TlačPoštaZväčšiZmenši

Definícia procesnej subjektivity

24.3. 2011, 17:02 |  najpravo.sk

Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t.j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. 7. 2010, sp. zn. 4 Cdo 208/2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 24. septembra 2007 č.k. 27 P 225/2007-117 uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletej P. Š. sumou 7 000,-- Sk mesačne a na maloletú S. Š. sumou 5 000,-- Sk mesačne od 1. augusta 2007. Zročné výživné k 30. septembru 2007 pre P. v sume 14 000,-- Sk a pre S. v sume 10 000,-- Sk, bol otec povinný zaplatiť matke detí do 31. decembra 2007 s tým, že bežné výživné je povinný poukazovať od októbra 2007 vždy do 15-teho dňa v mesiaci k rukám matky detí. Vo zvyšku návrh matky zamietol, spolu s protinávrhom otca na určenie vyživovacej povinnosti matke. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi rodičmi pri plnení si vyživovacej povinnosti voči maloletým deťom dochádzalo od začiatku roku 2007 k nezhodám. Keďže ich potreby zabezpečovala a zabezpečuje prevažne matka, dospel k záveru, že je namieste určiť otcovi povinnosť prispievať na ich výživu. Začiatok vyživovacej povinnosti určil od 1. augusta 2007, keď za obdobie od januára 2007 do konca júla 2007 zohľadnil otcom poskytované platby a za toto obdobie výživné neurčil. Pri stanovení rozsahu vyživovacej povinnosti zohľadnil odôvodnené potreby maloletých detí a možnosti a schopnosti otca. Na zníženie jeho príjmu, po zmene pracovného zaradenia, v dôsledku poklesu jeho pracovných výsledkov, neprihliadol. Povinnosť zaplatiť zročné výživné odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 160 ods. 1 O.s.p. a o trovách konania rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p.

Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 29. apríla 2008 sp.zn. 11 CoP 300/2007 na odvolanie otca rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Po preskúmaní napadnutého rozsudku podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p., dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne. Uviedol, že okresný súd vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, vyvodil z neho správny právny záver a svoje rozhodnutie aj náležite odôvodnil. Odvolanie otca považoval preto za neopodstatnene podané.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal včas dovolanie otec maloletých detí. Navrhol rozhodnutia krajského i okresného súdu zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. K prípustnosti dovolania uviedol, že konanie pred súdmi nižších stupňov bolo postihnuté vadou podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Advokátska koncipientka právnej zástupkyne navrhovateľky sa totiž počas prvostupňového konania zúčastnila viacerých úkonov bez platného splnomocnenia. Ten kto vystupoval v konaní ako účastník, nemal teda spôsobilosť byť účastníkom konania. Namietal tiež, že v konaní pred súdmi nižších stupňov sa súdy dopustili viacerých závažných procesných vád, v dôsledku ktorých mu odňali možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Nesprávny postup súdov spočíval v tom, že súdy nevyhodnotili žiadne z dôkazov, ktoré predložil a nevykonali žiadne ním navrhované dôkazy, nebol oboznamovaný s podaniami matky maloletých detí, ku ktorým sa potom nemal možnosť vyjadriť, viackrát mu bolo na pojednávaniach zabránené vystúpiť a vyjadriť svoje stanovisko. Súdy jednoznačne preferovali matku maloletých detí najmä tým, že vyhoveli všetkým jej návrhom na vykonanie dokazovania a poskytli jej oveľa väčší priestor na vyjadrenie, čím porušili jeho právo na rovnaké postavenie. Podľa dovolateľa si súdy nesplnili ani zákonnú povinnosť, ktorá im vyplýva z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p., keď ich rozhodnutia nespĺňajú zákonom požadované náležitosti. Dovolanie napokon odôvodnil tým, že súdy nižších stupňov dospeli na základe nedostatočne vykonaného dokazovania k nesprávnym skutkovým zisteniam a že ich rozhodnutia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci.

Matka maloletých detí, ani kolízny opatrovník sa k dovolaniu otca nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1, druhá veta O.s.p.), skúmal najskôr to, či tento opravný prostriedok smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním (§ 236 a nasl. O.s.p.) a bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) dospel k záveru, že dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, voči ktorému takýto opravný prostriedok nie je prípustný.

Podľa § 236 ods. 1 O.s.p. dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa.

V prejednávanej veci odvolací súd rozhodol rozsudkom. V zmysle ustanovenia § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok (§ 238 ods. 1 O.s.p.) alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, avšak len vtedy, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právnej stránke ide o rozhodnutie zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4 (§ 238 ods. 3 O.s.p.).

V danej veci rozsudok odvolacieho súdu nevykazuje znaky rozsudku uvedeného v § 238 ods. 1 a 3 O.s.p., pretože nejde o zmeňujúci, ale potvrdzujúci rozsudok, vo výroku ktorého odvolací súd nevyslovil, že je dovolanie proti nemu prípustné a nejedná sa ani o rozsudok, ktorým by bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým by súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4 O.s.p. Dovolanie nie je prípustné ani podľa ustanovenia § 238 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že dovolací súd vo veci doposiaľ nerozhodoval.

Navyše, v posudzovanej veci ide o prípad, v ktorom je prípustnosť dovolania vylúčená aj v zmysle § 238 ods. 4 O.s.p. Ide totiž o vec upravenú Zákonom o rodine, pričom nejde o rozsudok o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva o zapretí rodičovstva alebo o osvojení.

Vzhľadom na zákonnú povinnosť skúmať vždy, či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O.s.p. (§ 242 ods. 1 O.s.p.), dovolací súd sa ďalej zaoberal otázkou, či konanie nie je postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 písm. a/ až g/ O.s.p. (t.j. či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, spôsobilosti byť účastníkom konania, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, o prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad absencie návrhu na začatie konania, hoci bol podľa zákona potrebný, odňatia možnosti účastníka pred súdom konať a rozhodovania vylúčeným sudcom, či konania súdom nesprávne obsadeným).

S prihliadnutím na obsah dovolania, sa dovolací súd osobitne zameral na otázku, či konanie pred súdmi nižších stupňov netrpí vadou uvedenou v § 237 písm. b/ a písm. f/ O.s.p.

Podľa § 237 písm. b/ O.s.p. dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania.

Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t.j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou.

V posudzovanej veci z obsahu spisu vyplýva, že všetci účastníci konania otec, matka i samotné maloleté deti mali počas celého konania spôsobilosť byť účastníkmi konania.

Pokiaľ teda dovolateľ videl existenciu tejto vady v tom, že advokátska koncipientka právnej zástupkyne navrhovateľky sa zúčastnila viacerých úkonov prvostupňového konania bez platného splnomocnenia, ide o námietku zmätočnú, nemajúcu oporu vo vyššie citovanom zákonnom ustanovení.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že nejde ani o nedostatok podmienky konania v podobe nedostatku plnomocenstva, lebo matka maloletých detí udelila plnú moc advokátke Mgr. I. V. na zastupovanie v tomto konaní, pričom advokátka substitučne splnomocnila na zastupovanie matky maloletých detí v prejednávanej veci svoju koncipientku Mgr. D. I. (č.l. 3 a 37 spisu).

K tvrdeniu dovolateľa, že v konaní mu bola odňatá možnosť pred súdom konať treba uviesť, že podľa § 237 písm. f/ O.s.p. dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania je taký vadný postup súdu v občianskom súdom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatniť procesné práva priznané mu za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho procesných práv. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníkovi konania procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Takýmto procesným právom účastníka je napr. byť predvolaný na súdne pojednávanie, právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali, a pod.

Dovolací súd za nedôvodnú považuje námietku dovolateľa o odňatí možnosti konať pred súdom, ktoré malo spočívať v nevykonaní ním navrhnutých dôkazov. Nevykonanie všetkých účastníkom navrhnutých dôkazov nie je odňatím možnosti konať pred súdom, pretože v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 veta druhá O.s.p. je vecou súdu, aby rozhodol, ktoré z navrhovaných dôkazov vykoná. Za odňatie možnosti konať pred súdom nie je možné považovať ani to, ako súd hodnotil vykonané dôkazy, v tomto prípade enormné množstvo rôznych dokumentov, fotografií a iných listín, ktoré otec maloletých detí predložil.

Za nenáležité, ničím nepodložené treba považovať tvrdenia dovolateľa, že nebol oboznamovaný s podaniami matky, ku ktorým sa nemal možnosť vyjadriť. Z obsahu spisu totiž vyplýva, že otcovi (jeho právnemu zástupcovi) bol doručený nielen návrh matky na začatie konania, ale aj jej podanie z 9. júla 2007, na ktoré otec reagoval podaním z 3. septembra 2007, ktoré obsahovalo 92 strán a vyše 200 strán príloh. Otec sa písomne vyjadril aj k záznamu zo šetrenia vykonaného zo strany kolízneho opatrovníka (podanie z 3.9.2007 č.l. 102 spisu). Okrem toho, otec viackrát využil právo nahliadnuť do spisu, vyplývajúce mu z ustanovenia § 44 O.s.p. (25.6.2007, 16.7.2007, 25.7.2007, 8.8.2007, 15.8.2007, 22.8.2007, 14.9.2007, 20.9.2007) a teda mal možnosť podrobne sa oboznámiť so všetkými písomnosťami nachádzajúcimi sa v spise a mal možnosť sa k nim vyjadriť, čo aj využil.

Z obsahu spisu (zápisníc o pojednávaní) nevyplýva ani to, že by súdy nižších stupňov zabránili otcovi na pojednávaniach vystúpiť a znemožnili mu tak vyjadriť svoje stanovisko. Rovnako z neho nevyplýva, že by v priebehu pojednávaní poskytli oveľa väčší priestor na vyjadrenie matke než jemu. Nedôvodná je preto aj námietka, podľa ktorej súdy nižších stupňov porušili jeho právo na rovnaké zaobchádzanie vyplývajúce z ustanovenia § 18 O.s.p.

Pokiaľ otec v dovolaní poukazoval na možné porušenie práva na spravodlivý proces pre nedostatok odôvodnenia rozsudkov okresného i krajského súdu, podľa názoru dovolacieho súdu, odvolací súd a aj súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia jasne uviedli, ktoré dôkazy považovali za rozhodujúce, z akých skutkových záverov vychádzali, prečo odvolací súd považoval právne posúdenie veci súdom prvého stupňa za správne a osobitne sa vyporiadal aj s námietkou nesprávneho hodnotenia dôkazov. Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu (aj súdu prvého stupňa) nemožno preto považovať za tak nejasné a nezrozumiteľné, že by to otcovi znemožňovalo objektívne posúdiť jeho (ne)správnosť, prípadne kvalifikovane sa rozhodnúť, ktorým dovolacím dôvodom má dovolanie odôvodniť.

Dovolateľ preto neopodstatnene namietal, že konanie pred súdmi nižších stupňov trpí vadou v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Dovolací súd nezistil ani existenciu žiadneho ďalšieho dôvodu obsiahnutého v taxatívnom výpočte uvedenom pod písmenami a/, c/ až e/ a g/ § 237 O.s.p. Dovolanie v tejto veci preto ani podľa týchto zákonných ustanovení prípustné nie je. Napokon dovolateľ vady uvedené v týchto zákonných ustanoveniach ani nenamietal.

Pokiaľ dovolateľ namietal, že súdy nižších stupňov po neúplne vykonanom dokazovaní dospeli k nesprávnym skutkovým zisteniam a že ich rozhodnutia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci, treba uviesť, že uvedené námietky nespôsobujú existenciu vady v zmysle § 237 O.s.p. Námietky účastníka konania, ktorými vytýka súdu existenciu tzv. inej vady a omyl pri aplikácii práva, treba považovať za dovolacie dôvody podľa § 241 ods. 2 písm. b/ a c/ O.s.p., ktoré však sami o sebe prípustnosť dovolania nezakladajú. Skutočnosť, že by konanie bolo postihnuté tzv. inou vadou, resp. že by rozhodnutie prípadne aj spočívalo na nesprávnom právnom posúdení veci, môže byť len odôvodnením dovolania za predpokladu, ak je toto prípustné, nie však dôvodom jeho prípustnosti podľa § 236 a nasl. O.s.p.

So zreteľom na vyššie uvedené dôvody možno uzavrieť, že dovolanie otca smerovalo proti rozsudku odvolacieho súdu, proti ktorému podľa § 238 O.s.p. prípustné nie je; keďže neboli zistené ani dôvody prípustnosti uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky jeho dovolanie ako neprípustné odmietol (§ 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 243b ods. 5 O.s.p.).

O trovách dovolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p. v spojení s ustanoveniami § 224 ods. 1 a § 243b ods. 5 veta prvá O.s.p., lebo ide o konanie o výživnom pre maloleté deti, ktoré sa mohlo začať i bez návrhu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1595
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: