TlačPoštaZväčšiZmenši

Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania

27.4. 2011, 17:12 |  najpravo.sk

Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2010, sp. zn. 3 Cdo 39/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Čadca rozsudkom zo 14. mája 2008 č.k. 10 C 558/1996-276 zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal odporcu zaplatiť mu 3 892 000 Sk s príslušenstvom ako náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom bývalého Štátneho notárstva vo Veľkom Krtíši v konaní sp. zn. R III 29/1992. Rozhodol, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov.

Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v Žiline uznesením z 25. augusta 2009 sp. zn. 5 Co 289/2008 napadnutý rozsudok zrušil a „zamietol návrh na zmenu rozsudku Okresného súdu v Čadci z 26. júna 1997 č.k. 10 C 558/96-70 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 18. decembra 1997 sp. zn. 5 Co 1782/97 po povolení obnovy konania". Odporcovi uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Proti uvedenému uzneseniu podal odporca dovolanie, v ktorom namietal, že toto rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

Navrhovateľ sa k dovolaniu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) pred tým, než by pristúpil k preskúmaniu dovolaním napadnutého uznesenia, zisťoval, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať.

Zo spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 26 CbR 168/2008 dovolací súd zistil, že uznesením Okresného súdu Žilina zo 4. novembra 2009 č.k. 26 CbR 168/2008-28, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. decembra 2009, bola obchodná spoločnosť R., s.r.o. so sídlom v Ž., IČO: X. zrušená bez likvidácie. Z výpisu z obchodného registra zaslaného Okresným súdom Žilina bolo zistené, že k výmazu tejto obchodnej spoločnosti z obchodného registra v odd. Sro, vložka č. X. došlo podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka dňom 6. februára 2010.

Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O.s.p.). Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak (§ 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť, alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať (§ 107 ods. 1 O.s.p.). Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho zástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.).

V danej veci na strane (jediného) navrhovateľa vystupovala spoločnosť s ručením obmedzeným. Takáto obchodná spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra (§ 68 ods. 1 Obchodného zákonníka). Zo spisu vyplýva, že uvedená spoločnosť bola 6. februára 2010 vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu. So zreteľom na dôvod jej zrušenia a vymazania z obchodného registra, ako aj s prihliadnutím na predmet daného konania (náhrada škody), je nepochybné, že v danom prípade nie sú žiadne subjekty, ktoré by vstúpili do procesnoprávneho postavenia zaniknutého navrhovateľa. Predmetná spoločnosť stratila výmazom z obchodného registra spôsobilosť byť účastníčkou konania. Vzhľadom na to, že je jedinou účastníčkou na strane navrhovateľa a neexistuje žiadny jej procesný nástupca, prichádza do úvahy iba rozhodnutie o zastavení dovolacieho konania. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je totiž neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie zastavil podľa § 243c O.s.p. v spojení s § 107 ods. 4 O.s.p. So zreteľom na zastavenie konania sa nezaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia.

O trovách dovolacieho konania rozhodol dovolací súd podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. l O.s.p. a § 146 ods. l písm. c/ O.s.p. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 966
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SP: Maximálna dávka v nezamestnanosti aj garančná dávka stúpnuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-maximalna-davka-v-nezamestnanosti/557737-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla zvýši o viac než 40 eur mesačne.

GP SR zanalyzuje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zanalyzuje-trestny-cin-ohrozenia/557681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna prokuratúra (GP) SR bude analyzovať a hodnotiť stav zákonnosti trestného stíhania ...

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľskohttps://www.teraz.sk/slovensko/jelinkova-dudzikovanavrh-disciplin/557647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom ...

MS predložilo na pripomienkovanie zákon o disciplinárnom poriadku NSShttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-predlozilo-na-pripomienkovanie-zako/557639-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Disciplinárne senáty by mali tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského ...

Nechať počas horúčavy dieťa v aute môže mať trestnoprávnu dohruhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-nechat-dieta-v-aute-v-horu/557573-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nechať dieťa v aute bez dozoru a v horúčavách môže mať trestnoprávnu dohru.

Sudcom sa nepáči nová súdna mapa, Kolíkovú žiadajú o urýchlené stiahnutie návrhu z pripomienkového konaniahttps://www.webnoviny.sk/sudcom-sa-nepaci-nova-sudna-mapa-kolikovu-ziadaju-o-urychlene-stiahnutie-navrhu-z-pripomienkoveho-konania/

Združenie sudcov Slovenska (ZSS) vyzvalo ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: