bol obvinený P. prepustený z väzby na slobodu a obvinenému M. O. boli dôvody väzby zredukované len na dôvod podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 3. mája 2012, sp. zn. 2 Tost 11/2012, toto rozhodnutie o prepustený obvineného P. z väzby na slobodu ako aj rozhodnutie o zmene dôvodov väzby u obvineného O. zrušil, žiadosť obvineného P. o prepustenie z väzby zamietol, jeho písomný sľub neprijal a neuložil nad ním dohľad probačného a mediačného úradníka.

Ostatný raz bol o väzbe obvinených rozhodnuté po podaní obžaloby na obvinených P., O. ako aj s nimi ďalších obvinených, kedy senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica uznesením zo dňa 19. apríla 2012, sp. zn. BB-3T 13/2012, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 3. mája 2012, sp. zn. 2 Tost 10/2012, rozhodol o ďalšom trvaní väzby obvinených.

Pri rozhodovaní o sťažnosti obvinených mal Najvyšší súd na zreteli ustanovenie § 76 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého môže väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom trvať len nevyhnutný čas, čo je podporené aj rozhodovacou praxou Európskeho súdu pre ľudské práva a tiež Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vychádzal aj z ustanovenia § 79 ods. 2 Tr. por., podľa ktorého policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú aj naďalej, resp. či sa zmenili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky už v predchádzajúcich rozhodnutiach, naposledy v uznesení z 3. mája 2012, sp. zn. 2 Tost 10/2012, vyslovil názor, že trestné stíhanie obvinených pre skutky, pre ktoré im bolo vznesené obvinenie aj v tomto štádiu trestného konania (konanie pred súdom po podaní obžaloby), sa vedie dôvodne, skutky boli spáchané, majú znaky vyššie špecifikovaných trestných činov a existuje aj dôvodné podozrenie, že tieto skutky spáchali obvinení P. a O. aj spolu s ďalšími obvinenými osobami. K rovnakému záveru dospel senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica v sťažnosťou napadnutom rozhodnutí zo dňa 19. júla 2012. Najvyšší súd si tieto závery vyššie menovaných súdov osvojuje a v ďalšom na ne odkazuje.

V prípade oboch obvinených je v súčasnom štádiu trestného konania splnená aj ďalšia materiálna podmienka ponechania obvinených vo väzbe, a to existencia väzobných dôvodov podľa § 71 ods. 1 Tr. por. V prípade obvineného P. ide o väzobné stíhanie z dôvodu uvedeného v ustanovení § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a v prípade obvineného O. sú to dôvody uvedené v ustanovení § 71 ods. 1 písm. a/ a písm. c/ Tr. por. Podľa zistenia Najvyššieho súdu uvedené väzobné dôvody, pre ktoré bola obmedzená osobná sloboda obvinených ich vzatím do väzby, sa opiera o celkom konkrétne skutočnosti vyžadované zákonom, pričom z nich vyplýva reálna obava z následkov predpokladaných v ustanovení upravujúcom dôvody útekovej väzby a preventívnej väzby.

V tejto súvislosti Najvyšší súd poukazuje na uznesenie senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 19. júla 2012, sp. zn. BB-3T 13/2012, kde tento v odôvodnení svojho rozhodnutia podrobne popísal dôvody, pre ktoré považoval väzobné dôvody upravené v ustanovení § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. v prípade obvineného O. a § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. v prípade obvineného P. za opodstatnené. Najvyšší súd si závery súdu prvého stupňa osvojuje, s týmito sa v plnejmiere stotožňuje a v ďalšom na ne odkazuje.

K námietke oboch obvinených, že sa neustále opakujú tie isté odôvodnenia súdov o potrebe väzobné stíhania obvinených, Najvyšší súd konštatuje, že súdy majú povinnosť v každom štádiu trestného konania skúmať dôvody ďalšieho trvania väzobného stíhania obvinených, pričom sú viazané nielen vnútroštátnym zákonom ale aj medzinárodnými zmluvami. V zmysle Dohovoru, jeho článku 5 ods. 1 písm. c/ je potrebné, aby k počiatočnej podmienke obmedzenia osobnej slobody obvineného, ktorou je podozrenie zo spáchania trestného činu, pristúpili aj ďalšie iné skutočnosti odôvodňujúce potrebu väzobného stíhania a tieto majú byť vážne a dostatočne odôvodňujúce ďalšie trvanie väzby. V predmetnom prípade je táto podmienka splnená, čo vo svojich rozhodnutiach súdy rozhodujúce o ďalšom trvaní väzby obvinených v predmetnej trestnej veci aj uviedli a náležite zdôvodnili a aj keď sa to môže javiť ako neustále opakovanie tých istých dôvodov a účelové obmedzovanie osobnej slobody obvinených, opak je pravdou.

Trestný poriadok v ustanovení § 71 ods. 1 vymedzuje dôvody, pre ktoré môže byť obmedzená osobná sloboda osoby a podľa tohto ustanovenia môže byť osobná sloboda nobmedzená jedine obvinenému, a to len vtedy ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že

a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä

ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko, alebo ak mu hrozí vysoký

trest,

b) bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie

skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo

c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo

vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.

V prípade slovného spojenia „konkrétna skutočnosť" sa v zákone síce neuvádza, čo si treba pod týmto pojmom predstaviť, ale v tomto prípade je posúdenie týchto skutočností vecou súdu, ktorý na základe skutkových okolností a dôkaznej situácie v konkrétnej trestnej veci v čase rozhodnutia o väzbe (čiže aj o zamietnutí žiadosti o prepustenie obvinených z väzby) posúdi, či vzatie obvinených do väzby a ich ďalšie držanie v nej, je opatrením nevyhnutným na dosiahnutie účelu trestného konania a či tento účel nemožno dosiahnuť inak.V posudzovanej veci tieto konkrétne skutočnosti zakladajúce väzobné dôvody upravené v ustanovení § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. v prípade obvineného O. a § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. v prípade obvineného P. vyplývajú z povahy a charakteru trestnej činnosti, ktorá im je kladená za vinu, kde táto mala byť páchaná plánovite, organizovane a vyznačuje sa vysokým stupňom sofistikovanosti a cieľom bola ziskuchtivosť.

K námietke obvineného P., že obžaloba vykazuje viacero pochybení, ktoré sú v rozpore s ustanovením § 235 písm. c/ Tr. por. Najvyšší súd konštatuje, že za tejto situácie 7 3 Tost 28/2012 je jeho predmetom rozhodnutie o sťažnosti obvinených o zamietnutí žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu. Preto nie je vecou Najvyššieho súdu aj skúmanie samotnej podstaty obžaloby, ale len posúdenie okolností, či aj v danom štádiu trestného konania naďalej trvajú dôvody väzby u obvinených. V tomto štádiu trestného konania nie je vecou súdu rozhodnutie o vine obvinených, ale len posúdenie podmienok väzobného stíhania. Bude vecou prvostupňového súdu, aby sa s týmito skutočnosťami vysporiadal pri rozhodovaní o merite veci, teda o vine či nevine obvinených.

V súlade so zákonom teda postupoval Špecializovaný trestný súd, keď žiadosti obvinených A. P. a M. O. o prepustenie z väzby na slobodu zamietol.

Zákonu zodpovedá aj postup Špecializovaného trestného súdu, keď podľa § 80 ods. 1 písm. b/ Tr. por. neprijal písomný sľub a podľa § 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol návrh obvineného P. na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Aj s týmito závermi prvostupňového súdu sa Najvyšší súd plne stotožňuje a v ďalšom na ne odkazuje.

Najvyšší súd Slovenskej republiky nezistil dôvod pre zmenu prvostupňového uznesenia, preto sťažnosti obvinených A. P. a M. O. podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. ako nedôvodné zamietol.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 789
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Priemerná exekučná zrážka z dôchodkov je vyše 58 eurhttps://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-priemerna-exekucna-zrazk/494954-clanok.html

Najväčšie zrážky z dôchodkov mali vlani poberatelia predčasného dôchodku vyplácaného v ...

Novela zákona o prokuratúre je protiústavná, tvrdí Smer-SD a dal podnet na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-prokurature-je-protiustavna-tvrdi-smer-sd-a-dal-podnet-na-ustavny-sud/

Opozičná strana Smer-SD podáva podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou zákona o ...

Súdna rada navrhuje prezidentke Čaputovej odvolať z funkcie všetkých sudcov starších ako 65 rokovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-navrhuje-prezidentke-caputovej-odvolat-z-funkcie-vsetkych-sudcov-starsich-ako-65-rokov/

Súdna rada SR posunula prezidentke Zuzane Čaputovej návrh odvolať z funkcie sudcov starších ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: