TlačPoštaZväčšiZmenši

Vymedzenie účastníkov konania a vecná legitimácia

24.3. 2011, 16:30 |  najpravo.sk

Vymedzenie účastníkov konania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom - žalobcom je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a žalovaným je ten, koho žalobca v žalobe za tohto účastníka konania označil.

Inštitút účastníctva konania ako inštitút rýdzo procesný, t.j. inštitút občianskeho práva procesného je potrebné odlíšiť od vecnej legitimácie, ktorá so zreteľom k hmotnému právu ustanovuje, kto je nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti v konkrétnom prípade. Stanovujú ju predpisy hmotného práva. Či účastník procesného konania je tiež vecne legitimovaný (aktívne alebo pasívne), sa ukáže až v konečnom súdnom rozhodnutí. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že účastník nebol nositeľom práva, o ktoré v konkrétnom konaní išlo.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. júla 2011, sp. zn. 5 Cdo 135/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 21. októbra 2009, č.k. 28 C 122/2005- 261 určil, že žalovaný T. P. nie je oprávneným držiteľom parcely KN C č. X. - zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2, parcely KN C č. X. - zastavané plochy a nádvoriao výmere X. m2, parcely KN C č. X. - zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2 a parcely KN C č. X. - zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2, zapísaných na LV č. X. kat. úz. T., okres P.. Vyslovil, že o trovách konania rozhodne osobitným uznesením. Na základe vykonaného dokazovania zistil, že predmetné parcely boli na žalovaného prevedené z pôvodne žalovaného 1/ S. M. a žalovanej 2/ C. S., ktorí boli zapísaní na LV ako vlastníci na základe notárskeho osvedčenia podľa zákona č. 293/1992 Zb., a to v roku 1996. Podľa § 2 zákona č. 293/92 Zb. mali pôvodní žalovaní S. M. a C. S. postavenie oprávnených držiteľov, ktoré ustanovenie sa vzťahuje aj na situáciu, keď nehnuteľnosť v lehote 10 rokov bola prevedená na inú osobu, než ktorá je uvedená v osvedčení, teda postavenie oprávneného držiteľa patrí aj pre nového žalovaného T. P.. Konštatoval, že žalobca správne žaloval nie určenie vlastníckeho práva, ale to, žalovaný nie je oprávneným držiteľom predmetných nehnuteľností. Pôvodní žalovaní S. M. a C. S. vo svojich výpovediach uviedli, že predmetné nehnuteľnosti síce obhospodarovali, ale vedeli, že tieto im nepatria, ale patria ujcovi z A.. B. M. v roku 1948, resp. 1949 bola na území Československa a mala podľa tvrdenia pôvodných žalovaných previesť predmetné nehnuteľnosti na nich, avšak nebol o tom predložený žiaden písomný doklad. B. M. bola manželkou J. M. a ten bol vlastníkom pôvodných nehnuteľností už od konca 19. storočia, teda predtým ako sa s B. M. oženil. Nebol predložený doklad, ktorý by oprávňoval B. M. nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami. Konštatoval, že aj ďalšie listinné dôkazy svedčia o tom, že na konci 40-tych a na začiatku 50-tych rokov 20. storočia predmetné nehnuteľnosti boli stále „americké". Dospel k záveru, že oprávnenosť držby pôvodným žalovaným nesvedčí. Na základe geometrického plánu zistil, že pôvodná parcela, ktorú žaloval žalobca ako KN č. X., bola geometrickým plánom rozčlenená na tri parcely, a to parc. č. X., parc. č. X. a parc. č. X., ktoré súhrnne dávajú ten istý výmer ako pôvodná parcela KN č. X.. Tieto sú totožné s nehnuteľnosťami, ktoré existovali v čase podania žaloby, t.j. k 4. aprílu 2005 a boli pôvodne označené ako parcely KN č. X. a KN č. X.. Z geometrického plánu bolo zrejmé, že k rozdeleniu pôvodnej parcely KN C č. X. na parcely KN C X., X. a X. došlo v priebehu konania, pričom žaloba bola podaná 4. apríla 2005, geometrický plán bol vypracovaný 20. augusta 2005 a k pripusteniu zmeny návrhu súdom došlo uznesením z 8. februára 2007 s tým, že sa jedná o totožný predmet konania a o ten istý rozsah nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že účastníci nepredložili žiadne iné dôkazy mal za to, že návrh žalobcu je dôvodný, a preto mu vyhovel. Výrok o trovách konania odôvodnil ustanovením § 151 O.s.p.

Krajský súd v Prešove rozsudkom z 22. februára 2010 sp. zn. 1 Co 209/2009 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Dospel k záveru, že súd prvého stupňa vykonal vo veci dokazovanie v potrebnom rozsahu, na základe ktorého správne zistil skutkový stav a aj správne rozhodol. Konštatoval, že skutkové zistenia súdu prvého stupňa zodpovedajú vykonanému dokazovaniu a odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu. Považoval za nepochybne preukázané, že právni predchodcovia žalovaného nemohli splniť podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam titulom vydržania. V priebehu konania totiž nebol produkovaný žiadny hodnoverný titul, na základe ktorého by pôvodne žalovaní S. M. a C. S. vstúpili do držby predmetných nehnuteľností ako oprávnení držitelia a tieto užívali s presvedčením, že im nehnuteľnosti vlastnícky patria. Dokazovanie, ktoré bolo vykonané na súde prvého stupňa preukázalo, a bolo akceptované aj samotnými právnymi predchodcami žalovaného, že predmetné nehnuteľnosti sú tzv. americkými čiastkami, ktoré vlastnícky patrili J. M., príbuznému právnych predchodcov žalovaného. V tejto súvislosti nebol predložený žiadny hodnoverný právny úkon alebo doklad, ktorým by predmetné nehnuteľnosti boli prevedené na právnych predchodcov žalovaného. Preto osvedčenie, na základe ktorého boli právni predchodcovia žalovaného zapísaní v evidencii nehnuteľností ako vlastníci predmetných nehnuteľností, na základe predmetného dokazovania nemožno považovať za vecne správne a nemožno usudzovať, že by podľa § 2 ods. 2 zákona č. 293/92 Zb. sa právni predchodcovia žalovaného stali vlastníkmi predmetných nehnuteľností titulom vydržania, pretože vo vzťahu k ním potom nesvedčí oprávnená držba týchto nehnuteľností, ale nie je ani splnená podmienka 10 rokov nerušenej držby odo dňa zápisu do evidencie nehnuteľností, ako je to uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 293/92 Zb., pretože žaloba v predmetnej veci bola podaná pred uplynutím tejto lehoty, a to 4. apríla 2005. Aj keď na základe zmluvy označenej ako kúpna zmluva, boli predmetné nehnuteľnosti prevedené na žalovaného už po uplynutí tejto lehoty, nemožno prijať právny názor, že by sa žalovaný stal vlastníkom predmetných nehnuteľností titulom tejto kúpnej zmluvy, pretože samotní jeho právni predchodcovia S. M. a C. S. sa nestali vlastníkmi týchto nehnuteľností práve z dôvodu, že v predmetnej veci bola podaná žaloba popierajúca ich postavenie oprávnených držiteľov. To znamená, že ak došlo k uzavretiu zmluvy označenej ako kúpna zmluva medzi právnymi predchodcami žalovaného a žalovaným vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam, môže ísť len o prevod postavenia oprávneného držiteľa, pričom ani samotný žalovaný nesplnil podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti titulom vydržania, pretože jeho vlastnícke právo a postavenie oprávneného držiteľa bolo spochybnené predmetnou žalobou a argumentáciou, ktorú predostrel žalobca v predmetnej veci, ako aj samotným dokazovaním vykonaným na súde prvého stupňa, ktoré jednoznačne preukázalo, že predmetné nehnuteľnosti neboli prevedené ani formálnym spôsobom, ani neformálne na právnych predchodcov žalovaného. Uzavrel, že súd prvého stupňa správne postupoval, pokiaľ vyhovel žalobe o určenie, že žalovaný nie je oprávneným držiteľom predmetných nehnuteľností.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podali dovolanie 1/ C. S., bývajúca T.V.T., 2/ A. B. bývajúcej v T.T., 3/ S. S., bývajúca v T.T., 4/ A. M., bývajúca v P., 5/ V. M., bývajúci v T.T., 6/ H. M., bývajúcej v T.T. (prisudzujúc si postavenie „žalobcov" v dovolacom konaní) všetci zastúpení JUDr. P. H., advokátom so sídlom v S. V konaní namietali vadu konania v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. dôvodiac, že im súd ako „žalobcom" odňal možnosť konať pred súdom. Uviedli, že „žalobcovia 2/ až 6/" sú dedičmi poručiteľa (nebohého) S. M., ktorý spolu so „žalobkyňou 1/" v predmetnej veci pred súdom prvého stupňa boli v pozícii žalovaných a uznesením č.k. 28 C 122/2005-151 z 8. februára 2007 z konania vystúpili a na ich miesto nastúpil T. P.. Uviedli, že napadnutým rozsudkom odvolacieho súdu v spojení s rozhodnutím súdu prvého stupňa stratili vlastnícke právo k nehnuteľnostiam napriek tomu, že neboli účastníkmi konania a týmto spôsobom im bola odňatá možnosť konať pred súdom. Navrhli, aby dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca a žalovaný sa k podanému dovolaniu nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) bez nariadenia dovolacieho pojednávania (243a ods. 3 O.s.p.) skúmal najskôr, či dovolanie podáva subjekt oprávnený podať dovolanie.

Podľa ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p. účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia.

V zmysle § 243c O.s.p. pre konanie na dovolacom súdu platia primerane ustanovenia o konaní pre súdom prvého stupňa, pokiaľ nie je uvedené niečo iné.

Zákon všeobecnejšie vymedzuje okruh účastníkov konania tak, že spôsobilosť byť účastníkom konania priznáva zásadne každému, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti a výnimočne tomu, komu spôsobilosť byť účastníkom priznáva zákon (§ 19 O.s.p.). Podrobnejšie určuje okruh osôb, ktoré tým zároveň ustanovuje za účastníkov konania v ustanoveniach § 90 a § 94 O.s.p.

Podľa § 90 ods. 1 O.s.p. účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje.

Podľa § 94 ods. 1 O.s.p. v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia.

Vymedzenie účastníkov konania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom - žalobcom je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a žalovaným je ten, koho žalobca v žalobe za tohto účastníka konania označil. Inštitút účastníctva konania ako inštitút rýdzo procesný, t.j. inštitút občianskeho práva procesného je potrebné odlíšiť od vecnej legitimácie, ktorá so zreteľom k hmotnému právu ustanovuje, kto je nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti v konkrétnom prípade. Stanovujú ju predpisy hmotného práva. Či účastník procesného konania je tiež vecne legitimovaný (aktívne alebo pasívne), sa ukáže až v konečnom súdnom rozhodnutí. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že účastník nebol nositeľom práva, o ktoré v konkrétnom konaní išlo.

V danom prípade podali dovolanie osoby, ktoré o sebe tvrdia, že sú účastníkmi konania, dovolatelia 2/ až 6/ ako dedičia poručiteľa (nebohého) S. M. a dovolateľka 1/ z dôvodu, že v pôvodnom konaní vystupovali v pozícii žalovaných do času, kým súd prvého stupňa uznesením č.k. 28 C 122/2005-151 z 8. februára 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. marca 2007, nerozhodol o ich vystúpení z konania a o vstupe žalovaného T. P. na ich miesto do konania.

Z obsahu spisu je zrejmé, že dovolatelia v konaní nemajú postavenie účastníkov konania a nie sú ani právnymi nástupcami účastníkov. Skutočnosť, že dovolateľka 1/ a právny predchodca dovolateľov 2/ až 6/ S. M. kedysi vystupovali v konaní v pozícii žalovaných, ich neoprávňuje na podanie dovolania. Nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zmene účastníkov konania na strane žalovaných 9. marca 2007 postavenie žalovaných stratili a žalovaným sa stal T. P., ktorý v konaní ako žalovaný vystupoval až do právoplatného skončenia konania.

V zmysle vyššie uvedeného možno uzavrieť, že keďže právo podať dovolanie patrí len účastníkovi konania – tej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá ako subjekt so spôsobilosťou byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) mala postavenie účastníka konania v právnej veci, v ktorej sa podáva dovolanie (§ 240 ods. 1 O.s.p.) alebo jeho právnemu nástupcovi z dôvodu univerzálnej alebo singulárnej sukcesie, dovolatelia uvedenú podmienku stavenú zákonom nespĺňajú.

Vzhľadom na to, že prípustnosť dovolania dovolateľov nemožno vyvodiť zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie odmietol podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. z dôvodu, že bolo podané niekým, kto naň nie je oprávnený. So zreteľom na odmietnutie dovolania sa nezaoberal napadnutým rozhodnutím odvolacieho súdu z hľadiska jeho vecnej správnosti.

V dovolacom konaní právo na náhradu trov dovolacieho konania vzniklo žalobcovi a žalovanému (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.). Dovolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov dovolacieho konania, lebo v dovolacom konaní nepodali návrh na uloženie povinnosti nahradiť trovy dovolacieho konania. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1532
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: